اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکترحسین خنیفر

... رئیس، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

www.khanifar.ir/
khanifarut.ac.ir
025-36166125

سردبیر

دکتر علی باقر طاهری نیا

معاون پژوهشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

btaheriniyaut.ac.ir
02187751186


علی باقر طاهری نیا

کتاب‌های تالیفی

علی باقر طاهری نیا و مهدی مسبوق. "نصوص من الادب الاندلسی." تهران: جامعه پیام نور، 1389.

علی باقر طاهری نیا و مهدی مسبوق. "تاریخ الادب العربی فی الاندلس." تهران: جامعه پیام نور، 1389.

علی باقر طاهری نیا، کمال الدین رازینی و حمید اقاجانی. "جلوه کمال :سیمای امام علی (ع) در منتخبی از اشعار عربی." همدان: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، 1399.

کتاب‌های ترجمه شده

علی باقر طاهری نیا. "دلیل الاستثمار فی محافظه همدان." همدان: الوطن الجدید، 764.

علی باقر طاهری نیا و مهدی مسبوق. "دلیل الاستثمار فی محافظه لرستان." خرم آباد: الوطن الجدید، 766.

علی باقر طاهری نیا و فرامرز میرزائی. "امام حسین در اندیشه مسیحیت." تهران: None، 1381.

عباس یارمحمدی و علی باقر طاهری نیا. "نشانه شناسی عمومی و نشانه شناسی ادبی." تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، 1397.

علی باقر طاهری نیا. "دفاع از کافی." قم: موسسه فقه اسلامی، .

کتاب های غیر از تالیف و ترجمه

علی باقر طاهری نیا و علی مصطفی نژاد. "شرح قصیده بائیه ذوالرمه." تهران: مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1396.

علی باقر طاهری نیا. "تلنگر " تاملی در حکمرانی اموزش عالی"." تهران: نشر اناپانا، 1399.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

فرامرز میرزائی و علی باقر طاهری نیا. "الخصائص السردیة و جمالیتها فی روایة الصبار." مجلة جامعة ابن رشد 2، 2 (1390): 52-78.

علی باقر طاهری نیا و سبحان کاوسی. "الخصائص السردیة و جمالیتها فی روایة الزینی برکات." مجلة کتابات 1، 3 (1391): 292-310.

Ali Bagher Taheri Nya, and Sobhan Kavoosi. "Surveying on Structural – Critical Case from Ibn Khaldun’s Viewpoint." Nova Journal of Arabic Studies 1, no. 1 (2014): 1-9.

Ali Bagher Taheri Nya, and Hosain Elyasi. "Analisis of the bushra bustani." The Journal of Educational and Humanities Sciences 36, no. 36 (2017): 94-114.

علی باقر طاهری نیا. "سکوت پر معنا." مجله فرهنگ همدان 23، ( ): .

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

علی باقر طاهری نیا، مریم بخشی و روح الله مهدیان. "خلق المشهد وظیفته الفنیة فی قصة سلیمان علی اساس سورة النمل المبارکة." مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها 0، 22 (770): 75-98.

فرامرز فرامرز و علی باقر طاهری نیا. "دور السید جمال الدین الاسدابادی فی النهضه الادبیه المعاصره." مجله العلوم الانسانیه-دانشگاه تربیت مدرس 2، 11 (1383): 65-74.

علی باقر طاهری نیا. "دور الشعراء الایرانیین فی الحوار بین الحضارتین الفارسیه و العربیه." مجله العلوم الانسانیه-دانشگاه تربیت مدرس 3و4، 10 (1383): 27-34.

علی باقر طاهری نیا. "نظره فی علم البیان والکشف عن حدود فنونه." مجله العلوم الانسانیه-دانشگاه تربیت مدرس 2، 12 (1384): 53-59.

علی باقر طاهری نیا و سارا پنبه زاری. "دراسة فی ( فتح النحو بفارس و ختم بفارس )." افاق الحضاره الاسلامیه 2، 17 (1385): 349-360.

علی باقر طاهری نیا و جواد رنجبر. "التصویر الحرفی رمز جودة الوصف عند ابن خفاجه الاندلسی." بحوث فی اللغة العربیة 0، 1 (1388): 79-89.

علی باقر طاهری نیا و پرستو قیاسوند. "دراسة فن التکرار فی القران الکریم." التراث الادبیه 1، 5 (1389): 117-132.

مهدی مسبوق، علی باقر طاهری نیا و مهدی ترکاشوند. "جمالیه توظیف المصطلحات الصرفیه و النحویه و العروضیه فی لزومیات المعری." دراسات فی اللغة العربیة و آدابها 1، 2 (1389): 105-123.

علی باقر طاهری نیا و پرستو قیاسوند. "التناص القرانی فی قصة حی بن یقظان لابن طفیل." لسان مبین 3، 5 (1390): 138-151.

علی باقر طاهری نیا، مریم رحمتی و روح الله مهدیان. "استدعاء الشخصیات التاریخیة و الاسطوریة فی مقصورة حازم القرطاجنی." مجله العلوم الانسانیه-دانشگاه تربیت مدرس 1، 19 (1391): 57-78.

علی باقر طاهری نیا، فرامرز میرزائی و مریم بخشی. "التواتر السردی المتناثر فی قصة آدم (ع) فی القرآن الکریم." مجله العلوم الانسانیه-دانشگاه تربیت مدرس 22، 1 (1394): 33-48.

مریم رحمتی، علی باقر طاهری نیا، روح الله مهدیان و سبحان کاوسی. "حازم القرطاجنی و ابداع المصطلحات الجدیده فی مجال النقد الادبی و العروض." مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها 37، 37 (1394): 43-65.

مریم بخشی و علی باقر طاهری نیا. "تعددیه وجهات النظر و انزیاحیتها فی قصه ادم فی القران الکریم." لسان مبین 7، 23 (1395): 23-39.

حسام الدین خاکپور، علی باقر طاهری نیا و مژگان نوح نژاد. "مقاربه شکلانیه لقصیده لامیه الکرد لامری القیس الکردی." مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها 39، 39 (1395): 109-130.

علی باقر طاهری نیا، ابوبکر محمودی و نعیم رحمانی. "إنسانیة المعانی والألفاظ عند حازم القرطاجنی." اللغه العربیه و آدابها 12، 4 (1395): 675-694.

علی باقر طاهری نیا، معصومه شبستری و محمد علی عامری. "سیمیاییه شخصیه یوسف القرانیه قرائه بنیویه سیوطیقیه." دراسات فی اللغة العربیة و آدابها 24، 24 (1395): 47-68.

علی باقر طاهری نیا و حسین الیاسی. "خطاب الامل عند بشری البستانی دراسه و نقد." افاق الحضاره الاسلامیه 20، 2 (1395): 79-103.

علی باقر طاهری نیا، جواد محمدزاده و ابراهیم احمدی. "قصیده الکاس و الهموم لابی نواس ( دراسه اسلوبیه لغویه دلالیه )." اللغه العربیه و آدابها 13، 3 (1396): 379-405.

علی باقر طاهری نیا و حسین الیاسی. "بلاغه التقابل فی اشعاراحمد مطر السیاسیه." فصلیه دراسات الأدب المعاصر 8، 36 (1396): 129-144.

علی باقر طاهری نیا و حسین الیاسی. "الانزیاح فی البنیه النصیه عند بشری البستانی تراسل الحواس انموذجا." اضاءات نقدیه فی الادبین العربی و الفارسی 8، 29 (1397): 73-104.

عزت ملاابراهیمی، علی باقر طاهری نیا و حسین الیاسی. "شعریة المفارقة فی خطاب بشری البستانی السیاسی." اللغه العربیه و آدابها 15، 1 (1398): 135-156.

علی باقر طاهری نیا و حسین الیاسی. "حرکیة الرمز فی خطاب بشری البستانی دراسة نقدیة لرمزیة اللیل ،التفاح،البحر و الریح علی الاساس الوظیفی." اللغه العربیه و آدابها 16، 1 (1399): 1-25.

علی باقر طاهری نیا. "نعلیات دیوان عشق و دلدادگی." مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه تهران 2، 5 (1382): 169-184.

علی باقر طاهری نیا و کما ل الدین رازینی. "بررسی و تحلیل ویژگی های شعر علوی در ادبیات عربی." مجله پژوهش علوم انسانی 5، 11 (1383): 39-54.

علی باقر طاهری نیا. "بررسی تصویر طبیعت در شعر منوچهری دامغانی و ابن خفاجه اندلسی." الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه 0، 2 (1384): 143-156.

علی باقر طاهری نیا و محمدطاهر مطهر. "مفاهیم الا در قران کریم." مطالعات تاریخی قرآن وحدیث(صحیفه مبین سابق) 0، 0 (1385): 130-147.

علی باقر طاهری نیا و سمانه رئیسی. "رمزشناسی در داستان کوتاه النمور فی الیوم العاشر." مجله پژوهش علوم انسانی 7، 20 (1385): 39-53.

علی باقر طاهری نیا. "ارزش بلاغی مثل." مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه تهران 0، 181 (1386): 163-179.

علی باقر طاهری نیا و فرامرز فرامرز. "نواوری و تقلید ادبی در سروده های ابن سینا." پژوهشنامه علوم انسانی 0، 54 (1386): 331-345.

علی باقر طاهری نیا و مرضیه سهرابی. "نقد تطبیقی وحدت انداموار." لسان مبین 1، 1 (1388): 87-90.

مرتضی قایمی، علی باقر طاهری نیا و مجید صمدی. "فضای موسیقیائی معلقه امروالقیس." مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها 0، 12 (1388): 107-134.

علی باقر طاهری نیا، فاطمه کولیوند و زهرا طهماسبی. "سیمیالژی معنی عشق در اشعار نزار قبانی و حمید مصدق." نشریه ادبیات تطبیقی 1، 1 (1388): 87-108.

علی باقر طاهری نیا و مریم بخشی. "سنجش تولیدات علمی گروه زبان و ادبیات عربی ایران." مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها 1، 13 (1388): 103-129.

علی باقر طاهری نیا، علی نظری و مریم بخشی. "تکلم وگفتگوی حیوانات در قران کریم." لسان مبین جدید، 1 (1389): 179-197.

علی باقر طاهری نیا و محمد مومنی. "تحول معنایی یا رب در بد یع و بیان فارسی و عربی." مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه تهران 2، 2 (1389): 72-59.

علی باقر طاهری نیا، مریم عابدی و مریم رحمتی. "بررسی پدیده نارسیسم در شعر حافظ و متنبی." نشریه ادبیات تطبیقی جدید، 3 (1389): 225-251.

علی باقر طاهری نیا، مریم دریانورد و زینب بیگی بروجنی. "روح زمان و روح قومی در رثای بغداد و قرطبه." کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی (کاوش نامه سابق) دانشگاه یزد 1، 3 (1390): 155-179.

علی باقر طاهری نیا و نسرین عباسی. "بررسی پدیده نوستالژی در اشعار ابن خفاجه اندلسی." پژوهشنامه ادب غنایی 9، 17 (1390): 150-173.

علی باقر طاهری نیا و مریم بخشی. "التواصل الثقافی فی فن المعارضة الشعریة." فصلیه ایران و عرب 10، 28 (1391): 77-93.

علی باقر طاهری نیا، مجید صمدی و سبحان کاوسی. "عنصر اب در قصیده یتوهج کنعان عزالدین مناصره بر اساس روش نقدی گاستون باشلار." نقد ادب معاصر عربی 2، 2 (1391): 159-183.

علی باقر طاهری نیا و نسرین عباسی. "گونه های پایان بندی در نهج البلاغه ( بررسی موردی خطبه ها)." پژوهشنامه نهج البلاغه 1، 2 (1392): 39-58.

علی باقر طاهری نیا و روح الله مهدیان. "دوگانگی و تقابل در رمان های سحر خلیفه." ادبیات پایداری 4، 8 (1392): 121-152.

علی باقر طاهری نیا، فرزانه محمودی و نسرین عباسی. "صدی الوحدة العقائدیة فی أدب المقاومة لحرکة البحرین." فصلیه دراسات الأدب المعاصر 5، 19 (1392): 9-30.

علی باقر طاهری نیا و زهره حیدری. "ساختار نشانه ای شخصیت حضرت مریم در قران کریم." لسان مبین 5، 15 (1393): 45-64.

سید حسن فاتحی، علی باقر طاهری نیا و بی بی راحیل سن سبلی. "دراسه الدور الحضاری للمراه الاندلسیه." افاق الحضاره الاسلامیه 17، 2 (1393): 87-112.

علی باقر طاهری نیا، سبحان کاوسی و مهدی مسبوق. "بررسی اصول و شیوه های نقد ادبی نزد ابوالقاسم السبتی." زبان و ادبیات عربی- دانشگاه فردوسی مشهد 6، 169/2/11 (1393): 53-72.

نوذر عباسی، علی باقر طاهری نیا و فاطمه صادقی. "نقد و بررسی تطبیقی تزاحم تصاویر در شعر منوچهری دامغانی و ابن خفاجه اندلسی." کاوش نامه ادبیات تطبیقی 5، 18 (1394): 165-185.

علی نظری، علی باقر طاهری نیا و یونس ولیی. "بدبینی در شعر الیاس ابوشبکه." نقد ادب معاصر عربی 5، 10 (1394): 75-101.

محمد علی عامری، علی باقر طاهری نیا و معصومه شبستری. "نشانه شناسی ادبی شخصیت فرعون در قران کریم." پژوهش های ادبی قرآنی دوم، چهارم (1395): 143-166.

عباس یارمحمدی، علی باقر طاهری نیا و عبدالمطلب شیرازی. "نقدی متنی و فرامتنی بر جستاری از ترجمه نهج البلاغه محمد دشتی." پژوهشنامه نهج البلاغه 14، 6 (1395): 105-134.

ناصر قره خانی، علی باقر طاهری نیا و عبدالحسین فقهی. "معنی شناسی تاریخی واژة کفر از کاربست جاهلی تا تضمین نحوی در قرآن." ادب عربی 8، 2 (1395): 1-23.

علی باقر طاهری نیا و حسین الیاسی. "گفتمان کاوی شعر بشری بستانی بر اساس روش نورمن فرکلاف." لسان مبین دوم، 30 (1396): 51-80.

نازی قنبری و علی باقر طاهری نیا. "تحلیل انسجام و پیوستگی خطبه های امام علی با موضوع حکمیت بر اساس تحلیل محتوای کیفی." پژوهشنامه نهج البلاغه 6، 22 (1397): 39-47.

علی باقر طاهری نیا، ابوالحسن امین مقدسی و حسین الیاسی. "حرکیة الدلالة و انحراف الحضور فی شعر معد الجبوری." لسان مبین 10، 35 (1398): 61-80.

زینب نریمانی و علی باقر طاهری نیا. "واکاوی مقوله اگاهی بخشی در نامه های امام علی ع به مردم بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی." پژوهشنامه نهج البلاغه 7، 26 (1398): 89-107.

زینب نریمانی و علی باقر طاهری نیا. "نقش روابط بین فردی و سرمایه روانشناختی در ایجاد امنیت روانی بر اساس تحلیل محتوای کیفی نامه های امام علی به کارگزاران." پژوهش نامه علوی 10، 2 (1398): 1-28.

علی باقر طاهری نیا. "نقطه پایان علم کجاست؟." پژوهش های علم و دین(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) 11، 1 (1399): 99-121.

نازی قنبری پریخانی و علی باقر طاهری نیا. "بررسی کنش گفتاری امام علی در معرفی اصحاب جمل بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی." پژوهش های نهج البلاغه 19، 66 (1399): 35-60.

نازی قنبری پریخانی و علی باقر طاهری نیا. "کاربست دوگانه نظریه انسجام و تحلیل محتوای کیفی در تحلیل متن محور خطبه های جهادی." پژوهش نامه علوی 11، 2 (1399): 207-229.

همایش‌های داخلی

علی باقر طاهری نیا و نازی قنبری پریخانی. "تحلیل گفتار کنش گرانه امام علی." همایش ملی نهج البلاغه و علوم ادبی، ساری.

نازی قنبری پریخانی، محسن محمدی و علی باقر طاهری نیا. "استفاده از تکنیک های پردازش زبان طبیعی در تحلیل محتوای کیفی متون قدیم عربی،مطالعه موردی خطبه های نهج البلاغه." همایش ملی هوش مصنوعی و علوم اسلامی، قم.

مشاوره پایان نامه

شرح و بررسی اشعار محمد القیسی با تکیه بر تحلیل تصاویر، مریم علی یاری، دانشگاه تهران، 1394/06/24

فعالیت‌های اجرایی

مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر، 1380/05/23، 1380/11/01، ایران، همدان

معاون اموزشی دانشکده، 1380/11/02، 1382/04/29، ایران، همدان

معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه، 1382/04/30، ایران، همدان

معاون اموزشی و پژوهشی، 1385/05/02، ایران، همدان

معاون دانشجوئی و فرهنگی، 1386/10/03

معاون اموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، 1387/05/13، 1391/11/01، ایران، همدان

سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه فرهنگیان کشور، 1392/02/30، 1392/07/30، ایران، تهران

معاون علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 1392/04/05، ایران، تهران

عضو کارگروه طرح نظام جامع پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، 1393/11/04، ایران، تهران

مدیر کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه، 1393/12/03، 1396/12/03، ایران، تهران

عضو کمیسیون راهبردی علم سنجی و ارتقاء تولیدات علمی دانشگاه تهران، 1393/12/23، 1396/12/03، ایران، تهران

عضو کمیسیون دایمی هیات امنا، 1397/03/29، ایران، تهران

رییس گروه تخصصی تخلفات پژوهشی، 1397/06/30، ایران، تهران

اعضای هیات تحریریه

دکتر حیدر تورانی

دکترای تخصصی مدیریت آموزشی عضو هیأت علمی، پژوهشکده برنامه ریزی درس و نوآوری های آموزش

ppsccfu.ac.ir
02187751186


به نام خدای مهربان

مـشخصـات فـردی: نام و نام خانوادگی: حیدر تورانی دکترای تخصـصـی: مدیریت آموزشـ - رتبه علمی: اسـتاد پژوهشـاا مطالعات آموزش و پرورش سمت های فعلـی: . عضو هیأت علم پژوهشکد برنامه ریزی درس و نوآوریهای آموزش 1 . عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی- پژوهشی نوآوریهای آموزشی 2 . سردبیر فصلنامه مدیریت مدرسه 3 . صاحب امتیاز و مدیر مسوول نشریه شوق تغییر 4 . نایب رییس انجمن علم مدیریت آموزش ایران 5 . عضو بسیج اساتید دانشاا های کشور 6

سوابق تحصیلی : مقطع رشته تحصیل ی تاریخ دریافت گواهینام ه
محل دریافت گواهینام ه
کارشناسی
زباااا و ادبااایاااات 1367 انگلیسی -1363
دانشکده ادبیات و علو مانسانی، دانشگاه تهرا
13 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 72-1369
واحااد تهرا مرکز، دانشاااااگاااه آزاداسلامی
137 ) مدیریت آموزشی PHD دکتری ( 9-137 5
واحاد علوم و تحقیقاات، دانشاااااگااه آزاداسلامی
سوابق تدریس : نام در س نام دانشگا ه مقطع تدریس
سال
- تاریخ آموزش و پرورش اسلام و ایرا
دانشاکده روانشاناسای و علوم تاااربااایاااتااای، دانشاااااااگااااه علامهطباطبایی
1374 کارشناسی از سال
- تئوری های سازما و مدیری ت دانشکده علو مانسانی، دانشگاه امام علی (ع )
1372،1373،1374 کارشناس ی
- مدیریت توسع ه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا جنو ب
88 کارشناس ی -1387
- مبانی سازما و مدیری ت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا جنو ب
کارشناسی- کارشناسی ارشد
88-1387
- سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا جنو ب
88 کارشناس ی -1387
- آموزش بزرگسالا علومتربیتی دانشگاه علامه طباطبای ی
کارشناسی ارشد
88-1387
- روش تحقیق پیشرفت ه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا جنو ب
کارشناسی ارشد
90-89
- مدیریت استراتژی ک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا جنو ب
کارشناسی ارشد
90-89
2
نظریه سازما و مدیریت پیشرفت ه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا جنو ب
94 دکتری از سال
سیست مهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفت ه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا جنوب و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکاب
کارشناسی ارشد
94از سال
مدیریت منابع انسان ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا جنو ب
97 دکتری -96
برنامه ریزی درس ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکاب
95 دکتری -94
سیاستگذاری آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکاب
95 دکتری -94


سوابق اجرایی- علمی ، برنامه ریزی و کارشناسی : ردیف نوع فعالی ت محل فعالی ت سال فعالی ت تهرا 5 معاو پرورشی منطقه 1 تهرا 5منطقه 1368 - 1367 13 تهرا 5 تهرا منطقه 5 رئیس آموزش و پرورش منطقه 2 74-13 68 137 تهرا 10 تهرا منطقه 10 رئیس آموزش و پرورش منطقه 3 6-137 4 مشاور طرح و برنامه معاونت پرورشی 4 وزارت آموزش و پرورش 1378 وزارت آموزش و پرورش -1376 1385 سردبیر خبرگذاری ایسکا نیوز دانشگاه آزاد اسلام ی 5 مشاور معاونت امور بی الملل دانشگاه آزاد 6 اسلام ی 138 سازما مرکزی دانشگاه آزا د 4-1378 ماادیر کنترل کیتیاات دوره ماادیریاات ت ییر بااا 7 دانشگاه وستر سیدنی 1381 استرالی ا مدیر کمیته آموزش و ترویج سند ملی آموزش 8 و پرورش شورای عالی آموزش و پرورش 1385 دبیر کمیته علمی مطالعات مؤلتههای اصاااالی 9 آموزش و پرورش در ساااااناد ملی آموزش و پرورش شورای عالی آموزش و پرورش 1385 چهارم و ، مدیرتهیه برنامه های پنجسااله ساوم 10 پنجم سااااااازمااا پژوهش وبرنااامااه ریزی آموزشی سازما پژوهش و برنامهریزی آموزش ی 1387-1384

11
معاو پژوهشاای موسااسااه پژوهشاای برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی
سازما پژوهش و برنامهریزی آموزش ی
ادامه 1387 دارد
مدیر گروه پژوهش در نوآوری های آموزشای 12 و تربیتی
سازما پژوهش و برنامهریزی آموزش ی
ادامه 1387 دارد
عضااااو هیات موسااااس و هیات مدیره انجم 13 مدیریت آموزشی ایرا
1389 انجم مدیریت آموزشی ایرا
دبایار عالامای هامااایاش رویاکارد اسااااالامای در 14 مدیریت آموزش و پرورش
ساااااااازماااا پاااژوهاااش و برنامهریزی آموزشی
1388
3
سردبیر رشد مدیریت مدرسه ساااااااازماااا پاااژوهاااش و 15 برنامهریزی آموزشی
1387
معااو پژوهشااااای پژوهشاااااکاده برنااماهریزی 17 درسی و نوآوریهای آموزشی
ساااااااازماااا پاااژوهاااش و برنامهریزی آموزشی
1385
مدیر گروه نوآوریهای آموزشی و تربیتی پاژوهشاااااکااده بارنااامااهریازی 18 آموزشی
1388
عضااااو هیئت تحریریه فصاااالنامه نوآوریهای 19 آموزشی
پاژوهشاااااکااده بارنااامااهریازی آموزشی
1388
عضو شورای پژوهشی سازما ساااااااازماااا پاااژوهاااش و 20 برنامهریزی آموزشی
1388
عضااو شااورای انتشااارات موسااسااه پژوهشاای 21 برنامهریزی درسی و نوآوریهای آموزشی
ساااااااازماااا پاااژوهاااش و برنامهریزی آموزشی
1388
عضااو کمیته پژوهشاای شااورای عالی آموزش 22 و پرورش
شاااااورای عااالای آماوزش و پرورش
1388
عضو کمیته مدیریت و بهره وری سازما ساااااااازماااا پاااژوهاااش و 23 برنامهریزی آموزشی
1388
عضاااااو کمیتاه علمی تحول بنیاادی آموزش و 24 پرورش
شاااااورای عااالای آماوزش و پرورش
1388
رئیس پژوهشاااااکاده برنااماهریزی درسااااای و 25 نوآوریهای آموزشی
پژوهشاگاه مطالعات آموزش و پرورش
1388
ساارپرساات سااازما پژوهش و برنامه ریزی 26 آموزشی
1396 وزیر آموزش و پرورش 1397 وزیر آموزش و پرورش 19 عضو شورای سیاستگذاری پرسش مهر 27 رئیس ساااااتااد بزرگاداشااااات هتتاه پژوهش در 28 وزارت آموزش و پرورش 1397 وزارت آموزش و پرورش

4
تالیف و ترجمه کتاب :

5
ردیف نام کتا ب تالی ف ترجمه محل انتشار سال انتشا ر

1
کایاتایاات باخشااااای آماوزش و پاارورش دوره ابااتاادایاای بااا رویکرد مدیریت کیتیت جامع

×

انتشارات قو /تهرا
1381چاپ اول 1382چاپ دوم
یاادگیری مبتنی بر تتااوتهاای 2 فردی
×
1382 تهرا ، انتشارات قو
ماادیاریاات فارایانااد ماادار در 3 مدرسه
انتشارات تزکی ه × تهرا
1382چاپ اول 1387چاپ ششم
کاااربرد یااادگیری مسااااااالااه 4 محوری در کلاس درس
×
1384 انتشارات آیی ژ
ناایااازساااااانااجاای آمااوزش در 5 سازما ها
×
1384 انتشارات آیی ژ
کاربست مدیریت فرایندمدار 6 در مدرسه
انتشارات تزکی ه × /تهرا
1384چاپ اول 1386چاپ چهارم
/ انتشارات تزکی ه × مدیرا خلا ق 7 تهرا
1 384
/ انتشارات مدرسه × شوق ت یی ر 8 تهرا
1385 چاپ اول 1387چاپ سوم 1387 انتشارات قو /تهرا × تدریس اثربخش در مدار س 9 برنامه ریزی ، تدریس 10 ومدیریت کلاس در س انتشارات تزکیه × /تهرا 1388 شوق ت ییر * انتشارات مدرسه 11 برها 1388چهارم راهنمای عملی برنام هریزی 12 راهبردی مدرس ه * 1389 انتشارات عاب د اول نوآوریهای آموزشی در 13 مدارس ایرا و جها * انتشارات مدرسه برها 1391 راهنمای آموزش مهارتهای 14 تتکر و پژوهش * انتشارات مدرسه برها 1392 راهنمای عملی برنام هریزی 15 راهبردی مدرس ه انتشارات پیشگاما پژوهش مدار 1394 1394 راهنمای تتکر و پژوهش انتشارات برها 16 شوق ت ییر(با تجدید نظر و 17 اضافات ) 1395 انتشارات برها 1395 اعتماد جمع ی * انتشارات مدرس ه 18 1396 رهبری اثربخش * انتشارات مرآ ت 19 1396 برنامه ریزی مدیرا مدار س * انتشارات مرآ ت 20 1396 مدرسه باز مدرسه سال م * انتشارات مرآ ت 21 راهنمای عملی نگارش و 22 اجرای برنامه مدرس ه * 1397 انتشارات مرآ ت
6
مقالات: ردیف عنوا مقال ه مشخصات کامل مجل ه 1372، اهمیت تتکر وتعقل منطقی در تعلیم وتربی ت ماهنامه تربیت 1 مدیرا وکاربردی کرد موضوع های درسی فصاالنامه مدیریت در آموزش وپرورش 2 ،1377 1377 ، مدیریت در فعالیت های گروهی دانش آموز ی ماهنامه تربیت 3 1377 ، نهضت سترهای آموزشگاهی ماهنامه تربیت 4 1377 ، فرایند تدوی طرح های آموزشی و تربیت ی ماهنامه تربیت 5 نقش مدیریت ورهبری آموزشی در فرایند بهبود 6 وتوسعه برنامه های درس ی هامااایاش تابایایا جااایاگاااه ماادیاریاات آموزشاااااگااهی،معااونات برنااماه ریزی ونایاروی انساااااااانای وزارت آماوزش 1378 ، وپرورش 1378 ، متهوم مشارکت وفرایند آ درآموزش وپرورش فصلنامه فرهنگ مشارکت 7 1378 ، آموزش و پرورش وشکوفایی مل ی ماهنامه تربیت 8 1378 ، آموزش وپرورش و همبستگی مل ی ماهنامه تربیت 9 راهبردهای اساسی نگهداشت منابع انسانی در آموزش 10 و پرورش 1378 ، ماهنامه تربیت 1379 ، رویکرد مشارکتی وفرایند آ در آموزش وپرورش فصلنامه فرهنگ مشارکت 11 فرایناد انتقاال فنااوری ونقش آ در توساااااعاه اجتمااعی 12 واقتصادی در کشورهای در حال توسعه 1379رشد تکنولوژی آموزشی ، الگویی برای ارتقای مستمر کیتیت در فرایند برنامه 13 درسی دوره ابتدای ی فصالنامه علمی- پژوهشای تعلیم وتربیت ،1380 ارتقای کیتی برنامه درسی به روش بهسازی فراین د فصالنامه علمی- پژوهشای نوآوری های 14 1381آموزشی، مدارس کیتی جامع به روش مدیریت فرایندمدا ر ارائه شااااده درهمایش ملی اصاااالاحات 15 1381 ، درآموزش وپرورش جایگاه آموزش محیط زیست در آموزش رسمی کشو ر ارائه شااده در همایش ملی تخصااصاای 16 138 ،آموزش محیط زیست 2 توسعه آموزش مبتنی بر مدیریت کیتیت فراگیر پذیرفته شااده در همایش علمی فراخوا 17 ،مقالات،دانشاگاه آزاد اسالامی ،روده 1382
23 The Rules of Management Richard Templar, 2015, Pearson Education Limited, Edinbargh Gate, قوانی مدیریت ؛
1397 * انتشارات مدرس ه
1399 رهبری نوکیش * انتشارات مرآ ت 24 24 کوزه و دریا * پیشگاما پژوهش مدار 1399

7
ردیف عنوا مقال ه مشخصات کامل مجل ه بهسازی فرایند واستانداردسازی آموزش ارائه شده به همای ش ملی استاندارسازی 18 پژوهشی ) – (علمی 1382 ،مدارس تاجازیااه وتاحالایاال ماوردی بااارویاکارد بارنااامااه ریازی 19 استراتژیک در مدرسه 1382 ، ماهنامه رشد مدیریت مدرسه 1382 ، مدیریت فرایند مدار در مدرسه مبتنی بر فعالیت گروهی ماهنامه رشد مدیریت مدرسه 20 1382 ، مدیریت مدرسه ومعناگرایی ماهنامه رشد مدیریت مدرسه 21 ،1 مدیرا وتوجه به مثلث انتظار ماهنامه رشدمدیری ت مدرسه،شماره 22 1383 ،3 گام های فرایند حل مسأله ماهنامه رشد مدیریت مدرسه،شماره 23 1383 9 خود ارزیابی در مدیریت ت ییر ماهنامه رشد مدیریت مدرسه،شماره 24 ،1383 25 Work_based learning:a practical approach for learning to work and working to learn کنترانس بی المللی دانشگاه پرتقال ، 1384 پژوهشی ) –( علمی توساااااعاه فنااوری اطلاعاات وارتبااطاات وارائاه الگوی 26 متهومی در آموزش و پرورش هامااایاش از آماوزش الاکاتارونایاکای تااا دانشااگاه مجازی،دانشااگاه آزاد اساالامی 1384 تهرا جنوب ، ،3 تدی ،تحمل و تعامل سه ویژگی مهم مدیرا امروز ماهنامه رشد مدیریت مدرسه،شماره 27 1384 4 سند ملی آموزش وپرورش چیست ؟ ماهنامه رشاد مدیریت مدرساه،شاماره 28 ،1384 مدیریت کیتیت و استاندارد سازی ماهنامه رشد مدیریت مدرسه ، شماره 29 6 ،1384 مشورت سرچشمه مشارکت ماهنامه رشد مدیریت مدرسه ، شماره 30 7 ،1384 8 شش عینک تتکر ماهنامه رشاد مدیریت مدرساه،شاماره 31 ،1384 8 کلیدهای خویشت شناسی ماهنامه رشد مدیریت مدرسه شماره 32 ،1384 9 استخدام اندیشه های دراکر در مدیریت مدرسه ماهنامه رشاد مدیریت مدرساه،شاماره 33 ،1384 ارائه مدلی برای انتقال آرا و اندیشاه های امام خمینی به 34 دانش امورا در فرایند برنامه ریزی درسی پژوهشاگاه مطالعات آموزش و پرورش )1384(ویژه نامه توسعه ف آوری اطلاعات و ارتباط در آموزش و 35 پرورش پایه یک مدل متهومی 84/9/27/س/ها مورخ 4025 بررسااااای دلالات هاا و ساااااباک هاای مادیریات در بروز 36 نوآوری هامااایاش مالای ناوآوریاهااای آماوزشااااای 1385تهرا ، همایش ملی نوآوری در برنامه درساای TQM یادگیری از منظر – بررسی فرایند یاددهی 37 1385دوره ابتدایی ایرا ،شیراز، یادگیری مسااااأله محورو چگونگی کاربرد ا در کلاس 38 درس دوره ابتدایی همایش ملی نوآوری در برنامه درسااای 1385 دوره ابتدایی ایرا ،شیراز،
8
ردیف عنوا مقال ه مشخصات کامل مجل ه مدیریت مدرسه مبتنی بر حل مساله کنترانس بی المللی اساااااتراتژی هاااو 39 1385تکنیک های حل مسأله،تهرا ، بررسااای دلالتهای نظریه ها و سااابک های مدیریت در 40 بروز نواوریهای آموزشی فصااالنامه علمی-پژوهشااای نوآوریهای آموزشااااای -ویژه نااماه نوآوریهاا،چاالش 1385 ،15 هاو راه حل ها،شماره ،5 چگونه فرایندهای خلاقیت ونوآوری را مدیریت کنیم ؟ ماهنامه رشد مدیریت مدرسه،شماره 41 1385 ،7 خلاقیت ونوآوری دو حرکت همزما ماهنامه رشد مدیریت مدرسه،شماره 42 1385 بررساااای میزا عملی بود و تأثیر برخی راهکارهای 43 پیشنهادی برای کاهش آمارمردودی فصلنامه علمی پژوهشی نوآوریهای 1385 ،18آموزشی،شماره چهارچوب متهومی و تدوی شااااخصاااهای کمی و کیتی 44 در سازمانهای علمی، پژوهشی پژوهشای پویش ، دوره ، نشاریه علمی دوم ، شاااماره دوم ، بهار ، تابساااتا و 5 ، شماره مسلسل 1385پاییز مادل و ارائاه راهکاارهاای منااساااااب بهبود کیتیات در 45 سازمانهای علمی پژوهشی نشااریه علمی ، پژوهشاای پویش ، دوره ، 1385دوم ، شااماره سااوم ، زمسااتا ، شاماره مسالسال 1386بهار و تابساتا 6 تدریس اثر بخش مجله رشاد تکنولوژی آموزشای ،شاماره 46 1386 ،8و7 47 Qualitative enhancement of curriculum through improving processes Quarterly Journal of Educational Innovations 2008 بررسااای رابطه میا رعایت اصاااول روابط انساااانی و 48 بهرهوری در میا دبیرستانهای دخترانه شهر تهرا نشااااریه علمی ، پژوهشاااای نوآوریهای 1388 ،29آموزشی، شماره گونهشااناساای رهیافتهای تلتیقی در طراحی برنامههای 49 درسی و دلالتهای کاربرد آ برای رشته اقتصاد نشاریه علمی ، پژوهشای مطالعات میا 1388 ،1 رشتهای، دوره دوم شماره نقش تسهیلگریی مدیر برای توسعه نوآوری در مدرسه نااظااام خاالاقاایاات و نااوآوری وزارت 50 آموزش و پرورش، صدا و سیما، مرداد 88 بررساای روشااهای توسااعه اختیارات مدیرا مدارس و 51 ارائه راهکارهای مناسب نشاریه علمی ، پژوهشای فصالنامه تعلیم 1389و تربیت، بررسای فرهنگ ساازمانی ساازما مرکزی دانشاگاه آزاد 52 اسلامی و ارایه راهکارهای عملیاتی برای بهبود آ نشاریه نشاریه علمی ، پژوهشای رهبری 1389و مدیریت آموزشی، بررسااای نقش عقلانیت قرآنی در سااالامت تصااامیمات 53 مدیرا و ارائه یک الگوی متهومی نشاااااریاه نشاااااریاه علمی ، پژوهشااااای 138 مطالعات اقتصاد اسلامی، 8 1389 سرعتگیرهای ت ییر نشریه رشد مدیریت مدرسه، 54 نقش رویکرد مهندسی ارزش در ارتقای کیتیت آموزش نشااریه تخصااصاای مهندساای فرهنگی، 55 1389 بررسااای نقش عقلانیت قرآنی در سااالامت تصااامیمات 56 مدیرا و ارائه یک الگوی متهومی کاناتاراناس مالای رویاکارد اسااااالامای در مادیریات آموزش و پرورش، صااااادا و 1389سیما،
9
ردیف عنوا مقال ه مشخصات کامل مجل ه بررسی روشهای توسعه اختیارات مدیرا مدارس فصالنامه نشاریه علمی ، پژوهشای تعلیم 57 1390 پاییز 3 شماره 27و تربیت سال توساااااعاه فنااوری اطلاعاات و ارتبااطاات در آموزش و 58 پرورش بااا رویکرد دانشآموز پژوهنااده و سااااااازمااا یادگیرنده فصااااالنااماه علمی پژوهشااااای مادیریات 1390فناوری اطلاعات پاییز تجارب جهانی در زمینه نوآوریهای آموزشای از منظر 59 شیوههای تشخیص، انتخاب، اشاعه و کاربرد نوآوری فصاااالنامه نشااااریه علمی ، پژوهشاااای 1391نوآوری های آموزشی پاییز بررساای ساابکهای رهبری مدیرا مدارس ابتدایی شااهر 60 تهرا از دیدگاه مدیرا و معلما فصلنامه مدیریت بر آموزش سازما ها، 1391پاییز و زمستا 1391 الگوهای گوناگو مدیریت مدرسه محور رشد مدیریت مدرسه 61 1391 مدیریت مدرسه محور محل ی رشد مدیریت مدرسه 62 1391 آموزش و بهسازی رهبری سازمان ی رشد مدیریت مدرسه 63 1391 درجه رشد مدیریت مدرس ه 360 رهبری 64 سبک زندگی و تربیت زمینهساز ناهامایا هامااایاش بایا الامالالای دکاتاریا 65 1392مهدویت تیر امکا سانجی اساتقرار سایساتم مدیریت دانش در آموزش 66 و پرورش شهر تهرا فصالنامه علمی و پژوهشای مدیریت بر آماااوزش ساااااااازماااا هاااا، باااهاااار و 1392تابستا 67 The Role of Teaching Persian Conversation Program in Educational Success of NonPersian Adult Learners in Iran Journal of Educational and Management Studies-2013 68 A Comparisom Study of General Proverbs Used by Iranian Women and Men AutborHouse 1663 Liberty Drive Bloomington, IN 474032013 69 Asian women from Different perspectives AutborHouse 1663 Liberty Drive Bloomington, IN 474032013 بررسی رابطه میا هوش چندگانه و سبک رهبری 70 تحول آفری مدیرا مدارس متوسط ه فصالنامه علمی و پژوهشای مدیریت بر 1392 آموزش سازمانها زمستا ارزشیابی برنامه درس تتکر و پژوهش پایه ششم ابتدای ی مجموعاه مقاالات هماایش ملی ت ییر در 71 1392برنامه درسی دانشگاه بیرجند سنجش سطح اعتماد الکترونیک مدارس مبتنی بر 72 دلالتهای تربیت اسلام ی تربیت اسالامی فضاای مجازی چالشها 1393 و راهکارها اردیبهشت تاثیر حمایت سازمانی درک شده هنرآموزا بر 73 رضایت ش لی آنا فصالنامه علمی و پژوهشای مدیریت بر 1393 آموزش سازمانها زمستا تبیی و تحلیل بصیرت مورد نیاز در حوزه رهبری و 74 مدیریت فصااالنامه علمی و پژوهشااای مطالعات 1393کمی در مدیریت مدرسه ما چگونه کانو پیشرفت محلی م یشو د دو ماهنامه آموزشی تخصصی شوق 75 1394 ،17ت ییر، شماره مدیرا مدارس و توسعه اختیارا ت فصلنامه آموزشی تخصصی مدیریت 76 1394 - 111مدرسه شماره
10
ردیف عنوا مقال ه مشخصات کامل مجل ه تاثیر حمایت سازمانی درک شده هنرآموزا بر 77 رضایت ش لی آنا دو فصل نامه علمی و پژوهشی مدیریت بر آموزش سازما ها، شماره 1393، سال 2 سنجش سطح اعتماد الکترونیک مدارس با استتاده از 78 مدل گسترش عملکرد کیتی ت دو فصل نامه علمی و پژوهشی مدیریت بر آموزش سازما ها، شماره 1394، سال 1 رهبری تحولی و تعالی سازمان ی دو ماهنامه آموزشی تخصصی شوق 79 1394 ،19ت ییر، شماره آنچه مدیرا مدارس باید از برنامه درسی بدانن د فصلنامه آموزشی تخصصی رشد 80 1394 ،7مدیریت مدرسه، شماره مدیریت و رهبری در مدارس امروز ایرا فصلنامه آموزشی تخصصی مدیریت 81 1394 ،110مدرسه، شماره شاخص ها ، راهبردها و الزامات نظام مدیریت و 82 راهبری در نظام آموزشی کشور پژوهشکده فرهنگ و مطالعات 24 اجتماعی- مطالعات انقلاب اسلامی مجموعه مقالات پیشرفت عدالت محور 1394 الگوی ارزیابی برنامه کیتیت بخشی آموزش عالی با 83 رویکرد سیستمی کنترانس ملی ارزیابی کیتیت نظام های – دانشگاه فرهنگیا –دانشگاهی 1394دانشگاه تهرا مدیریت خلاقیت و نوآوری در مدرسه با توجه به 84 فضاهای جدید یادگیری کنترانس ملی بازاندیشی و آینده نگری در نظام آموزش و یادگیری ایرا با توجه به ت ییرات پرشتاب جها معاصر ،کمیسیو ملی یونسکو ایرا - 1394 85 The Effect of Knowledge Management Strategy (BHATT) on th Schools’ Efficiency (By Impelmenting Self – organized Teams of Teacherts) دومی کنترانس بی المللی چالش های 2015جدید در مدیریت تجارت بررسی نیازها و علائق آموزشی بیسوادا و 86 سال ه 10-49سوادآموزا گروه سنی فصلنامه علمی و پژوهشی نوآوریهای 1395 بهار 57آموزشی شماره شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر برو سپاری 87 AHPدر دانشگاه ها با استتادهاز تکنیک IT کنترانس ملی مدیریت مهندسی آستانه 1395اشرفیه نقش مدیریت دانش در چابکی سازما کنترانس ملی مدیریت مهندسی آستانه 88 1395اشرفیه 89 Ranking Iran private schools and its Executive system.
The social science 11(16):3981-3986,2016 ISSN:1818-5800 Med well Journals, 2016 موانع حمایت از نوآور یها و ارائة مدل مناسب 90 بهمنظور استقرار نظام نوآوری در آموزشوپرورش
فصلنامه علمی پژوهشی نوآوریهای آموزشی 1396
موانع و شیوه های جذب کودکا بازمانده از 91 تحصیل در مناطق روستائی و عشایری

فصلنامه علمی پژوهشی تعلیم و تربیت 1396
،29 الگوهای اقتضائی سازما برای توسعه مدرس ه دوماهنامه شوق ت ییر شماره 92 1396 خرداد و تیر سترنامه یادگیری مدیر مدرس ه فصلنامه رشد مدیریت مدرسه پاییز 93 1396 94 Mediating role of the Organizational Learning in relation to organizational Astra Salvensis – review of history and culture
11
ردیف عنوا مقال ه مشخصات کامل مجل ه intelligence and organizational agility in Meteorological Organization of Iran دانشگاه فرهنگیا به مثابه سازما یادگیرنده ( ابعاد، 95 مولتهها و را هکارها) فصلنامه پژوهش در تربیت معلم سال 96 اول شماره سوم پاییز و زمستا نقش توانمندسازی بر عملکردکارکنا اداره کل 96 نوسازی مدار س دو فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمانه ا 97 Mediating role of the organizational learning in relation to organizational intelligence and organizational agility in Meteorological organizational or Iran Astra salvensis- review of history and culture سازمانی بر مدیریت جانشی پروری با نقش میانجی 98 تعهد سازمانی (مطالعه موردی: سازما اتکا ) فصلنامه مدیریت منابع در نیروی 1398 انتظامی بهار عوامل موثر بر توسعه حرفه ای مدیرا آموزشگاهی 99 1404در افق پژوهشی مدیریت – فصلنامه علمی 1398 -مدرسه ارائه مدل مناسب مدیریت دانش به منظور بهبود کیتیت 100 یادگیری هنرجویا در واحدهای آموزشی فنی و حرفه ای کشور(هنرستانها ) پژوهشی مدیریت – فصلنامه علمی 1398 -مدرسه بررسی تأثیر عوامل مدیریت دانش بر بهبود یادگیری 101 در واحدهای آموزشی فنی و حرفه ای کشور(هنرستانها ) پژوهشی مشاوره – فصلنامه علمی 1398 -ش لی و سازمانی

