تبیین جامعه‌ شناختی نقش نهادهای مدنی بر سرمایه اجتماعی شهروندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

ppsc/ppsc.2021.8728.1002

چکیده

این تحقیق با عنوان تبیین جامعه‌شناختی نقش نهادهای مدنی بر سرمایه اجتماعی در شهر تهران سال 1395به روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه انجام شد. امروزه به دلیل گستردگی و پیچیدگی مسائل شهری و همچنین کسب تجارب گوناگون درزمینه شرایط تحقق پروژه‌ها و برنامه‌های شهری، جلب مشارکت‌های مردمی در راستای دستیابی به اهداف مطلوب جوامع محلی، از ملزومات مدیریت شهر است. این تحقیق با عنوان تبیین جامعه‌شناختی نقش نهادهای مدنی بر سرمایه اجتماعی در شهر تهران سال 1395به روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه انجام شد. از سویی، تجربه نشان داده که تحقق امر مشارکت در معنای واقعی آن مستلزم نهادینه شدن و پایداری مشارکت است. امری که با شکل‌گیری طیف تشکل‌ها و نهادهای جامعه متقارن است. به‌بیان‌دیگر، گسترش و تعمیق مشارکت‌های مردمی نیازمند سازمان‌دهی، نهادسازی و ایجاد شـرایط سـاختاری مناسـب است. فرضیه‌های سرمایه اجتماعی ،مشارکت فرهنگی و اجتماعی ،اعتماد نهادی با نهادهای مدنی رابطه معنی‌داری مشاهده شد در آزمون رگرسیون ضریب تعیین تعدیل‌شده بیش از 40 درصد به‌پیش بینی تقویت سرمایه اجتماعی با متغیر مستقل نهادهای مدنی پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological explanation of the role of civic institutions on the social capital of citizens

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Navabakhsh 1
  • Hossein Bashiri Guivi 2
1 Professor and Faculty Member, Department of Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 PhD Student in Political Sociology, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research was conducted with the title of sociological explanation of the role of civic institutions on social capital in Tehran in 2016 using a survey method and a questionnaire. Today, due to the breadth and complexity of urban issues, as well as gaining various experiences in the field of implementation of urban projects and programs, attracting public participation in order to achieve the desired goals of local communities, is essential for city management. On the other hand, experience has shown that the realization of participation in its true sense requires the institutionalization and sustainability of participation. This is symmetrical with the formation of the spectrum of organizations and institutions of society. In other words, the expansion and deepening of popular participation requires the organization, institutionalization, and creation of appropriate structural conditions. Hypotheses of social capital, cultural and social participation, institutional trust with civil institutions were observed. In the regression test, the adjusted coefficient of determination of more than 40% predicted the strengthening of social capital with the independent variable of civil institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Institutions
  • social capital
  • Participation
  • Trust
  • Tehran
دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 1
اولین شماره نشریه علمی تخصصی صیانت فرهنگی و سرمایه اجتماعی منتشر شد.
بهار 1400
صفحه 91-248
  • تاریخ دریافت: 09 اردیبهشت 1400
  • تاریخ پذیرش: 12 خرداد 1400