اصول اخلاقی انتشار مقاله

مسئولیت محتوای مقاله از دید علمی و حقوقی به عهده نویسندۀ مسئول است و چاپ مقاله به معنی تائید همه مطالب آن نیست؛ افزون بر آن مسئولیت هر مقاله ازنظر چیدمان نام‌ها و پیگیری به عهده نویسنده مسئول آن است. شمار و رده نویسندگان مقاله به همان صورتی که  هنگام سابمیت مشخص‌شده، موردقبول است و درخواست حذف یا تغییر در چیدمان نام‌های نویسندگان پذیرفته نیست.  مسؤولیت حقوقی نبود درج نام و نام خانوادگی دیگر پژوهشگران در مقاله بر دوش نویسنده مسئول خواهد بود.