سوابق پژوهشی : انجام طرحهای پژوهشی ( به عنوا مجری ) ردیف نام پژوه ش نام دستگاه ستار شدهند ه سال عوامل مؤثر در تدریس زبا انگلیس ی دانشگاه 1 تهرا 1367

2
شاااااناااسااااااایی توزیع نیااازهااای معلمااا و ماادیرا دورهابتدایی شااهر تهرا بر حسااب سااطوح طبقه بندی شدة مازلو
دانشگاه آزاد اسلام ی
1372

3
مقایسااه اندازه توانش های کلامی وکمی دانش آموزا قوی،متوسااط،ضااعیف وساانجش ارتباط بی پیشاارفت قبلی و بعدی آنا در دروس پایه سوم راهنمایی
آموزش و پرورش 5منطقه تهرا
1373
بررساای رابطه رضااایت شاا لی با نیازهای معلما و 4 مدیرا
آموزش و پرورش 5منطقه تهرا
1374
ارئاه الگویی برای ارتقاای مساااااتمر کیتیات در برنااماه 5 درسی
دانشگاه آزاد اسلام ی
1379
طراحی و ساااخت شاااخص های پیشااگیری از سااو 6 مصرف مواد مخدر در آموزش و پرورش
معاونت پرورشی وزارت
1379
12
ردیف نام پژوه ش نام دستگاه ستار شدهند ه سال آموزش و پرورش طراحی وساااخت شاااخص های فرایندی برنامه سااوم 7 توسعه سازما پژوهش و برنامه ریزی آموزشی معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش 1382 شاااناساااایی عوامل تساااهیل کننده وبازدارنده مرتبط با 8 حسااااا اجرای مصاااااوباات شاااااورای عاالی آموزش وپرورش شورای عالی آموزش و پرورش 15/6653/30 1/10/83 1385 برنامه جامع تحقیقات مؤسسه پژوهشی برنامه ریزی 9 درسی و نوآوریهای آموزش ی موسسه پژوهشی نوآوری های آموزشی 1385 تهیه وتدوی برنامه توسااعه پنجساااله سااوم و پنجساااله 10 چهارم سازما پژوهش و برنامه ریزی آموزشی سازما پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 881379

11
تهیاه وتادوی برنااماه توساااااعاه معااونات برنااماه ریزی و توسعه سازما پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی
سازما پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
10371/1/101 1/11/85
881386
تهیه و تدوی برنامه آموزش و پرورش روستایی 12 ایرا
وزارت آموزش و پرورش
6705/1/101 20/6086
881386
بررسی روشهای توسعه اختیارات مدیرا مدارس شورای 13 عالی آموزش و پرورش
1387

14
اصلاح ساختار اداری وتشکیلاتی امور زنا و خانواد ه
مرکز امورزنا و خانواده ریاست جمهوری
1388

15
پیشگیری از آسیب های اجتماعی و مبارزه با فساد و ظلم علیه زنا
مرکز امورزنا و خانواده ریاست جمهوری
1388

16
تقویت و تعالی فرهنگ و تعمیق باوزهای دینی و انقلابی زنا
مرکز امورزنا و خانواده
4601 23/5/87
1388
13
ردیف نام پژوه ش نام دستگاه ستار شدهند ه سال ریاست جمهوری

17
توسعه و ساماندهی پژوهشهای مربوط به زنا مرکز امورزنا و خانواده ریاست جمهوری
4601 23/5/87
1388

18
بررسی تجارب جهانی از منظر شیوه های انتخاب ، اشاعه و کاربرد نوآوری های آموزشی
موسسه پژوهشی نوآوریهای آموزشی
26189/1/101 10/11/87
1389
بررسی فرهنگ سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی و 19 ارائه راهکارهای عملیاتی برای بهبود آ
دانشگاه آزاد اسلام ی
- ط 360 11/12/88
1389

20
تاثیر سبکهای رهبری مدیرا مدارس در زمینه سازی برای هدایت معلما به ابداع و کاربرد نو آوری های آموزشی
موسسه پژوهشی نوآوری های آموزشی
17248/1/101 24/6/89
1390
روششناسی و فرآیند تدوی سند برنامه پنجم توسعه 21 سازما پژوهش و برنام هریزی آموزشی
سازما پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
1390
سند راهبردی برنامه پنج ساله پنجم توسعه سازما 22 پژوهش و برنام هریزی آموزشی
سازما پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
20504/1/101 28/7/88
1390
بررسی روشهای توسعه اختیارات مدیرا مدارس پژوهشگاه 23 مطالعات آموزش و پرورش
16/7039/1208 11/9/86
1390
ارزشیابی برنامه درس تتکر و پژوهش پایه ششم 24 ابتدائی
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
26375 3/8/91
1392
بررسی راهکارهای کیتی تبخشی دور ههای 25 اختصاصی آموزش ضم خدمت مدیرا و معاونا (آموزشی، پرورشی، اجرایی) مدارس شهر تهرا و حوزه ستادی آموزش و پرورش
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
/ ق51/43 24/12/90
1392
بررسی نیازها و علائق آموزشی ب یسوادا و 27 سال ه 10-49سوادآموزا گروه سنی
نهضت سوادآموز ی
4193/4/2/91 28/12/91
1392
ارزشیابی از بسته آموزشی تتکر و سبک زندگی پایه 26 هتتم
پژوهشگاه مطالعات
21837/1/101 1/10/92
1393
14
ردیف نام پژوه ش نام دستگاه ستار شدهند ه سال آموزش و پرورش حمایت مادی و معنوی از طر حهای موفق و 27 نوآوریهای تربیتی بومی شورای عالی آموزش و پرورش 1394 بررسی مبانی نظری رتب هبندی مدارس و طراحی 28 ملا کها و نظام اجرایی رتب هبندی مدارس غیردولتی (دوره متوسطه اول و دوم متوسطه ) سازما مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی 32997 29/2/1393 1394 بررسی مبانی نظری رتب هبندی مدارس و طراحی 29 ملا کها و نظام اجرایی رتب هبندی مدارس غیردولتی (دوره متوسطه اول و دوم ابتدایی ) سازما مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی 32997 29/2/1393 1394 بررسی و شناسایی موانع حمایت از نوآوریها و 30 ارایه الگوی مناس ب پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 25895/1/101 10/12/93 1395 پایش، سنجش و اعتباربخشی ملا کها و نظام اجرایی 31 ارزشیابی مدارس ابتدایی و متوسطه نظری غیردولت ی سازما مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی و خانواد ه 1397 بررسی ویژگیهای مدیریت مدرسه با رویکرد اسلامی 32 و ارائه مدل مناس ب سازما پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 26855/1/101 25/12/95 1398

سوابق پژوهشی : انجام طرحهای پژوهشی ( به عنوا همکار ) ردیف نام پژوه ش
نام دستگاه ستارشدهند ه
سال
بررسی عوامل تاثیرگذار در مشارکت موثر معلما و مدیرا 1 مجتمعهای آموزشی و پرورشی و مدارس مستقل در فعالیتهای سوادآموز ی
1392 نهضت سوادآموز ی
ارزشاایابی از فعالیتهای برو سااپاری در سااوادآموزی و ارائه 2 برنامه مناسب برای بهبود کیتیت آموزشی
1393 نهضت سوادآموز ی
15
ردیف نام پژوه ش
نام دستگاه ستارشدهند ه
سال
روش شناسی و مستند سازی دوره تربیت مدیرا مبتنی بر 3 یادگیری بر بنیاد کار (مجری )
اداره کل آموزش پرورش شهر تهرا
1393
تبیی نقش آموزش و پرورش در مهندسی فرهنگی کشور" شورای عالی انقلاب 4 فرهنگی مرکز مطالعات راهبرد ی
1393استاد راهنمای پایا نامه های دانشگاهی : ردیف نام رسال ه مقطع دانشگا ه سال

1
بررسی رابطه بی میزا مهارت های فنی مدیرا مدارس واثر بخشی آنا
کارشناسی ارشد
مرکز آموزش مدیریت دولتی قزوی

1384

2
در دوره TQM بررسی امکا بهره گیری از ابتدای ی
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلام ی ساوه

1385

3
رابطه ساااطح تحصااایلات و سااانوات خدمتی مدیرا مدارس با مهارت های فنی وانسااانی آنا در مدارس شهر چهار دانگه
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلام ی ساوه

1386

4
.مقااایسااااااه تااثیر روش هاای فعااال تادریس وروش سااااخنرانی بر پیشاااارفت درس علوم اجتماعی دانش آموزا پایه پنجم ابتدایی دخترانه اسلام شهر
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلام ی ساوه

1386

5
مقایساااه تاثیر روش بارش م زی واکتشاااافی هدایت شااده بر آفرینندگی دانش آموزا سااال اول راهنمایی شهرستا قروه
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلام ی ساوه

1386
بررسااای رابطه بی رعایت اصاااول روابط انساااانی 6 مدیرا با بهره وری آنا در دبیرساتا های دخترانه دولتی شهر تهرا
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلام ی
1386

7
بررسااااای نیاازهاای آموزشااااای پیماانکاارا عمومی ارتباطات عمومی ساایارو ارائه یک الگوی آموزشاای مناسب
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلام ی تهرا مرکز

1386

8
بررسااااای رابطاه عملکرد خاانواده باا سااااارساااااختی روانشاااناختی دانش آموزا مقطع متوساااطه شاااهر کنگاور
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلامی ساو ه

1386
ارائه شااخصاهای عملکرد بهبود تطبیقی در آموزش و 9 پرورش ایرا
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد اصتها
1387
بررسای نظام تصامیم گیری آموزش و پرورش شاهر 10 تهرا و آسیبهای آ
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد تهرا – اسلامی مرکز
1389
16
بررسااااای وضاااااعیات باهکاارگیری مادیریات دانش در 11 شااارکت توساااعه منابع آب و نیرو از دیدگاه کارکنا رسمی
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد تهرا – اسلامی مرکز
1390
بررسااااای تاااثیر بااهکااارگیری فناااوری اطلاعااات و 12 ارتبااطاات بر توساااااعاه مهاارتهاای مادیرا مادارس متوسطه شهر تهرا
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد تهرا – اسلامی مرکز
1390
امکا سااانجی اساااتقرار مدیریت دانش در آموزش و 13 پرورش

کارشااناساای ارشد
دانشاااااگاااه آزاد تهرا –اساالامی مرکز
1390
بررسی تاثیر فشارهای ش لی بر رضایت کاری و 14 عملکرد ش لی مدیرا دوره توسطه شهرستانهای قرچک * – پاکدشت –ورامی
کارشناسی ارشد
دانشاااااگاااه آزاد –اسااااااالامااای گرمسار
1391
بررسی تاثیر حمایت سازمانی درک شده هنرآموزا 15 بر رضایت ش لی آنا در هنرستا های فنی و شهر تهرا 11حرفه ای و کاردانش منطقه
کارشناسی ارشد
آزاد اساااااالاماای گرمسار
1391
رابطه هوش چندگانه و سبک رهبری تحول آفری 16 مدیرا مدارس متوسطه شهر ورامی
کارشناسی ارشد
آزاد اسلامی واحد گرمسا ر
1391
مقایسه وضعیت فرسودگی و رضایت ش لی معلما 17 ز مدارس عادی و استثنایی مدارس شهر تهرا
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد گرمسا ر
1392
18
شناسایی روشهای بهبود روابط بی فردی دان شآموزا دوره ابتدای ی
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهرا
1392
شناسااااایی و اولویاااات بناااادی عواماااال عملکااااردی 19 فعالیاات و پشااتیبانی مااوثر باار امااور کااانتینری بااه MCDMمنظور کاهش هزینه های با رویکرد
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهرا
1394
آساایب شناساای حااوزه هااای تحااول در دانشااگاه پیااام 20 نور استا تهرا و راهکارهای بهبو د آ
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اصتها (خوراسگا
1395
رابطاااه بااای سااالامت ساااازمانی و مااادیریت داناااش 21 در سازما تامی اجتماعی شهر تهرا
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد جنو ب
1395
رابطااه باای عواماال ساااختاری و عواماال تاثیرگااذار 22 بر بهرهوری نیروی انسانی در مخابرات ایرا
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد جنو ب
1395
بررسااای تااااثیر یاااادگیری ساااازما بااار مااادیریت 23 جانشی پروری با نقش میانجی تعهد سازمانی
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنو ب
بهم 1395
تعیاای مولتااه هااای ماادیریت جانشاای پااروری در 24 سازما جهاد خودکتایی
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنو ب
بهم 1395
اثااار واساااطه ای یاااادگیری ساااازمانی بااار رابطاااه 25 میا هوش سازمانی و چابکی سازمانی
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنو ب
1396
تااااثیر مااادیریت داناااش کارکناااا بااار اثربخشااای 26 ساااازمانی باااا تاکیاااد بااار مت یااار میاااانجی چاباااک سازی
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنو ب
1396
17
بررسااااای رابطاااااه توانمندساااااازی باااااا عملکااااارد 27 کارکنااااا اداره کاااال نوسااااازی ماااادارس اسااااتا تهرا
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنو ب
1396
بررسااای تااااثیر کیتیااات زنااادگی کااااری بااار بهاااره 28 وری نیاااروی انساااانی باااا نقاااش واساااطه ای تعهاااد سازمانی
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنو ب
1396
بررساای رابطااه سیسااتم هااای اطلاعاااتی ماادیریت بااا 29 تصمیم گیری مدیرا و کارکنا کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا
1396

استاد مشاور پایا نامه های دانشگاهی :
1
نیاز ساانجی آموزش زیساات محیطی مدارس اسااتا خوزستا
کارشناسی ارشد
علوم و تحقیقات آزاد اسلامی ، اهواز
1387
2
ویژگی های روا سنجی نسخه فارسی پرسشنامه ارزشیابی دانش آموزا از کیتیت آموزش
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلامی ، ساوه
1387
3
بررسی نظام تصمی مگیری در حوز ه ستادی آموزش و پرورش تهرا و آسی بشناس ی
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلامی تهرا مرکز
1389
بررسی و تدوی صلاحیت های ضروری معلما 4 توصیتی و –جهت انجام ارزشیابی کیتی اعتباربخشی آ توسط صاحبنظرا ، کارشناسا و مدرسا
کارشناسی ارشد
دانشااااگاه آزاد – اساااااالاماای تهرا مرکز
1390
مقایسه سبک های تتکر دبیرا و دانش آموزا 4 دبیرستانهای هوشمند و عادی پسرانه شهر تهرا
کارشناسی ارشد
آزاد اساااالامی واحد گرمسار
1391
تشخیص عوامل موثر در تقویت ارزش های دینی 5 دانش آموزا دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهرا
کارشناسی ارشد
آزاد اساااالامی واحااد تاهارا مرکز
1391


ناظر طرح های پژوهشی : ردیف نام پژوه ش نام دستگاه ستارش دهند ه سال بررسی میزا استتاده دانش آموزا از رسانه های 1 غیر درسی موسسه پژوهشی نوآوری های آموزشی 1385 راهنمایی عملیاتی برای ارزشیابی تکوینی در 2 مدارس راهنمایی کشور معاونت آموزشی وزارت آموزش و پرورش 1385 بررسااااای میزا عملی بود و تاااثیر برخی راه 3 کارهای پیشنهادی برای کاهش آمار مردودی موسسه پژوهشی نوآوری های آموزشی 1385 4 بررسای روشاهای نظارت و راهنمایی آموزشای در اثر بخشااای برنامههای آموزشااای و درسااای دوره ابتدایی موسسه پژوهشی نوآوری های آموزشی 1386
18

5
بررسای وضاعیت طرح های نوآورانه آموزشای از منظر شایوه های اشااعه ، کاربرد ، آموزش و تعمیم پذیری
موسسه پژوهشی نوآوری های آموزشی
1387
1388 ارزشیابی از برنامه چهارم توسعه سازما سازما پژوهش 6
1389 آداب و مهارت های زندگی ویژه معلم پایه اول آموزش و پرورش قزوی 7
1389 آداب و مهارت های زندگی ویژه معلم پایه دوم آموزش و پرورش قزوی 8
1389 آداب و مهارت های زندگی ویژه معلم پایه سوم آموزش و پرورش قزوی 9
کتاب کار آداب و مهارت های زندگی دانش آموزا 10 پایه اول
1389 آموزش و پرورش قزوی
کتاب کار آداب و مهارت های زندگی دانش آموزا 11 پایه دوم
1389 آموزش و پرورش قزوی
کتاب کار آداب و مهارت های زندگی دانش آموزا 12 پایه سوم
1389 آموزش و پرورش قزوی
آداب و مهاارت هاای زنادگی راهنماای تادریس معلم 13 (پایه دوم متوسطه)
آموزش و پرورش آذربایجا شرقی
1389
آداب و مهارت های زندگی کتاب کار دانش آموز ( 14 پایه دوم متوسطه)
آموزش و پرورش آذربایجا شرقی
1389
آداب و مهااارت هااای زناادگی راهنمااای تاادریس 15 معلم(سال اول متوسطه)
آموزش و پرورش آذربایجا شرقی
1389
آداب و مهاارت هاای زنادگی کتااب کاار دانش آموز 16 (سال اول متوسطه)
آموزش و پرورش آذربایجا شرقی
1389
روششااااناس و فرآیند تدوی سااااند ملی آموزش و 17 پرورش
شورای عالی آموزش و پرورش
1389
نیازسااانجی از اعضاااای ساااازما دانشآموزی در 18 زمینه اوقات فراغت
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
1390
برنامه پنج ساااله پنجم پژوهشااگاه مطالعات آموزش 20 و پرورش
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
1390
بررساای ساالامت سااازمانی در ده مجتمع آموزشاای 19 پیشرو در تعلیم و تربیت اسلامی با رویکرد اسلام ی
سازما پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
1391
تحلیال محتوای کتااب هاای جادیادالتاالیف آموزش و 20 از منظر 88-89پرورش در سااااااال تحصااااایلی پرورش خلاقیت و بروز نوآوری در دانش آموزا
سازما پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
1391
ارزشاایابی پایانی از برنامه درساای زبا انگلیساای 21 متوسطه
سازما پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
1391
بررسای سالامت در ده مجتمع آموزشای پیشارو در 22 تعلیم و تربیت با رویکرد اسلامی
سازما پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
1391
ارائاه الگوی مطلوب برای معرفی انادیشاااااه هاا و 23 شااخصاایت حضاارت امام خمینی(ره) در کتاب ها و مجلات آموزش و پرورش
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
1391
ترجماه دانشااااانااماه روش هاای پژوهش کیتی در دو 24 جلد
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
1394
19
بررساای موانع و شاایوههای جذب کودکا بازمانده 25 از تحصیل در مناطق روستایی و عشایری
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
1395

دوره ها و کارگاه های آموزشی : ردیف نام کارگا ه محل برگزاری کارگا ه سال 1374 کارگاه علوم به ستارش یونسکو ( دبیر کارگاه) باشگاه معلما ، تهرا 1 1379 مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک وزارت بهداش ت 2 1381 مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک حمل و نق ل 3 1382 مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک وزارت نت ت 4 5 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس بوشهر 1382 6 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس قزوی 1382 7 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس آموزش و پرورش منطقه تهرا 3 1382 8 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس آموزش و پرورش منطقه تهرا 4 1382 9 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس ایلا م 1383 10 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس آموزش و پرورش منطقه تهرا 6 1383 11 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس شهرستا آباد ه 1383 12 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس شهرستا شهرری 1383 13 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس شهرستا کر ج 1383 14 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس شهرستا شهریا ر 1383 15 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس شهرستا کاشا 1383 16 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس کردستا 1384 17 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس فارس 1384 18 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس آموزش و پرورش منطقه تهرا 7 1384 19 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس آموزش و پرورش منطقه تهرا 12 1384 20 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس گنب د 1384 21 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس بیرجن د 1384
20
ردیف نام کارگا ه محل برگزاری کارگا ه سال 22 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس کرمانشا ه 1384 23 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس سنند ج 1384 24 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس شیراز 1384 25 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس رباط کری م 1384 26 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس تهرا 1385 27 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس آموزش و پرورش تهرا 13منطقه 1385 28 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس هنرستانهای حوزه هنری ایرا 1385 29 ارتقای مدیریت برای اسااتید دانشاگاه آزاد اسالامی با همکاری سازما آیسسکو دانشگاه آزاد اسلامی اصتها ، خوراسگا 31 تا 28 1385شهریور 30 مدیریت فرایناد مدار و دلالتهاای آ در فعاالیات های پرورشی معاونی پرورشی مناطق تهرا 1386 31 مدیریت حل مسال ه بوشهر شهریور و آبا 86 32 مدیریت و برنامه ریزی استراتژی ک باغ بهادرا اصتها خرداد و 86شهریور 33 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس آموزش و پرورش منطقه تهرا 5 1387 34 مدیریت استراتژیک و روشهای حل مسال ه سازما انجم اولیا و 1387 مربیا کشور بهم 35 مدیریت ت ییر و حل مسال ه معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش 1387استند 36 مدیریت کیتیت جامع سازما آموزش و پرورش ارا ک 1388بهم 37 کیتیت بخشی آموزش و پرورش سازما آموزش و پرورش کاشا 1388استند
38
برنامه ریزی استراتژیک و یکسال ه آموزش و پرورش شهرستا بوستا و گلستا
89تیر ومرداد
39
تحقیق کیت ی کمیته راهبردی و توانمندسازی سازما پژوهش
92دی
1393 نشست علمی فعالی تهای پژوهشی پژوهشگاه مجتمع فرهنگی ملاصدر ا تیر 40 41 دوره آموزشی مدیرا مناطق شهر تهرا مبتنی بر یادگیری بر بنیاد کار آموزش و پرورش شهر تهرا 1393
21
ردیف نام کارگا ه محل برگزاری کارگا ه سال
42
دوره آموزشی تبیی زیرساخت مدیریت تعالی در مدرسه
آموزش و پرورش منطقه دبیرستا حضرت 5 فاطمه(س )
1393
43
کارگاه آموزشی تعالی مدیریت مدرس ه آموزش و پرورش استا مرکزی
1393
44
کارگاه آموزشی برنامه تعالی مدیریت مدرس ه آموزش و پرورش استا مازندرا
1393
45
برنامه استراتژیک در آموزش و پرورش آموزش و پرورش شهر تهرا
1393
46
دوره آموزشی خودارزیابی مدار س آموزش و پرورش شهر تهرا
1393
47
دوره آ»وزشهای کوتاه مدت برنامه ریزی استراتژیک در آموزش و پرورش
وزارت آموزش و پرورش
1393
48
شرکت در نشست تخصصی صلاحیت های حرفه ای معلما در هزاره سو م
دانشگاه شهید رجای ی
1394
49
رهبری تحول در سازمانه ا
سازما پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
1395
50
کارگاه آموزشی مدیریت کیتیت جامع، مدیریت ت ییر و تکنیکهای حل مساله
موسسه جهادی رویش مهر- مدیرا برتر مدارس سیستا
1396
51
برنامه درسی ملی با هدف آشنایی با متاهیم و راهبردهای کلیدی رهبری اثربخش در مدیریت مدرسه
سازما پژوهش و 1397/8/7 برنامهریزی آموزش ی

22
کنترانس ها و سمینارها : ردیف نام کنتران س محل برگزاری سال 1 حضاااور دو هتته ای مطالعاتی در آموزش وپرورش کشورهای چی وژاپ 1380 چی و ژاپ 2 جایگاه آموزش محیط زیست در نظام رسمی آموزش و پرورش کشور 82 تهرا 3 دو دوره حضور در کنترانس بی المللی مدیریت کیتی ت 83 ایرا -1382 4 حضور یک هتته ای در سمینار تضمی کیتبت در مدارس ژوئ 20 تا 15 اسکاتلن د 2003 5 دو دوره حضور در پنجمی کنترانس بی المللی مدیرا کیتیت 1383 ایرا تیرماه 1384تیرماه 6 همایش علمی استاندارد و استانداردسازی در آموزش و پرورش تهرا 10/106/630 83/1/19مورخ 7 نتیج هگرایی ضرورتی برای پایداری و پویایی سازمانه ا 1383 تهرا 8 حضااور دو روزه در کنترانس بی المللی اسااتراتژی ها وتکنیک های حل مسئله 1385 تهرا 9 حضور دو روزه در هشتمی کنترانس بی المللی مدیرا کیتی ت 1386 ایرا تیرماه 1392 دوازدهمی همایش مطالعات برنامه درسی ایرا بیرجن د 10 11 هشتمی همایش علمی دفتر همکاری حوزههای علمیه و آموزش و پرورش 1393 قم 12 The Third International Coference on Quality Management 2002 تهرا 13 ٍEffective Audit and Performance fo Continual Improvement Seminar 2002 تهرا 14 Human Motivation and Quality Improvement Seminar 2002 تهرا 15 The Third International Conference on Quality Management 2002 تهرا 2003 انگستا Quality Assurance in Shool 16
17
Participated in the Regional Workshop on Methodologies of Teaching science in Primary
1996 تهرا
18
Techology Foresight Methods & Practices
2005 تهرا
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر برو سپاری 19 AHPدر دانشگاه ها با استتادهاز تکنیک IT
کنترانس ملی مدیریت مهندسی آستانه اشرفیه 1395
1395
نقش مدیریت دانش در چابکی سازما کنترانس ملی 20 مدیریت مهندسی آستانه اشرفیه 1395
1395
23


رتبه های پژوهشی: 82/9/20 مورخ 9001/5586/1، تقدیر نامه شااماره 1382 پژوهشااگر برگزیده آموزش و پرورش، • وزیر آموزش و پرورش . وزیر آموزش و 80/10/26 مورخ 101/6/2106، تقادیرنااماه شااااامااره 1380 پژوهشاااااگر ممتااز، • پرورش . رتبه ممتاز در مقاله فرآیند انتقال ف آوری و نقش آ در توسااعه اقتصااادی، اجتماعی در کشااورهای • . مورخ 101/6/2101در حال توسعه، تقدیرنامه شماره . رئیس سازما پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 80/10/26 • 101/61/2301 مادارس کیتی جاامع باه روش مادیریات فرآیناد مادار، رتباهاول تقادیر نااماه شااااامااره • رئیس سازما پژوهش وبرنامه ریزی 81/9/21مورخ 1389 پژوهشگر برتر کشوری (ملی)، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، • • for Having Successfully completed the requirements for the in – country سپتامبر تهرا 5 protram on Human Rights Education in Schools • in appreciation of in voluement the course management committee of the 2002استرالیا Garduate Diploma in Social Science / 8401011-1622065 مهارت شاشام از مجموعه مهارتهای هتتگانه رایانه، گواهی حضاور شاماره • 84/11/9 مورخ 165494 • Quality Management System Requirements & Documentation-from BRS academy,date:12Feb2013, certify No ,QM/BRS-1013-1854: 1395- وزارت آموزش و پرورش – پژوهشگر برتر کشوری •

دکتر علی جعفری

دکتری تخصصی علوم ارتباطات عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

00000cfu.ac.ir
02187751186


بسمه تعالی )CV(سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی


اطلاعات شخصی  نام: علی نام خانوادگی: جعفری آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی علوم ارتباطات وضعیت اشتغال: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 09127214535 شماره تلفن همراه: jafari.communication@gmail.com آدرس پست الکترونیکی:


الف) تحصیلات عالیه

مقطع

رشته تحصیلی

گرایش

دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل

کشور
تاریخ فراغت از تحصیل 1384 کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی روزنامه نگاری دانشگاه تهران تهران ایران کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی تحقیق در ارتباط جمعی 138 دانشگاه صدا و سیما تهران ایران 8 1392 دکتری علوم ارتباطات - علوم و تحقیقات تهران تهران ایران


ب) پایاننامههای نوشته شده در دوران تحصیل عنوان پایاننامه مقطع تحصیلی نام استاد راهنما بررسی عوامل موثر بر استفاده اساتید دانشگاههای دولتی شهر تهران از برنامههای سیما4شبکه کارشناسی ارشد دکتر سیدمحمد دادگران بازنمایی زندگی طبقه متوسط در سینمای ایران دکتری دکتر افسانه مظفری


2

سابقه ارائه خدمات آموزشی( تدریس)  مؤسسه محل تدریس مقطع تحصیلی نوع درس عنوان درس سال تدریس پیام نور کارشناسی نظری روش تحقیق جامعهشناسی ارتباطات 1389 دانشگاه آزاد ایلام کارشناسی ارشد نظری روش تحقیق روش تحقیق پیشرفته 1393

دانشگاه آزاد سرعین

کارشناسی

نظری
مبانی جامعهشناسی گردشگری، ارتباطات ، انسانی، تاریخ فرهنگ، ارتبااطات میان فرهنگی مبانی مردم شناسی.
1398 1399
1398 دانشگاه آزاد اردبیل کارشناسی نظری ارتباط انسانی، حقوق رسانه، تربیت رسانه ای


دانشگاه آزاد اردبیل


کارشناسی ارشد


نظری و عملی
مبانی پژوهش در ارتباط جمعی، ارتباطات و توسعه، تحلیل پیامهای ارتباطی، نظریهها و مفاهیم ارتباطات جمعی، جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی جنایی، روش ،ارتباطات جمعی تحقیق.


99-1393دانشگاه آزاد اردبیل


دکتری


نظری
روشهای ، نظریههای نوین ارتباطات و توسعه پیشرفته پژوهش در ارتباطات، روش تحقیق، مقاله و رسالهنویسی پیشرفته، مطالعات انتقادی ، در ارتباطات، تکنولوژیهای نوین ارتباطات جامعه ، نظریهها و مفاهیم ارتباطات جمعی شناسی دینی


تاکنون1394از

دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد

نظری و عملی
تحلیل محتوای پیامهای ارتباطی، روشهای تحلیل پیام های ارتباطی، مدیریت ارتباطات جمعی، متون تخصصی ارتباطات.

1395I ، مقالات( علمی- پژوهشی  ترویجی)– و علمی SI نویسنده(گان) عنوان مقاله نام نشریه درجه سال داود غفوری علی جعفری علی گرانمایه پور بررسی نقش تکنولوژی های نوین ارتباطی در گسترش ابعاد توسعه ملی در ایران علوم اجتماعی ( دانشگاه فردوسی مشهد)
علمی- پژوهشی
1399 عاطفه عباسی علی جعفری تاثیر کنشهای اینستاگرامی سلبریتیها در سبک زندگی کاربران ایرانی 1399 پژوهشهای ارتباطی علمی- پژوهشی شیما اکبری علی جعفری محمد سلطانیفر نقش دیجیتالی شدن مصرف رسانهای در سال 18سبک زندگی شهروندان بالای شهر تهران
مطالعات جامعهشناختی شهری
علمی- پژوهشی
1399
3
صمد فریدی علی جعفری
رابطه استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسی زبان با ناهنجاری های اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان شهر اردبیل)

راهبرد فرهنگی اجتماعی

علمی- پژوهشی

1399
شیما اکبری علی جعفری محمد سلطانیفر
رابطه دیجیتالی شدن مصرف رسانهای با احساس امنیت اجتماعی در میان شهروندان تهرانی

امنیت پژوهی

علمی- پژوهشی

1399
زینب جعفری علی جعفری سعید فرامرزیانی
تحلیل محتوای پیامهای خشونتآمیز علیه زنان در کانالهای تلگرامی استان اردبیل
دوفصلنامه پژوهش های انتظامی- اجتماعی زنان و خانواده

علمی- پژوهشی

1399
حسام دهقانپور علی جعفری
رابطه استفاده از شبکههای اجتماعی با ابعاد هویتی در میان شهروندان اردبیل
مطالعات فرهنگی و ارتباطات

علمی- پژوهشی

1399

محمد برجعلیزاده علی جعفری ناهید کردی
نقش فناوریهای نوین ارتباطی در جابجایی قدرت در نظام بین الملل

دانش سیاسی

علمی - پؤوهشی

1399
سعید فرامرزیانی علی جعفری

نقش شبکههای اجتماعی موبایلی بر هویت شخصی مدرن در میان جوانان شهر اردبیل

مطالعات ملی

علمی- پژوهشی

1399
محمد برجعلیزاده علی جعفری ناهید کردی
نقش تکنولوژیهای ارتباطی نوین در گسترش دیپلماسی در عرصه بین الملل (مورد مطالعه: اساتید دانشگاه، کارشناسان و پژوهشگران رسانه)

پژوهشهای ارتباطی

علمی- پژوهشی

1399
محسن کفیلی علی جعفری محمد سلطانیفر
بازنمایی هویت دینی در انیمیشنهای ایرانی (مجموعه انیمیشن فرمانروایان مقدس)

اسلام و علوم اجتماعی

علمی- پژوهشی

1399
یاور علیپور علی جعفری شهناز هاشمی
نقش شبکه اجتماعی اینستاگرام در بازتولید فرهنگ دینی در میان جوانان ایرانی

اسلام و مطالعات اجتماعی

علمی- پژوهشی

1399
فتحعلی فاخری علی جعفری علی احمدی امید جهانشاهی

شناسایی عوامل موثر بر آینده شبکه خبر ساله10در افق

رسانه های دیداری و شنیداری

علمی- پژوهشی

1399
محدثه یعقوبی محمد سلطانیفر علی جعفری
تبیین چالشهای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از منظر اساتید ارتباطات و اصحاب رسانه

مطالعات رسانهای نوین

علمی- پژوهشی

1399

محمد برجعلیزاده علی جعفری ناهید کردی
نقش رسانههای نوین در گسترش تروریسم در عرصه بین الملل

مطالعات قدرت نرم

علمی- پژوهشی

1398
4
علی جعفری بهروز زرپوش
رابطه استفاده از شبکههای اجتماعی با اصلاح الگوی مصرف در میان شهروندان اردبیل

مطالعات جامعهشناختی شهری

علمی- پژوهشی

1398
محمد سلطانیفر علی جعفری کاظم علیزاده
نقش هوش هیجانی در پیشبینی تعاملات اجتماعی و امنیت اجتماعی و اخلاقی در فضای شهری

مطالعات جامعهشناختی شهری

علمی- پژوهشی

1398
محسن کفیلی علی جعفری محمد سلطانیفر
تحلیل نشانهشناختی هویت دینی در انیمیشنهای ایرانی (مطالعه موردی: مجموعه انیمیشن پیامبران)

دوفصلنامه دین و ارتباطات

علمی- پژوهشی

1398
زهرا دادرس سعید فرامرزیانی علی جعفری
اعتیاد به شبکههای اجتماعی موبایلی و اثرات رفتاری و فرهنگی ناشی از آن

مطالعات رسانههای نوین

علمی- پژوهشی

1398
کمال ولیزاده علی جعفری

در » تفکر و سواد رسانهای «نقش کتاب ارتقاء سواد رسانهای دانشآموزان مدارس متوسطه دوره دوم شهر اردبیل

پژوهشهای ارتباطی

علمی- پژوهشی

1398
روح اله وسیله علی جعفری
نقش روابط عمومی سازمان انتقال خون در ایجاد مشارکت شهروندان در اهدا خون

فصلنامه خون

علمی- پژوهشی

1398
علی جعفری پروین خدادادی
نقش رسانههای تصویری در گسترش توریسم سلامت در شهر رامسر
1398 مطالعات فرهنگی و ارتباطات علمی- پژوهشی
علی جعفری محمد حملآبادی
رابطه تبلیغات تلویزیونی با جذب و توسعه صنعت توریسم در استان اردبیل
مطالعات فرهنگی و ارتباطات علمی- پژوهشی

1398

علی جعفری امیر عندلیبیان
نقش فناوریهای نوین ارتباطی در افت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه
1397 فناوری آموزش علمی- پژوهشی
حبیباله فتحی علی جعفری
بررسی رابطه مصرف رسانهای با تغییر سبک زندگی در میان دانشجویان
1396 مطالعات رسانههای نوین علمی- پژوهشی

علی جعفری
آسیبهای ناشی از عضویت و فعالیت در شبکههای اجتماعی در بین نوجوانان و جوانان شهر اردبیل

پژوهشهای ارتباطی

علمی- پژوهشی

1395
علی جعفری مهدی روحانی
139 بررسی نقش اینترنت در توسعه سیاسی پژوهشهای ارتباطی علمی- پژوهشی 3
علی جعفری نقش شبکههای اجتماعی مجازی در مشارکت مدنی شهروندان
مطالعات رسانه های نوین علمی- پژوهشی پذیرش
علی جعفری رابطه استفاده از انواع رسانه ها و گرایش به اعتیاد در میان شهروندان اردبیلی
مطالعات فرهنگی و ارتباطات علمی- پژوهشی پذیرش
علی اسدنژاد مدیریت شکلگیری تئوری حوزه عمومی
5
ناهید کردی علی جعفری
هابرماس در شبکههای اینستاگرام و تلگرام
مدیریت فردا علمی- پژوهشی پذیرش
علی ثنائی مهر علی گرانمایه پور علی جعفری شهناز هاشمی
طراحی و تبیین الگوی تبلیغاتی اعتماد مشتریان به شبکه بانکی در فضای وب و رسانه های سنتی

پژوهشهای مدیریت راهبردی

علمی- پژوهشی

پذیرش
علی جعفری غلامرضا گوزلی
تاثیر استفاده از شبکههای اجتماعی با کیفیت زندگی در میان مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام (ره)

مطالعات علوم اجتماعی ایران

علمی- پژوهشی

1398
علی جعفری مهدیه بخشی
بررسی رابطه تبلیغات رسانهای با اعتماد مصرف کنندکان در میان شهروندان اردبیلی

مطالعات علوم اجتماعی ایران

علمی- پژوهشی

1398
زینب تفرجی علی جعفری

رابطه استفاده از برنامههای شبکه استانی سبلان با تغییر رفتارهای زیست محیطی در میان شهروندان

مطالعات رسانهای

علمی- پژوهشی

1399
علی جعفری منظر موقر
رابطه استفاده از بازیهای رایانهای با 16 تا 12 پرخاشگری در میان کودکان سال اردبیل

مطالعات رسانهای

علمی- پژوهشی

1398
سید موسوی علی جعفری
آسیب شناسی برنامه رادیویی سلام ساوالان
مطالعات رسانهای


علمی- پژوهشی

1398
مژده ابراهیمی نسیم مجیدی علی جعفری
نقش تلگرام در شکلگیری روابط و1 اجتماعی نوجوانان دبیرستانی منطقه تهران18

مطالعات رسانهای


علمی- پژوهشی

1395
علی جعفری مریم فردوسی اقبال خالدیان
بازنمایی کلیشههای جنسیتی در میان زنان ایرانیِ کاربر شبکه اجتماعی اینستاگرام

علوم اجتماعی شوشتر

علمی- پژوهشی

1397
زهرا حاجی زاده سمیه تکلوی علی جعفری
نقش هوش فرهنگی در پیش بینی نیازهای اساسی روانشناختی افراد شرکت کننده در نزاع دسته جمعی در شهر اردبیل

مدیریت فرهنگی

علمی- پژوهشی

1399
محسن شهرابی علی جعفری مهدیه بخشی
رابطه اعتیاد به شبکههای اجتماعی با هویت جنسی و روابط عاطقی در میان سال شهر اردبیل30 تا 18مردان

مدیریت فرهنگی

علمی- پژوهشی

1398

زهرا محمدی علی جعفری

بررسی مقایسه ای سواد رسانه ای دانش آموزان و والدین آنها بر اساس طبقهبندی پاتر (مورد مطالعه: شهر اردبیل)

فناوری آموزش و یادگیری

علمی- پژوهشی

1397
6
علی جعفری سعید فرامرزیانی
رابطه مهارتهای ارتباطات انسانی با سطح یادگیری دانشجویان علمی کاربردی استان اردبیل

فناوری آموزش و یادگیری

علمی- پژوهشی

1395
علی جعفری افسانه مظفری
بازنمایی زندگی طبقه متوسط در سینمای ایران

رادیو و تلویزیون

علمی- پژوهشی

1393


علی جعفری

بررسی فرسودگی شغلی بر اساس تیپهای شخصیتی A ،B و رضایت شغلی مربیان مهدهای کودک شهرستانایلام

فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی ایلام


علمی- پژوهشی

1392
مسعود باقری علی جعفری محمد سلطانیفر
بررسی و اولویت بندی شاخصهای موثر در پیشگیری از جرائم و آسیبهای اجتماعی ( از دیدگاه کارشناسان سازمانهای مردم نهاد شهر اردبیل)

مطالعات پیشگیری از جرم

علمی- ترویجی

1399
بهاره جلائی علی جعفری
مقایسه نگرش و استفاده زنان شاغل و خانه دار شهر اردبیل نسبت به اینستاگرام
فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه
1399 علمی- ترویجی
بهزاد مولود علی جعفری
عوامل تاثیرگذار بر عضویت در صفحات هویتی فیسبوک
فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه
1398 علمی- ترویجی
علی جعفری لیلا فرهمند سمیه تکلوی
نقش شبکههای اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در بهداشت جسمی و روحی شهروندان اردبیلی
فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه

علمی- ترویجی

1398
علی جعفری بابک پورپناهی
نقش شبکههای اجتماعی در نظم اجتماعی در میان شهروندان اردبیل
1397 فصلنامه رسانه علمی- ترویجی

علی جعفری

بررسی میزان دانش خبرنگاران شهر زنجان نسبت به اصول حرفهای خبرنگاری

فصلنامه رسانه

علمی- ترویجی

1397

علی جعفری رضوان باقلاچی
برنامهریزی مشارکتی در ترویج علم؛ مقایسه رسانهها در تبیین جایگاه سازمانهای مردمنهاد از منظر اصحاب رسانه

دوفصلنامه ترویج علم

علمی- ترویجی

1397
علی جعفری سید اکبر موسوی
رابطه مصرف رسانه ای با گرایش به اعتیاد در میان جوانان شهر اردبیل
1397 سلامت اجتماعی و اعتیاد علمی- ترویجی
علی جعفری پیمان بگعلیزاده
نقش رسانههای جمعی در ایجاد اعتماد مردم به پلیس
فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه
علمی- ترویجی

1396

علی جعفری مهدی روحانی

بازتاب هویت قومی و ملی در مطبوعات محلی

فرهنگ ارتباطات

علمی- ترویجی

1393

7
عباس علی پور علی جعفری
بررسی معضلات و پیامدهای قاچاق انسان در سطح بین الملل
فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس
علمی- ترویجی

1392


علی جعفری

بررسی عوامل موثر بر استفاده اساتید دانشگاه های دولتی شهر تهران از برنامه های شبکه چهار سیما

فصلنامه علوم اجتماعی

علمی- ترویجی

1392
سمیه تاجیک علی جعفری مصطفی ستوده
رابطه میان استفاده از شبکه های اجتماعی با اخلاق و فرهنگ شهروندان شهر تهران در حوزه پسماند

مجله حقوق روزنامه نگاری و ارتباطات

علمی- تخصصی

1399

علی جعفری رحیم خوشفکری
پیش بینی اعتیاد به فضای مجازی بر اساس هنجارهای اجتماعی و سبک زندگی(مطالعه دانشجویان شهر اردبیل)

دانش انتظامی اردبیل

علمی- تخصصی

1398
علی جعفری عیسی صداقت رقیه حضوری
شناسایی مولفههای موثر بر افزایش سرمایه اجتماعی و احساس امنیت در بین شهروندان شهر اردبیل

دانش انتظامی اردبیل

علمی- تخصصی

1398
علی جعفری مهرداد نصیرزاده
رابطه بین مصرف رسانهای با احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهر اردبیل

دانش انتظامی اردبیل

علمی- تخصصی

1398
علی جعفری الهه عبادی
1396 نقش روابط عمومی در مدیریت بحران مطالعات روابط عمومی علمی- تخصصی
علی جعفری نقش تصویر ذهنی برند تامین اجتماعی در جذب مشتریان
1396 مطالعات روابط عمومی علمی- تخصصی
علی جعفری ثریا احمدی
بررسی قابلیت اعتماد و راستیآزمایی سایت ویکیپدیا
فصلنامه مطالعات ماهواره و رسانه های جدید
1391 علمی- تخصصی
علی جعفری مقایسه سیاستگذاری اینترنت درکشورهای ایران، روسیه و چین
فصلنامه مطالعات ماهواره و رسانه های جدید
1393 علمی- تخصصی
مهدی فتاحی علی جعفری
بازتاب پوشش اخبار هشتمین دوره انتخابات مجلس ش.ا در رسانه ها
1391 فصلنامه مطالعات انتخابات علمی- تخصصی
سعید فرامرزیانی علی جعفری
تحلیل گفتمان اخبار انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم
1392 فصلنامه مطالعات انتخابات علمی- تخصصی
A. asadnezhad N. kordi Ali. Jafari
Investigating the Management of the Formation of Habermas Public Sphere Theory in Instagram and Telegram Networks
Propósitos y Representaciones


