فراخوان پذیرش مقاله در نشریه صیانت فرهنگی و سرمایه اجتماعی دانشگاه فرهنگیان