ISI


2021
A. asadnezhad N. kordi Ali. Jafari
Leadership of Knowledge in Media Organization: the Media Needs of the Audience with Emphasis on Habermas Public Sphere Theory
International Journal of Organizational Leadership


ISI


2021
8
M. yaghobi M. soltanifar Ali. Jafari J. salmanzadeh
Explaining the Opportunities and Challenges of the Law on Dissemination and Free Access to Information in Iran from the Perspective of Lawyers
Propósitos y Representaciones


ISI
2021

T baratchian Sh hashemi A jafari M soltanifar
A Comparative Study on the Ardabil People’s Use of Different Types of Media in Receiving News
Advances in Intelligent Systems and Computing

Scopus


2021
T baratchian Sh hashemi A jafari M soltanifar
Comparison of Ardabil people''''s utilization of national media and satellite networks in receiving news
Propósitos y Representaciones

ISI

2020
D. Qafour, Ali Jafari, A.Geranmaye
The Role of Mobile-Based Social Media in Iran''''s Social Development from the View of Communication Sciences Experts
International Journal of Future Generation Communication and Networking

ISI

2020
Shima akbari Ali jafari M soltanifar
The Role of Virtual Social Networks on Body Management of Tehran Citizens
Revista Conrado

ISI

2020

A sanaeimehr A granmayeh Ali jafari Sh hashemi
The Role of Sepah Bank Advertisement Patterns in Web Space and Traditional Media to Make Customers’ Trust
Revista Conrado


ISI


2020


Mohammad qolizadeh Ali jafari
The Relationship between Dependence on Mobile Social Networking and Academic Performance of Students (Case study: Second Grade Male High School Students of Tabriz City)
Quarterly Journal of Sociological Studies of Youth


Scientific research2019Ali Jafari Shadi Khorshidi
Studying the Relation between Watching the Television Programs and Promoting the Psychical Health of Persons in Rasht City

International Journal of Scientific Study


ISI


2017

Ali jafari Zahra mohammadi
A Comparative Survey on Media Literacy among Secondary School Female Students and their Parents in Ardabil City


Tendenzen


ISI


2017

Ali jafari Ali Amirpour
the Relationship between Watching Programs of Sabalan Channel and Social Capital of Ardebil Citizens
the turkish online journal of design art and communication

ISI (wos)

2016
Ali jafari Simin bakhshi zadeh
The Effect of Video Games on the Life Style of Adolescents (of Adolescents of the Second District 5 Tehran)
the turkish online journal of design art and communication

ISI (wos)

2016
9

Ali jafari Davod abdi
The relationship between the internet use and network capital (Case study: Ardebil Islamic Azad University and mohaghegh ardabili University)

International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS)


ISI (wos)


2016


Ali jafari Farkhondeh vosoqpour
The Role of New Information and Communication Technologies in the Performance of Public Relations (Case Study: Electronic Payment Card Network Shaparak)

the turkish online journal of design art and communicationISI (wos)2016
Ali jafari Pourya davarzani
Satellite effect on teen fashions in Tehran (the study of high school students in the north and south of Tehran
Journal of current research in science


International journal

2016


نگارش کتاب 
نام کتاب ناشر محل نشر سال 1393 برآورد راهبردی عربستان سعودی مرکز مطالعات خلیج فارس تهران 1398 جهانی شدن و جایگاه مخاطب در هنر جهانی (تالیف) جهاد دانشگاهی اردبیل اردبیل 1399 درک فرهنگ دیجیتال (ترجمه) جهاد دانشگاهی اردبیل اردبیل


مقالات ارائه شده در همایش، کنفرانس و غیره  نویسنده(گان) عنوان مقاله عنوان همایش، کنفرانس محل برگزاری سطح سال ارائه سید وحید عقیلی علی جعفری بررسی اهداف آشکار و پنهان شبکههای اجتماعی بررسی ابعاد شبکههای اجتماعی جهاد دانشگاهی تهران ملی
1392 سید وحید عقیلی علی جعفری شبکههای اجتماعی مجازی و توانمندسازی؛ بررسی تأثیر شبکههای اجتماعی در توسعه
رسانههای اجتماعی
تهران
ملی
1393

علی جعفری رامین عاشوری
بررسی تطبیقی سبک زندگی در بین خانوادههای استفاده کننده و غیر استفاده کننده از شبکههای اجتماعی
کنگره مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم

تهران

بین الملی

1395

علی جعفری بهجت شهابی
بررسی رابطه میزان استفاده از رسانههای نوین (تلگرام) با عملکرد تحصیلی دانش آموزان
اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی ایران

تهران

بین الملی

1395
بررسی رابطه میزان استفاده از اولین کنفرانس بین
10
بهجت شهابی علی جعفری
تلگرام با عوامل جمعیت شناختی(مورد مطالعه: دانش آموزان منطقه نمین)
المللی پژوهشهای نوین در علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی ایران
1395 تهران بین الملی
علی جعفری سید مکتبی

بازنمایی سبک زندگی خانواده ایرانی در سریالهای تلویزیون
کنگره مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم

تهران

بین الملی

1395
علی جعفری باقر باقرزاده
نقش شبکههای اجتماعی در تحقق حقوق شهروندی
یافتههای علوم نوین و آموزش ایران
1395 تهران ملی

علی جعفری
تحلیل محتوای اخبار مربوط به بیداری اسلامی در سایت بی بی سی فارسی و سایت ایرنا

بیداری اسلامی

دانشگاه تهران

بین المللی

1392
علی جعفری حمزه ویسی

بازنمایی خانواده و سبک زندگی ایرانی اسلامی در سریالهای تلویزیون
دهمین جشنواره علمی پژوهشی فرهنگیان
وزارت آموزش وپرورش

سخنرانی

1392
علی جعفری

آسیب شناسی رسانههای نوین با تاکید بر شبکههای اجتماعی
توسعه پایدار در علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی

تهران

ملی

1395
علی جعفری علی دادخواه
بررسی عملکرد برنامههای ورزشی شبکه سبلان در توسعه ورزشهای همگانی

ورزش و توسعه

اردبیل

ملی

1394
علی دادخواه علی جعفری
استراتژیهای توسعه ورزش همگانی در استان اردبیل
1394 ورزش و توسعه اردبیل ملی
علی جعفری سعید فرامرزیانی
بررسی جرایم و آسیبهای اجتماعی(قاچاق)
1394 پیشگیری از انواع قاچاق ارومیه ملی
علی جعفری جعفر سلمان زاده مرضیه جعفرزاده
بررسی حریم خصوصی مخاطب رسانههای جمعی و مسئولیت ناشی از نقض آن توسط رسانهها در پرتو نظام حقوقی داخلی
پنجمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی

تهران

ملی

1397
علی دادخواه علی جعفری
تاثیر شبکههای اجتماعی در توسعه کارآفرینی
دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در حقوق و مدیریت

کازرون

ملی

1397
سمیه عبدالهی علی جعفری
نقش اینستاگرام و تلگرام بر رفتار خرید شهروندان اردبیلی
دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در حقوق و مدیریت

کازرون

ملی

1397
فتحعلی تیرگر علی جعفری
فضای مجازی و نقش آن در کنشهای فرهنگی
دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در

کازرون

ملی

1397
11
حقوق و مدیریت
اسلام پیله ور علی جعفری
مقایسه تطبیقی برنامههای مذهبی شبکه سبلان با شبکه اهل بیت
کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهشهای دینی

کرج

ملی

1397
فهیمه هاشمی علی جعفری
سنتز پژوهی نقش آموزش در توسعه پایدار

دومین همایش ملی پیشرفتهای نوین در عرصه علم و فرا علم

مشهد

ملی

1398

علی جعفری جواد عباس زاده

نقش سازمانهای مردم نهاد در توسعه

دومین همایش ملی پیشرفتهای نوین در عرصه علم و فرا علم

مشهد

ملی

1398
علی انوار علی جعفری
تاثیر رسانه و فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود گردشگری استان اردبیل
اولین کنفرانس بین المللی گردشگری با محوریت استان اردبیل

اردبیل

بین المللی

1398
علی جعفری باقر باقرزاده
سنتز پژوهی تاثیر صنعت گردشگری بر توسعه فرهنگی

اولین کنفرانس بین المللی گردشگری با محوریت استان اردبیل

اردبیل

بین المللی

1398
زهرا ابراهیمی علی جعفری
بررسی تطبیقی جایگاه و کارکرد روزنامهدیجیتال و سنتی در جامعه امروز
کنفرانس بازاریابی تعاملی اطلاعات

تهران

ملی

1398
علی جعفری پری کریمی
سنتزپژوهی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه

کنفرانس بازاریابی تعاملی اطلاعات

تهران

ملی

1398
علی جعفری سمانه بامشاد
نقش سواد رسانهای در توسعه آموزش
کنفرانس بازاریابی تعاملی اطلاعات
1398 تهران ملی
مریم کاتب علی جعفری
سنتز پژوهی نقش توسعه در صنعت گردشگری

نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه

شیراز

ملی

1398
شیما اکبری علی جعفری محمد سلطانیفر
نقش شبکههای اجتماعی مجازی بر گرایش شهروندان تهرانی به سبک زندگی غربی
دومین کنفرانس مطالعات میان رشتهای در علوم انسانی و اسلامی

تهران

بین المللی

1398


راهنمایی و مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی خاتمه یافته / در حال انجام  نوع همکاری / مقطع تعداد پایان نامه رشته وضعیت علوم ارتباطات اجتماعی خاتمه یافته 120 راهنما / کارشناسی ارشد
12
علوم ارتباطات اجتماعی خاتمه یافته 15 مشاور / کارشناسی ارشد علوم ارتباطات خاتمه یافته 10 راهنما / دکتری تخصصی علوم ارتباطات خاتمه یافته 9 مشاور / دکتری تخصصی علوم ارتباطات خاتمه یافته 100 داوری/ کارشناسی ارشد

پروژههای تحقیقاتی انجام شده  عنوان طرح نوع فعالیت در طرح (مجری اصلی، مدیر اجرایی، همکار)

مؤسسه محل پژوهش
وضعیت فعلی طرح
طول مدت طرح
روند پژوهی انتخابات مجلس شورای اسلامی
سال1 مجری موسسه راهبرد معاصر خاتمه یافته
تدوین سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان اردبیل
همکار پارک علم و فاوری اردبیل
سال1 خاتمه یافته
برآورد تهدیدات امنیتی استان خوزستان
همکار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
سال1 خاتمه یافته
رسانهها و بیداری اسلامی مجری پژوهشکده پیامبر اعظم(ع)
سال1 خاتمه یافته
بررسی سیاستگذاری و برنامهریزی دولت تهم و دهم در نیل به جامعه اطلاعاتی

همکار

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

خاتمه یافته

سال2
نیازسنجی فرهنگی و اجتماعی شهر 1394اردبیل در سال
مجری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل
خاتمه یافته ا سال
علل و زمینههای بروز سلفیت در مناطق کردنشین ایران
همکار دانشگاه جامع امام حسین(ع
خاتمه یافته ا سال
اجرای نظرسنجی در زمینه سنجش رضایت شغلی کارکنان و ارباب 1396رجوه شرکت آب منطقه ای

مجری

شرکت آب منطقهای اردبیل

خاتمه یافته

سال1
اجرای نظرسنجی در زمینه سنجش 1395رضایت شغلی کارکنان
مجری آب منطقهای اردبیل خاتمه یافته ا سال
اجرای نظرسنجی در زمینه سنجش 1395 رضایت ارباب رجوع
مجری آب منطقهای اردبیل خاتمه یافته ا سال
علل بروز و پیامدهای قاچاق انسان

همکار مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت
سال1 خاتمه یافته
ماخذشناسی منابع مکتوب در حوزه مطالعات کردی
مجری دانشگاه جامع امام حسین(ع)
خاتمه یافته ا سال


13
مدارک زبان  نام دوره نمره محل برگزاری تاریخ برگزاری 90/10/30 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 64 MSRT(MCHE) UTEPT 64 89/02/09 دانشگاه تهران IAUEPT 63 90/02/15 دانشگاه آزاد اسلامی


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیأت تحریریه مجلات علمی 

نام مجله

محل انتشار مجله
نوع همکاری با مجله
مدت همکاری از لغایت 1399 فصلنامه تخصصی صیانت روانی و سرمایه اجتماعی دانشگاه فرهنگیان عضو هیات تحریریه 1396 فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات رسانههای نوین دانشگاه علامه طباطبائی داور 1396 فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی و ارتباطات انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات داور 1398 فصلنامه پژوهشهای ارتباطی سازمان صدا و سیما داور 1399 مجله مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی موسسه آموزش عالی سبز داور 1396 فصلنامه علمی پژوهشی اعتیاد پژوهی ستاد مبارزه با مواد مخدر داور 1399 دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی حوزه علمیه داور 139 فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات رسانهای دانشگاه علوم و تحقیقات تهران داور 7 1391 فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دانشگاه علوم پزشکی ایلام داور 1396 فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات علوم اجتماعی ایران دانشگاه آزاد واحد خلخال داور 1396 فصلنامه علمی ترویجی جامعه، فرهنگ و رسانه انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات داور 1396 فصلنامه علمی تخصصی مطالعات روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی داور 1 فصلنامه آماد و فناوری دفاعی دانشگاه عالی دفاع ملی داور 397 1392 فصلنامه مطالعات سبک زندگی مرکز تحقیقات صدا و سیما داور 1392 فصلنامه مطالعات انتخابات مرکز تحقیقات صدا و سیما داور 1395 همایش ملی فرهنگ دانشگاهی پژوهشگاه علوم انسانی داور 1393 اولین جشنواره نشریات استان ایلام اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام داور


عضویت در انجمنها و مجامع علمی  نام مجمع نوع همکاری محل فعالیت مجمع مدت عضویت از لغایت تاکنون 1394 عضو انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات فعال تهران تاکنون 1388 عضو انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی فعال تهران تاکنون 1393

دکتر طاهر روشندل اربطانی

دکتر تخصصی مدیریت رسانه عضور هیات علمی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

arbataniut.ac.ir
02187751186


 

 

 

 

 

 

استاد دانشکده مدیریت- دانشگاه تهران

 

 


طاهر روشندل اربطانی

مدیریت رسانه

تلفن دفتر:  +98 (21)02161117725

پست الکترونیکی: arbatani@ut.ac.ir

 

 

 

 

تحصیلات

 

دکتری,1386,مدیریت رسانه,تهران
کارشناسی ارشد,1381,مدیریت دولتی,تهران
کارشناسی,1379,مدیریت دولتی,تهران

 

 

زمینه­های تخصصی

و حرفه­ای

 

 

 

سوابق کاری و فعالیت های اجرایی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان کشور-(از 1396)
معاون آموزشی کمیسیون علوم اجتماعی- رفتاری دانشگاه تهران-(1395-1396)
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران-(1395-1396)
نماینده اساتید در کمیته ارزیابی کیفی نشریات کشور-(1394-1395)
عضو کارگروه فرهنگ، ارتباطات و رسانه شورای تحول علوم انسانی-(از 1394)
مدیر بخش مدیریت رسانه دانشگاه تهران-(1393-1397)
عضو وابسته پردیس فارابی دانشگاه-(1392-1394)
معاون اجرایی- دانشجویی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران-(1389-1392)
نماینده تام الاختیار دانشکده مدیریت در پردیس بین المللی ارس-(1389-1397)
معاون اداری-مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران-(1388-1389)

 

 

 

 
   

 

 

فعالیت های علمی

 • مقالات

- صنعت موسیقی در عصر فناوری های نوین: ارائه راهبردهای نوآورانه برای توزیع دیجیتال موسیقی در ایران. روشندل اربطانی طاهر, امیدی افشین, نوروزی اسماعیل (1399)., فصلنامه  مطالعات فرهنگ ارتباطات, 21(52).

- الگوی مطلوب دیپلماسی رسانه ای در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران. روشندل اربطانی طاهر, شریفی سیدمهدی, نوربخش یونس (1399)., پژوهشنامه علوم سیاسی, 15(4).

- طراحی الگوی مدیریت عملکرد در صنایع خلاق و فرهنگی. شریفی سیدمهدی, روشندل اربطانی طاهر, جواهری جواد (1399)., فرهنگ در دانشگاه اسلامی, 10(35).

- طراحی مدل شایستگی مدیران صنایع خلاق   (مورد مطالعه خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران). منزه لیلا, شریفی سیدمهدی, امین فرشته, روشندل اربطانی طاهر (1399)., مدیریت سازمانهای دولتی, 8(3).

- مدل تجاری‌سازی ایده فروش الکترونیک با به‌کارگیری نظریه داده‌بنیاد. انصاری منوچهر, روشندل اربطانی طاهر, ناصحی فر وحید, پورحسینی صدف (1399)., مدیریت بازرگانی, 12(2).

- شناسایی عوامل کلیدی در پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در سیمای جمهوری اسلامی ایران. روشندل اربطانی طاهر (1398)., فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی, 9(37).

- ارائه مدل انتخاب آمیخته رسانه در کمپین های تبلیغاتی خاص صنعت بیمه. روشندل اربطانی طاهر, حسنقلی پوریاسوری طهمورث, عقیلی سید وحید, جوادی پور احمد (1398)., مدیریت بازرگانی, 11(4).

- ارائه مدلی نظری برای شناسایی ارزش رسانه‌ای بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران. بصیرت مرجان, خواجه ئیان داتیس, روشندل اربطانی طاهر (1398)., مطالعات مدیریت ورزشی, 11(57), 121-140.

- Competitive strategies of mobile applications in online taxi services. Roushandel Arabtani Taher, Norouzi Esmaeil, Omidi Afshin (2019)., INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING MARKETS, 14(5).

- طراحی سنجه های سنجش تاثیرگذاری تبلیغات در شبکه اجتماعی اینستاگرام. روشندل اربطانی طاهر, عقیلی سید وحید (1398)., فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی, 8(31).

- تبیین الگوی ارتباطات عمومی علم در برنامه سازی علمی در سیمای جمهوری اسلامی ایران. فرهنگی علی اکبر, روشندل اربطانی طاهر, پورحسین رضا, افضلی میترا (1398)., رسانه های دیداری و شنیداری, 13(30), 34-62.

- طراحی مدلی برای آموزش کودکان از طریق تلوزیون بارویکرد شناختی برای آموزش محیط زیستی. شریفی سیدمهدی,  سهیلا بورقانی فراهانی, روشندل اربطانی طاهر, دهنادی محمد صادق (1398)., آموزش محیط زیست  و توسعه پایدار, 7(4).

- مقایسه نظری چارچوب گزارشگری مالی چند ارزی و تک ارزی با توجه به کاهش ارزش واحد پول گزارشگری و اثرات آن بر حسابداری و حسابرسی بخش عمومی. نیکبخت محمدرضا, رحمانی تیمور, روشندل اربطانی طاهر, طباطبایی نسب سید میثم (1398)., دانش حسابرسی, 19(75), 5-30.

- Modelado de la iniciativa empresarial de medios en las redes sociales: enfoque SEM y MLP-ANN. Roushandel Arabtani Taher (2019)., AD-minister, 1(34), 33-50.

- شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر افت مخاطبان تلویزیون جمهوری اسلامی ایران. روشندل اربطانی طاهر, زارع مهسا (1398)., فصلنامه رسانه, 30(1), 21-38.

- توسعه مرحله راهبردپردازی در فرایند آینده نگاری راهبردی، مبتنی بر آراء متخصصان دانشگاهی و خبرگان صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران. شیروانی ناغانی مسلم, بیات روح الله,   صفر فضلی , پورعزت علی اصغر, روشندل اربطانی طاهر (1398)., پژوهشهای مدیریت در ایران, 23(1).

- بررسی نقش قابلیت‌های فناوری در پیاده‌سازی موفق نوآوری باز در حوزه IPTV سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران. حاتمی امیر, روشندل اربطانی طاهر, شریفی سیدمهدی (1398)., رسانه های دیداری و شنیداری, 13(29).

- تدوین مدل راهکارهای تجاری‌سازی پیام‌رسان‌های ایرانی. مومنی داود, اسدی عباس, ثقفی فاطمه, روشندل اربطانی طاهر (1397)., پژوهشهای ارتباطی, 25(96), 73-108.

- مدیریت نوآوری رسانه ای: تدوین چارچوبی یکپارچه. روشندل اربطانی طاهر, امیدی افشین (1397)., فصلنامه رسانه, 29(3), 57-83.

- مطالعه آسیب شناسانه صنعت مطبوعات دولتی کشور و شناسایی ابعاد زیست بومی آنها در انطباق با محیط جدید رسانه ای. نعمتی اصغر, علیشیری بهرام, روشندل اربطانی طاهر, آزاد ناصر (1397)., فصلنامه مدیریت دولتی, 10(3), 443-458.

- راهکارهای دستیابی به الگوی مرجعیت خبری شبکه های اجتماعی. روشندل اربطانی طاهر, حسنقلی پوریاسوری طهمورث, سلطان محمدی آرزو (1397)., مطالعات مدیریت راهبردی, 9(34), 109-139.

- Environmental concerns and green human resource management: A meta-synthesis.  علیرضا نوبری, Seyed Javadin Seyed Reza, Roushandel Arabtani Taher, Rahnamay-roodposhti Fereidon (2018)., Iranian Journal of Plant Physiology, 8(4), 2573-2576.

- توزیع دیجیتال موسیقی و نوآوری های رسانه ای در کسب وکارهای ایران (مطالعه موردی: وب سایت بیپتونز). روشندل اربطانی طاهر, اسعدی هومان, امیدی افشین (1397)., فصلنامه مطالعات رسانه های نوین (دانشگاه علامه طباطبائی), 4(15), 141-175.

- طراحی مدل سیاست گذاری رسانه ایی سازمان تامین اجتماعی ایران. روشندل اربطانی طاهر, حیدری علی (1397)., رفاه اجتماعی, 18(69), 129-157.

- ارائه مدل تقویت هویت ملی جوانان با استفاده از ظرفیت های شبکه های اجتماعی داخلی. روشندل اربطانی طاهر, مولایی سید محمد (1397)., فصلنامه  مطالعات فرهنگ ارتباطات, 19(42), 119-143.

- طراحی شبکه دانش اجتماعی، برای سیستم عصرمدار ترویج سرمایه معنوی و اجتماعی در سامانه های علمی (مورد مطالعه : دانشگاه تهران). سیاح احمد, پورعزت علی اصغر, روشندل اربطانی طاهر (1397)., تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی, 52(1).

- نقش شبکه های اجتماعی در انتخابات در ایران و تاثیر آنها بر نقش رسانه های سنتی. عقیلی سید وحید, روشندل اربطانی طاهر, فرجیان محمد مهدی (1397)., فصلنامه مطالعات رسانه های نوین (دانشگاه علامه طباطبائی), 4(13), 181-214.

- طراحی الگوی تسهیل‌گرهای همگرایی فناورانه در ساختار معاونت فنی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران. روشندل اربطانی طاهر, لبافی سمیه, امینی مجید (1397)., پژوهشهای ارتباطی, 25(93), 29-52.

- تاثیر تلویزیون در شکل‌دهی به مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری در ایران با توجه به ظهور شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر موبایل. عقیلی سید وحید, روشندل اربطانی طاهر, فرجیان محمد مهدی (1396)., فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات, 13(49), 129-160.

- ارایه الگوی حمایتی دولت از کارآفرینی رسانه‌ای در ایران ( مورد مطالعه بازی های رایانه ای ). روشندل اربطانی طاهر, طاهری افسانه (1396)., فصلنامه توسعه کارآفرینی, 10(4), 615-634.

- طراحی مدل مدیریت شبکه های اجتماعی داخلی با رویکرد فرهنگی. روشندل اربطانی طاهر, نیکی ملکی حجت الله, عبداللهیان حمید, سلطانی فر محمد, آشنا حسام الدین (1396)., مدیریت فردا, 16(53), 95-110.

- طراحی مدل تبلیغات از طریق رسانه‎های اجتماعی به‎منظور تأثیر بر تمایل مشتریان. روشندل اربطانی طاهر, محمودزاده احد (1396)., مدیریت بازرگانی, 9(4), 763-786.

- تحلیل نقش معنویت در محیط کار در رشد رفتار اخلاقی کارکنان دانشگاه.  حبیب ابراهیم پور, روشندل اربطانی طاهر, سخندان الناز (1396)., مدیریت در دانشگاه اسلامی, 6(2), 177-192.

- الگوی مطلوب مدیریت خبر در خبرگزاری فارس؛ چگونه به قطب خبری تبدیل شویم. روشندل اربطانی طاهر, قمری وفا مرتضی (1396)., مطالعات رسانه ای, 12(2), 117-135.

- شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی در سازمان‌های ارتباطاتی و رسانه‌ای دولتی. روشندل اربطانی طاهر, فرهنگی علی اکبر, ربیعی علی, رادفرد سودابه (1396)., فصلنامه مدیریت دولتی, 9(3), 517-538.

- طراحی الگوی برندسازی شهری برای توسعه کارآفرینی (مورد مطالعه: شهرستان گرمی). بهاری نادر, آقازاده هاشم, روشندل اربطانی طاهر, صدقی شهرام (1396)., فصلنامه توسعه کارآفرینی, 10(36), 221-240.

- طراحی مدل سیاستگذاری رسانه ای اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی مبتنی بر رویکرد همگرایی محتوایی. روشندل اربطانی طاهر, مقیمی سیدمحمد, بشیر حسن, ظریفیان یگانه محمد حسین (1396)., پژوهشهای ارتباطی, 24(2), 9-30.

- ارائه الگوی کاربردی برای بازاریابی چندحسی در برندسازی مقصد گردشگری. حقیقی محمد, روشندل اربطانی طاهر,   احمد روستا, صالحی علی (1396)., مدیریت بازرگانی, 9(1), 63-82.

- مدیریت منابع انسانی سبز یک رویکرد سرمایه گذاری و توسعه پایدار. سیدجوادین سیدرضا, روشندل اربطانی طاهر, نوبری علیرضا (1395)., فصلنامه دانش سرمایه گذاری, 5(20), 297-327.

- امکان سنجی کاربست محتوای کاربرساز در فرآیندهای بازاریابی محتوایی؛ مطالعه موردی دیجی کالا. روشندل اربطانی طاهر, عاملی رنانی سعیدرضا, حاجی جعفری مجتبی (1395)., فصلنامه مطالعات رسانه های نوین (دانشگاه علامه طباطبائی), 2(7), 157-190.

- تاثیر شبکه های اجتماعی در بهبود وفاداری و ارتباط مشتری برند (مطالعه موردی: برند لپ تاپ). روشندل اربطانی طاهر (1395)., مدیریت بازرگانی, 8(3), 587-606.

- مدیریت منابع انسانی سبز، یک رویکرد سرمایه گذاری و توسعه پایدار. سیدجوادین سیدرضا, روشندل اربطانی طاهر, نوبری علیرضا (1395)., فصلنامه دانش سرمایه گذاری, 5(20), 297-327.

- مدلسازی عوامل اثر گذار بر دسترسی فیزیکی به رایانه واینترنت با استفاده از شبکه‌‌های عصبی- فازی تطبیقی. روشندل اربطانی طاهر, کاظمی حسین, حاج اسماعیلی فهیمه (1395)., فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات- دانشگاه تهران, 8(3), 541-566.

- نقش دینداری در کاهش رفتارهای غیرمدنی سازمانی کارکنان دانشگاه؛ مورد مطالعه دانشگاه محقق اردبیلی. روشندل اربطانی طاهر,  حبیب ابراهیم پور (1395)., فرهنگ در دانشگاه اسلامی, 6(1), 3-16.

- Challenges of News Policy in the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB): A Qualitative Study. Roushandel Arabtani Taher,  سمیه لبافی, Omidi Afshin (2016)., International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 6(2), 184-195.

- PRESENTING A MODEL FOR INNOVATION EXCELLENCE IN THE ISLAMIC  REPUBLIC OF IRAN TV. Roushandel Arabtani Taher, Mohammdpour Alireza (2016)., International Journal of Applied Business and Economic Research, 14(3), X-X.

- Effects of social media on the environmental protection behavior of the public. Roushandel Arabtani Taher,  سمیه لبافی, Robati Maryam (2016)., International Journal of Environmental Research, 10(2), X-X.

- شناسایی مولفه های اقناعی تبلیغات تلویزیونی با هدف ترویج مصرف بهینه انرژی برق در کشور. روشندل اربطانی طاهر, قیومی زهرا (1394)., پژوهش های برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی, 1(1), 173-202.

- بررسی مشکلات و موانع توسعة صنعت گردشگری در شهر اصفهان از دیدگاه گردشگران. حقیقی محمد, روشندل اربطانی طاهر, صالحی علی (1394)., مدیریت بازرگانی, 7(4), 865-880.

- ارائه مدلی برای بهبود عملکرد مالی سازمان، با تاکید بر نقش "ترکیب منابع انسانی" و "ثبات مدیریت". روشندل اربطانی طاهر, شیروانی ناغانی مسلم (1394)., تحقیقات مالی, 17(2), 218-199.

- طراحی مدل ارتقاء جایگاه بخش خصوصی در نظام مطبوعاتی ایران. روشندل اربطانی طاهر, بختیاری علیرضا (1394)., Global Media Journal, 10(2), X.

- طراحی مدل سازگارسازی رسانه گری آ یین زیارت در شبکه های اجتماعی. روشندل اربطانی طاهر, بشیر حسن, پورعزت علی اصغر, حسینی سید جمال الدین (1394)., دو فصلنامه دین و ارتباطات, 22(48), 63-86.

- Making Competitive Interest via Advertising at Virtual Space: Case Study of Persian Bank. Roushandel Arabtani Taher, Mahmoodzadeh Ahad (2016)., International Journal of Academic Research, 8(1), X-X.

- THE IMPACT OF  KNOWLEDGE ACQUIRED  FROM SOCIAL MEDIA ON MARKET  ORIENTATION AND ORGANIZATIONAL  INNOVATION. Langroudi Ali, Roushandel Arabtani Taher (2016)., International Journal of Applied Business and Economic Research, 13(6), 3459-3470.

- چیستی سازمان های رسانه ای. روشندل اربطانی طاهر (1394)., فصلنامه رسانه, 26(4), 5-18.

- روندهای محیطی موثر بر آینده رسانه ملی در چشم انداز بیست ساله کشور. روشندل اربطانی طاهر, ذوالفقارزاده کرمانی محمد مهدی, بلالی مجید (1394)., فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی(دانشگاه آزاد واحد نراق), 20(54), 63-99.

- Designing an Effective Advertising penetrates the markets of CIS countries in Eastern Azerbaijan non-oil export sector. Roushandel Arabtani Taher, Ramazani Mojtaba (2016)., International strategic management review, 2(2), 134-140.

- Designing the Model of effective factors on Job performance of News Announcers in Islamic Republic of Iran Broadcasting. Negintaji Fahimeh, Roushandel Arabtani Taher, Sharifi Seyed Mahdi (2016)., Research Journal of Recent Sciences, 5(1), 35-42.

- ارائه مدل شایستگی نیروی انسانی در سازمان های خبری؛ مورد مطالعه خبرنگاران سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران. روشندل اربطانی طاهر, جعفری زوج سید جواد (1394)., فرایند مدیریت و توسعه, 28(3), 3-17.

- پژوهشی بنیادین در حوزه مفاهیم نظری سیاستگذاری رسانه ای. روشندل اربطانی طاهر (1394)., فصلنامه مدیریت دولتی, 7(3), 481-504.

- تحلیل شبکه اجتماعی متخصصان روابط عمومی ایران. روشندل اربطانی طاهر, کاتبی منا (1394)., طب و تزکیه, 24(3), 73-88.

- طراحی و تبیین مدل سیاست گذاری خبری بر اساس مولفه های بنیادین در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. روشندل اربطانی طاهر, پورعزت علی اصغر, عقیلی سید وحید, لبافی سمیه (1394)., مجله پژوهش های مدیریت عمومی- دانشگاه سیستان و بلوچستان, 8(28), 109-137.

- ارائه مدلی برای بررسی تأثیر رسانه‌ها در ایجاد رغبت به سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار از طریق پیام‌های تبلیغاتی. آقازاده هاشم, روشندل اربطانی طاهر, بانی فاضل سماء (1394)., مطالعات رسانه ای, 10(29), 25-36.

- عوامل رفتاری موثر در تبیین اعتماد عمومی شهروندان به پلیس در تهران.  حبیب ابراهیم پور, خالق خواه علی, روشندل اربطانی طاهر (1394)., دانش انتظامی - دانشگاه علوم انتظامی امین, 17(66), 1-17.

- رابطه بین جو سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی خبرنگاران شاغل در خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا). روشندل اربطانی طاهر, مقصودی مسعود (1394)., فصلنامه رسانه, 26(98), 25-49.

- Explaining the Type of Audience Attitude toward the Content of Religious Medium (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (Case Study). Roushandel Arabtani Taher, Labafi Somayeh (2015)., Journal of Sociological Research, 6(1), 92-104.

- بررسی وضعیت رقابت در سپهر رسانه ای کشور. بلالی مجید, روشندل اربطانی طاهر, ذوالفقارزاده کرمانی محمد مهدی (1393)., فصلنامه راهبرد, 23(73), 5-41.

- عوامل تعیین کننده شکاف دیجیتالی؛ مطالعه موردی شهروندان شهر رفسنجان. روشندل اربطانی طاهر, کاظمی حسین, حاج اسماعیلی فهیمه (1393)., فصلنامه مدیریت دولتی, 6(4), 681-703.

- Strategic analysis of Fishery industry development in Iran. Masoumi Ehsan, Roushandel Arabtani Taher, Dezhkam Jasem (2015)., Asian Journal of Research in Business Economics and Management, 5(1), 180-197.

- تحلیل استراتژیک توسعه کارآفرینی در صنایع شیلاتی استان SWOT-AHP بوشهر با رویکرد ترکیبی. سالار زهی حبیب الله, روشندل اربطانی طاهر, معصومی احسان (1393)., مجله پژوهش های مدیریت عمومی- دانشگاه سیستان و بلوچستان, 7(25), 97-118.

- بررسی تاثیر بازاریابی رسانه اجتماعی بر تمایل مشتریان به خرید الکترونیکی با در نظر گرفتن برخی متغیرهای واسطه ای. فرزیان پور فرشته, محمدپور علیرضا, حسینی شادی, روشندل اربطانی طاهر, حسنقلی پوریاسوری طهمورث (1393)., پژوهش در کیفیت, 2(4), 41-52.

- عوامل موثر بر جذب کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی مجازی. حکیم آرا محمد علی, شهیر احسان, روشندل اربطانی طاهر (1393)., فصلنامه امنیت ملی, 3(9), 138-157.

- بازنمایی زندگی روزمره جوانان در شهر تهران تحلیل فیلم های نیمه دوم دهه 80. روشندل اربطانی طاهر, دادجو سحر, نگین تاجی فهیمه (1393)., تحقیقات فرهنگی ایران, 7(3), 45-81.

- شناسایی الگویی راهبردی برای آینده کوتاه مدت منابع انسانی؛ مورد مطالعه شرکت های ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران. روشندل اربطانی طاهر, شیروانی ناغانی مسلم (1393)., فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی(دانشگاه آزاد واحد نراق), 20(55), 83-104.

- تبیین نوع نگرش مخاطب نسبت به محتوای رسانه دینی (صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)؛ مطالعه موردی: شهر اصفهان. روشندل اربطانی طاهر, لبافی سمیه, جلال پور مهدیه (1393)., دو فصلنامه دین و ارتباطات, 21(45), 55-88.

- A Survey of the Effect of Social Media Marketing on Online Shopping of Customers by Mediating Variables. Mohammdpour Alireza, Roushandel Arabtani Taher, Hasangholi Pouryasouri Tahmours, Hosseini Shadi, Farzianpour Fereshte (2014)., Journal of Service Science and Management, 7(5), 368-376.

- مدیریت فرایند برنامه سازی رادیویی در رادیوی جمهوری اسلامی ایران: مدلی برامده از نظریه مبنایی. روشندل اربطانی طاهر, کلانتری عبدالحسین, صالحی مریم (1393)., فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات, سال دهم، بهار 93(34), 97.

- Study the impact of understanding the organizational justice on job satisfaction among IRIB personnel, Kurdistan center. Roushandel Arabtani Taher, Fotovat Banafshe, Abdarzadeh Pedram, Moqaddam Reza (2014)., International Journal of Research in Organizational Behavior and Human Resource Management, 2(3), 287-293.

- شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در اجرای راهبردهای سازمانی: مطالعه موردی مرکز صدا و سیمای آذربایجان شرقی. رهنورد فرج الله, فتحی لیواری رقیه, روشندل اربطانی طاهر (1393)., مدیریت بهره وری, 7(28), 75-93.

- The Effect of Management`s stability on organizational performance according to the role of moderator variable of type of industry balanced scorecard. Shirvani Naghani Moslem, Roushandel Arabtani Taher, Jafar Zadeh Morteza, Badavar Nahandi Younes (2014)., Indian Journal of Scientific Research, 1(1), 122.

- تبیین مدل توسعه منابع انسانی جهت دستیابی به شهرت رسانه ای مطالعه موردی واحد مرکزی خبر. روشندل اربطانی طاهر, شریفی سیدمهدی, نرگسیان عباس (1392)., فصلنامه مدیریت دولتی, دوره پنجم(شماره چهار), 139-156.

- Presenting a Model for Empowerment of the Agents of Iran Insurance Company. Zare Majid, Roushandel Arabtani Taher (2014)., Asian Journal of Research in Business Economics and Management, 4(1), 347-369.

- شناسایی چارچوب کسب وکار رسانه های دیجیتال مبتنی بر اینترنت در ایران. نیک نژاد عباس, مقیمی سیدمحمد, روشندل اربطانی طاهر (1392)., پژوهشهای ارتباطی, 20(75), 81-100.

- A study of the Effect of User thinking style on the Usage Type of Internet Social Networks(Evidence from Iran). Roushandel Arabtani Taher, Labafi Somayeh, Attafar Hamideh (2013)., International Journal of Management Sciences and Business Research, 2(12), 109-117.

- Compiling Human Resource Strategies Using SWOT Model (A case study: one of Iran’s industrial steel companies). Roushandel Arabtani Taher, Bozorg Hadad Elham (2013)., World Of Sciences Journal, 1(16), 44-63.

- Is Branding Always Beneficial? A Meta-Analysis of the Relationship between Branding and Performance in SMEs. Salehi Ali, Roushandel Arabtani Taher (2013)., advances in environmental biology, 7(14), 4682-4688.

- Investigation of Impact of Human Resource Strategies Implementation on Job Satisfaction (A case study: one of Iran’s industrial steel companies). Roushandel Arabtani Taher, Bozorg Hadad Elham (2013)., World Of Sciences Journal, 1(13), 117-127.

- سبک رهبری و تعالی سازمانهای چند وظیفه ای (مورد مطالعه: حوزه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی). روشندل اربطانی طاهر, جانبازی شهریار, ملک پور مجید (1392)., پژوهش در پزشکی, 37(3), 203-210.

- Media Mix for Awareness and Health Promotion in Lung Cancer Patients. Roushandel Arabtani Taher, Aminian Nasrin, Zangi Mahdi, Behgam Shadmehr Mohammad (2013)., Tanaffos, 12(4), 42-47.

- تدوین سناریوهای متصور برای آینده نهاد رسانه‌ای کتابخانه‌های عمومی ایران. غفاری قدیر جلال , روشندل اربطانی طاهر, ضیائی محمدصادق (1392)., تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی, 19(3), 295-328.

- نقش توسعه منابع انسانی در شهرت رسانه‌ای و خلق سرمایه شهرتی. روشندل اربطانی طاهر, سیدجوادین سیدرضا, سعدی پور اسماعیل, شریفی سیدمهدی (1392)., پژوهشهای ارتباطی, 20(74), 43-69.

- تبیین عوامل موثر بر فرایند سیاستگذاری رسانه ای در سازمان صدا و سیما. روشندل اربطانی طاهر, لبافی سمیه (1392)., فصلنامه رسانه, 23(86), 131-149.

- ارتباط میان فرهنگ و فناوری اطلاعات و ارتباطات و آسیب های فرهنگی اینترنت. روشندل اربطانی طاهر, صابر منوچهر (1391)., رسانه و فرهنگ (مطالعات میان رشته ای در رسانه و فرهنگ), 2(2), 109-128.

- همگرایی رسانه ای؛ رابطه تولید محتوای اینترنتی توسط کاربران و نحوه تماشای تلویزیون. روشندل اربطانی طاهر, کوهی اصفهانی احمد (1391)., فصلنامه  مطالعات فرهنگ ارتباطات, 13(52), 143-168.

- بررسی آسیب شناسانه فرایند سیاست گذاری در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. روشندل اربطانی طاهر,  حسین رضی ,  سمیه لبافی (1391)., فصلنامه مدیریت دولتی, 4(10), 100-79.

- مطالعه آثار تبلیغات تجاری تلویزیون ایران بر انگیزش های سرمایه گذاری. روشندل اربطانی طاهر, سطوتی فرانک (1391)., Global Media Journal, 7(14), 100.

- بررسی عوامل نگرشی موثر در تبیین اعتماد عمومی به پلیس ( مطالعه موردی : پلیس تهران ).   حبیب اله ابراهیم پور, روشندل اربطانی طاهر,  عبدالرضا امیری (1391)., پژوهش های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی), 7(3), 301-327.

- شناسایی و اولویت بندی جهت گیری های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی در افق 1404 با رویکرد آینده نگاری. سالار زهی حبیب الله, روشندل اربطانی طاهر, باباغیبی ازغندی علیرضا (1391)., پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی, 5(19), 1-35.

- Conceptualizing media policy : The factors process and venue. Roushandel Arabtani Taher,  Somaye Labbafi,  Datmis Khajeiyan (2012)., Interdisciplinary journal of contemporary research in business (IJCRB), 4(5), 936-947.

- شناسایی الگوی کارآفرینی کسب و کارهای رسانه های دیجیتال کشور.  عباس نیک نژاد , مقیمی سیدمحمد, روشندل اربطانی طاهر (1391)., توسعه کارافرینی, 4(15), 65-83.

- بررسی اثرات همگرایی بر مدیریت رسانه های خبری چاپی مورد مطالعه روزنامه همشهری. روشندل اربطانی طاهر,  علی دیواندری,  سارا جانه (1391)., فصلنامه مدیریت دولتی, 3(8), 39-56.

- تبیین عوامل موثر بر فرایند سیاستگذاری رسانه ای در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. روشندل اربطانی طاهر, لبافی سمیه (1391)., فصلنامه رسانه, 23(86), 131-149.

- تغییر ایستار در ارتباطات بین فردی بین فرهنگی با وساطت رایانه. روشندل اربطانی طاهر,   علیرضا تهرانی فر,  صدرا خسروی (1391)., تحقیقات فرهنگی ایران, 5(1), 133-156.

- چارچوبی برای تجاری سازی نوآوری های دیجیتال در شرکت های کارآفرین رسانه ای ایران ( مطالعه ای چند موردی ). روشندل اربطانی طاهر, مقیمی سیدمحمد,  محمد قلی میناوند,  داتیس خواجه ئیان (1391)., مدیریت بازرگانی, 4(11), 71-88.

- موانع تجاری سازی دانش در کارآفرینی دانشگاهی. قلی پور آرین,  حکیمه حسنقلی پور, روشندل اربطانی طاهر (1390)., توسعه کارافرینی, 4(14), 183-165.

- مدل مفهومی تبیین گفتمان حاکمیت مردم و رسانه با رویکرد پدافند غیر عامل.   احسان سلطانی فر, روشندل اربطانی طاهر (1390)., رسانه و فرهنگ (مطالعات میان رشته ای در رسانه و فرهنگ), 1(2), 87-114.

- Provide a model for policy in the Islamic republic of Iran broadcasting. Roushandel Arabtani Taher, Labafi Somayeh,  حسین رضی,  مهدیه جلال پور (2011)., INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE (ENGLISH), 1(1), -.

- مدیریت رسانه ای بحران رویکردی پیشگیرانه.  سیاوش صلواتیان, روشندل اربطانی طاهر (1390)., پژوهشهای ارتباطی, 18(66), 176-149.

- ارزشیابی برنامه های آموزشی شرکت سایپا با استفاده از مدل بازگشت سرمایه. ضیائی محمدصادق, روشندل اربطانی طاهر,  مجتبی محمدنژاد شورکایی (1390)., پژوهش های مدیریت منابع سازمانی(دانشگاه تربیت مدرس), 1(3), 81-106.

- An exploration of emotional intelligence between levels of management. Roushandel Arabtani Taher,  Seyyedeh Mahdis Mousavi (2011)., African Journal of Business Management, 6(11), 4142-4149.

- الگوی مناسب رشته مدیریت رادیو - تلویزیون در کشور از دیدگاه خبرگان و متخصصان. روشندل اربطانی طاهر,  مهدی معتمدی (1390)., پژوهشهای ارتباطی, 18(66), 9-35.

- بررسی عوامل موثر بر جذب توریسم با استفاده از مدل تحلیل شکاف مطالعه موردی منطقه سرعین.  حبیب  ابراهیم پور, روشندل اربطانی طاهر (1390)., مدیریت بازرگانی, 3(8), 1-22.

- کانالیزه کردن مدیریت ارتباط با مشتری در چارچوب دولت الکترونیکی. روشندل اربطانی طاهر,    عطا غفاری ,  حبیب ابراهیم پور (1390)., فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات- دانشگاه تهران, 3(7), 55-76.

- بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان کتابخانه های دانشگاه تهران بر اساس مدل فرهنگ سازمانی دنیسون. ضیائی محمدصادق, روشندل اربطانی طاهر, نرگسیان عباس (1390)., تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی, 45(55), 49-72.

- الگوی مدیریت منظومه ای رسانه ها بر اساس کارکردهای آرمانی آنها در تراز جامعه دانایی. ضیائی محمدصادق, روشندل اربطانی طاهر,  حسن خجسته ,  حسین مستقیمی (1390)., پژوهشهای ارتباطی, 18(65), 73-91.

- بررسی الگوی مصرف رسانه ای دانش آموزان و تاثیرپذیری آنها از رسانه ها با هدف برنامه ریزی های آموزش پلیسی. روشندل اربطانی طاهر,  عبدالرضا امیری  (1390)., فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی, 12(25), 83-105.

- The impact of organizational trust on innovativeness at  the Tehran oil refinery company.  Rahmatoulah Golipour,  Gholamreza Jandaghi,  Mohammad Amin Mirzaei, Roushandel Arabtani Taher (2011)., African Journal of Business Management, 5(7), 2660-2667.

- تبیین مدل کاربرد رسانه های جمعی برای پیشگیری از ارتکاب جرم. روشندل اربطانی طاهر,  داتیس خواجه ئیان,  محمد قاسمی (1390)., پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی, 4(1), 55-82.

- الزامات ضرورت ها و مکانیزم های تجاری سازی دانش در دانشکده های مدیریت.   حکیمه حسنقلی‎پور , قلی پور آرین,   مهدی محمدی قاضی محله , روشندل اربطانی طاهر (1389)., مدیریت بازرگانی, 2(6), 41-60.

- یادگیری سازمانی در کتابخانه : گزارشی از کتابخانه های مرکزی دانشگاهی در تهران.   صدیقه محمداسماعیل,  المیرا جنوی, روشندل اربطانی طاهر (1389)., مدیریت کسب و کار, 21(3), 217-225.

- تبیین جایگاه رسانه های جمعی در جامعه ی دانایی با رویکرد مدیریتی. ضیائی محمدصادق, روشندل اربطانی طاهر,  حسن خجسته ,  حسین مستقیمی  (1389)., فصلنامه مدیریت دولتی, 2(5), 75-92.

- نقش هوش هیجانی کتابداران در اتخاذ استراتژی های مدیریت تعارض آنها. روشندل اربطانی طاهر,  طیبه علی پور, انصاری منوچهر (1389)., تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی, 16(62), 39-57.

- طراحی مدل نقش رسانه های جمعی در مدیریت مرحله پیش از بحران. روشندل اربطانی طاهر,  سیاوش صلواتیان (1389)., فصلنامه علوم مدیریت ایران, 5(17), 89-111.

- دورنمای اثرات فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی بر جرائم اجتماعی.  عبدالرضا میری , روشندل اربطانی طاهر (1389)., فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی, 2(22), 43-58.

- طراحی سنجه های تاثیر بر مخاطب برای آگهی های بازرگانی در رسانه ملی. روشندل اربطانی طاهر,  داتیس خواجه ییان,  امیر اعظمی (1389)., مدیریت بازرگانی, 2(4), 53-72.

- عوامل سازمانی موثر بر قابلیت استخدام کارکنان در سازمان های دولتی.  شمس السادات زاهدی , روشندل اربطانی طاهر,  اکبر حسن پور  (1389)., فصلنامه مدیریت دولتی, 2(4), 73-88.

- مدیریت استعدادها : کژکارکردهای رسانه های جمعی در تشدید روند مهاجرت نخبگان. قلی پور آرین, روشندل اربطانی طاهر (1389)., مجله پژوهش های مدیریت عمومی- دانشگاه سیستان و بلوچستان, 3(8), 35-19.

- مدیریت رسانه : گذار از مدیریت سازمانی به راهبرد فرهنگ ارتباطی. روشندل اربطانی طاهر,  حسین مستقیمی  (1389)., فصلنامه رسانه, 5(1), 85-90.

- Energy saving in Iran : Non - price based solutions. Roushandel Arabtani Taher,  Amir Aazami, Safari Mohammad,  Rouhollah Tavallaee,  Hamidreza Shahbaznezhad (2010)., American Journal of scientific research, -(11), 20-43.

- ارزیابی آمادگی الکترونیکی شرکت های کوچک و متوسط به منظور ورود به عرصه تجارت الکترونیکی در شهرک نعتی بزرگ شیراز. روشندل اربطانی طاهر,  حبیب اله سالارزهی ,  باقر کرد ,   رقیه پریش (1388)., فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین, 5(17-18), 173-192.

- بررسی ساختار سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با هدف ارایه مدل مطلوب. روشندل اربطانی طاهر,  علیرضا قراگوزلو ,   حمزه خواستار,  امیر اعظمی  (1388)., علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی, 18(71), 45-52.

- تحلیلی بر مبنای نظری سازماندهی و مدیریت نیروهای داوطلبانه مردمی برای حفظ امنیت شهرها در بحران. پورعزت علی اصغر, قلی پور آرین, روشندل اربطانی طاهر (1387)., پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی, 1(4), 82-66.

- بررسی جایگاه رسانه ملی در الگوی حکمرانی پایداری در ایران. روشندل اربطانی طاهر,   حبیب ابراهیم‌پور (1387)., فصلنامه مدیریت دولتی, 1(1), 3-18.

- نقش مدیریت رسانه در تحول بحران از تهدید به فرصت. روشندل اربطانی طاهر (1387)., پژوهشهای ارتباطی, 15(55), 141-162.

- وضعیت شناسی بحران با رویکرد نظم و امنیت. روشندل اربطانی طاهر, پورعزت علی اصغر, قلی پور آرین (1387)., پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی, 1(2), 164-141.

- تدوین الگوی جامع فراگرد مدیریت بحران با رویکرد نظم و امنیت. پورعزت علی اصغر, روشندل اربطانی طاهر, قلی پور آرین (1387)., دانش انتظامی - دانشگاه علوم انتظامی امین, 10(2), 63-80.

- طراحی و تبیین مدل نهادی کردن برنامه های راهبردی جامعه از طریق رسانه های جمعی مورد سند چشم انداز بیست سالهایران 1404.  علی اکبر فرهنگی , ساروخانی باقر,  آرین قلی پور , روشندل اربطانی طاهر (1386)., دانش مدیریت, 20/4(79), 72-53.

- طراحی و تبیین مدل نهادی کردن برنامه های راهبردی جامعه از طریق رسانه های جمعی: مورد سند چشم انداز بیست ساله (ایران 1404. فرهنگی علی اکبر, ساروخانی باقر, قلی پور آرین, روشندل اربطانی طاهر (1386)., دانش مدیریت, 20(79), 53.

- تیین جایگاه رسانه های همگانی در نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور. روشندل اربطانی طاهر (1386)., حرکت, 1(33), 177-165.

- چیستی مدیریت رسانه. روشندل اربطانی طاهر (1386)., فصلنامه رسانه, 18(70), 9-20.

- نگرشی بربنیان های نظری مدیریت سازمان های رسانه ای. فرهنگی علی اکبر, روشندل اربطانی طاهر,  میکائیل برقی  (1383)., دانش مدیریت, 17(4), 85-114.


 

 • کنفرانس ها

- شناسایی اهمیت نقش های رسانه در فرایند خط مشی گذاری عمومی. روشندل اربطانی طاهر, امیدی افشین (1394)., مدیریت دولتی ایران, 29-29 آذر, تهران, ایران.

- آینده پژوهی ارتباطات سازمانی با گسترش استفاده از شبکه های اجتماعی. روشندل اربطانی طاهر, فرجیان محمد مهدی, سلمانی زاده شمسی (1394)., دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران, 6-6 آذر, تهران, ایران.

- فضای مجازی و فرهنگ های مجازی؛ فرصت ها و تهدیدها برای زنان ایرانی. روشندل اربطانی طاهر, امین فرد احمد, مونسان ناهید (1394)., سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری, 22-22 تیر, تهران, ایران.

- تدوین راهبردهای مطلوب استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی برای انجمن های علمی- دانشجویی. امین فرد احمد, روشندل اربطانی طاهر (1394)., شبکه های اجتماعی مجازی بستری برای آموزش و یادگیری, 22-22 فروردین, تهران, ایران.

- امکان سنجی اجرای رشته مدیریت رسانه مقطع کارشناسی ارشد در قالب گرایش های تخصصی. روشندل اربطانی طاهر, محمد هاشمی ابوذر (1393)., اولین همایش بین المللی مدیریت رسانه؛ مدیریت رسانه و سازمان های خلاق, 18-19 مهر, تهران, ایران.

- Designing an Effective Advertising model to penetrate into markets of CIS countries in Eastern Azerbaijan's non-oil export sector (Case Study: Georgia). Roushandel Arabtani Taher, Ramazani Mojtaba (2014)., 2nd International Conference on New Directions in Business, Management, Finance and Economics, 5-8 August, Tbilisi, Georgia.

- Iranian Potential Business Opportunities in Georgia. Ramazani Mojtaba, Roushandel Arabtani Taher (2014)., 2nd International Conference on New Directions in Business, Management, Finance and Economics, 5-8 August, Tbilisi, Georgia.

- شناسایی عوامل موثر بر استقرار موفقیت آمیز برون سپاری در شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی. رهنورد فرج اله , روشندل اربطانی طاهر, طالب نژاد حکم آبادی عباس (1393)., اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی, 31-31 اردیبهشت, رشت, ایران.

- pathalogy of radio production. Kalantari Abdolhossein, Roushandel Arabtani Taher, Salehi Maryam (2014)., 5th international radio forum, 10-12 May, Tehran, Iran.


 • کتب

- Contemporary Applications of Actor Network Theory. Salamzadeh Aidin, Roushandel Arabtani Taher (2020).

- Teaching Media Management: A curriculum Development. Roushandel Arabtani Taher, Labafi Somayeh, Khajeheian Datis, Sharifi Seyed Mahdi (2018).

- Competitiveness in Emerging Markets: Market Dynamics in the Age of Disruptive Technologies. Roushandel Arabtani Taher, Asadi Hooman, Omidi Afshin (2018).

- مدیریت رسانه: مفاهیم، نظریه ها و رویکردها. روشندل اربطانی طاهر, شریفی سیدمهدی, لبافی سمیه (1396).

- مدیریت رسانه های اجتماعی. روشندل اربطانی طاهر (1395).

- مدیریت رسانه های الکترونیک. روشندل اربطانی طاهر (1395).

- از سرمایه شهرتی تا شهرت رسانه ای. روشندل اربطانی طاهر, شریفی سیدمهدی (1394).

- سیاستگذاری رسانه ای. روشندل اربطانی طاهر (1394).

- مدیریت رسانه های الکترونیکی. روشندل اربطانی طاهر,  امیر حسین  مکبری (1388).

- دستنامه مدیریت رسانه. روشندل اربطانی طاهر (1388).

- مدیریت رسانه. روشندل اربطانی طاهر (1388).


 

 • مجلات

 

 

 


پایان نامه ها و رساله ها

- شناسایی چالش های اجرای مؤثر استراتژی ها در سازمان منطقه آزاد ارسابراهیم نصیری,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 97/03/30

- بازطراحی مکانیزم سیاستگذاری رسانه ای متأثر از رویکرد ارتقاء سواد رسانه ای (مورد مطالعه: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانآمنه کلاته آقامحمدی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 93/7/23

- تدوین مرامنامة اخلاقی ناظر بر معرفی امام عصر (عج) در رسانه ملیمریم شفیعی سروستانی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 92/10/03

- ارائه الگوی انتخاب آمیخته رسانه در کمپین‌ های تبلیغاتی خاص صنعت بیمهاحمد جوادی پور,طاهر روشندل اربطانیدکتری، 1398/11/30

- طراحی الگوی سیاستگذاری برنامه سازی علمی در سیمای جمهوری اسلامی ایران با هدف ترویج علم در کشورمیترا افضلی فاروجی,طاهر روشندل اربطانیدکتری، 1398/06/30

- شناسایی ورتبه بندی عوامل حیاتی موفقیت برندینگ رسانه ای ایران خودروقاسم شاداب,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1398/06/26

- AFramework for Multi-currency Financial Reporting: National Development Fund of IRANمیثم طباطبایی نسب,طاهر روشندل اربطانیدکتری، 1398/06/26

- طراحی مدل تولید محتوای آموزشی برای کودکان با رویکرد شناختی در تلویزیونمحمد صادق دهنادی,طاهر روشندل اربطانیدکتری، 1398/06/26

- Pathological Study of the Policy Making Process in the Islamic Republic of Music Industryمحسن شهمیرزادی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1398/06/05

- طراحی و تبیین چارچوب شهرت رسانه‌ای پایدار در برنامه های پرمخاطب تلویزیونی (مورد مطالعه: برنامه‌ی نود)عادل فردوسی پور,طاهر روشندل اربطانیدکتری، 1397/12/25

- ارائه مدل جامع پیاده سازی نوآوری باز در صنعت رسانه (مورد مطالعه حوزه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)امیر حاتمی,طاهر روشندل اربطانیدکتری، 1397/12/14

- The Media Policy Making of Iran’s Social Security Organizationعلی حیدری,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1397/11/15

- تدوین استراتژی رسانه‌ای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران  در مواجهه با بحران‌های اجتماعیمحمد کوثری,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1397/11/14

- Comparative collation of media management systems in Iran and Syria (Case study: news agencies)فاطمه همه,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1397/11/09

- Designation And Explanation of the Model of Customers' Shopping Motive in Iranian Mallsمهدی پورعلی,طاهر روشندل اربطانیدکتری، 1397/10/18

- ارائه مدل شناسایی ارزش رسانه ای بازیکنان لیگ برترفوتبال ایرانمرجان بصیرت,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1397/07/16

- آسیب شناسی تبلیغات درفضای مجازی با تاکید بر اینستاگرامدیبا هنرمند,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1397/07/07

- developing a model for effectiveness of social network in news source ( Case Study: Telegram)آرزو سلطان محمدی,طاهر روشندل اربطانیدکتری، 1397/07/02

- Investigating the Factors Affecting the Identification of Entrepreneurial Opportunities in Media Startups: Case Study: Computer Gamesشیما نعمت اله زاده,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1397/06/31

- Presenting a Model of Media Innovation for Digital Distribution of Music Based on the Competitive Advantage Approachافشین امیدی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1397/04/11

- طراحی مدل کارکردهای شبکه اجتماعی برای بیماران مبتلا به سرطان (مورد مطالعه: شبکه اجتماعی اینستاگرام)لیلا حبیبی,طاهر روشندل اربطانیدکتری، 1397/02/02

- طراحی مدل برند سازی شهری به منظور توسعه سرمایه گذاری (مورد مطالعه: شهرستان گرمینادر بهاری,طاهر روشندل اربطانیدکتری، 1396/6/29

- شناسایی موانع و چالش‌های تحقق اهداف برنامه راهبردی در حوزه توسعه حمل و نقل عمومی و ترافیک تهرانمهدی سلحشور,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1396/6/28

- Designing A Model For Management Of Domestic Social Networks With A Cultural Approachحجت اله نیکی ملکی,طاهر روشندل اربطانیدکتری، 1396/11/30

- طراحی مدل توانمندسازی  استراتژیک منابع انسانی در سازمانهای ارتباطاتی و رسانه ای دولتیسودابه رادفرد,طاهر روشندل اربطانیدکتری، 1396/08/23

- The effect of social media marketing activities on brand equity in the luxury products (Case Study: Instagram)حسن باباپور,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1396/07/12

- مطالعه تاثیرنسلهای آتی رسانه های تعاملی برکیفیت زندگی شهروندان جامعه بارویکردآینده پژوهیحسین رحمانی مهر,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1396/07/03

- طراحی مدل همزیستی روزنامه‌نگاری چاپی و روزنامه‌نگاری آنلاینمهدی هاشملو,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1396/06/31

- The impacts of inclination toward relational marketing on the brand equity within banking industry (A case study of ansar banks branches)سارا حبیب نژاد,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1396/06/29

- طراحی ساختار سازمانی مناسب حوزه فنی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به منظور دستیابی به همگرایی تکنولوژیکمجید امینی ورکی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1396/06/27

- The Influence of Mobile Social Networks on Brand Relationships Instagram Social Networkغزال قارونی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1396/06/22

- شناسایی عوامل موثر بر کاهش مخاطبان تلویزیون درایرانمهسا زارع,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1396/06/22

- طراحی مدل سیاستگذاری خبری روزنامه های ورزشی با هدف ترویج ورزش همگانی در کشورمهدی فولادی,طاهر روشندل اربطانیدکتری، 1396/02/13

- Promote Media Literacy Policy Model Associated With The Virtual Space Of Iranians Teenagers (Case Study: Telegram)احمد موسویان حجازی بیدابادی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1395/12/15

- ارائه الگوی تبلیغات رضایت محورازطریق شبکه های اجتماعی مبتنی برموبایل (مطالعه موردی اینستاگرام)سعید شهبازی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1395/12/15

- Phenomenological Analysis of Tourists' Culture Shock:  The case of Iranian tourists on tours through Russiaدلارام دستان,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1395/11/30

- Studying The effects of stress and psychological tention caused by work environment on the performance of news organization’s staff , case study: Young Journalist Club in Tehranفرشته حجتی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1395/11/30

- طراحی مدل مدیریت منابع انسانی ویژه ستاره های تلویزیونمیکاییل دیانی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1395/11/26

- A comparative study of the operating environment of the press in Islamic Republic of Iran and the Republic of Tajikistanشهناز برات آوا,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1395/11/24

- Designing a model of media policymaking for the Union of Islamic Radio and Television  based on content convergence approachمحمد حسین ظریفیان یگانه,طاهر روشندل اربطانیدکتری، 1395/10/29

- طراحی مدل سیاستگذاری رسانه ای اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی با رویکرد همگرایی محتواییمحمد حسین ظریفیان یگانه,طاهر روشندل اربطانیدکتری، 1395/10/29

- طراحی مدل سنجش اعتبار اخلاق روزنامه نگاری در اقلیم کردستان عراقکارزان محمد احمد,طاهر روشندل اربطانیدکتری، 1395/10/12

- Study the Status of Commercial Advertising to Children on Islamic Republic of Iran's TV with the aim of Providing Management Solutions to Cope with Their Possible Adverse Effectsشمسی سلمانی زاده,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1395/10/12

- Knowledge creation on press TV based on nonaka modelغلام حسین مرادی نژاد,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1395/10/07

- Designing a model of media literacy education policy making in the field of education and formal training in Iranسجاد کرمی نامیوندی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1395/10/04

- Designing the model of effective factors on job performance of news announcers in Islamic Republic of Iran Broadcastingسعید لشگری,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1395/08/24

- کژکارکردهای تبلیغات تجاری در شبکه های اجتماعی (مورد مطالعه شبکه اینستاگرام)فاطمه سعیدی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1395/07/10

- آینده پژوهی تاثیر تلویزیون در شکل دهی به مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری در ایران با توجه به ظهور شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایلمحمد مهدی فرجیان,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1395/07/03

- A Model for Application of Multi-sensual Marketing on Tourism Destination Brandعلی صالحی,طاهر روشندل اربطانیدکتری، 1395/06/31

- Designing the Pattern of Human Resource Planning in Commercial-Industrial Free Zone of Countryیوسف داداش زاده,طاهر روشندل اربطانیدکتری، 1395/06/29

- طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد ملیعلیرضا نوبری,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1395/06/29

- Designing model to advertising by using social networks (Case study of Parsian Bank)احد محمودزاده,طاهر روشندل اربطانیدکتری، 1395/06/02

- طراحی مدل تبلیغاتی اثربخش نفوذ در کشورهای CIS در بخش صادرات غیرنفتی استان آذربایجان شرقی (مطالعه موردی: محصولات خشکبار)مجتبی رمضانی,طاهر روشندل اربطانیدکتری، 1395/04/05

- بررسی تأثیر نمایشگاههای تجاری خارجی بر وضعیت صادراتی شرکت‌های غیرنفتیزهرا قدرتی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1395/03/31

- مطالعه اثر آگهی های بازرگانی سیمای ج.ا.ا بر سبک زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس سطح تهرانرویا حجت,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1394/12/15

- An Evaluation of media advertising of Iran Khodro from the customer perspectiveمحمد حسن عرفانی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1394/12/11

- ارزیابی تبلیغات رسانه ای ایران خودرو از دیدگاه مشتریانمحمد حسن عرفانی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1394/12/11

- Design the model of television advertising to affect the household electricity consumption’s pattern in Tehranزهرا قیومی,طاهر روشندل اربطانیدکتری، 1394/12/06

- Developing Appropriate Strategy for OFOGH Channel of IRIBمحسن اخوان فر,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1394/12/03

- Foresight of IRIB in national twenty years visionمجید بلالی,طاهر روشندل اربطانیدکتری، 1394/11/27

- بررسی تأثیر کیفیت خدمات و تصویر برند بر وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: آزمایشگاه‌های پاتوبیولوژی شهر تبریز)وحید رحیمی دره چی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1394/11/25

- شناسایی و رتبه‌بندی چالش‌های فراروی توسعه صنعت توریسم در منطقه آزاد ارسمهین جبرئیل زاده,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1394/11/23

- Feasibility Study on Application of User-generated Content into Content Marketing: A Grounded Theory on User-generated Comments in Digikala.comمجتبی حاجی جعفری,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1394/10/29

- طراحی مدل پارادایمی سازگارسازی رسانه‌گری آئین‌های مذهبی با هویت‌ اسلامی در فضای مجازی (مورد: شبکه اجتماعی گردشگری زیارت)جمال الدین حسینی,طاهر روشندل اربطانیدکتری، 1394/07/14

- نقش استراتژی‌های سازمان در موفقیت مدیریت دانش در شرکت آب و فاضلاب  استان آذربایجان شرقیمجید سلمانی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1394/07/14

- Investigation effect of the new media advertising on customers' purchase The case of digital billboards Kish Islandفرزانه آغبالی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1394/07/09

- آسیب شناسی تبلیغات تلویزیونی برای مصرف کننده کودکفهیمه یساقی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1394/07/09

- بررسی عوامل موثر بر توسعه صنعت سینما در ایرانروح اله مهدوی فر,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1394/06/31

- طراحی مدل مدیریتی بخش خبری رسانه ملی در حوزه فضای مجازی با بهره گیری از رویکرد ارتباطات آیینیبهاره رادمنش,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1394/06/31

- ارائه مدل خط مشی گذاری تولید و تامین برنامه های نوجوان در سیمای جمهوری اسلامی ایرانطیبه فروزنده جونقانی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1394/06/31

- انتخاب روش درآمدزایی وبگاه های شبکه اجتماعی (sns) مبتنی بر سکوی رایانش و خدمات ارائه شدهمحمد بدیعی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1394/06/30

- بررسی اثرات فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانبابک صمدی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1394/06/29

- بررسی رابطه بین تصویر ذهنی از برند محصولات و تمایلات رفتاری مشتریان فروشگاه های زنجیره ای سطح شهر تبریزداود جعفرلو,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1394/06/18

- تدوین استراتژی های رقابتی برای شرکت آکپا ایران کیشآرش قوامی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1394/06/18

- A Study of the Effects of Organizational Culture on Optimization of Organizations Strategic Orientationسیامک قالب سازجدی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1394/06/18

- ارائه راهکارهای ارتقاء جایگاه بخش خصوصی در نظام مطبوعاتی ایرانعلیرضا بختیاری,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1394/03/31

- طراحی مدل سیاستگذاری خبری اثر بخش ویژه انتخابات ریاست جمهوری  اسلامی ایرانسمیه لبافی پزوه,طاهر روشندل اربطانیدکتری، 1394/03/25

- بررسی هویت بخشی بصری در یک شبکه تلویزیونی نمونه مطالعاتی: شبکه ی فیلم و سریال آی‌فیلماحسان کاوه,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1393/12/24

- Examination of the determinants of the capital structure of listed companies in Tehran Stock Exchangeبابک آقازاده,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1393/12/22

- بررسی رابطه ارتباط دهان به دهان الکترونیکی با خرید خدمات گردشگری خارجیهوتن آزموده مژدهی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1393/12/20

- شناسایی تاثیر سریال های شبکه ای ماهواره ای بر سبک زندگی مخاطبان شهر تهران (مطالعه موردی شبکه GEM TV)ساره نوباوه وطن,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1393/12/19

- بررسی عوامل مؤثر بر اجرای موفقیت‌آمیز برنامه‌های استراتژیک در وزارت راه و شهرسازی (مطالعه موردی: برنامه‌های استراتژیک بخش حمل و نقل)رامین یعقوبی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1393/12/15

- بررسی تأثیر همترازی راهبرد سرپرستی و مدیریت دانش بر توان اجرایی در شرکت‌های مادر تخصصیرامین رهنوردآهن,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1393/12/15

- شناسایی عوامل موثر برارتقای فرهنگ تمکین مالیاتی از دیدگاه مودیان و ماموران مالیاتی (مورد مطالعه: سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی)تیمور پورقاسمی صوفیانی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1393/11/30

- مدیریت ایستگاه تلویزیونی مطالعه مقایسه ای میان شبکه تلویزیونی (سحر کردی) صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شبکه (پیام) اقلیم کردستان عراقکاروان عبدالله محمد,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1393/11/28

- آسیب شناسی کارآفرینی رسانه ای در تبلیغات تلویزیونی با تاکید بر تبلیغات کودک و نوجوانزینب کریمیان جوپاری,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1393/11/26

- شناسایی شاخص‌های کیفیت زندگی شهری در کلان‌شهر تهران با هدف کاربست در مدیریت شهری (مطالعه موردی: منطقه 15تهران)رحمان پارسا,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1393/11/01

- ارائه ابعاد مدل شایستگی نیروی انسانی در سازمان های خبریجواد جعفری زوج,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1393/09/05

- امکان سنجی اجرای رشتۀ مدیریت رسانه مقطع کارشناسی ارشد درقالب گرایش های تخصصی از دیدگاه خبرگان و متخصصانابوذر محمدهاشمی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1393/07/29

- استفاده مدیران رسانه از ستاره های سینما در تبلیغات کالای مصرفیپیام زین العابدینی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1393/07/29

- شناسایی شیوه های نوین تامین منابع مالی برای خبرگزاریها مورد مطالعه : خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا)عرفان رنجبر,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1393/07/29

- بررسی تأثیر کیفیت خدمات و محصول بر روی رضایت، ارزش درک شده و تمایلات رفتاری مصرف‌کنندگانآیلار زینالزاده,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1393/07/25

- بررسی و مطالعه الگوی موجود مدیریت خبرمرتضی قمری وفا,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1393/07/09

- نقش رسانه‌ها در ایجاد و تقویت فضای عمومی با تأکید بر تلویزیون درجمهوری اسلامی ایران از دیدگاه خبرگان ارتباطی و مدیران رسانهاعظم علی اصفهانی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1393/07/08

- مطالعه تأثیر فضای حاکم بر روابط بین الملل بر اثربخشی مذاکرات تجاری بازرگانان ایرانی با طرفین تجاری کشورهای حوزه خلیج فارسآسیه فتحعلی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1393/07/03

- نقش کانون های فرهنگی و هنری  بر سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی دانشجویانحکیمه قائمی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1393/06/31

- بررسی مقایسه ای اثربخشی رسانه ها، برای ترغیب سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهرانسماء با نی فاضل,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1393/06/31

- مطالعه تاثیر فرایند تسهیم دانش بر نوآوری سازمانی(مطالعه موردی: هیئت تحریریه روزنامه ها)زهرا زندیه,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1393/06/30

- شناسایی عوامل موثر بر کاهش فروش و اشتراک نشریات خانوادگی (مطالعه موردی: موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سلامت)اصغر نعمتی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1393/06/30

- آسیب‌شناسی مدیریت تبلیغات تجاری در ایران  با توجه به مدل 5Mزینب سادات میرهادی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1393/06/30

- خط‌مشی گذاری برای کاربست رسانه در جهت نافذ کردن شأن سرمایه معنوی به مثابه یک مزیت راهبردی در سازمان دانشگاه تهراناحمد سیاح,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1393/06/29

- بررسی رابطه بین استراتژی های منابع انسانی با رضایتمندی مشتریانکبرا نجفی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1393/06/27

- بررسی تأثیر ترکیب منابع انسانی سازمان و میزان ثبات مدیریت بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران)مسلم شیروانی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1393/06/27

- بررسی تاثیر بانکداری الکترونیکی بر عملکرد بانک صادرات استان آذربایجان شرقیمحمد عبدالعلی پور اول,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1393/06/25

- اثر تسهیم دانش بر عملکرد سازمان در نمایندگی های بیمه آذربایجان غربی- ارومیهمیلاد گلوانی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1393/06/19

- بررسی تأثیر همترازی راهبردهای بازاریابی و صادرات بر عملکرد شرکتهای فعال در منطقه آزاد ارسفاطمه مولایی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1393/06/18

- بررسی سود ناشی از مدیریت ارتباط با مشتری وتاثیر یادگیری مولد برآنپروین پارسا چرزه خون,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1393/06/13

- تدوین استراتژی‌های رقابتی مطلوب بازاریابی برای شرکت آلاکس ایران کیشمسعود حکیمی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1393/06/05

- بررسی رابطه ارزش ادراک شده و میزان تبلیغات شفاهی از سوی مشتریان رستوران‌های واقع در سطح شهر تبریزداود احمدی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1393/06/05

- مطالعه عوامل موثر بر عملکرد شغلی گویندگان خبر صداوسیما جمهوری اسلامی ایرانفهیمه نگین تاجی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1393/05/05

- بررسی وتعیین عوامل موثر بر اجرای استراتژی براساس مدل اسکاتمقصود سعیدی عباس آباد,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1393/04/06

- بررسی فعالیتهای بازاریابی مبتنی برمدیریت ارتباط با مشتری در سطح شرکتهای کوچک و متوسط منطقه آزاد ارسداود حسنپور,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1392/8/24

- شناسایی و اولویت بندی عناصر آمیخته بازاریابی منتخب موثر بر تصمیم مصرف کنندگان به خرید سریال های شبکه نمایش خانگیهومن قاپچی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1392/12/19

- تاثیر سبک رهبری  بر عکس العمل دریافت کنندگان اطلاعات نسبت به تحولات حسابداری مدیریت (مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو)بهناز بهرامی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1392/12/15

- مطالعه تأثیر اسطوره‌سازی در جذب مخاطب کودک و نوجوان به برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایرانمرتضی پورزند حسین آباد,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1392/12/13

- عوامل موثر بر جذب و نگهداشت خبرنگارمرضیه منگلی کهتویی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1392/12/13

- بررسی اثرات دورکاری بر تعهد و رضایت شغلی کارکنان خبرگزاری‌ها (خبرگزاری مهر)سعید ابوالحسنی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1392/12/13

- شناسایی سبد تبلیغات رسانه ای اثربخش برای تبلیغات شرکت های اپراتور تلفن همراه(همراه اول‌،ایرانسل‌،رایتل)سپیده ایرانی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1392/12/13

- شناسایی و اولویت‌بندی زمینه‌های جذب سرمایه‌گذار در حوزه‌های خدماتی در منطقه آزاد ارسجواد صفرخانلو,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1392/12/01

- طراحی مدل شایستگی سردبیران روزنامهعلیرضا تهرانی فر,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1392/11/28

- مطالعه آسیب های سیاستگذاری خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران درانتخاباتعلی نوریجانی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1392/11/20

- بررسی تطبیقی سرفصل دروس کارشناسی ارشد رشته مدیریت رسانه در ایران با دانشگاههای مجری آن در دنیا و یافتن تشابهات و تفاوتهاسارا صالحی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1392/11/07

- مطالعه موانع کارآفرینی سازمانی در خبرگزاری های کشور (مطالعه موردی خبرگزاری مهر)بهناز کوشا,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1392/10/30

- بررسی تاثیر پیاده سازی مدیریت دانش بر عملکرد نیروی انسانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان هریسمحمد دهقانیان,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1392/10/25

- ارائه مدل نهادینه‌سازی تفکر مشتری‌مداری در سطح پرسنل شعب بانک تجارت استان آذربایجان شرقیناصر نیک نیا,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1392/08/03

- بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان صدا و سیمای مرکز یزدحسن شفیعی مزرعه نو,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1392/07/23

- ارزیابی سطوح مختلف نیاز‌های روزنامه نگاران بر اساس نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو با هدف ارائه راهکارهای انگیزشی برای مدیران روزنامه‌هافاطمه عسگری آزاد,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1392/07/15

- «شناسایی و اولویت‌بندی رسانه‌های تبلیغاتی جهت ارتباط موثر با مشتریان  (مورد مطالعه بانک توسعه صادرات ایران)»زهرا جزایری,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1392/07/14

- طراحی الگوی آمیخته بازاریابی خدمات جهت راه اندازی یک شبکه تلویزیونی بر مبنای الگوی مدیریت منسجم خدمات "لاولاک و لارن"محمدجواد هنرمندساری,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1392/07/13

- مطالعه تاثیر نقد و ارزیابی های کاربران فروشگاه های اینترنتی در فروش محصولات (مطالعه موردی فروشگاه اینترنتی دیجی کالا)قاسم سرافرازی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1392/07/13

- بررسی موانع تجاری سازی پیام های رسانه های جمعی از دیدگاه صاحب نظران ارتباطات ( مطالعه موردی: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)سعیده جعفری جاجائی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1392/07/06

- بررسی ارتباط بازاریابی داخلی با نقش واسطه ای رفتار شهروندی سازمانی               و اثر آن بر کیفیت خدمات در شرکت ارس خودرو دیزل ( آمیکو )سامـان قبـادی علمداری,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1392/07/04

- Study of the relationship between internal marketing with the intermediary role of organizational citizenship behavior and its effect on the quality of the services in ARAS KHODRO DIESEL CO (AMIKO)سامان قبادی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1392/07/04

- بررسی تأثیر وجود پردیس‌های دانشگاهی بر جذب سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد ارسفرناز متقی زاده,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1392/07/04

- بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد بانکی در بانک سرمایهبهروز فیض الهی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1392/07/04

- بررسی تاثیر افزایش شبکه های تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بر رضایت مخاطبان در سه گروه سنی نوجوان، جوان و میانسالمهدی علیخانی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1392/07/01

- آسیب شناسی مسایل مربوط به برنامه ریزی واحد تحقیق و توسعه (R&D)در سیمای مرکزقم (شبکه نور)عصمت جیریایی شراهی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1392/06/31

- تاثیر بازاریابی رسانه اجتماعی بر تمایل مشتریان به خرید الکترونیکی با بررسی نقش واسطه ای سرمایه ارزشی، سرمایه ارتباطی و  سرمایه برندعلیرضا محمدپور,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1392/06/28

- بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت منابع انسانی بر رضایتمندی شغلی در شرکت صنایع مهندسی فولاد سایاالهام بزرگ حداد,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1392/06/20

- شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در اجرای راهبردهای سازمانی صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقیرقیه فتحی لیواری,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1392/06/07

- بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و توانمندی منابع انسانی با آمادگی استقرار مدیریت دانش در صنعت پالایشهوشنگ کمائی عسکری,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1392/06/07

- بررسی تاثیر سبک رهبری بر تعالی سازمانهای چند وظیفه‌ای(مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی)شهریار جانبازی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1392/04/30

- ارزیابی کارایی نمایندگی های شرکت بیمه ایران و رتبه بندی آنها براساس تکنیک تحلیل  پوششی داده‌ها با محدودیت های وزنی (AR-DEA) و برنامه ریزی آرمانی (GP)احمد جوادی پور,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1392/04/15

- بررسی موانع استقرار ISO9001  در اداره کل گمرک جلفافردین نظری,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1392/04/06

- تبیین و اولویت بندی عوامل موثر در توسعه فروش بیمه بدنه اتومبیلمحمدعلی مهری,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1392/03/09

- بررسی عوامل موثر بر توسعه ارتباطات مجازی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی تهراننیلوفر امیری قلعه رشیدی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1391/12/22

- ارائه الگوی مناسب مدیریت اخبار شبکه تلویزیونی برون مرزی از دیدگاه کارشناسان مطالعه موردی ( شبکه العالم )زینب قیامتیون,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1391/12/22

- بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی کارکنان سازمان های رسانه ایلیلا حیدری,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1391/12/22

- طراحی مدل کسب‌ و کار برای بازی رایانهای طلای سیاهمریم احمدی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1391/12/20

- بررسی مولفه‌های تاثیرگذار بر پذیرش اینترنت توسط شهروندان اراکی در راستای کسب اطلاعات شهریساجد گودرزی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1391/11/30

- ارزیابی تأثیر ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی بر رضایت و وفاداری الکترونیکی مشتریان (مطالعه موردی:فروشگاه الکترونیکی دی جی کالا)علی حسین پور,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1391/11/26

- آسیب شناسی فرایند تولید برنامه های رادیویی در معاونت صدا با هدف ارائه الگوی مطلوبمریم السادات صالح,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1391/10/19

- طراحی و تبیین مدل توسعه منابع انسانی جهت دستیابی به شهرت رسانه ای (مطالعه موردی:واحد مرکزی خبر)مهدی شریفی,طاهر روشندل اربطانیدکتری، 1391/08/17

- ارزیابی تأثیرات اجتماعی توسعه خطوط متروی شرق تهرانساناز نیک فال اذر,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1391/07/15

- شناسایی عوامل موثر بر جذب کاربران ایرانی به شبکه های اجتماعی مجازی خارجی با مورد مطالعه کاربران شبکه اجتماعی فیس بوکاحسان شهیر,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1391/07/11

- بررسی ارتباط سبک رهبری مدیران و جو سازمانی نوآورانه در یک سازمان رسانه ای(مورد شبکه رادیویی جوان)حمزه امیری,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1391/06/30

- بررسی رابطه بین تولید مشارکتی محتوای اینترنتی توسط کاربران و نحوه استفاده از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در شهر تهراناحمد کوهی اصفهانی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1391/06/30

- بررسی رابطه بین جوّ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی خبرنگاران شاغل در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)مسعود مقصودی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1391/06/30

- تدوین مدل رابطه فرهنگ با تسهیم دانش در سازمان های رسانه ای مجازی برتر ایرانیمریم بورقانی فراهانی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1391/06/29

- طراحی مدل کارآفرینی رسانه ای در کسب و کارهای رسانه های دیجیتال ایرانعباس نیک نژاد,طاهر روشندل اربطانیدکتری، 1391/04/28

- آینده نگاری کتابخانه‌های عمومی ایران برای حضور اثربخش در میان رقبای رسانه‌‌‌ای جدید و نوظهورجلال غفاری قدیر,طاهر روشندل اربطانیدکتری، 1391/04/12

- ارائه چارچوب تجاری‌سازی نوآوری‌های دیجیتال در شرکتهای کارآفرین رسانه‌ایداتیس خواجه ئیان,طاهر روشندل اربطانیدکتری، 1391/02/16

- امکان سنجی و طراحی  الگوی ایجاد تکثر رادیو تلویزیونی در ایران با توجه به الزامات سند چشم انداز نظام جمهوری اسلامیفواد صادقی,طاهر روشندل اربطانیدکتری، 1390/12/22

- طراحی مدل عوامل موثر بر استرس گویندگان خبر (موردپژوهی:شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران)قائمه ابراهیمی فرکوش,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1390/12/20

- ارائه الگوی مناسب جهت تربیت مجریان سیاسی خبر در سیمای جمهوری اسلامی ایرانمهرناز تجدد علیزاده,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1390/12/15

- بررسی رابطه همگرایی تکنولوژیکی و ساختار سازمان‏ های خبریمهدیه احسانی مرنی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1390/12/09

- بررسی عملکرد و نقش فرهنگسراها در جلب مشارکت شهروندان به فعالیت های فرهنگی هنری در کلان شهر تهران (از نگاه مدیران،معاونین و کارشناسان ستادی، مناطق و فرهنگسراهای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)شیوا اسدی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1390/11/29

- شناسایی فرصت های کارآفرینی در حوزه زمین گردشگری (ژئوتوریسم) مطالعه موردی منطقه جلفامهدی عباسی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1390/10/15

- آسیب شناسی نظام مدیریت روزنامه های پرتیراژ دولتی با استفاده از مدل سه شاخگیمینا ملکی شبیلو,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1390/10/06

- بررسی رابطه ویژگیهای شهروندان و مشارکت آنان در سامانه مدیریت شهری 137 در شهرداری منطقه 22 تهراناحسان مالکیان,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1390/08/17

- Investigating convergence effects of hamshahri Daily Newsrooms , based on balenced scorcard method, with emphasis on learning and growth processسارا جانه,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1390/07/12

- ارزشیابی برنامه‌های آموزشی شرکت سایپا با استفاده از مدل بازگشت سرمایه(ROI): مطالعه موردیمجتبی محمدنژاد شورکایی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1390/06/31

- بررسی مقایسه ای  مذاکرات تجاری به روش رو در رو  و الکترونیکی  در صنعت لوازم و تجهیزات پزشکیمریم علیپور یگانه,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1390/06/29

- آسیب شناسی فرایند سیاستگذاری در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با هدف ارائه الگوی مطلوبسمیه لبافی پزوه,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1390/05/03

- عوامل موثر بر عملکرد شغلی خبرنگاران آزاد خبرگزاری جمهوری اسلامیمریم مسعود,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1390/05/03

- خط مشی گذاری رسانه ای شبکه های تلویزیونی برون مرزیبه منظور حفظ و تقویت هویت ملی ایرانیان خارج از کشورسیده سمیه صادقی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1390/05/03

- بررسی مقایسه ای هوش هیجانی در میان مدیران ارشد عملیاتی شبکه های تلویزیونی سیمای جمهوری اسلامی ایران و رابطه آن با سبک تصمیم گیری آنهامهدیس موسوی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1390/04/04

- The Investigation of the Relationship between Emotional Intelligence of Managers and their Decision Making Stylesمهدیس موسوی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1390/04/04

- بررسی ارتباط بین پدیده اعتیاد به کار و تیپ های شخصیتی در میان گزارشگران گروه نشریات همشهریمحمود فروزبخش,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1390/02/26

- استقرار استاندارد ISO 9001:2008 در دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانلارا میناسیانس,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1389/12/24

- آسیب شناسی نظام ارزیابی عملکردسازمان صداوسیماازدیدگاه کارکنانفاطمه خوش خلق,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1389/11/06

- طراحی مکانیزم های تجاری سازی دانش در دانشکده های مدیریتحکیمه حسنقلی پور یاسوری,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1389/07/15

- بررسی اعتیاد شغلی در بین اساتید پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرانشهره چمن افروز,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1389/05/03

- تبیین نقش و جایگاه رسانه ها در جامعه دانائی و ارائه الگوی مدیریتی مناسب آنحسین مستقیمی,طاهر روشندل اربطانیدکتری، 1389/03/18

- نقش هوش هیجانی کتابداران در اتخاذ استراتژیهای مدیریت تعارضطیبه علیپور,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1389/01/23

- بررسی راههای افزایش وفاداری مؤدیان مالیاتی در شهرستان بهبهانطیبه صالحی فرد,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1388/11/28

- ارزیابی و مقایسه مولفه های تصویرذهنی شرکتهای خودروساز بین اقشارجامعه (مطالعه موردی شرکتهای ایران خودرو و سایپا )خداداد سهیلی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1388/11/27

- نیازسنجی آموزشی مشاغل کارشناسی رسته آموزشی و فرهنگی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در سال 1388سوسن خوارزمی طوسی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1388/11/12

- مطالعه عوامل موثر بر اعتماد مشتریان در فروشگاه های اینترنتیمصطفی سعیدنژاد,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1388/09/15

- تحلیل کیفی درباره احتمال شیوع پدیده فساد در ساختار نیروی انتظامیرضا استادی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1388/08/04

- نیازسنجی آموزشی مدیران دانشگاهها: مطالعه موردی دانشگاه پیام نوراصغر نجفی,طاهر روشندل اربطانیکارشناسی ارشد، 1388/07/15


 

دکتر ابوالقاسم عیسی مراد

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

x0001xxxxxxxgmail.com


باسمه تعالی

چکیده رزومه دکتر ابوالقاسم عیسی مراد

v      کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی. گروه روان شناسی

v      عضو هیئت علمی (دانشیار)گروه روان شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

v      اشتغال به امور حرفه ای و تخصصی ، مشاوره و روان درمانی در اختلالات روانی، مشاوره قبل از ازدواج، اختلالات خانوادگی ، فرزندپروری ، کودک و نوجوان، اختلالات شخصیتی، سومصرف و مشاوره ای انگیزشی و ... .

v      بیش از15 عنوان چاپ کتاب و 5 عنوان در حال فرایند چاپ

v      بیش از 200 مقاله علمی-پژوهشی ، علمی-ترویجی و ارائه در همایش های علمی و تخصصی

v      تدریس دروس روان شناسی اجتماعی، آسیب شناسی روانی، روان شناسی شخصیت، بهداشت روان و همچنین ده ها دوره در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری.

v      بیش از 100 عنوان پایان نامه حوزه روان شناسی (راهنما و مشاور و داوری) در مقاطع مختلف تحصیلی

v      مدیر مرکز تخصصی روان شناسی و مشاوره با مجوز سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

v      داوری صد ها پایان نامه ، مقاله و طرح پژوهشی و کارهای علمی.

v      دبیرعلمی همایش ملی و همکاری علمی با همایش های ملی و بین المللی و برگزاری نشست های تخصصی طلاق و شهروندی و....( دبیر، کمیته علمی، داوری، همکاری در همایش و...).

v      برگزاری همایش های تخصصی و حرفه ای و عمومی (مهارت های زندگی، ازدواج موفق، خانواده ،زبان بدن ، روان درمانی دینی و ...) بیش از 100 مورد

v      برگزاری کارگاه های تخصصی برای روان شناسان و مشاوران ده ها مورد مثل دوره های  تخصصی جامع درمانی

v      عضویت در سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، انجمن های علمی روان شناسی بالینی ، روان شناسی، انجمن مولفان و انجمن نخبگان و ایثارگران

v      حضور در برنامه های کارشناسی و تخصصی صداوسیما جمهوری اسلامی ایران

v      مشارکت دربخشی از کتاب ها بیش از 15 مورد

v      مشارکت در سند تحول بنیادین . سند ملی آزادگان 1404

v      اجرای پروژه ها و طرح های ملی و دانشگاهی چند مورد مثل مساله شناسی ابعادی در ایران .پایش سلامت . سلامت معنوی و...( انجام شده و در حال انجام ).

v      عضویت در کمیته ها، شوراها، کمیسیون ها و ......

v      مشارکت در کرسی نظریه پردازی دانشگاه

v      تاسیس هسته پژوهشی روان شناسی اجتماعی بومی کاربردی

 

v      امور اجرایی

 

 

v      مدیرکل مشاوره وزارت آموزش و پرورش

v      مدیر پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی

v      مسئولیت در حوزه ریاست دانشگاه علامه طباطبایی

v      مسئولیت در سازمان دانش آموزی

v      مسئولیت های مختلف در حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش در حوزه دانش آموزی و دانشجویی

v      مسولیت در کمیته ها و شوراها و نشست های تخصصی

v      ایثارگری:

آزاده و جانباز و برادر شهید و رزمنده

 

حضور در محافل فرهنگی و اجتماعی و علمی و حرفه ای

دکتر معصومه شریفی

دکترای تخصّصی رشته علوم قرآن و حدیث استادیار دانشگاه فرهنگیان

0000000000000.ir
02187751186


مشخصات فردی> ، تحصالاتت 1350/1/12 ، ت ت 35 ش ش ، نام و نام خاانادگی معصومه شررفی ، ناام دا: ناصرر لیر شال عضرو یتر ت عی ر ، دکترای تخصّص رشته عیوم لرآن و حریف و تصصرت ت حرو وی دانشگاه فرینگتان (پردفس حضرت معصومه عیتهاالس م - لم) و میرّس حو ه . سوابق عی > گ حازههای علملاه و گدنشگاه فرهنگلاان و ساایر رردکاآ وراازش عاال (جارعا ، شمس تاکنان1373دیشان دز سال دلمصطف دلعالملاّه (ص) ، گدنشک:ه شهلا: رحتت ، گدنشگاه دلاام نا و...) ت: یس گدشته دست. دفاآون بار تحصالاتت حازوی ، گد دی ر: ک کا شناس گین و عرب ، و کا شناس د ش: و گکتردی تخصّص علام قارون و حا:یث دز رافا باه دخا 1390 گدنشک:ه دصال دل:ین قم دست . وی به دتفاق همسارش وقاای گکتار رحسان فلاعا ، گ ساال ، و راضاع سال » روشهای تیستری امام صادق عیتهالس م «ر: ک گکترد ش:ه و راضاع سال گکتری دیشان دست . » ررجعلاّت علم ده بلات عللاهمدلستم نآگ غلار شلاعه « گکتری همسرش عتراه فقلاا: رحمّا: ، وی دفتخا شایرگی گ رحضر دساتلا: بآ یاد ی چان عتره فقلا: سلاّ: ررتض عساکری ( ه ) هاگی رعرفت، حجت دلاستم و دلمسلملان جناب گکتر دحم: عاب:ی (حفظه دلله )، حجت دلاستم و دلمسالملان جنااب دستاگ رحم: عل ره:وی دگ(حفظه دلله )، و... د گدشته دست . هم دکنان نلاآ گ دین رسئاللاتهای علم _ دژوهش رشلال خ:رت دست - دستاگ یا گدنشگاه فرهنگلاان (درگیس حضرت رعصاره عللاها دلستم _ قم )؛ 1
گذری بر زندگانی پژوهشی– علمی دکتر معصومه شریفی


2

رشاو و گدو گ درر دایان نارههای گدنشاجایان و لااتب گ گدنشاگاههاا، رردکاآ وراازش عاال و ، - دستاگ دهنما 2 حازههای علملاه سردسر کشا ؛ - ر:ّ س گدنشک:ه عال شهلا:ه بنت دله:ی ص: ودبسته به جارعه دلمصطف دلعالملاه (صل دلله عللاه و وله)، ر: ساه 3 عال رعصارلاه عللاهادلستم، تربلات ر: ّس حازه، گدنشک:ه علام قرونا ، گدنشاک:ه هدا:ی ودبساته باه جارعا دلآهاردء عللاهادلستم، دلاام نا . - عضاشا دی علم جهت تصایب دایان ناره های د ش: و گکتری جارع دلمصطف دلعالملاه(ص)؛ 4 ، - عضا یروه علم تفسلار ررکآ ر:یریت حازههای علملاه خادهردن سردسر کشا (باز نگری سر فص ها و گ وس 5 نظام ج:ی: حازههای علملاه خادهردن )؛ 4 و3لاردح شته تحصلال و لاردح سادلات وزران سطح - عضا کملاته فرهنگ ، ورازش و دژوهش گدنشگاه فرهنگلاان؛ 6 - کا شناس ص:د وسلاما؛ 7 - کا شناس شبکه جهان ولایت؛ 8 - عضا یروه علم خانادگه گ شبکه جهان ولایت؛ 9 بسلاج جارع زنان؛ »زن و خانادگه« - نایب ئلاس کا یروه 10 - عضا ستاگ نخبگان شاه: و دیثا یر دستان قم؛ 11 - د زیاب رقالات همایشها و کنگرههای دستان ، رل و بلان دلملل کنگره بلان دلمللا نقاش شالاعه گ دلاا:دیش و 12 یسترش علام دستر ، و . . . - د زیاب رقالات رجتت علم - دژوهشا ، علما - ترویجا و علما - تخصصا رطالعاات تفسالاری، ناراه 13 جارعه، رطالعات دهبرگی سپاه، رطالعات دجتماع زنان، و . . . - گبلار همایشهای علم دژوهش . 14 - مشاور پژوهشی دانشجویی دانشگاه؛ 15 - عضو شورای پژوهشی دانشگاه؛ 16 - عضو کمیته تحصیلات تکمیلی؛ 17


3

- عضو شورای پژوهشی بسیج اساتید؛ 18 - دبیر علمی همایش های علمی پژوهشی؛ 19 - عضو کمیته علمی همایشهای ملی و بین المللی ؛ 20 - پژوهشگر برتر استانی وکشوری؛ 21 - مدیر گروه الهیات ومعارف اسلامی؛ 22 - مدرس تحصیلات تکمیلی در دانشگاهای مختلف؛ 23 - نویسنده و پژوهشگر برتر کشوری؛ 24

سوابق پژویش > وی به همرده همسرش تافلا نگا ش چن:ین جل: کتاب و گه هاا رقالا چااش نشا:ه و چااش ،به یا ی خ:دون: رتعال ش:ه گ رجتت تخصّص و رعتبر قرون ، ح:یث ، تربلات و... د گد ن: که برخ دز ونها ب:ین شرح ر باش:

نارلا:ه ر شاگ. »ش«و گکتر رعصاره شریف » «، گکتر رحسن فلاع ، به دختصا »نایسن:ه« * گ ستان
رشخصات نشر
نایسن:ه ناع دژوهش

گیف عنادن دژوهش

کتاب
ش1382، قم نشر روح Х عراق صدف شش گوهر_ ش 1
ش (رقال بریآی:ه گ کنگاره 1384 ، قم ائر رلّ رکانت علم و رعنای حضارت فالاماه رعصاره س) Х نگرشی به زیارت_ ش نامۀ حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام 2
قاام سررا مان بسررت اسرراتتی، چاااش وهااا ، ش (رنبااآ ورازشاا گ سااازران بساالاج 1385 Х تجوید قرآن کریم به روایت حفص از عاصم_ ش 3


4

دساتلا:، ررکآ ورازش علم کا برگی شاهلا: رحتت و گدنشگاه فرهنگلاان) ش / چاش 1392 قم مزم ییافت، چاش دول گوم (رنبااآ ورازشاا گ سااازران بساالاج دساااتلا:، ررکآ ورازش علم کا برگی شهلا: رحتت و گدنشااگاه فرهنگلاااان و برخاا ر سسااههااای قرون )
Х درسنامۀ تجوید قرآن کریم (روشی نو در آموزش بر پایۀۀ _ ش گفتاری )– دیداری –شنیداری
4
نلااروی – تهردن سپاه پاسیاران انق ب اس م رقاوراات بساالاج (سااازران بساالاج خااادهردن ش / چاااااش گوم 1388کشااااا )چاش دول ، ش/ چاش چها م 1389ش /چاش سام 1389، ،
Х اربعین حجاب (عفاف و حجاب در آیینۀ آیات و روایات ) _ ش رتبۀ اول همایش عفاف ،حجاب و تحکۀم بنیۀان نۀانواد ،منبۀ درسۀی آمۀوزش 1386سال –،چالشها و راهکارها مربیان عفاف و حجاب بسیج جامعه زنان سراسر کشور
5
شااهرکرگ نشاار رقاوراات،چاااش دول، شااهریا ش / چااش 1396ش / چاش گوم، رهار 1396 سام،
Х - ش
فالامه زهرد فلاع
همنوایی هشت سال دفاع مقدّس با قۀرآن کۀریم و سۀیر معصومین علیهمالسلام
6
رنبآ ورازش رقطآ کا شناسا د شا: شاته ، ویااردیش 1394 –علااام قاارون و حاا:یث ش.1395ج:ی:
Х ش درسنامه ر- وشهای تفسیری 7

رنبااآ ورازشاا رقطااآ گکتااردی شااته علااام (وراگه بردی چاش)–قرون و ح:یث
Х ش درسنامه نقد و بررسی مکاتب و روشهای تفسیری- 8


5

(وراگه بردی چاش) Х ش– مرجعیت علمی أهل بیت علیهم السلام نزد أهل سنّت 9

(وراگه بردی چاش) Х ش نقش امام صادق علیه- السلام در تفسیر و علوم قرآنی 10

(وراگه بردی چاش) Х قم: حضرت معصومه علیهاالسلام و انقلاب اسلامی- ش 11

(گ حال نگا ش) Х جبر- ش ئیل علیهالسلام در دیدگا یهودیت، مسیحیت و اسلام ترجمه کتاب: الروحالقدس جبریل علیهالسلام فۀیالیهودیۀۀ و النصرانیۀ و الإسلام
12

رشخصات نشر
رقاله دروژه
نایسن:ه

عنادن دژوهش

گیف
(ساال چهاا گهم 83 قم آفنۀ پژویش،شاما ه )1382،شما ۀ دنجم ،وذ و گی
Х بازنوانی کتاب _ ش » تفسیر مبهماتالقرآن «
48،شما ۀ12 بتّنات، سال Х نگاهی به سیر تاریخی کتب مبهمات قرآن _ ش
86،تابستان 54،شما ۀ14 بتّنات، سال Х مباحث پیرامونی دانش مبهمات قرآن _ ش
88،د گیبهشات 2 انیفشهیای روشر ، شاما ۀ (رجماعه رقالات دساتلا: رردکآ تربلاات رعلام دستان قم)
Х معرفی و نقد کتاب درسی _ ش " آشنایی با قرآن "
حصررون، نشااری تخصصاا فرراناا:هان سااپاه 1389 داس:د دن دنقتب دستر ،رهر و وبان ،
Х همت مضاعف،کار مضاعف؛ راهبردها و راهکارها_ ش


6

ش. انیفشرره نرروف « فصاالناره علماا _ دژوهشاا _ سااال هشااتم ،دااایلاآ 30، شااما ه »دفنرر 176 _ 155،ص 1391
Х مرجعیّت علمی اهل بیت رسولندا علیهمالسلام با تاکید بر حجیت سنت ایشان از دیدگا مناب اهل سنت

1390 _ تابستان 27 شما ه – انیفشۀ تقرفب Х مبانی مرجعیّت علمی اهل_ ش بیت رسولندا علۀیهمالسۀلام از دیدگا اهلسنّت
1390 _ زرستان 29 شما ۀ – انیفشۀ تقرفب Х بررسی نظریۀ ابن_ ش تیمیّه در انکار شاگردی ابنعبّاس نزد امام علی علیهالسلام، و نقد آن با تکیه بر مبان اهل سنّت
اج س جهان نان و بتریاری اسر م (جلا: )(چاش گ رجماعه رقالات )213،ص 2 Х زینب کبری علیهاالسلام الگوی بی_ ش بدیل بیداری اسلامی 1390،دسافن: 3 انیفشهیای روش ، شاما ه (رجماعه رقالات دساتلا: رردکآ تربلاات رعلام دستان قم ) Х جهاد اقتصادی، بایدها_ ش _ نبایدها 1391 _ پژویش برگزفیه دانشگاه فرینگتان Х تولید ملی، حمایت از کار و سرمایۀ ایرانی؛ چرا و چگونه _ ش د دئ رقاله به صا ت سخنردن گ کنگره می ،بزرگیاشت مقرام عی ر حضررت فنرب (س) (چااااش گ رجماعاااه 1391 _ تباااه ساااام رقالات ) Х تجلّی آیات نورانی قرآن کریم در نطبه_ ش های زینۀب کبۀری علیهاالسلام
، رقالات بریآیا:ه، دانشگاه عیوم اسر م روروی 1379 _رشه: Х علی علیه السلام از منظر دیگران


7

فصااالناره علمااا _ دژوهشااا "مطالعرررات ،سااال سااام، تابسااتان 10 تیسررتری"، شااما ه 104 _ 85،ص 1391
Х روش امام صادق علیه _ ش السلام در تفسیر عقلانی قرآن کریم
،" گوفصلناره علم _ دژوهش "لرآن و عیرم 24-9 ص 1399 - پاییز 26، ش 14سال
Х _ ش - ح
جایگا روش تفسیر علمی در روایات امام صۀادق علیۀهالسلام

سال نهام ،" فصلنار علم _ ترویج "سیتنه 139 دایلاآ 36 /شما ۀ 44 _ 29، ص 1
Х باز نوانی نظریۀ اب_ ش نتیمیه دربارۀ حدیث "باب"، و نقد آن با تکیه بر مناب اهلسنّت

منبع آمو ش گ گدنشگاه فرهنگلااان و ررکاآ علم کا برگی شهلا: رحلّات
Х ولایت_ ش پذیری؛ چیستی، چرایی، چگونگی (با رویکرد پاسخ به پرسشها و شبههها)
منبع آمو ش گ گدنشگاه فرهنگلاان Х پژواک قرآن کریم و سیر معصومین علیهم_ ش السلام در دفۀاع مقدّس
منبع آمو ش گ گدنشگاه فرهنگلاان Х نیم_ ش »مشاور دینی« نگاهی بر چیستی، چرایی و چگونگی د یرش رقالاه و چااش گ رجماعاه رقاالات اولت ی افش می اس م و ار ش یای متعال با ت کترری بررر ا رر ق. د دئاا رقالااه بااه صااا ت 1392/12/17 _سخنردن گ همایش Х _ ش دله سرقت ادبی، بد انلاقی پژوهشی شاما ه ،»معرفرت« فصلناره علم _ ترویجا 1393، دایلاآ 203 Х تفسیر به رأی در اندیشه_ ش هۀای تفسۀیری علّامۀه طباطبۀایی »روش« "ر "؛ با تأکید بر نقش
تباا گوم همااایش دسااتان ، ر سسااه کررو ر ش1381 ،ولافت Х جایگا علمی حضرت فاطمۀ معصومه سلام_ ش اللهعلیهۀا نۀزد اهلبیت علیهمالسلام


8

گورلان کنگاره بالان دلمللا علما دژوهشا ستره ایلبتت عیتهمالس م برا مصورفرت سرتره 1396 – امترال ومنت عیتهالس م
Х جایگا مدیریت در سیرۀ أمیرالمومنین علیه _ ش السلام؛ با تأکید بر مبانی مدیریت علوی

گورلان کنگاره بالان دلمللا علما دژوهشا ستره ایلبتت عیتهمالس م برا مصورفرت سرتره 1396 – امترال ومنت عیتهالس م
Х _ ش
جایگا علمی امام علی علیهالسلام نزد رسولندا صلیالله علیهوآله؛ با تأکید بر مناب اهلسنّت

ره آورد پژویش، گوفصلناره تخصص تربلات و ورااازش، سااال دول، شااما ه دول، بهااا و 1395تابستان
Х ش -
عفاف و حجاب در متون مقدّس با تأکید بر قرآن کریم

)، گوفصالناره تخصصا 2( پژویشنامه معیّرم قرون و تربلات، سال گوم،شاما ه دول، بهاا و 1396تابستان
Х لاحان زدگه _ ش
کارکرد عقل در هندسه روش تفسیر عقلی با تأکید بر دیدگا آیتالله علّامه جوادی آملی

چاش گ چکلا:ه رقالات همایش رل سرب و فرینررز نرریگ اسرر م در دنتررای معاصررر _قااااااام، جارعاااااااه دلمصاااااااطف 1394( دلعالملاه_راسسه زبان و فرهنگ شناس )
Х دله

جستاری در رابطه باورمندی بۀه معۀاد در ارتقۀای سۀب زندگی

دوللان همایش رلّ بررس آرای تیستری ع مه مص ی یرادی معرفرت "ره"، قم،، ؤوهشگمه - چااش 1396عله، ه فرشنم سلامی، ، گ رجماعه چکلا:ه رقالات
Х ش – باقری
گذری آسیبشناسانه به روش تفسیری آیتالله محمّد هادی معرفت (ر )


دوللان همایش رلّ بررس آرای تیستری ع مه مص ی یادی معرفرت "ره"، قم،، ؤژهشگمه
Х ش – فالامه
معیارها و ضوابط تفسیر اشاری صحیح از دیدگا علامه محمّد هادی معرفت "ر "


9

- چااش 1396عله، ه فرشنم سلامی، ، گ رجماعه چکلا:ه رقالات
زهرد فلاع
دوللان همایش رلّ بررس آرای تیستری ع مه مص ی یادی معرفرت "ره"، قم،، ؤژهشگمه - چااش 1396عله، ه فرشنم سلامی، ، گ رجماعه چکلا:ه رقالات
Х ش – فالامه زهرد فلاع
آیتالله معرفت و درون مایههای "التفسیر الأثری الجام "
دوللان همایش رلّ بررس آرای تیستری ع مه مص ی یادی معرفرت "ره"، قم،، ؤژهشگمه - چااش 1396عله، ه فرشنم سلامی، ، گ رجماعه رقالات
Х ش – فالامه زهرد فلاع
بررسی و تحلیل روش تفسیری علامه معرفت با تأکید بر "التفسیر الأثری الجام "

گورلان جشناد ه رل برانوی کرامرت، تهاردن، 1396 –گدنشگاه دلآهرد
Х ش – فالامه زهرد فلاع
حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام الگوی برتر علمی
کنگره بالاندلمللا نقرش شرتعه در پتریافش و 1397 د گیبهشاات – گسررترش عیرروم اسرر م چاااش گ رجماعااه رقااالات و د دئااه گ – کنفردنس بصا ت سخنردن
Х ش – فالامه زهرد فلاع
تأثیر حضور حضرت معصومه علیهاالسلام در قم در پیدایش و گسترش علوم (با تأکید بر مرجعیت علمی و انقلاب اسلامی)

کنگره بالاندلمللا نقرش شرتعه در پتریافش و 1397 د گیبهشت – گسترش عیوم اس م
Х ش – مرجعیت امام علی علیه السلام در تفسیر و علوم قرآنی از دیدگا اهلسنّت

کنگره بالاندلمللا نقرش شرتعه در پتریافش و
Х ش – مرجعیت امیر مومنان امام علی علیه السلام در قضاوت و


10

1397 د گیبهشت – فقه با تأکید بر مناب اهل سنّت گسترش عیوم اس م

آداب الکوفۀ، رجل علملا فصللا رحکم تعن –بال: دسات دلإنسانلا تص: عن کللا دلآگدب ، دلسن دلثانلا عشاار، 45جارع دلکافاا / دلعاا:گ م.2020 ق/تشریندلأول 1422 بلاآدلأول
Х مرجعیّۀ الإمام علی علیه- ش السلام العلمیّۀ من منظور الخلفاء الثلاث، إستناداً إلی مصادر أهل السنّۀ و الجماعۀ

کنگره بالاندلمللا نقرش شرتعه در پتریافش و 1397 د گیبهشت – گسترش عیوم اس م
Х مرجعیت قرآنی امام علی علیه- ش السلام از دیدگا اهلسنّت
کنگره بالاندلمللا نقرش شرتعه در پتریافش و 1397 د گیبهشت – گسترش عیوم اس م
Х ش – نقش امام صادق علیه السلام در علوم قرآنی
کنگره بالاندلمللا نقرش شرتعه در پتریافش و 1397 د گیبهشت – گسترش عیوم اس م
Х ش نقش امام صادق علیه- السلام در نوآوریِ شیو ها و اقسام تفسیر

، دژوهشا مطالعات تیسرتری –فصلناره علم /ف1003 شما ه 98/9/2یاده تا یخ
Х ش – –
کاوشی در چراییِ دشمنیِ یهود با جبرئیل علیهالسلام ( با سور ی بقر ) 97 تأکید بر آیهی


گوفصالناره علما - دژوهشا پرژویشیررای 1398 بها و تابستان ، بانشنا ت لرآن
Х ف - - ش
بکارگیری مدانله پویا برای بهبود مهارت روانخوانی قرآن آموزان در قم: بررسی مقایسهای رویکردهای نوین و سنّتی
On the Effect of Dynamic Assessment on Oral Reading Fluency of Quranic Learners: A Study of Iranian Teacher Training Centers


11

فصلناره علم -تخصص مطالعات ادب متون اسرررر م ، سااااال چهااااا م، شااااما ه گوم، 1 -148، ص1398تابستان 64
Х دروین شاشتری فلاع
مقایسه تنوع واژگانی در سب گفتاری و نوشتاری نهج البلاغه از منظر نظریه جانسون (مطالعه موردی: نطبهها و انلاقی)– نامههای سیاسی


دژوهش سلف دژوه –نشریه علم Х نقد انگار کفۀر از سۀوی محمّۀدبن صۀالح العمثییمِۀین بۀه -ش باورمندان علم غیب برای غیر نداوند؛ با تأکید بۀر منۀاب اهلسنّت
دوللان همایش رلا رطالعاات تطبلاقا قارون دژوهاا بااا ویکاارگ بر ساا دن:یشااههااای تفسلاری رفسر باآ جهاان دساتم، ویا دلله گدنشااگاه علااام و –دلعظماا جااادگی ورلاا تهردن.–رعا ف قرون کریم Х نسبت پیش فهم-ش ها و پیشفرضها با تفسیر به رأی در فهۀم و تفسیر متن مقدّس؛ با تأکید بۀر اندیشۀه تفسۀیری علّامۀه جوادی آملی "حفظه الله"

Х تربیت معلّم، اسناد فرادیستی و تمدّن نوین اسلامی
Х بنیان های قرآنی و سیر ای "آتش به انتیار"
Х بررسی و نقد نظریه ابن تیمیه در توجیه آیۀه "تطهیۀر" در شأن اهل بیت زسول ندا صلیاللهعلیهوآله؛ با تأکید بر کمد واژ "اراد "

Х بررسی و نقد نظریه ابن تیمیه در توجیه آیۀه "تطهیۀر" در شأن اهل بیت زسول ندا صلیاللهعلیهوآله؛ با تأکید بر کمد واژ "رجس"

Х بررسی و نقد نظریه ابن تیمیه در توجیه آیۀه "تطهیۀر" در


12

شأن اهل بیت زسول ندا صلیاللهعلیه وآله؛ با تأکید بر کمد واژ "أهل البیت"
Х بررسی نظریه ابن تیمیه در توجیه آیۀه "مباهلۀه" در شۀأن اهل بیت رسول ندا علیهمالسلام؛ و نقد آن بۀا تأکیۀد بۀر مناب اهلسنّت

Х بررسی و نقد دیدگا امام فخر رازی در تفسیر آیه "أولۀی الأمر"

Х بررسی نظریه ابن تیمیه در تضعیف و توجیه نسبت حۀدیث متواتر "ثقلین" با اهلبیت رسولندا علیهمالسلام؛ و نقۀد آن با تأکید بر مناب اهلسنّت

Х بررسی نظریه ابن تیمیه در تکذیب حدیث "سفینه" و نقۀد آن با تأکید بر مناب اهلسنّت

Х -ش- ج
بازنوانی دیدگا فقهای امامیه پیرامون ضمان امین در عقود "عاریه" و "اجار "

Х آیند - ش پژوهی در آیینه قرآن کریم و سیر معصومین علیهمالسلام

Х باز- ش نوانی ترجمه آیتاللهالعظمی مکارم شیرازی بر قرآن کریم

Х درآمدی بر گستر مفهومی - ش "شیعه"


13

دژوهش آمو هیای لرآن ، –فصلناره علم Х ح – ش
اصول رفتاری در تدریس آموز های قرآنی از منظر قرآن کریم

گدنشناره حج و حررلان شاریفلان، دژوهشاک:ه و 198154 ش1398 /3/12حاااج و زیاااا ت 199241ش
Х مقاله مدنل دانشنامه با عنوان: مباهله- ش
گدنشناره حج و حررلان شاریفلان، دژوهشاک:ه حج و زیا ت
Х مقاله مدنل دانشنامه با عنوان: کعبه نجران (قملّیس)- ش
دنجام دژوهش به سافا ش رعاونات دژوهشا 1398 -گدنشگاه فرهنگلاان
Х ش – - ه
بررسی وضعیت موجود و ارائه راهکارهای بهبود اقامه نماز در دانشگا فرهنگیان

دنجام دژوهش به سافا ش رعاونات دژوهشا گ حال دنجام–گدنشگاه فرهنگلاان
Х ش – - ه
غربالگری و پایش میزان آشنایی دانشجو معلّمان، با سواد قرآنی (رونوانی، رواننوانی و مفاهیم قرآنی) و بررسی راهکارهای ترویج و تقویت آن

گوفصالناره علما - دژوهشا پرژویشیررای بانشررنا ت لرررآن م/ 2020 پاااییز ز ستااا ا ، 20-13ش، ص1398
Linguistic Research in The Holy Quran 9th 2020, Autumn & Winter 2year, No.
Х On the Effect of Pronunciation in Performing Religious Rituals of Illiterate Prayers: Studying Surah’s al-Tawhid
and al-Hamd


د یرش 1398 کنگره بلاندلملل سلاره فالام ؛ نهای به صا ت داستر
Х بازنمایی الگوی فرهنگ فاطمی علیهاالسلام در دفاع مقدّس- ش
د یرش 1398 کنگره بلاندلملل سلاره فالام ؛ نهای به صا ت چاش گ رجماعه رقالات
Х ش– بازنمایی کنشگری حضرت زهرا علیهاالسلام در تلاطم های پس از سقیفه؛ با تأکید بر نطبه فدکیّه
همایش رل رقاورت دساتر دز نگااه قارون Х و ضا اکاوی چالشهای سیاسی جریان مقاومت اسلامی و


14

؛ قم، ررکاآ هماایشهاای isc؛ 1398کریم؛ غ:یر د یرش رقاله
نجبر- فلاع - شریف
راهکار های قرآنی حل آن
همایش رل رقاورت دساتر دز نگااه قارون ؛ قم، ررکاآ هماایشهاای isc؛ 1398کریم؛ غ:یر د یرش چکلا:ه
Х فلاع - شریف
ادبیات مقاومت و راهکارهای گفتمانسازی از منظر قرآن کریم


همایش رل رقاورت دساتر دز نگااه قارون ؛ قم، ررکاآ هماایشهاای isc؛ 1398کریم؛ غ:یر د یرش چکلا:ه
Х فلاع - شریف فالامه –زهرد دا وها ب
چالشهای مقاومت از منظر قرآن کریم؛ با تأکید بر چالش اجتماعی


همایش رل رقاورت دساتر دز نگااه قارون ؛ قم، ررکاآ هماایشهاای isc؛ 1398کریم؛ غ:یر د یرش چکلا:ه
Х فلاع - شریف
چالشهای مقاومت از منظر قرآن کریم؛ با تأکید بر چالش اقتصادی


همایش رل رقاورت دساتر دز نگااه قارون ؛ قم، ررکاآ هماایشهاای isc؛ 1398کریم؛ غ:یر
Х فلاع - شریف
دستاوردهای مقاومت از منظر قرآن کریم؛ با تأکید بر دستاوردهای اجتماعی


15

د یرش چکلا:ه همایش رل رقاورت دساتر دز نگااه قارون ؛ قم، ررکاآ هماایشهاای isc؛ 1398کریم؛ غ:یر د یرش چکلا:ه
Х فلاع - شریف - خلاردن:ی ش
مبانی انلاقی مقاومت اسلامی از منظر قرآن کریمهمایش رل رقاورت دساتر دز نگااه قارون i ؛ 1398کریم؛ ؛ قم، ررکاآ هماایشهاای sc غ:یر د یرش چکلا:ه
Х شریف فلاع
مبانی مقاومت اسلامی از منظر قرآن کریم؛ با تأکید بر مبانی اعتقادیهمایش رل رقاورت دساتر دز نگااه قارون ؛ قم، ررکاآ هماایشهاای isc؛ 1398کریم؛ غ:یر د یرش چکلا:ه
Х فلاع - شریف
پیامبران الهی علیهمالسلام، بارزترین الگوهای مقاومت؛ با تأکید بر نقش الگویی پیامبر اعظم صلیاللهعلیهوآله


همایش رل رقاورت دساتر دز نگااه قارون ؛ قم، ررکاآ هماایشهاای isc؛ 1398کریم؛ غ:یر د یرش چکلا:ه
Х شریف فلاع
کاوشی در الگوهای مقاومت؛ با تأکید بر نقش الگویی زنان
دولاالان همااایش رلاا دااژوهشهااای تفساالاری قرون کریم؛ گدنشگاه شهلا: ر:ن وذ بایجان؛ isc؛ 1399د گیبهشت
Х فلاع - شریف - سملارد
مقایسهای مسأله ذبیح در قرآن و عهدین – بررسی تطبیقی


16
سوابق اجرائ - فرینگ و تبیتغ :
ضای
دولاالان همااایش رلاا دااژوهشهااای تفساالاری قرون کریم؛ گدنشگاه شهلا: ر:ن وذ بایجان؛ isc؛ 1399د گیبهشت
Х شریف فلاع سلا:ه لااهره حسلان
بررسی تطبیقی جایگا زن در قرآن و عهدین و تأثیرآن برجریان فمینیستی غرب

Х حافظ شریف فلاع
معیارهای توصیف قرآن به وصف"مبارک" و شرایط بهر مندی از آن در زبان قرآن


گورلان همایش رل "زن:ی گدنشاجای ؛ باا ،" تأکلااا: باار فردغاات، تااابوو ی و سااترت 1399گدنشگاه باعل سلانا، دسفن:
Х عرب - -ش
گدنش و رها ت گستیاب به سطح تابوو ی گدنشجایان گ رادجهه با رادنآ و کاست ها؛ با تأکلا: بر سادنح و بتیا


نشااریه علماا "الجامعررۀ الاسرر متّۀ"، گدنشااگاه 2021/1/12نجف دشرف، یاده د یرش
Х آلیات زیاد ة معدل مشارکة طلبة جامعة فرهنکیان فی صلاة الجماعة راه کارهای افزایش شرکت دانشجویان در نماز جماعت (مطالعه موردی: دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان)


17

- ر:یریت حازه علملاه فالاملاّه شهرکرگ؛ 1 - سردرست و رعاونت فرهنگ کمسلاان درا بانادن دستان ؛ 2 ، - رشاو ر:یر ک بنلااگ شهلا: و درا دیثا یردن (بنلااگ جانبازدن )گ درا خانادگه 3 - رعاونت ورازش گبلارستان و دلاش گدنشگاه علام و رعا ف دستر ؛ 4 - سردرست شبانه وزی رردکآ تربلات رعلم (گدنشگاه فرهنگلاان) ؛ 5 - رسئاول خانه های قرون دستان ؛ 6 درگیس حضرت رعصماره (س )؛– - رسئاول بسلاج دساتلا: گدنشگاه فرهنگلاان 7 - عضا شا دی بسلاج دساتلا: دستان قم؛ 8 - همکا ی با بسلاج خادهردن سپاه دستان و بسلاج لاتب تلاپ درام صاگق (ع)به عنادن سرررب حلقه های صاالحلان، و 9 ورازش و د زیاب ربلّللان؛ - همکا ی با نهاگ نماین:ی ول فقلاه گ گدنشگاه ها به عنادن ربلّغ و سخنردن گدنشگاه ؛ 10 - فعاللات گ درر رشاو ه گین گ حازه، گدنشگاه ها و رردکآ ورازش عال ؛ 11 درگیس حضرت رعصاره(س ) قم؛ – - عضا شا دی فرهنگ و برناره یآی و همچنلان شا دی گدنشگاه فرهنگلاان 12 - گدو رسابقات حفظ، تتوت و تفسلار قرون کریم ،نهج دلبتغه و نهج دلفصاحه گ سطح دستان و کشا ی؛ 12 - ر:یر یروه دلهلاات و رعا ف دستر گ درگیس حضرت رعصاره (س)؛ 13 - رعاونت رس ول نهااگ رقاام رعظام هباری گ گ وس عماار رعاا ف دساتر ، گدنشاگاه فرهنگلااان - دارگیس 14 حضرت رعصاره (س). ؛1397 تا 1394 سالهای – - رسئال درگیس حضرت رعصاره (س) گدنشگاه فرهنگلاان قم 15 دستان قم؛ – - عضا هلاأت درنای دستان گدنشگاه فرهنگلاان 16 دستان قم؛ – - عضا هلاأت درنای راسّسه ورازش دژوهش هپایان ه:دیت 17 - عضا شا دی دهبرگی بسلاج جارعه زنان دستان قم؛ 18


18

- ردعلانه دستاگ حضرت ویتدلله سعلا:ی گ درا دستاگیا دن حلقههای صالحلان دستان قم؛ 19 - عضا کملاته بانادن کنگره بلان دلملل نقش شلاعه گ دلا:دیش و یسترش علام دستر ؛ 20

رتبهیای عی : - کسب تبه برتر دایان ناره گ رقطآ کا شناس ؛ 1 ؛1392 - دایان نار بریآی:ه گ رقطآ کا شناس د ش: - سال 2 ؛1375 - کسب تبه دول رسابقات تفسلار قرون کریم گ سطح دستان و کشا ی - سال 3 - ساال » عفاف ،حجاب و تحکلام بنلاان خانادگه، چالش هاا و دهکا هاا « - کسب تبه دول رقاله نایس گ همایش 4 ؛1386 ؛1381 - کسب تبه گوم رقاله نایس بآ ی:دشت حضرت فالامه رعصاره (س ) - سال 5 ؛1390 - کسب تبه گوم گ رقطآ گکتردی تخصص - سال 6 ؛1390 سال – - کسب تب دول وزران جارآ گکتردی تخصّص شت علام قرون و ح:یث 7 ؛1391 سال – - کسب تب سام رقاله گ کنگرۀ رل بآ ی:دشت رقام علم حضرت زینب (س) 8 ؛1391 - دژوهشگر بریآی:ه گدنشگاه فرهنگلاان - سال 9 ؛1393 – - تبه دول دژوهشگر دستان و تبه سام کشا ی گ گدنشگاه فرهنگلاان 10

موووع سخنران یا در ی افش یا، دانشگاه یا و حو ه یای عی تۀ سراسر کشور و: -5 -دزگودج ،بایا:ها و نبایا:ها؛ 4 - رتک های دنتخاب همسار؛ 3 - دهملات دزگودج گ دستم ؛ 2 - حجاب و عفاف؛ 1 - خانادگۀ رتعال دز گی:یاه دستم ؛ 8 - عادر دستحکام بنلاان خانادگه ؛ 7 - دختق جنس ؛ 6 ووایف رتقاب زوجلان ؛ - جایگااه علما - رعناای 11 - نقش زنان گ رافقلات هباردن گینا ؛ 10 - نقش زنان گ نهضت درام حسلان (ع)؛ 9 - نقش دجتماع و سلااس حضرت رعصاره (س) گ ر:گ به سالت درام ضاا(ع)؛ 12 حضرت فالامه رعصاره (س)؛ - سلارۀ دلااربر دکرم (ص) گ برخا گ با سنّت هاا؛ 14 - خاشه چلان دز دزگودج درام عل (ع) و حضرت زهرد (س)؛ 13


19

- فضاای 17 - زنان خاب و ب: گ قرون (با تکلاه بر تفسلار ساا ۀ تحاریم و کااور و راریم )؛ 16 - دختق بسلاج ؛ 15 -20 - دبعاگ زن:یان حضارت زهارد (س)؛ 19 - غ:یر خم گ وئلانه ده سنّت؛ 18 درام عل (ع) دز گی:یاه ده سنّت؛ - نقاش زناان گ دلااروزی دنقاتب 22 - دیثا و ولایتم:د ی دبادلفضا دلعبااس (ع)؛ 21 ررجعلات علم ده بلات (ع)؛ - صهلاانلاسات، 24 - نااوو ی و شاکافای ؛ دهبرگهاا و دهکا هاا؛ 23 جنگ تحملالا و گو دن بازساازی؛ ،دستر - سبک زن:ی گ دف تم:ن ناین دستر .

دکتر سید محسن طباطبایی مزد آبادی

استاد یار دانشگاه تهران

www.smtabatabaei.ir/
xxxxxxx997979779xgmail.com
02187751186


بسمه ‎تعالی‎ ‎متأهل‎و‎دارای‎فرزند‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎9531 سید محسن طباطبایی‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎سال تولد: ‎ مدرک‎تحصیلی:‎دکترای‎مدیریت‎دانشگاه‎علامه‎طباطبائی سوابق تخصصی: در‎وزارت‎علوم،‎تحقیقات‎و‎فناوری‎‎برتر‎کشور‎ . دبیرکل‎انجمن‎علمی‎اقتصاد‎شهری‎ایران‎(انجمن‎علمی 9 طی‎هفت‎سال‎متوالی) ) . مشاور‎معاون‎وزارت‎راه‎و‎شهر‎سازی‎(توسعه‎مدیریت‎و‎سرمایه‎انسانی 2 و‎اقتصاد‎شهری‎بانک‎شهر‎(همتراز‎معاون‎مدیرعامل‎بانک) ‎ . رئیس‎مرکز‎مطالعات‎و‎تحقیقات‎کاربردی‎علوم‎بانکی 5 . مشاور‎عالی‎رئیس‎دبیرخانه‎هیأت‎عالی‎گزینش‎کشور‎(ریاست‎جمهوری) 4 . نماینده‎هیأت‎عالی‎گزینش‎کشور‎(ریاست‎جمهوری)‎در‎هیأت‎مرکزی‎گزینش‎شهرداری‎تهران‎ 3 در‎امور‎پژوهش‎و‎تحقیقات‎بانکی ‎ . مشاور‎مدیرعامل‎بانک‎شهر 6 و‎توسعه‎سرمایه ‎آموزش‎امور‎ . مدیر 7 ‎شهر‎‎بانک‎ انسانی ‎ های ‎ . مدیر‎مسئول‎فصلنامه‎علمی‎پژوهشی‎اقتصاد‎و‎مددیریت‎شدهری‎‎‎(بدا‎‎نماید‎ه 8 ISC, Econlit, Google Scholar, SID هدای‎‎ RICeST, Civilica, Econbiz, GateWay-Bayern, EzB) پژوهشی‎تدریس‎پژوهی‎- . رئیس‎کمیته‎داوران‎فصلنامه‎علمی 1 و‎مشاور‎علمی‎راهبردی‎رئیس‎دانشکده‎ و‎رانندگی ‎ و‎توسعه‎دانشکده‎علوم‎و‎فنون‎راهنمایی ‎ راهبری ‎ شورای ‎ . رئیس 91 ‎ . مشاور‎کمیسیون‎اجتماعی‎مجلس‎شورای‎اسلامی‎(کمیته‎اداری‎و‎استخدامی) 99 ‎شهرداری‎تهران‎مالی‎و‎اقتصاد‎شهری‎ . مشاور‎معاون 92 . قائم مقام مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه‎بین 95 المللی اقتصاد شهر شهرداری‎تهران ‎ ‎پژوهشی‎تدریس‎پژوهی‎- . رئیس‎کارگروه‎تخصصی‎توسعه‎و‎ارتقا‎فصلنامه‎علمی 94 ‎مالی‎و‎اداری‎شهرداری‎تهران‎ . مشاور‎معاون 93 ‎ . رئیس‎دپارتمان‎اقتصاد‎شهری‎مجمع‎شهرداران‎آسیایی 96 صندوق‎اعتباری‎حمایت‎از‎نویسندگان،‎روزنامه ‎ . مشاور‎رئیس‎هیأت‎مدیره‎و‎مدیرعامل 97 نگداران‎و‎هنرمنددان‎(صدندوق‎هندر)‎‎‎‎‎‎ وزارت‎فرهنگ‎و‎ارشاد‎اسلامی ‎ریاست‎جمهوری‎ . مشاور‎مرکز‎ملی‎رقابت 98 ‎شهر‎‎ . دبیر‎کمیته‎آموزش‎و‎توسعه‎منابع‎انسانی‎بانک 91 ‎وزارت‎علوم،‎تحقیقات‎و‎فناوری‎در‎امور‎راهبردی‎علوم‎اقتصادی‎ . مشاور‎رئیس‎دانشگاه 21 ‎ . مشاور‎شهردار‎قزوین‎در‎امور‎مطالعات‎راهبردی‎و‎توسعه‎ارتباطات 29 . مشاور‎معاون‎توسعه‎مدیریت،‎منابع‎و‎امور‎استان 22 ‎های‎وزیر‎صنعت،‎معدن‎و‎تجارت‎در‎امور‎توسعه‎سرمایه‎انسانی‎ ‎دانشگاه‎امام‎صادق‎(ع)‎ . مشاور‎رئیس‎دانشکده‎معارف‎اسلامی‎و‎اقتصاد 25 بین ‎ همایش ‎ . دبیر 24 اقتصاد‎مقاومتی ‎ با‎رویکرد ‎ اقتصاد‎شهری ‎ المللی ‎ . مشاور‎شورای‎اسلامی‎شهر‎تهران‎ 23 . مدیر‎روابط‎عمومی‎اداره‎کل‎تشخیص‎و‎وصول‎درآمد‎شهرداری‎تهران‎و‎ستاد‎ممیزی‎املاک‎شهر‎تهران‎ 26 املاک‎شهر‎تهران‎ آموزش‎ستاد‎ممیزی ‎ . مدیر 27 سازمان‎اداری‎و‎استخدامی‎کشور‎ . ارزیاب‎حرفه‎ای 28


92/92/22
2

‎ : سوابق تدریس ‎ - مدرس‎دانشگاه‎تهران‎(مقطع‎کارشناسی‎ارشد) - مدرس‎دانشگاه‎شهید‎بهشتی‎(مقطع‎کارشناسی‎ارشد) - مدرس‎سازمان‎بازرسی‎کل‎کشور ‎ ‎ ایران‎(بانک‎مرکزی) ‎بانکداری‎ - مدرس‎مؤسسه‎عالی‎آموزش - مدرس‎دانشگاه‎علوم‎اقتصادی‎(مقطع‎کارشناسی ‎)ارشد‎ - مدرس‎دانشگاه‎پیام‎نور‎مرکز‎تهران ‎آلانیا‎-دانشگاه‎پیام‎نور‎مرکز‎بین‎الملل‎ترکیه‎ - مدرس ‎ - مدرس‎دانشگاه‎آزاد‎اسلامی ‎ - مدرس‎برخی‎مراکز‎آموزش‎عالی‎علمی‎کاربردی‎تهران ‎) - مدرس‎دانشگاه‎جامع‎علمی‎کاربردی‎استان‎تهران‎(مرکزی - مدرس‎دانشگاه‎خوارزمی‎(مقطع‎کارشناسی ‎)ارشد‎ سوابق پژوهشی، طرح ‎ها‎و‎مقالات:‎ 9 سوابق‎تألیف‎کتب‎( ‎کتاب)‎ 3 Guide to Municipal (‎ کتاب‎راهنمای‎مالیه‎شهری ‎ -ترجمه‎و‎تألیف 9 ‎)،‎(انتشارات‎سازمان‎مدیریت‎صنعتی) Finance ‎)9519(چاپ‎اول‎و‎دوم،‎‎ *کسب‎رتبه‎برترین‎بخش‎کتاب‎نخستین‎جشنواره‎بین‎ المللی‎برترین‎ های‎پژوهش‎و‎نوآوری‎در‎مدیریت‎شهری‎(جایزه‎جهانی‎‎ ‎تهران)‎ )UN Habitat( و‎رئیس‎مرکز‎اسکان‎بشر‎سازمان‎ملل ‎ *کتاب‎مورد‎تقدیر‎معاون‎دبیرکل‎سازمان‎ملل‎متحد ‎ در‎شهرداری‎مدیریت‎منابع‎انسانی«کتاب‎‎ -تألیف 2 ‎)9513و‎چاپ‎دوم‎‎9512،‎(انتشارات‎کوهسار)‎(چاپ‎اول‎»ها‎ *‎کسب‎رتبه‎برترین‎در‎بخش‎کتاب‎در‎ششمین‎جشنواره‎ملی‎و‎دومین‎جشنواره‎بین‎ المللی‎برترین‎ های‎پژوهش‎و‎نوآوری‎در‎‎ ‎مدیریت‎شهری(جایزه‎جهانی‎تهران) آموزش‎مدل«کتاب‎‎ - تألیف 3 )*کتاب‎برگزیده‎سومین‎9512،‎(انتشارات‎کوهسار)‎(»سازی‎رضایت‎مشتری‎با‎رویکرد‎کانو‎ ‎همایش‎پیشرفت‎و‎توسعه‎علمی‎کشور‎ (انتشدارات‎مرکدز‎تحقیقدات‎راه،‎مسدکن‎و‎‎‎‎‎‎»(با‎تأکید‎بر‎توسعه‎سرمایه‎شدهری)‎‎ مدیریت‎آموزش‎سازمانی «کتاب‎‎تألیف‎-4 ‎)9511چاپ‎پنجم‎‎9518چاپ‎چهارم‎‎9513و‎چاپ‎سوم‎‎9514 شهرسازی)‎(چاپ‎اول‎و‎دوم‎
92/92/22
3

دانشگاه‎امام‎صادق‎(علیه ‎اقتصاد‎*کتاب‎مورد‎تأیید‎رئیس‎دانشکده‎معارف‎اسلامی‎و ‎ السلام)‎‎ واژه‎تألیف‎-3 ‎)9514(انتشارات‎کوهسار)‎(‎»اقتصاد‎و‎مالیه‎شهری«نامه‎‎ *کتاب‎مورد‎تأیید‎امور‎بین‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎ الملل‎و‎مجمع‎شهرداران‎آسیایی ‎ چداپ‎‎‎-(انتشارات‎مرکز‎نشر‎آکادمیک‎»اجتماعی‎با‎نگاهی‎به‎اقتصاد‎شهری‎و‎آموزش‎منابع‎انسانی‎بانکداری«کتاب‎‎تألیف‎-6 ‎)9513دانشگاه‎خوارزمی)‎(چاپ‎اول،‎دوم‎و‎سوم‎ ‎بانک‎مرکزی‎‎‎*‎کتاب‎مورد‎تأیید‎رئیس‎پژوهشکده‎پولی‎و‎بانکی ‎)9513(انتشارات‎ترمه)‎(چاپ‎اول‎‎» اقتصاد‎و‎مالیه‎شهری «دانشنامه‎‎تألیف‎-7 ‎ *کتاب‎مورد‎تأیید‎رئیس‎کمیسیون‎اقتصادی‎مجلس‎شورای‎اسلامی ‎)9516 اقتصاد‎شهری)‎(انتشارات‎طحان)‎( ‎کتاب‎حکمروایی‎خوب‎شهری‎(رهیافتی‎نوین‎به‎تألیف‎-8 و‎مورد‎تقدیر‎در‎یازدهمین‎جشنواره‎پژوهش‎و‎‎ *کتاب‎مورد‎تأیید‎رئیس‎کمیسیون‎آموزش‎و‎تحقیقات‎مجلس‎شورای‎اسلامی نوآوری‎شهرداری‎تهران‎و‎ششمین‎جشنواره‎پژوهش‎و‎آموزش‎در‎مدیریت‎شهری‎و‎روستایی‎وزارت‎کشور (انتشارات‎ترمه)‎(چاپ‎اول‎و‎‎»شهری‎و‎آموزش‎منابع‎انسانی‎اقتصاد‎اجتماعی‎با‎نگاهی‎به‎بانکداری«انگلیسی‎کتاب‎‎تألیف‎-1 )2197دوم‎ Un *کتاب‎مورد‎تقدیر‎ سازمان‎ملل‎ -Habitat ‎‎‎)9517 کتاب‎گفتمان‎سرمایه‎ایرانی‎(با‎رویکرد‎آموزش‎و‎توسعه)‎(انتشارات‎کوهسار)‎(چاپ‎اول‎و‎دوم‎ ‎تألیف‎-91 ‎دفتر‎مقام‎معظم‎رهبری‎(زید‎عزه)‎اقتصادی‎*کتاب‎مورد‎تقدیر‎عضو‎مجمع‎تشخیص‎مصلحت‎نظام‎و‎رئیس‎گروه چداپ‎‎‎9517 شهری‎(با‎تأکید‎بر‎آموزش‎و‎توسعه)‎(انتشارات‎کوهسدار)‎(چداپ‎اول،‎دوم‎و‎سدوم‎‎‎‎ ‎بانکداری‎و‎تأمین‎مالی‎کتاب‎تألیف‎-99 ‎)9511چهارم‎ *کتاب‎مورد‎تقدیر‎رئیس‎پژوهشکده‎پولی‎و‎بانکی‎بانک‎مرکزی ‎)9517(انتشارات‎کوهسار)‎(چاپ‎اول‎و‎دوم‎‎نظام‎بانکی‎در‎تألیف‎کتاب‎مدیریت‎استعداد‎-92 *کتاب‎مورد‎تقدیر‎اساتید‎رسمی‎دانشگاه‎علامه‎طباطبائی،‎شهید‎بهشتی‎و‎امام‎صادق‎(ع) در‎فرایند‎ادغام‎بانک ‎تألیف‎کتاب‎مدیریت‎تحول‎-95 )9511و‎دوم‎‎9518(انتشارات‎ترمه)‎(چاپ‎اول‎‎ها‎و‎مؤسسات‎مالی‎ ‎دانشگاه‎علامه‎طباطبائی‎ *کتاب‎مورد‎تقدیر‎گروه‎اقتصاد (با‎تأکید‎بر‎سرمایه‎ تألیف‎کتاب‎مدیریت‎آموزش‎و‎تحول‎سازمانی ‎-94 و‎چهدارم‎‎‎9518 های‎خلاق‎شهرها)‎(انتشارات‎کوهسار)‎(چاپ‎اول،‎دوم،‎سدوم‎ ‎ 9511) ‎*کتاب‎مورد‎تقدیر‎اساتید‎رسمی‎دانشگاه‎علامه‎طباطبائی‎و‎دانشگاه‎شهید‎بهشتی
92/92/22
4

‎)9511 تألیف‎کتاب‎مدیریت‎سرمایه‎های‎انسانی‎(با‎رویکرد‎آموزش‎و‎توسعه)(چاپ‎اول‎ ‎-93 ‎ *(مورد‎تأیید‎رسمی‎رئیس‎انجمن‎علمی‎مدیریت‎آموزشی‎ایران) سوابق‎طرح ‎طرح):‎4های‎تحقیقاتی‎و‎پژوهشی‎(‎ ‎پایدار‎شهرداری‎(مورد‎تأیید‎شورای‎اسلامی‎شهر‎تهران)‎درآمدهای‎طرح‎پژوهشی‎افزایش‎--9 طرح‎پژوهشی‎تدوین‎نظام‎جامع‎آموزش‎شهرداری‎تهران،‎با‎تأکید‎بر‎ارتقای‎عملکرد‎کارشناسان‎مالی‎و‎اقتصاد‎شهری‎ ‎-2 (مورد‎تقدیر‎شهرداری‎تهران‎و‎دانشکده‎معارف‎اسلامی‎و‎اقتصاد‎دانشگاه‎امام‎صادق‎(علیه ‎ )السلام)‎ ‎طرح‎پژوهشی‎بازطراحی‎ساختار‎سازمانی‎شهرداری‎(مورد‎تأیید‎شورای‎اسلامی‎شهر‎تهران)‎-5 طرح‎پژوهشی‎سازمان‎نظام‎اقتصاد‎و‎مدیریت‎شهری‎(مورد‎تأیید‎شورای‎اسلامی‎شهر‎تهران) ‎-4 ‎مقاله)‎54سوابق‎مقالات‎(بیش‎از‎ ‎(به‎زبان‎انگلیسی):‎ISIبا‎نمایه‎‎انتشار‎مقالات  Presentation of Optimal Model of Educational Evaluation in Tehran High Schools (2011). Stud, 2(1), 07-15.  Evaluation of Customers’ Quality Needs by Means of a Composed Approach: Kano’s Refined Model and I-S Model (2012). Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 1.  An Exploration into Improvement of Trust Strategies in Urban Administration and Tehran Citizens (2013). Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3(5), 570577. ‎ ISCانتشار‎مقالات‎با‎نمایه‎
 A Study on the Effect of Size and Ratio of Book Value to Market Value on Excessive Return (2012). Management Science Letters, 2, 3067- 3072.  Accrual-based Accounting System Cash-based Accounting: An Empirical Study in Municipality Organization (2013). Management Science Letters, 3, 251-256.  A Survey on Different Challenges Confronting Auditing System (2013). Management Science Letters, 4, 251-256. 201-210.  A strategic Review the Impact of Intellectual Capital Components on Organizational Performance in Sepah Bank Branches throughout Tehran Province (2014). Journal of Educational and Management Studies, 3(4), 46-56.


92/92/22
5


‎:)پژوهشی‎–علمی‎‎ انتشار‎مقاله‎به‎زبان‎فارسی‎(مجلات‎دارای‎درجه ‎‎)9511راهبردی‎در‎جهت‎توسعه‎پایدار،‎(‎ . اقتصاد‎سبز 9 . مطالعه‎تأثیر‎راهبردی‎متغیر‎ریسک‎عدم‎نقدشوندگی،‎اندازه‎و‎نسبت‎ارزش‎دفتری‎به‎ارزش‎بدازار‎بدر‎مدازاد‎بدازده‎‎‎‎‎ 2 ‎)9519اوراق‎بهادار،‎(‎بورس‎سهام‎در یک‎بخش‎درمانی‎(دولتی)‎جهت‎تصمیم‎ . تجزیه‎و‎تحلیل‎وضعیت‎مالی 5 گیری‎مدیریت؛‎راهبردی‎به‎ منظور‎برون‎ سپاری‎‎ ‎‎)9519به‎بخش‎خصوصی،‎( . اجرای‎بهینه‎آموزش 4 )9512و‎تأثیر‎آن‎بر‎عملکرد‎مدیران‎شهرداری‎تهران،‎(‎های‎الکترونیکی‎ . تأثیر‎سطوح‎ارزیابی‎بر‎بهبود‎کیفیت‎دوره 3 ‎)9512(‎، تهران‎با‎رویکرد‎ارتقای‎عملکرد‎اقتصادی ‎های‎آموزشی‎شهرداری‎ امکان‎ .6 سنجی‎پیاده‎ ‎‎‎)9515در‎شهرداری‎تهران،‎(‎ سازی‎آموزش‎از‎طریق‎موبایل ‎ میزان‎به‎ .7 کارگیری‎تئوری‎نقش‎ های‎مدیریتی‎مینتزبرگ‎در‎بین‎مدیران‎بانک‎شهر‎با‎رویکرد‎توسعه‎بهره ‎ ‎‎‎)9515وری،‎(‎ . تحلیل‎شکاف‎و‎نیازسنجی‎مهارت 8 ‎)9515شهری‎شهرداری‎تهران،‎(‎ های‎عمومی‎و‎تخصصی‎کارشناسان‎مالی‎و‎اقتصاد ‎ ‎)9514در‎توسعه‎پایدار‎شهری،‎(‎ . جایگاه‎آموزش 1 ‎)9514(‎، . بررسی‎نقش‎هوش‎هیجانی‎و‎هوش‎فرهنگی‎در‎گرایش‎به‎تحول‎سازمانی 91 الزامات‎توسعه‎کیفی‎آموزش‎ .99 )9514شهری‎شهرداری‎تهران،(‎ های‎کارشناسان‎مالی‎و‎اقتصاد ‎ . ارزیابی‎اثربخشی‎دوره 92 شهری‎شدهرداری‎تهدران‎براسداس‎مددل‎پاتریدک،‎‎‎‎‎‎‎ های‎تخصصی‎کارشناسان‎مالی‎و‎اقتصاد ‎ (9514) ‎ با‎رویکرد‎تجزیه‎و‎تحلیل‎شدغل‎(مطالعده‎مدوردی:‎کارشناسدا‎‎‎‎ن‎مدالی‎و‎اقتصداد‎شدهری‎‎‎ ‎ . واکاوی‎نیازهای‎آموزشی 95 9513شهرداری‎تهران)،‎( )
‎‎،)9516 ای‎مدیران‎(مورد‎مطالعه:‎شهرداری‎تهران)،‎( ‎‎ . تبیین‎مدیریت‎شهری‎کارآمد‎با‎ارائه‎الگوی‎توسعه‎حرفه 94 . شناسایی‎سازوکارهای‎توسعه‎حرفه 93 )9516 ای‎مدیران‎ارائه‎الگوی‎آموزشی:‎شهرداری‎تهران،‎( ‎ در‎شهرداری‎تهران‎با‎تأکید‎بر‎توسعه‎و‎کارآمدی‎شدهر:‎ارائده‎یدک‎‎‎‎‎ . راهکارهای‎شناسایی‎استعدادهای‎منابع‎انسانی 96 )9511الگو،‎(
92/92/22
6


منتشره‎در‎نشریات‎علمی‎ترویجی،‎تخصصی‎و‎ویژه‎عناوین‎مقالات نامه‎ ‎ها:‎ ‎)9588 . آموزش‎شهروندی،‎اصول‎و‎راهبردها،‎( 9 ‎‎‎)9588 . شهروند‎و‎حقوق‎شهروندی،‎( 2 ‎)9581گردشگری‎شهر‎تهران،‎(‎ . تأثیر‎اکوتوریسم‎در‎توسعه‎اقتصاد 5 شهرداری‎ در‎مدیریت‎مالی ‎ . نقش‎هوش‎تجاری 4 ‎)9512ها،‎(‎ . تدوین‎استراتژی 3 ‎)9512شهری‎(‎ های‎مدیریت‎جامع‎منابع ‎ . نحوه‎تأمین‎هزینه 6 ‎)9512ایجاد‎جذابیت‎در‎شهرها‎برای‎جذب‎گردشگر،‎(‎‎ . بررسی‎مدل 7 )9515(،های‎تعالی‎سازمانی‎ سوابق‎ارائه‎مقالات‎پذیرفته‎شده‎در‎همایش ها،‎جشنواره‎ ها‎و‎کنگره‎ ‎ها:‎ گواهینامه‎پذیرش‎پنج‎مقاله‎منتخب‎در: جشنواره‎  های‎بین‎ المللی‎برترین‎ های‎پژوهش‎و‎نوآوری‎در‎مدیریت‎شهری‎‎ (جایزه‎جهانی‎تهران)‎ ‎،)9514شهر)،‎(‎ و‎هوش‎فرهنگی‎در‎گرایش‎به‎رهبری‎تحولی‎(مطالعه‎موردی:‎مدیران‎بانک ‎ تبیین‎نقش‎هوش‎هیجانی  دومین‎کنگره‎بین ‎.المللی‎علوم‎رفتاری‎ بررسی‎میزان‎آگاهی‎شهروندان‎از‎حقوق‎شهروندی‎(مطالعه‎مدوردی:‎کدلان‎‎  ).‎اولدین‎کنگدره‎‎‎9516شدهر‎تهدران)،‎(‎‎‎ بین المللی‎حقوق‎شهروندی.‎‎ ‎ )،‎همایش‎بین9517(‎ کارآفرینی‎و‎اقتصاد‎خلاق،  المللی‎کسب‎و‎کار‎سبز:‎آینده‎بهتر.‎ بررسی‎مدل  های‎حکمروایی‎خوب‎شهری‎و‎تأثیر‎آن‎بر‎برنامده‎ ‎ )،‎همدایش‎ملدی‎هفتداد‎سدال‎‎‎‎‎9517(‎،ریدزی‎توسدعه‎‎‎ برنامه در‎ایران.‎ریزی‎توسعه‎ سوابق‎عضویت  ها:‎
شهر‎شهرداری‎تهران‎مالی‎ . عضو‎هیأت‎مدیره‎شرکت‎خدمات 9 هیأت‎عالی‎گزینش‎ریاست ‎ . عضو‎کمیته‎بررسی‎شکایات‎متقاضیان 2 ‎جمهوری‎ و‎مدیریت‎شهری‎ . عضو‎هیأت‎تحریریه‎فصلنامه‎علمی‎پژوهشی‎اقتصاد 5 شهر)‎(بانک‎ . عضو‎هیأت‎مدیره‎شرکت‎گروه‎پتروانرژی‎شهر 4 شهر‎ . عضو‎شورای‎عالی‎پژوهش‎بانک 3 ‎شهری‎ایران‎(انجمن‎علمی‎برتر‎کشور)‎اقتصاد‎ . نایب‎رئیس‎هیأت‎مدیره‎انجمن‎علمی 6 ‎ . عضو‎کارگروه‎تشکیلات‎و‎آموزش‎شهرداری‎تهران 7
92/92/22
7

‎ . عضو‎کارگروه‎اقتصاد‎شهری‎شهرداری‎قزوین‎ 8 . عضو‎هیأت‎داوران‎در‎دو‎جشنواره‎ملی‎بهره 1 وری‎و‎کمیته‎علمی‎ششدمین‎‎جشدنواره‎ملدی‎و‎دومدین‎جشدنواره‎بدین‎‎‎‎‎ ‎ المللدی‎‎‎ برترین ‎های‎پژوهش‎و‎نوآوری‎در‎مدیریت‎شهری‎(جایزه‎جهانی‎تهران)‎ . عضو‎کارگروه‎پژوهش،‎آموزش‎و‎برنامه 91 ‎شرکت‎ساماندهی‎صنایع‎و‎مشاغل‎شهرداری‎تهران‎ریزی‎ . عضو‎شورای‎سیاست 99 ‎ گذاری‎سومین‎همایش‎پیشرفت‎و‎توسعه‎علمی‎کشور‎به‎ریاست‎وزیر‎علوم،‎تحقیقات‎و‎فناوری‎ ‎ ‎شهرداری‎تهران‎ . عضو‎هیأت‎مدرسین 92 ‎شهر‎بانک‎ . عضو‎کمیته‎آموزش‎و‎توسعه‎منابع‎انسانی 95 ‎شهر‎اقتصاد‎ . عضو‎هیأت‎تحریریه‎فصلنامه 94 ‎ . عضو هیأت مؤسس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران 93 کمیسیون‎انجمن‎کارگروه‎ . عضو 96 ‎ های‎علمی‎وزارت‎علوم،‎تحقیقات‎و‎فناوری ‎ ‎ . عضو‎گروه‎تحقیق‎هیأت‎بدوی‎رسیدگی‎به‎تخلفات‎اداری‎کارمندان‎شهرداری‎تهران 97 ‎وزارت‎صنعت،‎معدن‎و‎تجارت‎ . عضو‎کمیته‎راهبری‎منابع‎انسانی 98 . عضو‎شورای‎سیاست 91 ‎ پژوهشی‎آموزش‎و‎توسعه‎منابع‎انسانی‎ ‎- گذاری‎راهبردی‎فصلنامه‎علمی ‎ . عضو‎کمیته‎اجرایی‎نخستین‎کنفرانس‎بین 21 ‎ المللی‎آموزش،‎یادگیری،‎اشتغال‎و‎توسعه‎پایدار ‎ ‎شهر‎بانک‎ . عضو‎کمیته‎اجرایی‎توسعه‎سلامت‎منابع‎انسانی 29 ‎ . عضو‎سرای‎اهل‎قلم 22 سیاست‎ . عضو‎شورای 25 همایش‎بین‎ گذاری‎و‎عضو‎کمیته‎علمی ‎ مقاومتی‎اقتصاد‎ المللی‎اقتصاد‎شهری‎با‎رویکرد ‎ . عضو‎کمیته‎تخصصی‎سیزدهمین‎کنفرانس‎بین 24 المللی‎مدیریت‎استراتژیک ‎ ‎)حمل‎و‎نقل‎ . عضو‎کمیته‎علمی‎چهارمین‎همایش‎ملی‎ایمنی‎و‎ترافیک‎(اقتصاد 23 برخی‎عناوین‎یادداشت ها‎و‎مطالب‎منتشرشده‎در‎خبرگزاری‎ :ها‎و‎مطبوعات‎ ‎شهروندی‎ با‎آموزش ‎ . تحول‎شهروندی 9 مفاهیم‎و‎چالش‎ . شهروندی، 2 ‎های‎موجود‎ ‎شهروند‎مطلوب‎، . شهر‎مطلوب 5 ‎ . ضرورت‎تقویت‎اعتماد‎اجتماعی‎بانکداری 4 . انجمن 3 های‎علمی‎حلقه‎مفقوده‎دانشگاه‎ ‎ها‎ ‎ در‎نظام‎بانکی ‎ . توسعه‎و‎نگهداشت‎استعداد 6 . ظرفیت 7 ‎مقاومتی‎برای‎توسعه‎پایدار‎شهری‎اقتصاد‎های‎الگوی‎ شهرداری‎ . سبز‎شدن‎تأمین‎مالی 8 ‎ها‎ ‎مقاومتی‎در‎توسعه‎شهری‎اقتصاد‎ . نقش 1 . نظام‎جامع‎آموزش‎در‎سازمان 91 دانش‎ ها،‎شاه‎کلید‎دستیابی‎به‎اقتصاد ‎ ‎بنیان‎ ‎شهری‎ . حمل‎و‎نقل‎سبز‎و‎توسعه‎پایدار 99 . دانش 92 چالش‎رفع‎و‎شهر‎ ‎های‎شهرهای‎مدرن‎ . اقتصاد‎دانش 95 دوم‎سند‎چشم‎ در‎نیمه ‎ بنیان ‎ انداز‎ ‎ مقاومتی‎با‎توسعه‎پایدار‎شهری ‎اقتصاد‎ . نسبت 94 ‎جهان‎ فردای ‎ هوشمند،‎شهرهای ‎ . شهرهای 93
92/92/22
8

‎فردا‎ شهرهای ‎اقتصاد‎محور‎ . خلاقیت 96 بودجه‎شهرداری ‎ مهار‎کسری ‎ برای ‎ درآمدی ‎ صندوق‎ذخیره ‎ . تأسیس 97 ‎ها‎ . برنامه 98 ‎در‎آموزش‎و‎پرورش‎ اقتصاد‎مقاومتی ‎تحقق‎ اجرایی ‎ های ‎ . دولت 91 ساز‎کردن‎شهر‎ثمره‎اجرای‎پیش‎ ‎ نویس‎لایحه‎مدیریت‎شهری ‎ ‎ درصد‎کارآفرینی ‎91درصدی‎اشتغال‎در‎شهرها‎با‎رشد‎‎3 . افزایش‎ 21 ‎‎‎ دانش‎بومی ‎ شهرها‎و‎تولید ‎ . پیشرفت 29 . چگونه‎سازمان 22 می ‎ حوزه‎شهری ‎ های ‎ ‎شوند؟‎ متعالی ‎توانند‎ ‎در‎شهرها‎ توسعه‎کارآفرینی ‎ . راهکارهای 25 تحقق‎شعار‎سال‎ برای ‎ شهری ‎ بسته‎کارآفرینی ‎ تدوین ‎ . پیشنهاد 24 ‎ قفل‎بیکاری ‎ گشایش ‎ شاه‎کلید ‎ شهری؛ ‎ . کارآفرینی 23 ‎ شهری‎‎ ‎ مدیریت ‎ پایدار ‎ درآمدهای ‎ ارتقای ‎ . راهکارهای 26 ‎ . ضرورت‎حرکت‎به‎سمت‎صادرات‎علم‎و‎فناوری 27 با‎اخذ‎عوارض‎شماره‎ تومانی ‎ میلیارد 9111‎ درآمد‎پایدار ‎ . امکان‎کسب 28 ‎خودروها‎ گذاری ‎ ‎ سمی ‎ فرار‎از‎درآمدهای ‎ . هفت‎راهکار‎برای 21 ‎خلاق‎ نوآور‎در‎جذب‎مغزهای ‎ شهرهای ‎ . رمز‎موفقیت 51 . شاه‎کلیدی‎برای‎دوبرابر‎کردن‎ظرفیت 59 ‎های‎اقتصادی‎شهر‎ ‎‎‎ . چگونگی‎عملیاتی‎شدن‎برنامه‎ارتقای‎رفاه‎شهروندی 52 . ضرورت‎صندوق‎توسعه‎سرمایه 55 ‎گذاری‎‎شهری‎ . کرونا‎و‎تأثیر‎آن‎بر‎بیکاری‎بخش‎خدمات 54 . صندوق‎توسعه‎سرمایه‎گذاری‎ 53 (اقتصادی)‎ . ارتقای‎برنامه‎رفاه‎شهروندی 56 9511‎بودجه‎ . پیش‎بینی‎‎تحقق‎نیافتن‎نیمی‎از 57 . استفاده‎تهران‎از‎کمک‎های‎بین‎المللی‎به‎کلان‎شهر‎ها 58 ‎‎بازار‎سرمایه‎ . ورود‎شهرداری‎تهران‎به 51 ‎صندوق‎توسعه‎سرمایه‎گذاری‎شهر‎ . ایجاد 41 . نیاز‎تهران‎به‎سند‎جامعه‎شناختی‎(اقتصادی) 49 مسکن‎و‎پیش‎بینی‎روند‎آتی‎آن‎‎‎قیمت‎ . عوامل‎مؤثر‎بر 42 . چاره‎جویی‎برای‎مسائل‎مدیریتی‎کشور‎نیازمند‎الگوواره‎جدید‎ 45 . هم‎افزایی‎انجمن‎های‎علمی‎در‎اجرایی‎کردن‎طرح‎سازمان‎نظام‎مدیریت 44 ‎ . اصلاح‎ساختار‎شهرداری‎تهران 43 حمل‎و‎نقل‎شهری‎‎‎ . اقتصاد 46 نوآورانه‎حمل‎و‎نقل‎شهری‎ . تأمین‎مالی 47 . حمل‎و‎نقل‎شهری‎از‎دیدگاه‎حقوق‎شهروندی 48
92/92/22
9

برخی‎عناوین‎یادداشت ها‎و‎مطالب‎منتشرشده‎در‎خبرگزاری‎ بین‎ها‎و‎مطبوعات‎ :المللی‎
 Economy of Resistance and foiling enemies’ plots  How to build tomorrow cities?  Assessment of knowledge-basedeconomy in Iran  Developing states urged to pay due attention to health and city management  Tax would help building clean cities of tomorrow: analysis  Foreign Banks’ Presence to Boost Int’lConfidence in Iran’s Market: Economist  Resistance Economy priority for Iran's progress  Number of iran metropolises half of EUs  Eco-cities perspective of worlds tomorrow cities  Tehran to use exprence of pioneer cities in quake management  Two-third of world population to suffer from water scarcity in 10 years  Irans food waste in alarming levels  From organization training to realization of urban capital  Half a meter land susbsidence in Tehran annually  Tehran has highest rate of viability among world cities  Entrepreneurial university indicators  Earthquake Caused 6% of the Country’s Casualties  Trillion Investment in R & D in the World/ Asia; the Highest Growth in R & D $2 Investment  The capacities of developing economic relations between Iranian Ukraine, focusing on tourism  Consumption of domestic goods promotes national pride, IUESA Secretary  out of 3 people in world exposed to earthquakes  Drought crisis; one step away frome cities سوابق‎مطبوعاتی‎و‎رسانه ای‎(جراید،‎خبرگزاری‎ ها‎و‎صداوسیما)‎ :‎ انتشار‎بیش‎از‎صدها‎اثر‎در‎نشریات‎و‎روزنامه  وطن‎امروز،‎کسب‎و‎کار،‎‎،رسالت‎، های‎همشهری،‎ایران،‎دنیای‎اقتصاد ‎ مردم و‎...‎‎فرهیختگان،‎،سالاری،‎جوان،‎اطلاعات،‎کیهان،‎اعتماد،‎ابرار،‎جمهوری‎اسلامی،‎جام‎جم‎ انتشار‎بیش‎از‎صدها‎اثر‎در‎خبرگزار  ی‎ ها‎و‎پایگاه‎ (ایرنا)،‎فارس،‎ایسنا،‎ ‎ های‎خبری‎معتبر؛‎همچون‎جمهوری‎اسلامی ‎ تسنیم،‎نسیم،‎دانشجو،‎مهر،‎ایسکانیوز،‎مشرق،‎جهان‎نیوز،‎الف،‎فرارو،‎باشگاه‎خبرنگاران،‎برنا،‎اکونیوز،‎آریا،‎بنکر،‎ ‎و‎...‎پژوهشکده‎پولی‎و‎بانکی‎بانک‎مرکزی‎،)(مجلس‎شورای‎اسلامی‎خانه‎ملت
92/92/22
11

مصاحبه  با‎شبکه‎متعددی‎های‎کارشناسی‎ و‎ایران‎کالای‎سیمای‎جمهوری‎ ‎ شش،‎مستند ‎،پنج‎چهار،‎ های‎یک،‎دو،سه، ‎ گفت‎ و‎رادیوهای‎قرآن،‎ایران،‎جوان،‎فرهنگ، ‎(بیش‎از‎چهار‎هزار‎دقیقه)‎اسلامی و‎...‎) (اقتصاد‎وگو‎ ‎رتبه‎های‎علمی‎کسب‎شده:‎ کسب‎رتبه‎نخست‎در‎بخش‎جشنواره‎بین‎نخستین‎از‎ و‎کتاب ‎ های‎طرح‎پژوهشی ‎ المللی‎برترین‎ هدای‎‎پدژوهش‎و‎ندوآوری‎در‎‎‎ ‎ ‎) مدیریت‎شهری‎(جایزه‎جهانی‎تهران ‎ کسب‎رتبه‎نخست‎در‎بخش‎از‎ و‎مقاله ‎کتاب‎، های‎طرح‎پژوهشی ‎ جشدنواره‎‎‎ ششمین‎جشنواره‎ملدی‎و‎‎دومدین‎ ‎‎ بدین‎‎ المللدی‎‎‎ برترین ‎) های‎پژوهش‎و‎نوآوری‎در‎مدیریت‎شهری‎(جایزه‎جهانی‎تهران ‎ ‎ (تبیین‎مدیریت‎شهری‎کارآمد‎با‎ارائه‎الگوی‎توسعه‎حرفه ‎ کسب‎عنوان‎اثر‎برتر ‎ای‎مدیران)‎در‎یازدهمین‎جشنواره‎پژوهش‎و‎‎ ‎ نوآوری‎شهرداری‎تهران‎و‎ششمین‎جشنواره‎پژوهش‎و‎آموزش‎در‎مدیریت‎شهری‎و‎روستایی‎وزارت‎کشور ‎ در‎کمیسیون‎انجمن‎18و‎17و16و‎‎13‎،14‎،15‎،12‎،19سال‎متوالی‎‎ طی‎هشت ‎A کسب‎رتبه‎عملکردی‎در‎سطح‎علمی‎‎های‎ ‎‎وزارت‎علوم،‎تحقیقات‎و‎فناوری کسب‎رتبه‎اقتصاد‎و‎مدیریت‎شهری‎از‎کمیسیون‎نشریات‎علمی‎کشور‎وزارت‎‎پژوهشی‎-علمی‎ عملکردی‎فصلنامه A (به‎عنوان‎مدیر‎مسئول)‎علوم،‎تحقیقات‎و‎فناوری ‎ در‎سومین‎همایش‎پیشرفت‎و‎توسعه‎علمی‎کشور‎به‎ریاست‎وزیر‎علوم،‎تحقیقات‎و‎فناوری‎ ‎‎محقق‎برتر‎در‎پانزدهمین‎جشنواره‎تجلیل‎از‎پژوهشگران‎و‎فن‎ کسب‎عنوان‎انجمن‎علمی‎برتر‎از‎رییس‎جمهور ‎‎آوران‎برتر‎کشور‎‎‎ وفعالیت ‎افتخارات ‎: های‎فرهنگیعلمی ‎ پروژه تحقیقاتی‎و‎سمینار دانشجویی در حوزه مدیریت و برنامه 39 استاد راهنمای بیش از ‎‎ریزی‎ ‎ راهنمایی،‎مشاوره‎و‎تدوین‎ده ‎ها‎طرح‎پژوهشی‎در‎سطح‎دانشگاه‎ ‎ (در‎حوزه‎های‎مدیریت،‎علوم‎اقتصادی‎و‎بانکداری ‎ها‎ اسلامی) ‎ قهرمان،‎مربی‎و‎داور‎فدراسیون‎های‎تکواندو،‎ورزش‎ های‎رزمی‎و‎ورزش‎ ‎های‎همگانی‎‎ ‎ عضو‎صندوق‎اعتباری‎حمایت‎از‎نویسندگان،‎روزنامه‎‎نگاران‎و‎هنرمندان‎ ‎ سخنران‎کلیدی‎در‎دومین‎کنگره‎بین ‎‎ اقتصاد‎منابع‎انسانی ‎در‎زمینه‎المللی‎علوم‎رفتاری‎ ‎ -سخنران‎کلیدی‎اجلاس‎مدیران‎دبیرخانه ‎های‎نظام‎اداری‎کشور‎ ‎ و‎زیرساخت‎ سخنران‎ویژه‎در‎دومین‎کنفرانس‎شهر‎هوشمند‎با‎رویکرد‎توسعه‎اقتصادی ‎‎ها‎
92/92/22
11

‎ سخنران‎کلیدی‎در‎همایش‎بین‎‎مقاومتی‎اقتصاد‎شهری‎با‎رویکرد‎اقتصاد‎المللی‎ ‎ ‎ سخنرانی‎علمی‎در‎نخستین‎اجلاس‎مدیریت‎یکپارچه‎شهری‎و‎شوراها(در‎زمینه‎اقتصاد‎شهری) ‎‎ و‎مدیریت‎‎ سخنرانی‎علمی‎در‎بیستمین،‎بیست‎و‎یکمین‎و‎بیست‎و‎دومین‎نمایشگاه‎مطبوعات‎کشور‎در‎حوزه‎اقتصاد ‎‎شهری ‎ شورای‎انجمن‎- سخنرانی‎علمی‎در‎چهارمین‎همایش‎پیشرفت‎و‎توسعه‎علمی‎کشور‎ ‎‎های‎علمی‎ایران‎ ‎ ‎ سخنرانی‎علمی‎در‎همایش‎تخصصی‎اقتصاد‎مقاومتی‎و‎مدیریت‎شهری،‎اقدام‎و‎عمل ‎‎ رئیس‎تولیت‎آستان‎مقدس‎حضدرت‎‎‎،قم،‎امام‎جمعه‎مقدس‎سخنرانی‎علمی‎در‎محضر‎مراجع‎عالیقدر‎و‎مسئولین‎ارشد‎شهر‎فاطمه‎معصومه(س)،‎رئیس‎مرکز‎تحقیقات‎اسلامی‎مجلس‎شورای‎اسلامی،‎برخی‎اعضای‎مجلدس‎خبرگدان‎رهبدری‎و‎تولیدت‎‎‎‎‎ ‎مقاومتی‎ در‎حوزه‎اقتصاد ‎آستان‎مقدس‎حضرت‎عبدالعظیم‎حسنی‎(ع) ‎ ‎مقاومتی‎اقتصاد‎در‎حوزه‎ سخنرانی‎علمی‎پیش‎از‎خطبه‎نماز‎جمعه‎تهران ‎‎ سخنرانی‎علمی‎در‎همایش‎ملی‎روش ‎شهرداری‎ های‎نوین‎احصاء‎درآمد‎پایدار ‎ ‎مقاومتی‎ های‎کشور‎با‎رویکرد‎اقتصاد ‎ ‎ ‎ در‎حوزه‎اقتصاد‎مقاومتی ‎سخنرانی‎علمی‎در‎محضر‎رئیس‎مجلس‎شورای‎اسلامی‎و‎برخی‎مسئولین‎ارشد‎کشور‎‎مقاومتی‎در‎توسعه‎و‎کارآفرینی‎شهری‎اقتصاد‎ سخنرانی‎علمی‎در‎همایش‎تبیین‎جایگاه ‎‎ سخنرانی‎علمی‎در‎اولین‎همایش‎تبیین‎مؤلفه ‎‎در‎استان‎آذربایجان‎شرقی‎شهری‎ اقتصاد‎مقاومتی‎در‎اقتصاد ‎های‎ ‎ سخنرانی‎علمی‎در‎نشست‎هم ‎‎) مدیریت‎شهری(در‎حوزه‎اقتصاد‎شهری ‎جامع‎اندیشی‎لایحه‎ ‎ ‎غربی‎‎ اقتصاد‎مقاومتی)‎در‎استان‎آذربایجان ‎شهری‎(با‎رویکرد‎اقتصاد‎ سخنرانی‎علمی‎در‎کارگاه‎آموزشی ‎‎ ‎‎ مقاومتی‎در‎توسعه‎مدیریت‎شهری ‎اقتصاد‎ سخنرانی‎علمی‎در‎نشست‎نقش‎اقتصاد‎شهری‎و ‎‎ ‎‎ سخنرانی‎علمی‎در‎کمپین‎ملی‎آینده‎شهری‎ایران ‎‎ منطقه‎- سخنرانی‎علمی‎در‎همایش‎ملی ‎ای‎انجمن‎متخصصان‎محیط‎ ‎ (بانکداری‎سبز) ‎زیست‎ ‎‎ پروژه‎ مقاومتی‎و‎تأمین‎مالی ‎اقتصاد‎ -سخنرانی‎علمی‎در‎نشست ‎های‎شهری‎ ‎ ‎اقتصاد‎ سخنرانی‎علمی‎در‎نشست‎گردشگری‎شهری‎و‎جایگاه‎نوین‎شهری‎آن‎در ‎‎‎
92/92/22
12


‎ با‎رویکرد‎اقتصاد‎ ‎ سخنرانی‎علمی‎در‎دوره‎آموزشی‎حقوق‎شهروندی‎ویژه‎معاونان‎آموزشی‎مدارس‎مناطق‎شهر‎تهران ‎‎مقاومتی ‎ ‎ در‎حوزه‎بانکداری‎اسلامی ‎ سخنرانی‎علمی‎در‎سازمان‎تبلیغات‎اسلامی ‎‎ ‎در‎محله‎‎ سخنرانی‎علمی‎در‎نخستین‎سمینار‎تجارت‎الکترونیک ‎‎ سخنرانی‎علمی‎در‎پنجمین‎اجلاس‎بین ‎( المللی‎مجمع‎جهانی‎شهرهای‎اسلامی‎‎ WAIC)‎ ‎ ‎(در‎حوزه‎بانکداری‎اجتماعی)‎بانک‎مرکزی‎ سخنرانی‎علمی‎در‎پژوهشکده‎پولی‎و‎بانکی ‎‎ (در‎حوزه‎بانکداری‎اجتماعی)‎کارآفرینی‎و‎نقش‎آن‎در‎اشتغال‎ سخنرانی‎علمی‎در‎همایش ‎‎ سخنران‎ویژه‎در‎دومین‎همایش‎ملی‎نقش‎مدیران‎اقتصادی‎در‎پیشبرد‎اقتصاد‎مقاومتی‎با‎رویکرد‎مشتری‎مداری،‎تولید‎ ‎‎ملی‎و‎کارآفرینی ‎ کلیدی‎در‎کنفرانس‎ملی‎فرصت‎سخنران‎ها‎و‎چالش‎ ‎های‎هوشمندسازی‎ ‎ ‎ اقتصادی‎شهرها ‎در‎حوزه‎توسعه‎سخنرانی‎علمی‎در‎اولین‎کنفرانس‎مدیریت‎خشکسالی‎در‎شهرهای‎جاده‎ابریشم‎

‎(سازمان‎برنامه‎و‎بودجه‎کشور)‎ سخنرانی‎علمی‎در‎کنفرانس‎مجازی‎چشم‎انداز‎سرمایه‎گذاری‎در‎اقتصاد‎ایران ‎‎ ‎ دارای مجوز مدرسی‎دانشگاه جامع علمی کاربردی‎(سازمان‎مرکزی)‎‎ ‎‎ ‎ دارای گواهینامه صلاحیت علمی تدریس در واحدهای دانشگاهی از دانشگاه آزاد اسلامی ‎سازمان‎اداری‎و‎‎ - دارای‎گواهینامه‎صلاحیت‎تدریس‎دوره‎های‎آموزشی‎کارمندان‎دولت‎از‎مرکز‎آموزش‎مدیریت‎دولتی (ریاست‎جمهوری)‎استخدامی

‎ ‎: نشانی‎پایگاه‎اینترنتی‎و‎پست‎الکترونیک ‎ Sm.tabatabaei@atu.ac.ir‎ Mo.tabatabaei@gmail.com Sm.tabatabaei@ues.ac.ir http://www.smtabatabaei

دکتر محمد رضا هاشمی نیا

دکتری تخصصی تاریخ اسلام استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران

hasheminia1397gmail.com
02187751186


سید محمدرضا هاشمی نیا


گروه تاریخ و تمدن اسلامی– دانشکده ادبیات و علوم انسانی– استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

اطلاعات عمومی 401 شماره شناسنامه 4444101112 کد ملی 4211/04/00 تاریخ تولد محل تولد گرگان وضعیت تأهل متاهل دین(مذهب): اسلام-شیعه hasheminia رایانامه 4211@gmail.com
اطلاعات تحصیلی مقطع رشته دکتری تخصصی PHD تاریخ اسلام
کتب تألیف شده
کتاب بررسی مراکز خلافت های اموی و عباسی(دمشق وبغداد) درعرصه علمی و فرهنگی (قلم  ،نویسندگان: سید محمدرضا هاشمی نیا، محمد رضا بختیاری) 4212 آذین رضا،چاپ : نویسنده،4201 کتاب دانستنی های سفرهای خارجی (اداره کل روابط عمومی جمعیت هلال احمر، چاپ  سیدمحمدرضاهاشمی نیا) کتاب آنچه باید مدیران در سفرهای خارجی بدانند (اداره کل روابط عمومی جمعیت هلال احمر،  نویسنده: سیدمحمدرضاهاشمی نیا) ،4201چاپ کتاب آنچه باید در مورد حفاظت شخصی در ماموریت های خارج از کشور بدانیم (اداره کل روابط  ،نویسنده: سیدمحمدرضاهاشمی نیا) 4200عمومی بهزیستی کشور،چاپ نویسنده: سید محمد ،4200 کتاب توصیه های حفاظتی (اداره کل روابط عمومی بهزیستی کشور،چاپ  رضاهاشمی نیا) کتاب تاثیر الگوهای استراتژیک آمریکا بر گفتمان های امنیتی-ویراستار فنی (نشر پیام کلیدر،  ،بختیاری-محمدرضا،رجبی-جواد،شکورزاده-سعیده) 4212چاپ 4211 از سقیفه تا قتل عثمان (انتشارات منتظران ظهور، چاپ اول – کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام  محمد رضا بختیاری)– محمدرضا هاشمی نیا- امیر حسین زیوری –، مولفان دکتر محمد جواد فرحبخش ، مولفان دکتر محمد جواد 4211 کتاب زندگی نامه امام رضا (ع) ( انتشارات منتظران ظهور ، چاپ  محمد رضا بختیاری)– محمدرضا هاشمی نیا- امیر حسین زیوری –فرحبخش ، مولفان 4211 چاپ – کتاب مبانی سکولاریسم و اندیشه های علمی عبدالرزاق (انتشارت نی نگار  امیر حسین زیوری، سید محمد رضا هاشمی نیا، محمد رضا بختیاری) ) ، مولف سید محمد رضا هاشمی نیا4210 چاپ – کتاب بغداد در سایه مغولان (انتشارت آذرگان 

مقالات و جزوات آموزشی اخلاق اطلاعاتی ویژه کارکنان حراست - سیدمحمدرضا هاشمی نیا ، اداره کل روابط عمومی جمعیت  4201 هلال احمر ، چاپ -4 هلال احمر از تشکیل تا تثبیت - فصل نامه امداد ونجات-سال ششم-شماره – یک قرن بشر دوستی  ،نواب شمس پور وسیدمحمدرضا هاشمی نیا4212 ISSN -Emergencias– باموضوع: نقش دین در سیاست خارجی ایلخانان ISI مقاله  :4421-1044- ID S40410421110 -4041 ISSN -Emergencias– باموضوع: بررسی اوضاع سیاسی شیعه در شام ISI مقاله  :4421-1044- ID S40410421114 4041 Nova – باموضوع :بررسی نظریه ابن خلدون وفارابی ومقایسه تطبیقی آن در باب شهر ISI مقاله  journalofhumanities andsocial sciences-ISSN :4414-1142- refNo:NJHS.441-4041 Nova – باموضوع: بررسی اوضاع و تحولات فرهنگی قرن پنجم هجری دردنیای اسلام ISI مقاله  journalofhumanities andsocial sciences-ISSN :4210-1110- refNo:NJAS.421-4041 -Doriana– باموضوع: فرهنگ رضوی وتاثیرآن بر فرآیند آموزش ISI مقاله  id:kc0nb-4041
– باموضوع: جایگاه عقلانیت در سیره سیاسی-اجتماعی امام حسن مجتبی(ع) ISI مقاله  ISSN.70320323-7332 – باموضوع :بررسی نظام های تربیتی در نظام تعلیم وتربیت ISI مقاله  ISSN.4240-014X-4041 باموضوع: اثر حکومت مشروطه بر ظهور حزبهای سیاسی و اتحادیه های آزادیخواه ISI مقاله  4041 - mediterranean center of social and educational research - برایران دوره قاجار مجله تحقیقات تاریخ – مقاله با موضوع: زمینه اجتماعی سقوط بغداد و انقراض خلافت عباسی  4210 – اجتماعی - پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی مجله علمی پژوهشی– مقاله با موضوع: هنر نمایی ارموی موسیقدان ایرانی در بغداد عصر مغمول  4210 - تاریخ تحقیقات اجتماعی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات نشریه پژوهش در آموزش تاریخ – مقاله با موضوع : رفتار مطلوب اجتماعی در تربیت و سیره علوی  -4211

دکتر کیومرث یزدان پناه

دانشیار، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

kyazdanpanahut.ac.ir
02187751186


 

 

 

 

 

 

دانشیار دانشکده جغرافیا- دانشگاه تهران

 

 


کیومرث یزدان پناه درو

جغرافیای سیاسی

تلفن دفتر:  +98 (21)

پست الکترونیکی: kyazdanpanah@ut.ac.ir

 

 

 

 

تحصیلات

 

دکتری,1387,جغرافیای سیاسی,دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
کارشناسی ارشد,1381,جغرافیای سیاسی,دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
کارشناسی,1374,علوم اطلاعات و دانش شناسی(اطلاع رسانی و کتابداری),دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز

 

 

زمینه­های تخصصی

و حرفه­ای

 

 

 

سوابق کاری و فعالیت های اجرایی

دبیر کارگروه پیگیری همکاریهای بین المللی با عراق و کشورهای عرب زبان-(1399-1402)
معاون پژوهشی کمیسیون علوم رفتاری و اجتماعی-(از 1393)
مدیر مسئول مجله بین المللی Political Geography Reserch-(1393-1395)
عضو کارگروه ژئوپلیتیک در مرکز تحقیقات راهبرد دفاعی-(1393-1395)
نماینده دفتر هم اندیشی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه تهران-(1393-1396)

 

 

 

 
   

 

 

فعالیت های علمی

 • مقالات

- جایگاه اقوام در شکل گیری ساختار سیاسی و حاکمیت افغانستان بعد از 2001 میلادی. یزدان پناه درو کیومرث, احمدی سید جلال (1400)., فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران, 51(1), 317-342.

- بازنمایی سیاستهای منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در قبال تروریسم(مطالعه ای در حوزه ژئوپلیتیک عمومی). خاتونی مجتبی, یزدان پناه درو کیومرث, افضلی رسول, احمدی سید عباس (1400)., مطالعات ملی, 85(1).

- راهبردهای منطقه‌گرایی ایران در قفقاز در برابر روسیه بر اساس تئوری بازی‌ها. هاشمی سید مصطفی, قربانی نژاد ریباز, یزدان پناه درو کیومرث (1399)., فصلنامه جغرافیایی سرزمین, 17(67).

- Climate Changes and Food Policies: Economic Pathology. Afzali Rasoul, Gharhbigy Mosab, Yazdanpanah Dero Qiuomars (2020)., Climate Risk Management, 2020(30).

- تبیین کارکرد مولفه های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی شکل گیری روابط در منطقه ژئوپلیتیک آمریکای لاتین. مظاهری مصطفی, یزدان پناه درو کیومرث, کامران دستجردی حسن (1399)., پژوهش های جغرافیای انسانی, 52(2).

- Representation of Addiction and Drugs victims through TV Media. Afzali Rasoul, Yazdanpanah Dero Qiuomars, [] [], Nosrati Rouhollah (2020)., JOURNAL OF ETHNICITY IN SUBSTANCE ABUSE, 2020(3), 2-36.

- الگوی شکل‌گیری بحران‌های ژئوپولتیکی در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر 2001. کوهستانی پیروز, نامی محمدحسن, یزدان پناه درو کیومرث (1399)., فصلنامه نگرش های نو درجغرافیای انسانی, 12(3), 575-596.

- تبیین مهم ترین نیروهای پیشران تاثیر گذار  بر قدرت دفاعی ایران در افق زمانی 1410. یزدان پناه درو کیومرث, پیشگاهی فرد زهرا, بدیعی ازنداهی مرجان (1399)., فصلنامه آینده پژوهی دفاعی, 5(16), 63-87.

- Global warming, environmental security and its geo-economic dimensions case study: Caspian Sea level changes on the balance of transit channels. Yazdanpanah Dero Qiuomars, Yari Ehsan, CHarrahi Zabih alah, Charrahi Zabih alah (2020)., Journal of Environmental Health Science and Engineering, 2020(1).

- نقش ژئوپلیتیک جریانات فکری خاص خاورمیانه در امنیت منطقه ای. یزدان پناه درو کیومرث,  رضا دولتی, براهویی سعید (1399)., جغرافیا ( برنامه ریزی منطقه ای)- موسسه آموزش عالی بین المللی قشم, 10(2), 1051-1069.

- Transormation of Non/Revolutionary Thmes in Iranian Cinema: 1980s-2000s. Afzali Rasoul, Hoseini Majid, Yazdanpanah Dero Qiuomars (2020)., Quarterly Review of Film and Video, 4(2020).

- تحلیل راهبردی عوامل داخلی اثرگذار بر آمایش سرزمینی در کشور افغانستان مبتنی بر استدلال های ژئوپلیتیکی. یزدان پناه درو کیومرث, قمری عتیق اله, حاتمی نژاد حسین (1398)., فصلنامه نگرش های نو درجغرافیای انسانی, 12(1), 798-824.

- سهم ایران در دریای خزر همچنان در هاله ای از ابهام. یزدان پناه درو کیومرث, زارعی بهادر, واثق محمود (1398)., فصلنامه نگرش های نو درجغرافیای انسانی, سال 12(اول).

- Dust Crises and its regional geopolitical and security impact in west Asia. Yazdanpanah Dero Qiuomars, Javadi Zahra (2020)., POLLUTION, 6(2), 1-26.

- تحلیل ژئوپولیتیکی چشم انداز آمایش سرزمین در کشور افغانستان و ارائه مدل راهبردی. یزدان پناه درو کیومرث, قمری عتیق اله, پیشگاهی فرد زهرا, حاتمی نژاد حسین (1398)., جغرافیا -فصلنامه علمی پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیایی ایران, 17(62), 91-103.

- بررسی روند مشارکت زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی (دوره های 8 و9 و 10 مطالعة موردی: شهر تهران. یزدان پناه درو کیومرث, عسگری ندا (1398)., زن در فرهنگ و هنر, 11(2), 287-307.

- ارزیابی الگوهای سیاستگذاری و مدیریت قومی در ایران. محمودی ابوالقاسم, افضلی رسول, ذکی یاشار, یزدان پناه درو کیومرث (1398)., مجلس و راهبرد, 26(99), 276 ـ 249.

- کارکرد فضای مجازی در ارتقای سطح فکری و اجتماعی زنان در ایران. یزدان پناه درو کیومرث (1398)., پژوهش های جغرافیای انسانی, 51(2), 50-72.

- A volunteered geographic information system for monitoring and managing urban crimes: a case study of Tehran, Iran. Bastami Mofrad Ramin, Yazdanpanah Dero Qiuomars, Hajiloo Fakhreddin, Sadeghi-niaraki Abolghasem (2019)., Police Practice and Research, 20(5).

- ارزیابی ساختار ثبات و امنیت منطقه‌ای فضاهای جغرافیایی و ژئوپلیتیکی پسا داعش در منطقه غرب آسیا (مطالعه موردی عراق). دریکوند بهروز, یزدان پناه درو کیومرث (1398)., جغرافیا ( برنامه ریزی منطقه ای)- موسسه آموزش عالی بین المللی قشم, 9(2).

- تأثیر ساختار ژیوپلیتیک حاکم بر روابط روسیه و ایالات متحده آمریکابر رقابت آنها در جنوب غرب آسیا. مرادی نیا سجاد, پیشگاهی فرد زهرا, یزدان پناه درو کیومرث, زارعی بهادر (1398)., فصلنامه نگرش های نو درجغرافیای انسانی, 11(2), 239-260.

- آینده‌پژوهی فضای ژئوپلیتیکی پساداعش در منطقه غرب آسیا ‌(مطالعه موردی عراق). دریکوند بهروز, یزدان پناه درو کیومرث (1397)., فصلنامه نگرش های نو درجغرافیای انسانی, 11(1), 175-193.

- تحلیل عوامل ژئوپلیتیکی شکل‌گیری ائتلاف نظامی عربی در منطقۀ جنوب غرب آسیا و آثار آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران. یزدان پناه درو کیومرث, زارعی بهادر, رحیمی رضا (1397)., پژوهش های جغرافیای انسانی, 50(4), 1011-1027.

- تحلیل ژئوپلیتیک اثرگذاری اینترنت در افزایش فعالیت تروریسم: با تأکید بر داعش. یزدان پناه درو کیومرث, جعفری مهتاب (1397)., فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست, 7(26), 221-244.

- تحلیلی ژئوپولیتیکی بر عوامل داخلی تاثیرگذار ار بر آمایش سرزمینی در کشور افغانستا ن. یزدان پناه درو کیومرث, پیشگاهی فرد زهرا, حاتمی نژاد حسین, قمری عتیق اله (1397)., فصلنامه نگرش های نو درجغرافیای انسانی, 10(4), 334-311.

- تحلیلی بر جایگاه مولفه های سه گانه ملت ، ملیت و هویت در ساختار حاکمیتی اسلام مبتنی بر نگرش های بنیادی جغرافیای سیاسی. یزدان پناه درو کیومرث (1397)., مجله پژوهش های جغرافیای سیاسی, 3(3), 67-89.

- نقش تطبیقی آمایش سرزمین در تبیین رابطه جغرافیا با توسعه :با تأکید بر نواحی مرزی،ساحلی جنوب ایران. یزدان پناه درو کیومرث (1397)., جغرافیا ( برنامه ریزی منطقه ای)- موسسه آموزش عالی بین المللی قشم, 8(3), 7-23.

- بررسی عوامل ژئوپلیتیکی تمایل امریکا به شکل گیری ائتلاف نظامی عربی در خلیج فارس و آثار آن بر امنیت جمهموری اسلامی ایران. یزدان پناه درو کیومرث, زارعی بهادر, رحیمی رضا (1397)., فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک, 14(2), 83-108.

- شهروندی و دموکراسی در فضای مجازی از واقعیّت تا فراواقعیّت. یزدان پناه درو کیومرث, ذکی یاشار, زمانی عظیم (1397)., مطالعات قدرت نرم, 8(18), 145 - 118.

- A volunteered geographic information system for managing environmental pollution of coastal zones: A case study in Nowshahr, Iran. Fatehian Sima, Yazdanpanah Dero Qiuomars,  (2018)., OCEAN & COASTAL MANAGEMENT, 163(163), 54-65.

- راهبرد عوامل ساختار قدرت های برتر جنوب غرب آسیا چرایی قدرت های فرامنطقه ای بر علل برتر جلوه دادن رژیم اشغالگر قدس. عباسپور مهر علی, یزدان پناه درو کیومرث, عزتی عزت اله (1397)., فصلنامه نگرش های نو درجغرافیای انسانی, 10(3), 319-328.

- آمایش فضایی- جغرافیایی مکان‌یابی شهر مطلوب برای انتقال پایتخت: مطالعه موردی مؤلفه‌های جغرافیای طبیعی و نظام مطلوب برنامه‌ریزی شهری. لطفی حیدر, یزدان پناه درو کیومرث (1397)., فصلنامه نگرش های نو درجغرافیای انسانی, 10(3), 221-248.

- تحلیل ژئوپلیتیک امنیت زیست محیطی پدیده ریزگردها مطالعه موردی :جنوب غرب آسیا. یزدان پناه درو کیومرث, کامران دستجردی حسن (1397)., جغرافیا -فصلنامه علمی پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیایی ایران, 16(56), 36-51.

- محاسبۀ قدرت نظامی با استفاده از فرمول های قدرت ملی کشورها. یزدان پناه درو کیومرث, صفوی سیدیحیی, قالیباف محمد باقر, پیشگاهی فرد زهرا, شامانی یاسر (1397)., سیاست دفاعی, 26(102).

- سنجش و ارزیابی وزن ژئوپلیتیکی ایران در فرایند انتقال بخشی از قدرت جهانی از نیمکره غربی به نیمکره شرقی. سیدجعفری, سیدحمید, فرجی راد عبدالرضا, یزدان پناه درو کیومرث (1397)., فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج, 20(78), 110-134.

- برنامه ریزی و مدیریت مکانی شعب اخذ رای انتخابات در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS. یزدان پناه درو کیومرث, جلوخانی نیارکی محمدرضا (1397)., فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران, 48(1), 457-475.

- A Security effective Structure for national defense in the 21st century. Yazdanpanah Dero Qiuomars (2018)., Journal of World Sociopolitical Studies, 2(2), 301-329.

- Security Doctrine Strategic Solution in Geopolitical Discourse of the Transiton Period the Environmental "Economical" Locative- Spatial" and "Cultural" Theories.. Yazdanpanah Dero Qiuomars, Gholami Majid (2018)., International Quarterly of Geopolitics, 13(No 4, Winter 2018), PP 149-177.

- ظهور بازیگران جدید در عرصه ژئوپلیتیک و نقش رسانه های اجتماعی باتأکید بر تروریسم. یزدان پناه درو کیومرث, خاتونی مجتبی (1396)., جغرافیا ( برنامه ریزی منطقه ای)- موسسه آموزش عالی بین المللی قشم, 8(1), 7-16.

- ارائه الگوی آمایش سرزمین نواحی ساحلی دریای مکران با رویکرد توسعه و امنیت پایدار منطقه ای (مطالعه موردی : شهرستانهای چابهار و ایرانشهر). یزدان پناه درو کیومرث, الماسی بهنام, محمدی کاظم آبادی لیلا (1396)., پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری, 5(4), 553-578.

- بررسی جغرافیایی حضور زنان در مجلس شورای اسلامی در ایران ( با تاکید بر مجلس دهم ). یزدان پناه درو کیومرث, غلامی مجید, فریدونیان زهره, جعفری مهتاب (1396)., زن در فرهنگ و هنر, 9(2), 291-313.

- بررسی تطبیقی ارتقاء امنیت انرژی با بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر؛ در مقایسه‌ی ژئوپلیتیکی دو کشور ایران و ژاپن با الگوی مدیریت استراتژیک. یزدان پناه درو کیومرث, پوررستمی ناهید, یوسفی ریحانه, حسین زاده محمد رضا (1396)., پژوهش های جغرافیای انسانی, 49(3), 1-19.

- تحلیلی بر ژئوپلیتیک اقلیم کردستان عراق بعد از فروپاشی داعش. یزدان پناه درو کیومرث, کامران دستجردی حسن, رنجبری کمال (1396)., جغرافیا -فصلنامه علمی پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیایی ایران, 15(53), 37-54.

- تبیین شاخص ها و اولویت های آمایش دفاعی و امنیتی مناطق مرزی ایران در افق 1404 نمونه موردی مرزهای جنوبی کشور. فتحی محسن, سعیدی نژاد مجید, یزدان پناه درو کیومرث, کلانتری محسن  (1396)., علوم و فنون مرزی - دانشکده علوم و فنون مرز دانشگاه علوم انتظامی, 8(1), 89-115.

- بررسی و تحلیل انتخابات مجلس ملّی کبیر ترکیه (2011 ـ 2002). ذکی یاشار, یزدان پناه درو کیومرث, مصطفوی غلامعلی (1396)., مجله پژوهش های جغرافیای سیاسی, 1(5), 58 - 31.

- عوامل تأثیرگذار بر شکل گیری دولت های دیکتاتوری - رانتیر در منطقة خلیج فارس. زارعی بهادر, یزدان پناه درو کیومرث, موسوی سید علی (1396)., پژوهش های جغرافیای انسانی, 49(1), 225 - 203.

- بررسی تحولات برنامه ریزی توسعه روستایی اتحادیه اروپا در قرن بیست و یکم:درس هایی برای ایران. خراسانی محمد امین, یزدان پناه درو کیومرث, مقفلی زهره (1395)., فصلنامه روستا و توسعه, 19(4), 49-76.

- تحلیل ژئوپلیتیکی بر دزدی دریایی در منطقه شاخ افریقا. یزدان پناه درو کیومرث,  سجاد کریمی پاشاکی, هاشمی سید مصطفی (1395)., پژوهش های جغرافیای انسانی, 48(3), 575-588.

- مطالعه ژئوپلیتیک عمومی داعش در رسانه های اجتماعی ، جیش الصفوی و ملت صلیب. خاتونی مجتبی, یزدان پناه درو کیومرث, افضلی رسول (1395)., مطالعات ملی, 17(2), 109-128.

- پژوهشی در حوزه فرهنگی و تمدنی ایران، مورد: کردستان عراق. پیشگاهی فرد زهرا, قالیباف محمد باقر, یزدان پناه درو کیومرث, نصراللهی زاده بهرام (1394)., پژوهش های باستان شناسی ایران, 5(9), 125-144.

- هند و آینده ژئوپولیتیکی آن در آسیا با تأکید بر نقش ترسیمی ایران. یزدان پناه درو کیومرث, کامران دستجردی حسن (1394)., جغرافیا -فصلنامه علمی پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیایی ایران, 13(46), 340-355.

- بررسی ازدواج مردان مهاجر افغانی با دختران ایرانی و آثار و پیامدهای  اجتماعی آن بر کشور بر مبنای جغرافیای جرم و آسیب های اجتماعی. یزدان پناه درو کیومرث (1394)., زن در فرهنگ و هنر, 7(3), 24-47.

- تحلیل توزیع فضایی جمعیت استان زنجان طی سالهای 90-1365 و پیش بینی جمعیت تا سال 1404. کلانتری محسن, یزدان پناه درو کیومرث, نوری سمیه (1394)., فصلنامه نگرش های نو درجغرافیای انسانی, 4(28), 27-43.

- عناصر ژئوپلیتیکی تأثیرگذار در همگرایی میان کشورهای ایران ،هند ، پاکستان و افغانستان و تأثیر آن بر مناطق جنوبی. یزدان پناه درو کیومرث, بیات حمیدرضا (1394)., جغرافیا ( برنامه ریزی منطقه ای)- موسسه آموزش عالی بین المللی قشم, 5(3), 19-33.

- خلیج فارس و کارکردهای ژئواکونومیکی و تأثیر آن بر امنیت منطقه ای: با تأکید بر امنیت نواحی  ساحلی و  جزایر ایرانی. یزدان پناه درو کیومرث (1394)., فصلنامه مطالعات راهبردی, 1(2), 1-32.

- تحلیل ساختار فضایی جمعیت سکونت گاههای شهری و روستایی (مطالعه موردی : استان زنجان). کلانتری محسن, یزدان پناه درو کیومرث, نوری سمیه (1394)., پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری, 3(2), 165-191.

- تروریسم در فضای مجازی و اثرات آن بر حوزه جغرافیای سیاسی. یزدان پناه درو کیومرث, کامران دستجردی حسن (1394)., جغرافیا -فصلنامه علمی پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیایی ایران, 13(44), 62-77.

- تحلیل مشارکت سیاسی اقوام مختلف (مطالعه موردی : استان خوزستان). محرابی علیرضا, یزدان پناه درو کیومرث, خلف زاده فاطمه (1394)., فصلنامه نگرش های نو درجغرافیای انسانی, 7(2), 147-170.

- آمایش فضایی شهرستانهای استان هرمزگان با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره. یزدان پناه درو کیومرث, قره بیگی مصیب, نیاسری غلامرضا (1394)., جغرافیا ( برنامه ریزی منطقه ای)- موسسه آموزش عالی بین المللی قشم, 5(2), 29-50.

- آسیب شناسی ژئوپلیتیکی برنامه ریزی فضای سرزمین ایران با رویکرد آمایش سرزمین. رشیدی مصطفی, پیشگاهی فرد زهرا, یزدان پناه درو کیومرث, رضوانی محمدرضا (1393)., فصلنامه نگرش های نو درجغرافیای انسانی, 6-93(24), 22-40.

- تحلیل ژئوپلتیکی لزوم تغییرات جمعیتی و سیاست گذاری آمایشی در عرصه توزیع جغرافیایی آن در ایران. پیشگاهی فرد زهرا, یزدان پناه درو کیومرث, رضوانی محمدرضا, رشیدی مصطفی (1393)., مجله آمایش سرزمین, 6(1), 1-30.

- تحلیلی بر چشم اندازهای نظری درباره جهانی شدن: نظریه ی مزیت ویژگی مکانی. یزدان پناه درو کیومرث (1393)., پژوهش های جغرافیای انسانی, 47(2), 285-302.

- بحران سوریه؛ با تأکید بر رویکرد نظام غرب و راهبرد ترکیه در این کشور. یزدان پناه درو کیومرث, نامداری محمد مهدی (1392)., مطالعات بیداری اسلامی, 2(3), 101-118.

- بررسی گفتمان های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. زارعی بهادر, یزدان پناه درو کیومرث, زینی وند علی (1392)., پژوهش های جغرافیای انسانی, 45(1), 45.

- ژئوپولیتیک و اهمیت ابعاد پنجم با مطالعه ی نقش قدرت اطلاعات و استراتژی رزم مدرن در قرن بیست ویکم. یزدان پناه درو کیومرث (1391)., پژوهش های جغرافیای انسانی, 82(4), -.

- ناسیونالیسم قومی در ادبیات زنان فلسطینی. ملاابراهیمی عزت, یزدان پناه درو کیومرث (1389)., زن در فرهنگ و هنر, 2(2), 86-69.

- سازمان همکاری شانگهای و دلایل امنیتی آمریکا. یزدان پناه درو کیومرث (1388)., پژوهش های جغرافیای انسانی, 2(1), 53-61.

- The Shanghai Cooperation Organization at Five: Achievements and Challenges Ahead. Yazdanpanah Dero Qiuomars (2009)., Geopolitica, 28(1), 209-214.

- تغییرات مدل های ژئوپلیتیکی امنیت در عصر حاضر. یزدان پناه درو کیومرث (1388)., فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک, 15(2), 98-115.

- تحلیلی بر ژئوپلیتیک پیمان اقتصادی - امنیتی شانگهای با تاکید بر چشم انداز عضویت ایران در این سازمان.  عزت الله عزتی, یزدان پناه درو کیومرث (1386)., فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک, 3(3), 55-77.


 

 • کنفرانس ها

- تاثیر بحران کرونا بر رشد پوپولیسم راست افراطی و ملی گرایی در اروپا. یزدان پناه درو کیومرث, نوربخش سیدنادر (1399)., همابش بین المللی پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهان, 17-17 بهمن, تهران, ایران.

- تحلیل ژئوپلیتیکی شکل گیری بلوک اقتصادی مستقل در منطقه غرب آسیا، ظرفیت ها و چالش ها. یزدان پناه درو کیومرث, رنجبری کمال, قادی غلامرضا (1399)., همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اورآسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای, 27-27 آبان, انزلی, ایران.

- آثارمدیریت آمایش سرزمین در شناسایی کانون های بحرانی در نواحی مرزی ایرا ن. یزدان پناه درو کیومرث (1399)., همایش "ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی بارویکرد آمایشی", 7-8 مهر, مشهد, ایران.

- الزامات سیاست گذاری قومی در اجرای الگوی پیشرفت. یزدان پناه درو کیومرث, محمودی ابوالقاسم, حبیبی علی (1399)., الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،زمینه های تحقق و ضمانت های اجرا, 20-25 اردیبهشت, تهران, ایران.

- ظرفیت ها و عوامل پایداری وابستگی متقابل و تاثیر گذار بر توسعه روابط ایران با کشورهای عضو اتحادیه اورآسیا. یزدان پناه درو کیومرث (1398)., ایران و اتحادیه اقتصادی اورآسیا ظرفیت ها و عوامل وابستگی متقابل, 22-22 آذر, تهران, ایران.

- ملاحظات سیاسی، دفاعی و امنیتی آمایش سرزمین بر اساس سنجش توزیع شاخصهای منتخب دفاع و امنیت: مورد شهرستانهای استان خراسان رضوی. یزدان پناه درو کیومرث, کرد شجاع الدی, فتحی محسن, بهاروند احمدی سجاد (1397)., کنفرانس بین المللی امنیت ، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی سرزمینی و کلانشهرها(8971), 30مهر-1آبان, تهران, ایران.

- Promoting Energy Security by Using Renewable Energies: Geopolitical comparion between Iran and Japan. Yosefi Reyhane, Yazdanpanah Dero Qiuomars (2018)., International Conference on Society and Environment, 2 September, Tehran, IRAN.

- روش های تعیین مرز در رودخانه های بین المللی. یزدان پناه درو کیومرث, حسین وند شکری روح اله (1396)., همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا, 8-9 بهمن, تهران, ایران.

- اثرات انتقال آب دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان. یزدان پناه درو کیومرث, رنجبری کمال (1396)., همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا, 8-9 بهمن, تهران, ایران.

- نقش ژئوپلیتیک تنگه هرمز معیاری برای سنجش مثلث روابط امریکا ، چین و خلیج فارس در غرب آسیا. یزدان پناه درو کیومرث (1396)., همایش ملی قدرت های بزرگ و امنیت منطقه ای غرب آسیا, 20-20 آبان, تهران, ایران.

- راهبردهای مطلوب و امکان فرصت سازی متمایز برای توسعه بهینه توریسم در منطقه خلیج فارس. یزدان پناه درو کیومرث, انصاری زهرا (1396)., دوازدهمین همایش ملی علمی - فرهنگی خلیج فارس, 20-20 شهریور, تهران, ایران.

- وزن ژئوپلیتیک جبهه بندی ها و بلوک بندی های بزرگ اقتصادی. یزدان پناه درو کیومرث, حسینی نصرآبادی نرجس السادات (1395)., کنفرانس نظم امنیتی منطقه ای در غرب آسیا, 23-23 آبان, تهران, ایران.

- ریشه یابی عوامل ایجاد و رشد گروه های افراطی و تروریستی در پاکستان و ۀثار آن بر وقوع بحرانهای زایشی. یزدان پناه درو کیومرث (1395)., اولین همایش بین المللی بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسلام, 24-25 مهر, تهران, ایران.

- ضرورت ساماندهی ژئوپلیتیکی سواحل مکران مبتنی بر مدلهای شناخته شده و نگرش آمایشی. یزدان پناه درو کیومرث (1395)., فرآوری پتانسیل های ژئوپلیتیکی توسعه در کرانه های اقیانوسی جنوب شرق ایران, 27-27 شهریور, تهران, ایران.

- Beach-Barrier Dynamics under Rapid Sea-Level Fall. Kiavarz Moghaddam Majid, Yazdanpanah Dero Qiuomars (2016)., 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China.

- تاثیر جریانات سلفی گری ، افراط گرای و خشونت طلبی بر ژئوپلیتیک منطقه. یزدان پناه درو کیومرث (1395)., همایش ملی تحولات ژئوپلیتیکی غرب آسیا با تاکید بر امنیت منطقه ای, 9-9 فروردین, تهران, ایران.

- ریشه یابی عوامل ایجاد و رشد گروه های افراطی و تروریستی در منطقه غرب آسیا. یزدان پناه درو کیومرث (1395)., همایش ملی تحولات ژئوپلیتیکی غرب آسیا با تاکید بر امنیت منطقه ای, 9-9 فروردین, تهران, ایران.

- کشور سازی قومی ،راهبرد ژئوپلیتیکی ایالات متحده در منطقه جنوب غرب آسیا(مطالعه موردی کردها). یزدان پناه درو کیومرث, غلامی مجید (1395)., همایش ملی تحولات ژئوپلیتیکی غرب آسیا با تاکید بر امنیت منطقه ای, 9-9 فروردین, تهران, ایران.

- افراط گرایی در جنوب غرب آسیا و راهکارهای جمهوری اسلامی ایران. زارعی بهادر, یزدان پناه درو کیومرث, شفیعی شهاب الدین (1394)., هم اندیشی علمی اسلام و جوان غربی ،چالش ها و چشم انداز, 17-17 بهمن, تهران, ایران.

- اگروتروریسم و نقش پدافند غیر عامل در امنیت غذایی. یزدان پناه درو کیومرث, نوری سمیه (1394)., دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار ، راهکارها و چالش ها, 4-6 بهمن, تبریز, ایران.

- An Investigation of the Contributing Factors to the Emergence of Terrorism hn the Middle East:A Case study of ISIS. Yazdanpanah Dero Qiuomars (2015)., International Geographical Union Regional Conference, 17-20 August, Moscow, Russia.

- راه کارهای ایجاد امنیت در فضاهای شهری از طریق طراحی شهری با استفاده از روش طراحی محیطی CPTED. یزدان پناه درو کیومرث, زمانی فر محسن (1393)., هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران:جغرافیای سیاسی شهر, 27-28 دی, تهران, ایران.

- حکمرانی الکترونیک وتأثیر آن بر حمکرانی خوب. یزدان پناه درو کیومرث, برزگرزاده زرندی معین (1393)., اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهر سازی, 8-9 مهر.

- شهروندی و دمکراسی در فضای مجازی. یزدان پناه درو کیومرث, زمانی عظیم, محمدی احد (1392)., فضای مجازی و هویت, 12-14 بهمن, تهران, ایران.

- نقش آمایش سرزمین درتوسعه پایدارشهری با رویکرد زیست محیطی. یزدان پناه درو کیومرث, نوری سمیه, محمدگنجی زهره (1392)., سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست, 7-8 مهر, تهران, ایران.


 • کتب

- بهبود استثنایی اقتصاد آلمان آیا میتوان از سیاستهای اقتصادی این کشور درس گرفت؟. یزدان پناه درو کیومرث, غلامی مجید (1398).

- بحران اسلام : جنگ مقدس ،ترور نامقدس. یزدان پناه درو کیومرث (1394).

- جغرافیا - اقتصاد و جهانی شدن و الگوهای تأثیرگذار. یزدان پناه درو کیومرث (1393).

- ائتلاف شوم. یزدان پناه درو کیومرث (1393).

- ساختار نظری امنیت و ژئوپلیتیک با تاکید بر ژئواستراتژی. یزدان پناه درو کیومرث (1393).

- اتحادیه شانگهای: چشم اندازها، بیم ها و امیدها با نگاهی به عضویت ایران در این اتحادیه. یزدان پناه درو کیومرث (1389).

- نگاهی تاریخی به آداب سفر در ایران. یزدان پناه درو کیومرث (1389).

- مجموعه مقالات آسیب شناسی انقلاب اسلامی. یزدان پناه درو کیومرث (1379).


 

 • مجلات

 

 

 


پایان نامه ها و رساله ها

- Geopolitical Explavation of Russian – Iranian relations from 2001,2019فتح اله دهقان,کیومرث یزدان پناه درودکتری، 1398/08/20

- Investigating the Islamic Republic of Iran ethnic policies in popular moviesعلی باقری,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1398/06/31

- نقش ژئوپلیتیک مقاومت در ارتقاء قدرت منطقه ای ایرانصادق بوستانی,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1398/06/25

- نقش آمایش سرزمین در ساماندهی حوضه زاینده رود با تاکید بر بحران توزیع آب در مرکز ایرانفاطمه مومنی,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1398/04/30

- The role of ethnic groups in stabilizing geopolitical stability in Afghanistan with an emphasis on Pashtun, Tajik, Hazara and Uzbekسید جلال احمدی,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1398/04/05

- Analysis of Saudi Arbia's role in changes Southwestern Asia's geopolitical And its impact on geopolitics of Iranایرج احمدزاده,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1397/11/28

- دلایل و زمینه های ژئوپلیتیکی شکل گیری ائتلاف نظامی عربی در جنوب غرب آسیا    و  آثار آن بر روی امنیت منطقه ای (با تأکید بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران)رضا رحیمی,کیومرث یزدان پناه درودکتری، 1397/10/09

- تحلیل ژئوپولیتیکی مدیریت سرزمینی در افغانستان و ترسیم چشم انداز آمایش سرزمین در این کشورعتیق اله قمری,کیومرث یزدان پناه درودکتری، 1397/09/05

- منطقه گرایی در تفکر استراتژیک جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر ژئوپلیتیکرضا مومن زاده,کیومرث یزدان پناه درودکتری، 1397/08/30

- آسیب‌ شناسی سیاست‌ های مرزی جمهوری‌ اسلامی‌ ایران در زمینه ترانزیت مواد مخدر  از مرزهای شرقی و ارائه راهبرد بهینهمرتضی فتح الله زاده,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1397/07/10

- نقش تجمع انسانی در بالا بردن دمای سطح زمین و گسترش شهری با استفاده از داده های سنجش از دورعلی خدامرادی فیروز,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1397/07/09

- رقابت های ژئوپلیتیکی آمریکا و چین در منطقه آسیا-پاسیفیکشهاب الدین شفیع,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1397/07/08

- Investigating the Effect of Good City Governance in Managing and Controlling Social Damage (Case Study: Tehran)فرزاد عابدی شجاع,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1397/07/02

- Analysis of Spatial Inequality from the Viewpoint of  Territorial Planning ( Case Study: Southern Alborz Region )مصطفی برزگر,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1397/06/31

- بررسی روند جهانی شدن شهرها و مقایسه تطبیقی شهرستان بندرعباس با شهر دبیصدف ریاحی ثالث,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1396/11/29

- رقابت قدرت‌های منطقه‌ ای و فرامنطقه‌ ای در کردستان عراق؛ با تأکید بر چشم‌ انداز ژئوپلیتیکی روابط جمهوری اسلامی ایران و حکومت آن ناحیهبهرام نصراللهی زاده,کیومرث یزدان پناه درودکتری، 1396/07/17

- تبیین ملاحظات دفاعی- امنیتی استان زنجان از منظر آمایش سرزمینتوحید اصغری,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1396/07/05

- Investigating the process of women's participation in parliamentary elections (Courses 10-9-8). Case Study: Tehran Cityندا عسگری,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1396/07/01

- NATO and the United States geopolitical strategies in Southwest Asia(Case study: Yemen)زهرا امینی نیا,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1396/06/27

- تبیین ظرفیت های ژئواستراتژیک ایران در کرانه مکرانمائده حاجی رمضان,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1396/06/27

- Explanation of the Pattern of Iran-Turkey Geopolitical Relations (Since 2002)غلامعلی مصطفوی,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1396/06/03

- Promoting Energy Security by Using Renewable Energies; Geopolitical Comparison between Iran and Japanریحانه یوسفی ده شیری,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1395/12/11

- آمایش مناطق مرزی با تاکید بر مزیت های نسبی داخلی و فرصت های بیرونی در راستای اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی- کشور افغانستان)ابوالفضل نوروزی,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1395/07/11

- Presenting the Spatial Planning Pattern of Makran Sea Coastal Areas withSustainable Regional Security and Development Approachesبهنام الماسی,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1395/06/29

- تبیین شاخص ها و استانداردهای آمایش دفاعی-امنیتی مناطق مرزی ایران در افق 1404محسن فتحی,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1395/05/05

- بررسی  وتحلیل ژئوپلیتکی عملکرد گروههای تروریستی در رسانه های اجتماعی مورد پژوهش داعشمجتبی خاتونی خادر,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1394/05/24

- تحلیل سازمان فضایی مطلوب استقرار جمعیت از منظر آمایش سرزمین (مورد مطالعه: استان زنجان)سمیه نوری,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1394/04/23

- آسیب شناسی ژئوپلیتیکی سیاست های ایران در قبال افغانستانمحمد نصیری,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1393/10/30

- بازنمایی ژئوپلیتیک فیلمهای آمریکایی‌پس از حادثه 11 سپتامبر مطالعه‌موردی:فیلمهای مربوطبه کشورهای مسلمان جنوب غرب آسیاعباس کاظمیان,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1393/10/01

- آسیب‌شناسی ژئوپلیتیکی برنامه‌ریزی در فضای سرزمینیِ ایران با رویکرد آمایش‌سرزمین و ارائه‌ی مدل راهبردیمصطفی رشیدی,کیومرث یزدان پناه درودکتری، 1393/08/20

- تحلیلی بر کارکردهای مهمان شهر های ویژه پناهندگان افغانی در ایرانعلی اصغر اسدی,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1393/07/07

- بررسی و تبیین نقش قدرت نرم در ارتقاء امنیت ملی جمهوری اسلامی ایرانحسین بقایی نیا,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1393/06/18

- نقش و جایگاه استراتژیک آبراه‌های بین المللی در مناسبات جهانی (مطالعه موردی کانال سوئز)خسرو فتوت اسکندری,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1393/03/31

- نقش و جایگاه استراتژیک آبراه‌های بین المللی در مناسبات جهانیخسرو فتوت اسکندری,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1393/03/31


 

دکتر مهدی نامداری پژمان

دکتری مدیریت آموزشی مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی درسی و آموزشی دانشگاه فرهنگیان

namdaripejmangmail.com
02187751186


تحصیلات

/     کارشناسی مدیریت و برنامه­ریزی آموزشی(دانشگاه پیام نور همدان)، 1383-1380، «معدل: 23/17»

/     کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی (دانشگاه خوارزمی تهران)، 1387-1385: «معدل: 77/18»

/     دکتری مدیریت آموزشی (دانشگاه تهران)، 1391-1396، «معدل: 20/18»

 

تجارب زیسته حرفه­ای

/     مدیر کل دفتر برنامه­ریزی درسی و آموزشی دانشگاه فرهنگیان از سال 1397

/     مدیر سنجش شایستگی­های حرفه­ای منابع انسانی دانشگاه فرهنگیان از سال 1393 تا 1397

/     مدیر کل مشاوره و سلامت دانشگاه فرهنگیان از سال 1391 تا 1393

 

زمینه‏های مطالعاتی

/     سیاست­گذاری آموزشی

/     صلاحیت­های حرفه­ای منابع انسانی

/     تضمین کیفیت فرایندهای سازمانی

/     تحلیل سیاست­­ها و سیستم­های سازمانی

 

مهارت­های نرم­افزاری

/     نرم­افزارهای اداری (ورد، اکسل، اکسس، پاورپوینت)

/     نرم­افزار تحلیل آماری SPSS

/     نرم­افزارهای مدل معادلات ساختاری LISREL ، AMOS و PLS

/     نرم­افزار تحلیل داده­های کیفی MAXQDA، NViVo

/     جستجوی منابع علمی و مدیریت منابع تحقیق EndnoteوMendely

 

تجربیات بین­المللی

/     ناظر مطالعات بین­المللی تیمز 2015

/     نماینده وزارت آموزش و پرورش در نشست بین­المللی «تضمین کیفیت در مدارس»، نپال، 2016

/     فرصت مطالعاتی با عنوان «یادگیری و آموزش کوانتومی»، آلمان، 2020

سوابق تدریس

/     دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی (کارشناسی ارشد)، 1393 تا 1394: روش‏های ارزشیابی آموزشی، طراحی آموزشی

/     دانشگاه فردوسی مشهد، اقتصاد آموزش و پرورش (کارشناسی و کارشناسی ارشد)، 1397 تا 1398، نظارت و راهنمایی آموزشی

/     دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مقصودی همدان (کاردانی و کارشناسی)، 1388 تا 1391: روش تحقیق، اقدام‏پژوهی، سنجش و اندازه­گیری، آمار استنباطی، طراحی و مطالعه مسائل یاددهی-یادگیری؛ پردیس نسیبه تهران (کارشناسی)، 1392: اقدام­پژوهی؛ پردیس شهید چمران تهران، 1393: روش تحقیق، آموزش و پرورش ابتدایی، دوره اول و دوم متوسطه؛ پردیس شهید چمران تهران، 1394: ارزشیابی یادگیری (کارشناسی)، آمار (کارشناسی ارشد)، کاربرد کامپیوتر (کارشناسی ارشد)؛ پردیس شهید چمران تهران، 1395: پروژه (کارشناسی)

/     دانشگاه جامع علمی-کاربردی(کاردانی و کارشناسی)، 1389 و 1390: آمار در روانشناسی، سنجش و اندازه‏گیری، روش تحقیق، مقدمات برنامه­ریزی آموزشی و درسی

/     دانشگاه پیامنور، 1390: پروژه

سوابق خاص حرفه­ای

/     استقرار ساختار مشاوره در پردیس­ها و مراکز دانشگاهی دانشگاه فرهنگیان، 1392

/     طراحی و اجرای طرح ارزشیابی صلاحیت­های حرفه­ای مهارت­آموزان، 1395

/     طراحی ساختار سنجش دستاوردهای یادگیری دانشجویان، 1395

/     طراحی ساختار ارزش افزوده دانشجویان، 1396

/     عضو کارگروه رتبه­بندی معلمان در سطح وزارت آموزش و پرورش، 1396

/     طراحی و استقرار ساختار گروه­های آموزشی دانشگاه فرهنگیان، 1397

/     طراح و مجری تربیت معلم چندمهارتی، 1399

/     تدوین و بازنگری بیش از 50 برنامه درسی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد، 1397-1399

 

 

 

 

مقالات علمی و پژوهشی

/     (1386). نقش متغیرهای خانوادگی، روانشناختی و فراشناختی در عملکرد ریاضی دانش­آموزان سوم راهنمایی شرکت کننده در مطالعه تیمز 2007: ارائه یک الگوی علّی. مجله پژوهش علوم انسانی، 22، 213-242.

/     (1388). مدیریت دانش پژوهشی در سازمان­های یادگیرنده. مجله پژوهش علوم انسانی، 10 (26):230-213.

/     (1390). ارزیابی کیفی عملکرد دانشجو با پوشه عملکرد الکترونیکی: امکانات و محدودیت‏ها. مجله راهبردهای آموزش، 4، (1)، 46-39.

/     (1390). تأثیر روش حلقه­های پژوهشی بر بهبود مهارت­های ارتباطی، نگرشی و عملکردی دانشجویان. مجله راهبردهای آموزش، (3)4، 119-113.

/     (1390). نقش متغیرهای نگرش، خودپنداره و فعالیت­های اولیه سوادآموزی در پیش­بینی سواد خواندن دانش­آموزان ایرانی بر اساس مقیاس پیرلز 2006. نشریه علوم تربیتی، (3)18، 131-154.

/     (1390). ارتباط عوامل شناختی فردی و خانوادگی با ابعاد درک مطلب خواندن دانش­آموزان چهارم ابتدایی شرکت کننده در مطالعه پرلز 2006. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 20، 37-57.

/     (1391). نقش رگه‏های شخصیت در تکوین تضاد شغلی کارمندان اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، (13)4، 26-9.

/     (1392). تحلیل ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان جمعیت هلال احمر استان همدان، فصلنامه علمی پژوهشی امداد و نجات، (2)5، 13-1.

/     (1392). شناسایی موانع اجرای برنامه معلم پژوهنده از دیدگاه معلمان پژوهنده و کارشناسان: مطالعۀ موردی استان همدان، مجله دانشور رفتار، (3)20، 218-197.

/     (1393). بررسی رابطه سواد آکادمیک و سواد هیجانی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه کردستان، مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی،(3)7، 139-135.

/     (1393). ارتباط تعهد سازمانی و معنویت در محیط کار با رفتار اخلاقی کارکنان، فصلنامه علمی-پژوهشی اخلاق در علوم و فناوری، 4، 59-50.

/     (1394). میزان کاربست نظریه­های یادگیری در فرایند آموزش و ارتباط آن با نمره ریاضی، مجله پژوهش در برنامه‏ریزی درسی، 23، 43-62.

/     (1394). نقش رویکردهای مذاکره و اعتماد سازمانی در میزان درگیری شغلی کارکنان صنایع متوسط استان همدان، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، (1)4، 145-123.

/     (1394). نقش رگه­های شخصیت در پیش­بینی میزان تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارمندان: مطالعه موردی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، (3)6، 43-62.

/     (1396). اثربخشی برنامه درس پژوهی بر مهارت­های حرفه‏ای معلمان شاغل در آموزش و پرورش استثنایی استان همدان. دو فصلنامه رویکردهای نوین آموزشی، 25، 46-74.

/     (1396). طراحی الگوی تضمین کیفیت برنامه‏ریزی آموزشی دانشجو-معلمان در دانشگاه فرهنگیان. دو فصلنامه مطالعات برنامه­ریزی آموزشی، (12)6، 55-92.

/      (1397). تحلیلی پدیدارشناسانه بر درک تضمین کیفیت آماده­سازی دانشجومعلمان. فصلنامه پژوهش در تربیت معلم، (3)1، 197-225.

/     (1397). مقایسه اثربخشی مدارس هیأت امنایی و عادی استان همدان در سال 1391 بر اساس مدل ترکیبی پارسونز-سنجری. فصلنامه مدیریت و برنامه­ریزی در نظام­های آموزشی، (2)11، 77-104.

/     (1398). شناسایی مؤلفه‏های اثرگذار در تضمین کیفیت آماده­سازی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان: رویکرد کیفی. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 10(2)، 1-34.

/     (1399). تاثیر یادگیری خودراهبر و روش ترکیبی بر زبا ن­آموزی و ایجاد مهارت­های ارتباطی نوآموزان دوزبانة پیش‏دبستانی. مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 13 (4)، 409-421

همایش­های بین­المللی

/     (1389). ارزیابی مهارت­های تفکر انتقادی و تعیین ارتباط آن با ابعاد سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان، اولین همایش ملی تفکر انتقادی و نظام سلامت به همراه تله کنفرانس بین­المللی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اسفندماه.

/     (1393). ارزیابی کیفیت برنامه درسی در نظام آموزش عالی: مورد مطالعه دانشگاه خوارزمی، اولین کنفرانس بین‏المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، آبان ماه.

/     (1395). مطالعه پدیدارشناسانه درک مدیران ستادی دانشگاه فرهنگیان از فرایند تغییر ساختار مراکز تربیت معلم به مراکز دانشگاهی، کنفرانس بین­المللی مدیریت تغییر و تحول، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، مهرماه.

/     (1397). نگاهی تطبیقی به تغییر پارادایم­های تضمین کیفیت آموزش عالی. نخستین همایش بین­المللی و دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام­های دانشگاهی، دانشگاه الزهرا، اردی­بهشت.

/     (1397). رویکرد عمل­محور کل­نگرانه، پرده اخیر تضمین کیفیت تربیت معلم. سومین کنفرانس بین­المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا. دانشگاه تهران، شهریور.

همایش­های ملی

/     (1388). میزان توجه به ایجاد خلاقیت ذهنی و حل مسئله در کتاب­های درسی دوره راهنمایی. همایش برنامه درسی دوره راهنمایی و متوسطه. دانشگاه خوارزمی تهران، آبان ماه.

/     (1388). اثر روش مطالعه پس­ختام بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان سال سوم راهنمایی. همایش ملی کتابخانه‏های آموزشگاهی. دانشگاه فردوسی مشهد، اردیبهشت ماه.

/     (1388).مدل­یابی معادلات ساختاری: روش آماری چندجانبه­نگر در پژوهش‏های رفتاری. پنجمین همایش ملی تخصصی آمار پیام نور. دانشگاه پیام نور تویسرکان، اسفندماه.

/     (1389). اثربخشی دوره­هایICDL از دیدگاه دبیران و مدیران مدارس متوسطه شهر همدان. همایش ملی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه آموزش. دانشگاه آزاد اسلامی کرج، آذرماه.

/         (1389). تحلیل عاملی تاییدی تحلیل رفتگی شغلی و ارتباط آن با رضایت شغلی درکارکنان زندان همدان. دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران. دانشگاه آزاد خوراسگان، آذرماه.

/     (1389). وضعیت موجود فاوا در ایران و کشورهای هم­سطح از نظر تولید ناخالص ملی و ارتباط آن با دستیابی به اهداف اطلاعاتی. سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات. دانشگاه آزاد اسلامی همدان، بهمن.

/     (1389). ضرورت­ها و امکانات اقدام­پژوهی در برنامه درسی تربیت معلم. همایش ملی برنامه درسی تربیت معلم. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، اسفندماه.

/     (1390). کارایی و اثربخشی در مدیریت: استنباط ملاک­ها از دیدگاه امام علی (ع). اولین همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی. دانشگاه بوعلی سینا، اردیبهشت ماه.

/     (1390). تحلیل رگرسیونی میزان تأثیرپذیری نمره فیزیک دانش­آموزان از راهبردهای خودتنظیمی، خودکارآمدی و یادگیری خودراهبر بر اساس مطالعه تیمز پیشرفته. اولین همایش ملی یافته­های علوم شناختی در تعلیم و تربیت. دانشگاه فردوسی مشهد، آذرماه.

/     (1390). میزان آشنایی مدیران با مهارت­های مدیریت زمان و رابطه آن با عملکرد آنان در مدارس ابتدایی. اولین همایش مدیریت آموزشی. انجمن مدیریت آموزشی ایران، بهمن ماه.

/     (1391). درس­پژوهی: الگوی رشد حرفه­ای و پژوهش کلاس­محور. چهارمین همایش ملی آموزش. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، اردیبهشت ماه.

/     (1392). تأثیر آموزش به کمک نرم­افزار بر میزان یادگیری و گرایش دانش­آموزان به نماز. همایش ملی فناوری­های نوین در تعلیم و تربیت. اداره کل آموزش و پرورش اصفهان، تیر ماه.

/     (1392). تحلیل ساختاری سازه رهبری دانشی و ارتباط آن با ظرفیت یادگیری سازمانی در مدارس هوشمند. ششمین کنفرانس مدیریت دانش. مرکز همایش­های شهید بهشتی تهران، اسفندماه.

/     (1392). ماهیت اخلاق حرفه­ای و ضرورت­شناسی آن برای مدیران آموزشی. اولین همایش اسلام و ارزش­های متعالی با تأکید بر اخلاق. دانشگاه تربیت رجایی، تهران، اسفند.

/     (1394). فرهنگ کیفیت در نظام­های دانشگاهی. دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام‏های دانشگاهی. دانشگاه فرهنگیان، اردی­بهشت ماه.

/     (1395). معرفی الگوی ارزشیابی صلاحیت­های حرفه­ای دانشجو معلمان ایران. سومین کنفرانس ملی و دهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام­های دانشگاهی. دانشگاه تربیت مدرس، اردی­بهشت ماه.

/     (1395). آسیب­شناسی برنامه کارورزی از دیدگاه استادان راهنمای آن: مطالعه­ای کیفی. دومین همایش ملی تربیت معلم. دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید باهنر استان اصفهان، اردی­بهشت ماه.

/     (1395). خودکارآمدی جمعی و نقش آن درتوسعه بینش پژوهشی معلم. همایش ملی توسعه حرفه­ای و تکریم معلم. دانشگاه پیام نور همدان، آذر ماه.

/     (1395). تاثیر کاربست راهبردمدیریت کارآفرین بر شاخص های کارآفرینی فردی و سازمانی. دومین کنفرانس بین‏المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری. دانشگاه شیراز، آذرماه.

/     (1396).توسعه فردی مداوم اعضای هیأت علمی: مبانی و الگوها. یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام­های دانشگاهی. دانشگاه تبریز، اردی­بهشت ماه

/     (1397).نگاهی نقادانه به عملکرد معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان: مطالعه کیفی. چهارمین همایش ملی تربیت معلم. دانشگاه خوارزمی، اردی­بهشت.

/     (1398).بررسی وجوه تضمین کیفیت تربیت معلم در گذر یکصد سالگی: راه­های پیموده و مسیر آینده. همایش ملی بزرگداشت یکصدمین سال تربیت معلم در ایران. دانشگاه فرهنگیان، اردی­بهشت.

/     (1398).نقش میانجی تنظیم هیجان در رابطه الگوهای ارتباطات خانواده/ استادان با جرات‏ورزی در دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان. چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش، آذرماه

/     (1398). شفافیت فناورانه در ذهن فراگیران و استلزامات آن در بهره گیری از فناوری آموزشی. اولین همایش برنامه ریزی درسی و تربیت ذهن در تربیت معلم، اسفندماه.

تألیف و ترجمه

/     [مترجم].اقدام­پژوهی، پژوهشی در جهت بهبود عملکرد. انتشارات پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، 1390.

/     [نویسنده]. درس پژوهی: نظریه، تحقیق و عمل. انتشارات فراگیر هگمتانه، 1393.

طرح­های پژوهشی

/     [مجری] (1392). نقش فعالیت­های خانوادگی و فردی در عملکرد سواد خواندن دانش­آموزان پایه چهارم ابتدایی (بر اساس مطالعات پرلز 2006)، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، مرکز ملی تیمز و پرلز.

/     [مجری] (1391). شناسایی موانع اجرای برنامه معلم پژوهنده از دیدگاه معلمان پژوهنده و کارشناسان استان همدان در سال 1388. پژوهشکده تعلیم و تربیت استان همدان.

/     [مجری] (1392). اثربخشی برنامه درس پژوهی بر رشد حرفه­ای معلمان آموزش و پرورش استثنایی استان همدان در سال تحصیلی 90-1389، پژوهشکده تعلیم و تربیت استان همدان.

/     [همکار] (1392).مقایسه اثربخشی مدارس هیأت امنایی و عادی استان همدان در سال 1391 بر اساس مدل ترکیبی پارسونز، پژوهشکده تعلیم و تربیت استان همدان.

/     [همکار] (1392). تحلیل محتوای کتاب­های علوم تجربی راهنمایی بر اساس تکنیک ویلیام رومی و مدل تحلیل عناصر مریل، 1391، پژوهشکده تعلیم و تربیت استان همدان.

/     [همکار] (1394).بررسی روش­های تحقق درآمدهای مصرّح در قانون شوراهای آموزش و پرورش، سازمان مدارس غیردولتی و توسعة مشارکت­های مردمی و خانواده.

/     [همکار] (1394). بررسی مبانی نظری و عملیاتی توسعه مشارکت در آموزش و پرورش در ابعاد مختلف (سند جامع مشارکت)، 1394، دفتر توسعه مشارکت­های مردمی وزارت آموزش و پرورش

برگزاری کارگاه

/     اقدام­پژوهی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران (خوارزمی)، آذرماه، 1386.

/     محاسبات آماری در علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه تربیت معلم تهران (خوارزمی)، آذرماه، 1386.

/     روش تهیه مقالات علمی. آموزش و پرورش استان همدان، مرداد ماه، 1386

/     تحلیل داده­های کیفی با نرم­افزار MAXQDA. دانشگاه فرهنگیان، تهران، آبان 1395

/     درس­پژوهی. آموزش و پرورش استان آذربایجان­شرقی، اسفند 1395

/     سنجش صلاحیت محور. دانشگاه فرهنگیان، مازندران، آذر 1396

/     روش تحقیق کیفی با کاربرد نرم­افزار MAXQDA. دانشگاه تربیت مدرس، تهران، اردی بهشت 1397

/     روش تحقیق کیفی با کاربرد نرم­افزار MAXQDA. سازمان پژوهش و برنامه­ریزی آموزشی، تهران، آبان ماه 1397

/     معلمی در مقام یک حرفه. دانشگاه شهید بهشتی، تهران، اردیبهشت ماه 1398

/     پارادایم­های تضمین کیفیت در آموزش. دانشگاه فردوسی، مشهد، اردیبهشت ماه 1398

/     روش­های انتقال مفاهیم، شرکت بسته­بندی آسان­پک قزوین، مهرماه 1398

افتخارات

/     رتبه 2 آزمون کارشناسی ارشد، 1385                       0معلم نمونه کشوری، 1389

/     رتبه 1 آزمون دکتری در گزینش نهایی، 1391              0پژوهشگر نمونه دانشگاهی استان همدان، 1390

/     پژوهشگر نمونه دانشگاه فرهنگیان، 1391 و 1393       0مدیر نمونه کشوری دانشگاه فرهنگیان، 1397

/     استعدادهای درخشان و دانشجوی نمونه دانشگاه خوارزمی

دکتر اصغر زارعی

. .

civilica.com/p/178478/
xxxxxxxxgmail.com
02187751186

h-index: .  

دکتر حمید رضا حوری

دکتری دانشجو مدیر حراست دانشگاه فرهنگیان کشور

d.rhk222222kkgmail.com
02187751186


در حال بارگزاری است 

دکترمهرداد نوابخش

فوق دکتری جامعه شناسی حقوقی استاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

navabakhshsrbiau.ac.ir
08822222222


هطخصات فردی --------------------------------------------------------------------------------
ًبم ّ ًبم عبًْاػگی : هِرداد ًْاتخص هتْلؼ :1345 ىوبؿٍ ىٌبمٌبهَ :1081 آػؿک :تِـاى، پبمؼؿاى، ثْمتبى چِبؿم، ًجو 10عیبثبى ىِیؼ پبیؼاؿ فـػ، پلان
تلفی هضل کبؿ :2780500-021
هـتجَ ػلوی :امتبػ Navabakhsh@srbiau.ac.ir
 Mehrdad_navabakhsh@yahoo.com

سْاتق تحصیلی داًطگاُی ---------------------------------------------------------------------
ػّؿٍ فْق ػکتـی ربهؼَ ىٌبمی صمْلی میبمی اف ػاًیگبٍ ًبًت، فـاًنَ ػؿ تبؿیظ  [28-07-2008] ػکتـی تغََی ؿىتَ ربهؼَ ىٌبمی اف ػاًیگبٍ آفاػ املاهی ّاصؼ ػلْم ّ تضمیمبت  تِـاى ػؿ تبؿیظ [ 12-03-1998] ػّؿٍ تغََی هؼیـیت ّ طـاصی ىِـی اف ػاًیگبٍ هتـّپلیتی لٌؼى، اًگلنتبى ػؿ تبؿیظ  [14-04-2009] ػّؿٍ تغََی تْمؼَ ىِـی اف ػاًیگبٍ ًیْ ثـلیی، آلوبى ػؿ تبؿیظ  [29-06-2003] ػّؿٍ تغََی هؼیـیت ّ طـاصی ىِـی اف ػاًیگبٍ آهـیکبیی ىبؿرَ، اهبؿات ػؿ تبؿیظ  [31-10-2006] اًگلنتبى ػؿ تبؿیظ ، ػّؿٍ تغََی ىِـ ّ صمْق ىِـًّؼی اف ػاًیگبٍ لٌؼى  [22-11-2007] اًگلنتبى ػؿ تبؿیظ ، ػّؿٍ تغََی تْمؼَ ىِـی اف ػاًیگبٍ ثـّکل آکنفْؿػ  [16-02-2008] اجرایی –خذهات علوی --------------------------------------------------------------------------
ردی ف
ًْع فعالیت هحل
هطخصات اتلاغ تاریخ اًجام فعالیت ضوارٍ تاریخ از تاریخ تا تاریخ
هؼبّى ُوبٌُگی ػاًیگبٍ آفاػ املاهی 1 امتبى تِـاى
تب کٌْى 1393 93/2/3 10/17510 امتبى تِـاى
2
ػضْ ىْؿای ثـًبهَ ؿیقی آهْفىی ّ ػؿمی ػاًیگبٍ آفاػ املاهی تب کٌْى 1393 93/4/14 10/46189 تب کٌْى 1393 93/11/19 15/215832 - ػضْ ُیئت هویقٍ ػاًیگبٍ آفاػ املاهی 3 ػضْ ّ ػثیـ ىْؿای اًتَبثبت امتبى تِـاى 4 تب کٌْى 1393 93/3/24 10/58833 هیبّؿ ؿیبمت ػاًیگبٍ ّ ػضْ ىْؿای 5 هزبفی تٌظین ّ آییی ًبهَ ُبی ػاًیگبٍ تب کٌْى 1393 93/1/26 10/10567 6 ػضْ کبؿگـٍّ تغََی کویتَ هؼیـیت مٌؼ املاهی ىؼى ػاًیگبٍ ُب ّ هـاکق آهْفىی تب کٌْى 1393 93/2/14 /ػه 93/4441 7 ػضْ کویتَ هٌتغت ػاًیکؼٍ ػلْم ّاًنبًی ّ ارتوبػی تب کٌْى 1393 93/2/20 15752
2

ػاًیگبٍ آفاػ املاهی امتبى الجـف ّ 12 ؿئیل هٌطمَ 8 لقّیی
- -1390 1392 ػاًیگبٍ آفاػ املاهی امتبى تِـاى 8 ػثیـ هٌطمَ 9 - -1391 1392 ؿئیل ّاصؼ اؿاک امتبى هـکقی 10 - -1376 1383 ؿئیل ّاصؼ آىتیبى امتبى هـکقی 11 - -1371 1376 هؼبّى آهْفىی ّ ػاًیزْیی 12 ّاصؼ ػلْم ّتضمیمبت - -1383 1385 هؼبّى ػاًیزْیی ّاصؼ ػلْم 13 ّتضمیمبت - -1385 1391 هؼبّى اػاؿی ّ هبلی ّاصؼ ػلْم 14 ّتضمیمبت - -1391 1392 ػضْ گـٍّ ػلوی تغََی ؿىتَ ربهؼَ 15 ىٌبمی 86/1/15 84/1/15 84/1/15 8/44879 8هٌطمَ 16 ػضْ کوینیْى هْاؿػ عبً آهْفىی ّاصؼ ػلْم ّتضمیمبت ّاصؼ ػلْم 84/2/15 84/2/15 30/25567 ّتضمیمبت ػضْ کویتَ ػلوی ثـؿمی همبلَ ُب ی 17 85/7/24 621/729 ُوبیو هلی ؿّاى ىٌبمی ّ ربهؼَ ّاصؼ ؿّػ ُی - ؿیبمت ىْؿای آهْفىی ّ ػاًیزْیی ّاصؼ 18 ػلْم ّتضمیمبت ّاصؼ ػلْم 85/9/28 42650 ّتضمیمبت -28/9/87 ػضْ ىْؿای فـٌُگی ّاصؼ ػلْم ّتضمیمبت ّاصؼ ػلْم 19 ّتضمیمبت 34230 27/10/85 27/10/85 27/10/87 20 ػثیـ ثغو تفنیـ ارتوبػی هزلَ ػلوی ّ پژُّیی اًزوی ػلْم لـاى ّ صؼیج اًزوی ػلْم 87/3/22 86/3/22 86/3/22 86133 لـاى ّ صؼیج ػضْ اٍلی کویتَ طـس ّ ثـًبهَ ّ ثْػرَ 21 ّاصؼ ػلْم 87/1/17 87/1/17 8295/58 ّتضمیمبت ؿئیل کوینیْى هْاؿػ عبً ػاًیزْیی ّاصؼ ػلْم 22 87/3/22 87/3/22 15842 ّتضمیمبت ػضْ کویتَ اؿفیبثی ّ ًظبؿت ثـ آفهْى ّاصؼ ػلْم 23 87/3/22 15603 ّتضمیمبت - ػضْ کوینیْى پؾیـه امبتیؼ ّاصؼ ػلْم 24 ّتضمیمبت 17740 1/4/87 1/4/87 1/4/89 ػضْ ىْؿای پژُّیی ّاصؼ 25 ّاصؼ ػلْم 88/4/11 87/4/11 87/4/11 1428 ّتضمیمبت ؿئیل ىْؿای ػاًیزْیی ّاصؼ ّاصؼ ػلْم 26 88/4/19 87/4/19 87/4/19 21675 ّتضمیمبت ػضْ ىْؿای پژُّیی ػاًیکؼٍ ّاصؼ ػلْم 27 88/5/12 87/5/12 87/5/12 8295/4842 ّتضمیمبت ػضْ ىْؿای پژُّیی ّاصؼ ّاصؼ ػلْم 28 ّتضمیمبت 83138/8295 21/6/88 21/6/88 21/6/89تألیف کتاب -----------------------------------------------------------------------------------۱ .
ت کٌْلْژی اطلاعات در داًطگاٍ ُای ایراى تؼؼاػ ٍفضَ :388 ًیـ :ًیـ ػلن ىبثک :5-675-224-964-978

3


۲ .
جاهعَ ضٌاسی گردضگری ضِری (تاریخ اًذیطَ ّ ًظریَ در ج اهعَ ضٌاسی تْریسن ) تؼؼاػ ٍفضَ :280 ًیـ 1392 عـػاػ، 11( :ثِوی ثـًب ) ىبثک :978-964-8023-59-6 لطغ کتبة :ؿلؼی
۳ .


هعرفت ّ هکتة فراًکفْرت هیغَبت کتبة تؼؼاػ ٍفضَ :224 ًیـ 1390 عـػاػ، 21( :رِبى کتبة ) ىبثک :978-964-2533-65-7 لطغ کتبة :ؿلؼی
۴ .


SPSS کارترد رّش ُای آهاری در علْم اجتواعی تا ًرم افسار تؼؼاػ ٍفضَ :352 ًیـ 1390 هـػاػ، 17( :ُلَ ) ىبثک :978-964-2932-35-1 لطغ کتبة :ؿصلی
۵ .


درآهذی تر جاهعَ ضٌاسی ضِری ًیـ )1388( :آفاػ املاهی ّاصؼ ػلْم ّ تضمیمبت
۶ .


کارترد ًظریَ ُای اجتواعی در رّش ضٌاسی تحقیق
تؼؼاػ ٍفضَ :260 ًیـ 1388 عـػاػ، 21( :رِبى کتبة ) ىبثک :978-964-2533-32-9 لطغ کتبة :ؿلؼی
۷ .


ICTs( جاهعَ ضٌاسی فی آّری اطلاعات ّ ارتثاطات ضِری ) ًیـ )1388( :آفاػ املاهی ّاصؼ ػلْم ّ تضمیمبت
4

۸ .


هثاًی تْسعَ پایذار ضِری تؼؼاػ ٍفضَ :224 ًیـ 1388( :ربهؼَ ىٌبمبى ) ىبثک :978-600-5546-15-6 لطغ کتبة :ّفیـی
۹ .


هثاًی ًظریَ در جاهعَ ضٌاسی(درآهذی تر رّش ضٌاسی علن ّ تکٌْلْژی) تؼؼاػ ٍفضَ :208 ًیـ 1386 اؿػیجِیت، 01( :پـػیل ػاًو ) ىبثک :964-94990-0-8
۱۰ .


رّضِای ًْیی پژُّص تا تاکیذ تر ترًاهَ ریسی جوعیتی تؼؼاػ ٍفضَ :316 ًیـ 1382( :پیبم ػیگـ ) ىبثک :964-7623-09-7
۱۱ .


درآهذی تر هکاتة ّ ًظریَ ُای هردم ضٌاسی ٍفضَ :201 ًیـ 1382 :ػاًیگبٍ آفاػ املاهی ّاصؼاؿاک (ثِبؿ ) ىبثک :0-4-94504-964

۱۲ .


۱۳ .


اصْل ّ هثاًی رّش تحقیق علوی ٍفضَ :254 ًیـ 1382( :پیبم ػیگـ ) ىبثک :0-6-92571-964در آهذی تر سرهایَ اجتوائی تا رّیکرد جاهعَ ضٌاسی ضِری

ٍفضَ :302 ًیـ 1393( :فـٌُگ ّ توؼى ) ىبثک :978-600-66913-0-5
5


۱۴ .15
سرهایَ اجتواعی اًتیبؿات ثِوی ثـًب ػؿ ػمت چبپ « »


تلفیق رّش ّ ًظریَ
اًتیبؿات ثِوی ثـًب »ػؿ ػمت چبپ «ترجوَ کتاب ---------------------------------------------------------------------------------

1 .


کارآفریٌی اجتواعی آًچَ ُوَ تایذ تذاًٌذ ػٌْاى اًگلینی : Social Entrepreneurship, What Everyone Has to Know پؼیؼآّؿًؼٍ David Bornstein :ػیْیؼ ثْؿى امتیی، مْفاى ػیْیل , Susan Davis
» ػؿ ػمت چبپ «
2 .چگًْگی اجرای پژُّص ُای اجتواعی ػٌْاى اًگلینی :Doing Social Work Research ػٌْاى :چگًْگی ارـای پژُّو ُبی ارتوبػی پؼیؼآّؿًؼگاى Louise Hardwick :لْئیل ُبؿػّیک، آیؼى ّؿملی , Aidan Worsley تؼؼاػ ٍفضبت ٍفضَ 240 : ًیـ )1393( :اًتیبؿات ثِوی ثـًب
3 .


جاهعَ ضٌاسی ریسک :ریسک، سیاست اجتواعی ّ رفاٍ تؼؼاػ ٍفضَ :236 ًیـ 1390 عـػاػ، 23( :ثِوی ثـًب ) ىبثک :978-964-8023-49-7
4 .

جاهعَ ضیاسی هسائل اجتواعی (چگًَْ هسائل اجتواعی را حل کٌین) تؼؼاػ ٍفضَ :328 ًیـ 1389 آثبى، 23( :هْمنَ اًتیبؿات ربهؼَ پژُّبى میٌب ) ىبثک :978-600-5999-43-3 لطغ کتبة :ّفیـی

6

هقالات اًگلیسی ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ؿػیف ػٌْاى همبلَ فثبى ًبم ًیـیَ (فَلٌبهَ )کیْؿ تؼؼاػ ٍفضبت
هیغَبت مبل ىوبؿٍ فبیل
1
Transition stages frame traditional city to an industrial city(social and cultural environment Tehran
اًگلیسی
International Journal of Environmental Science and Technology
(سال دّم 2005 5 ایراى )2
PDFفایل هْجْد است
2 Revenue Malmquist Productivity Index And Application In Bank Branch
اًگلیسی
International Mathematical Forum Journal for Theory and Applications
PDF فایل 1 2006 15 آهریکا هْجْد است
3
Finding Suitable Benchmark for Inefficient Commercial Bank Branches, Application of DEA
اًگلیسی
International Journal of Contemporary Mathematical Sciences
(سال دّم 2007 6 آهریکا PDF فایل 9 ) هْجْد است
4
The outputs estimation and improvement of اًگلیسی efficiency on interval data in DEA
International Journal of Contemporary Mathematical Sciences
(ضوارٍ چِارم 2007 4 آهریکا )2
PDFفایل هْجْد است
5
Effect of Urban Information and Communication Technology of Sustainable Development
اًگلیسی
Food Journal of Agriculture Environment
(سال ُفتن 2009 8 فٌلاًذ PDF فایل 4 ّ 3 ) هْجْد است
6
Public Sphere and Intellectual Discourses in اًگلیسی Iran
International Journal of Social Sciences ( IJSS )
(سال اّل 2011 10 ایراى )3
PDFفایل هْجْد است
7 Syria Crisis ; Regional Origins and اًگلیسی International Implications
Just Peace Diplomacy Journal International Peace Studies Centre ( IPSC )
PDF فایل 4 2011 18 ایراى هْجْد است
8
Representation of Women’s Role in Iranian اًگلیسی TV Series
Journa l of American Science
4 2011 4 ایراى
PDFفایل هْجْد است
9
The Methodology of Measuring the Elements of New Middle Class Layers in Iran, Using Entropy – Fuzzy Method
اًگلیسی
American Journal of Scientific Research
(سال ُفتن 2011 10 آهریکا )10
10 Social Consideration in the Creativity: Resource Orientation
اًگلیسی
International Journal of Social Sciences ( IJSS )
(سال اّل 2011 10 ایراى PDF فایل 1 ) هْجْد است
11
Strategic Planning to Organize the Urban Historic Fabric Emphasizing on the Environmental Concerns
اًگلیسی
International Journal of Environmental Research ( IJER )
(سال ُفتن 2013 10 ایراى PDF فایل 3 ) هْجْد است
12
Environmental Indices and Their Role in Sustainable Urban Development in Tehran Metropolis
اًگلیسی
International Journal of Social Sciences ( IJSS )
(سال سْم 2013 10 ایراى )1
PDFفایل هْجْد است
13
The Impact of Economic Factors on Iran's Karaj Sustainable Urban Development; a Path Model
اًگلیسی Advances in Environmental Biology
(سال ُطتن 2014 7 آهریکا PDF فایل 7 ) هْجْد است
14 Socio -اًگلیسی Economical Factors of Sustainable Advances in Environmental Biology
(سال ُطتن 2014 17 آهریکا PDF فایل 7 )
7

Urban Development: The Case of Iran's Karaj City
هْجْد است
15 The Sociological Analysis of the Element of اًگلیسی Ambiguity in the Great Tehran Market
Jou rnal of the Spanish Society of Emergency Medicine ( SEMES ) - Emergencias
2014 8 اسپاًیا -
16 Cultural Development Model and Utilizing the اًگلیسی Novice Connection Technologies in Tabriz European Online Journal of Natural and Social Sciences
جوِْری 2014 6 چک -
17 Comparing Attribution Style in Patients with Depression and Mania
اًگلیسی
Advances in Environmental Biology
آهریکا -2014 -
18
Predicting the Impact of Socio-Cultural Environment on Creation of Student's Social Communications
اًگلیسی
Indian Journal of Fundamental and Applied Life Science s
PDF فایل 5 2015 6 ٌُذّستاى هْجْد است
19
Sociological analysis of relations between Iran and Western Europe after the Islamic Revolution (1978-2014)
اًگلیسی
International Journal of Social Sciences and Huma nities Research
هْجْد است 3 2015 9 ٌُذّستاى

هقالات فارسی -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ؿػ یف
ػٌْاى همبلَ فثبى ًبم ًیـیَ (فَلٌبهَ )کیْؿ
تؼؼاػ ٍفضبت
هیغٌات مبل ىوبؿٍ فبیل
هـاصل امبمی تْمؼَ ارتوبػی هجتٌی ثـ آهْفٍ ُبی ػیٌی ثب 1 9 1384 6 تبکیؼ ثـ آیبت ّ ؿّایبت فبؿمی فَلٌبهَ پژُّو ػیٌی ایـاى (مبل ػّم 1384 20 تضْلات ارتوبػی ّ فـٌُگی ػیبیـ آىتیبى فبؿمی فَلٌبهَ ػلْم ارتوبػی علغبل ایـاى 2 )6 ىبعٌ ةُـٍ ّؿی هبلوکًْیت ُقیٌَ ػؿ ثبًک ّ کبؿثـػی اف تضلیل 3 (مبل ػّم 1384 21 پْىیی ػاػٍ ُب فبؿمی فَلٌبهَ ؿیبضیبت کبؿثـػی ایـاى فبیل چکیؼٍ هْرْػ 6 ) امت 14 1385 24 ًمو ػیی ّ ثبّؿُبی هؾُجی ثـ ملاهت ؿّاى فبؿمی فَلٌبهَ پژُّو ػیٌی ایـاى 4 (مبل مْم 1385 21 مجک فًؼگی ّ هَـف کبلای فـًٍگی فبؿمی فَلٌبهَ ػلْم ارتوبػی علغبل ایـاى 5 )10 6 اؿتجبط فمـ ثب هیقاى ؿػبیت لبًْى صبىیَ ًییٌبى ّ ىکل گیـی آمیت ُبی ارتوبػی فبؿمی فَلٌبهَ پژُّیٌبهَ ػلْم ارتوبػی (مبل اّل 1385 30 گـهنبؿ ایـاى )3 (مبل اّل 1385 13 هجبػلات فـٌُگی ثب تبکؼ ثـ ًظبم ُبی فـٍ ًگی ػؿرْاهغ اًنبًی فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت فـٌُگی ایـاى 7 )اّل (مبل ػّم 1385 15 ثـؿمی ًظـیَ فیجب ىٌبعتی ّضؼیت فـٌُگ ػؿ اًؼییَ آػؿلْ فبؿمی فَلٌبهَ ػلْم ارتوبػی علغبل ایـاى 8 )8 (مبل ػّم 1385 20 ثـؿمی هفِْم ىِـ ّ ىِـًّؼی اف ػیؼگبٍ ربهؼَ ىٌبمی فبؿمی فَلٌبهَ ربهؼَ ىٌبمی ایـاى 9 )1 (مبل مْم 1385 17 ؿًّؼ تضْلات ىِـ ًییٌی ػؿ اػّاؿ تبؿیغی فبؿمی فَلٌبهَ ػلْم ارتوبػی آىتیبى ایـاى 10 )11 11 ثـًبهَ ؿیقی صول ّ ًمل کلاى ىِـی ّ تبحیـ آى ثـ تْمؼَ پبیؼاؿی ىِـی فبؿمی فَلٌبهَ مـفهیی ایـاى (مبل مْم 1385 19 )10 ثـؿمی ؿاثطَ افنـػگی ّ ّیژگی ىغَیتی ػؿ ػعتـاى ّ پنـاى 12 (مبل ىین 1386 15 ًْرْاى تِـاى فبؿمی فَلٌبهَ ػلْم ؿّاًیٌبعتی ایـاى )24 (مبل ػّم 1386 11 فٌآّؿی اطلاػبت ػؿ ػاًیگبٍ ُبی ایـاى فبؿمی فَلٌبهَ تْلیؼ ػلن ایـاى 13 )4
8

مبل 15-29 ثـؿمی آحبؿ ایٌتـًت ّ هْثبیل ػؿ تغییـ ُْیت رْاًبى 14 امتبى هبفًؼؿاى
فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت ربهؼَ ىٌبعتی رْاًبى
(مبل اّل 1386 26 ایـاى هْرْػ PDF فبیل 1 ) امت
15
ًگـىی ثـ هیکلات صبىیَ ًییٌی ػؿ اٍفِبى
فبؿمی
فَلٌبهَ ػاًیگبٍ آفاػ املاهی ّاصؼ ىْىتـ ایـاى
24
(مبل ػّم 1386 )
هْرْػ PDF فبیل 3 امت
(مبل اّل 1386 7 تبحیـ ػْاهل عبًْاػگی ّ ؿّاًی ثـ فـاؿ ػعتـاى اف عبًَ فبؿمی فَلٌبهَ ؿّاًیٌبمی کبؿثـػی ایـاى 16 هْرْػ PDF فبیل 4 ) امت (مبل اّل 1386 15 هطبلؼَ ربهؼَ ىٌبعتی ػْاهل ارتوبػی افنـػگی فبؿمی فَلٌبهَ ػلْم ارتوبػی اؿاک ایـاى 17 )1 (مبل چِبؿم 1386 7 تْمؼَ پبیؼاؿی ىِـی، هـّؿی ثـ هفبُین ؿًّؼُب ّ ؿّیؼاػُب فبؿمی فَلٌبهَ مـفهیی ایـاى 18 )13 آمیت ىٌبمی ّ تجییی فـٌُگ میبمی مبفهبًِبی ػّلتی ایـاى 19 ّ اؿائَ یک الگْی احـ ثغو (مبل ػّم 1387 10 فبؿمی فَلٌبهَ هؼیـیت فـٌُگی ایـاى هْدّػ PDF فبیل 1 ) امت فٌآّؿی اطلاػبت ّ اؿتجبطبت ّ تغییـ مبعتبؿ مبفهبى ُبی فـٌُگی 20 ّ فـآیٌؼ آًِب ػؿ تْلیؼ ػلن (مبل مْم 1387 9 فبؿمی فَلٌبهَ تْلیؼ ػلن ایـاى فبیل چکیؼٍ هْرْػ 7 ) امت (مبل ػّم 1387 28 ثـؿمی ػْاهل هْحـ ثـ عیًْت هـػاى هؼتبػ ػلیَ فًبى ثبؿػاؿ فبؿمی فَلٌبهَ اػتیبػ پژُّی ایـاى 21 هْرْػ PDF فبیل 8 ) امت 22 ثـؿمی هْاًغ کبؿثنت یبفتَ ُبی پژُّیی ؿىتَ ؿاٌُوبیی ّ (مبل ػّم 1387 10 هیبّؿٍ فبؿمی فَلٌبهَ اًؼییَ ّ ؿفتبؿ ایـاى هْرْػ PDF فبیل 9 ) امت ػؿ پییـفت تضَیل فبؿمی فَلٌبهَ ػلّم ارتوبػی اؿاک ایـاى IT تبحیـ امتفبػٍ اف ّمبیل آهْفىی پییـفتَ 23 (مبل اّل 1387 )4 (مبل ػّم 1387 12 ثـؿمی ّ تضلیل ًمو میٌوب ػؿ اًتمبػ اف ىِـمبفی هؼؿى فبؿمی فَلٌبهَ ُْیت ىِـ ایـاى 24 هْرْػ PDF فبیل 2 ) امت 25 تِـاى اف احـات 9 هیقاى آگبُی ػاًو آهْفاى ػثیـمتبًی هٌطمَ لـً ُبی رٌْى آّؿ (اکل )فبؿمی فٍلٌبهَ تْاًجغیی 6 ایـاى (مبل ًِن 1387 ) هْرْػ PDF فبیل 4 ّ 3 امت ثـؿمی ربهؼَ ىٌبعتی ؿّاثظ ُونبیگی ػؿ هزتوغ ُبی 26 هنکًْی تِـاى (هطبلؼَ هْؿػی ىِـػاؿی 2 :هٌطمَ (مبل اّل 1387 15 )فبؿمی فَلٌبهَ ربهؼَ ىٌبمی هؼبٍـ ایـاى هْرْػ PDF فبیل 1 ) امت (مبل پٌزن 1387 14 هفِْم ىِـ فیـػٍ ّ فـم ُبی ىِـی پبیؼاؿ فبؿمی فَلٌبهَ مـفهیی ایـاى 27 هْرْػ PDF فبیل 20 ) امت هیقاى تبحیـ عیًْت ّالؼیی ثـ گـایو فـفًؼاى ثَ اػتیبػ فبؿمی فَلٌبهَ پژُّیٌبهَ ػلْم ارتوبػی 28 گـهنبؿ (مبل ػّم 1387 30 ایـاى هْرْػ PDF فبیل 9 ) امت (مبل اّل 1388 28 ثـؿک مـهبیَ ارتوبػی ّ ػْاهل هْحـ ثـ آى ػؿ ىِـ گـهی فبؿمی فَلٌبهَ ربهؼَ ىٌبمی هؼبٍـ ایـاى 29 هْرْػ PDF فبیل 3 ) امت (مبل اّل 1388 15 ّاکبػی هفِْم لؼؿت ػؿ ًظـیبت هییل فْکْ فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت میبمی ایـاى 30 هْرْػ PDF فبیل 3 ) امت ثـؿمی اثؼبػ مـهبیَ ارتوبعی ّ ًمو آى ػؿ تْمؼَ ىِـی فبؿمی فَلٌبهَ پژُّیٌبهَ ػلْم ارتوبػی 31 گـهنبؿ (مبل ػّم 1388 22 ایـاى )5 ػْاهل هْحـ ثـ ًیـ فٌآّؿی ُبی اطلاػبتی ّ اؿتجبطی ػؿ ربهؼَ 32 ؿّمتبیی (هطبلؼَ تزـثی :ؿّمتبی لـى آثبػ ) (مبل ُفتن 1388 30 فبؿمی ػّ فَلٌبهَ رِبًی ؿمبًَ ایـاى هْرْػ PDF فبیل 7 ) امت 33 ؿّیکـػ ًْیی ثَ ًوْػُبی رِبًی ىؼى ػؿ کلاى ىِـُبی کیْؿُبی رٌْة فبؿمی فَلٌبهَ ُْیت ىِـ (مبل مْم 1388 14 ایـاى ) هْرْػ PDF فبیل 3 امت هؼیـیت ثنتـ ؿفتبؿ ىِـًّؼی مبفهبًی ػؿ فـاًمو ُبی 34 (مبل ىبًقػُن 1388 26 ارتوبػی فبؿمی فَلٌبهَ ثَیـت ایـاى هْرْػ PDF فبیل 43 ) امت ؿّىٌفکـ ّ تْمؼَ، ثب تبکیؼ ثـ کبؿکـػ ربهؼَ ىٌبعتی ؿّىٌفکـ 35 (مبل ػّم 1388 14 ایـاًی فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت میبمی ایـاى هْرْػ PDF فبیل 6 ) امت
9

ثـؿمی هیقاى پبیجٌؼی هؾُجی ػاًیزْیبى ػاًیگبٍ آفاػ املاهی 36 ّاصؼ گـهنبؿ
فبؿمی فَلٌبهَ پژُّیٌبهَ ػلْم ارتوبػی گـهنبؿ
(مبل مْم 1388 30 ایـاى هْرْػ PDF فبیل 11 ) امت
37
آمیت ىٌبمی ثـد مبفی ػؿ آلْػگی کبلجؼی هضیظ فینت فضبُبی ىِـی فبؿمی
فَلٌبهَ ػلْم ّ تکٌْلْژی هضیظ (مبل ػّافػُن 1389 15 فینت ایـاى )
هْرْػ PDF فبیل 1 امت
تبحیـ الگُْبی فؿفًؼ پـّؿی ّ ثِؼاىت ؿّاًی ثـ ًیوـط ُْىی 38 (مبل ًِن 1389 13 ًْرْاًبى تیق ُْه فبؿمی فَلٌبهَ ػلْم ؿّاًیٌبعتی ایـاى )35 (مبل اّل 1389 24 ثـؿمی ًیبًَ ُبی ػـفی ىؼى ثـای هطبلؼَ تزـثی ػؿ ایـاى فبؿمی هزلَ هنبئل ارتوبػی ایـاى ایـاى 39 هْرْػ PDF فبیل 2 ) امت ثـؿمی ػْاهل فـٌُگی ـ ارتوبػی هْحـ ثـ فـٌُگ کبؿآفـیٌی 40 (هطبلؼَ هْؿػی فًبى کبؿآفـیی تِـاى ّ صْهَ )فبؿمی فَلٌبهَ هؼیـیت فـٌُگی ایـاى (مبل چِبؿم 1389 )7 ثـؿمی اروبلی آحبؿ گـػىگـی ثـ فًؼگی التَبػی ارتوبػی هـػم 41 ؿّمتبی فیبؿت (مبل مْم 1389 19 فبؿمی فَلٌبهَ آهبیو هضیظ ایـاى هْرْػ PDF فبیل 9 ) امت
42
ثـؿمی ػْاهل هؤحـ ثـ هیبؿکت ػاًیزْیبى ػؿ اًتغبثبت ىْؿایبؿی ػّؿٍ مْم هضلات (هطبلؼَ هْؿػی:ػاًیکؼٍ هؼیـیت ّاصؼ ػلْم ّ تضمیمبت تِـاى )
(مبل ػّم 1389 34 فبؿمی فَلٌبهَ ربهؼَ ىٌبمی هؼبٍـ ایـاى هْرْػ PDF فبیل 2 ) امت
ثـؿمی ؿاثطَ مـهبیَ ارتوبػی عبًْاػٍ ثـ ًبٌُزبؿی ُبی ؿفتبؿی 43 ػاًو آهْفاى
فبؿمی فَلٌبهَ پژُّیٌبهَ ػلْم ارتوبػی گـهنبؿ
(مبل چِبؿم 1389 10 ایـاى هْرْػ PDF فبیل 4 ) امت
44
ثـؿمی تبحیـ ػْاهل ارتوبػی ثـ هیقاى هیبؿکت میبمی ػاًیزْیبى ػاًیگبٍ آفاػ املاهی ّاصؼ ؿّػُی ػؿ مبل ت صَیلی 89-88
(مبل مْم 1389 25 فبؿمی فَلٌبهَ پژُّو ارتوبػی ایـاى هْرْػ PDF فبیل 7 ) امت
ؿاثطَ مجک ُبی ُْیت ّ ملاهت ارتوبػی ثب ؿفتبؿ کوک طلجی 45 ػؿ ػاًو آهْفاى پیو ػاًیگبُی ػؿ ؿیبضیبت
(مبل ُفتن 1390 29 فبؿمی فَلٌبهَ ؿّاًیٌبمی تـثیتی ایـاى هْرْػ PDF فبیل 22 ) امت (مبل ًِن 1390 17 ثـؿمی ربهؼَ ىٌبعتی تضْلات تغؾیَ ػؿ رْاهغ هؼبٍـ فبؿمی هزلَ ػلْم غؾایی ّ تغؾیَ ایـاى 46 هْرْػ PDF فبیل 1 ) امت
47
تجییی ػْاهل ارتوبػی هؤحـ ثـ رلت هیبؿکت ىِـًّؼاى ػؿ تفکیک ّ روغ آّؿی فثبلَ ُبی عبًگی (هطبلؼَ هْؿػی 13 :هٌطمَ ىِـػاؿی تِـاى)
(مبل اّل 1390 33 فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت ىِـی ایـاى هْرْػ PDF فبیل 1 ) امت ثـؿمی تضْلات اؿفىی ّ ُْیتی ثـ اهٌیت هلی فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت تْمؼَ ارتوبػی 48 ایـاى (مبل مْم 1390 15 ایـاى هْرْػ PDF فبیل 4 ) امت 49 تجییی هؼل فضبی ارتوبػی ػؿ تْمؼَ هطجْػبت هضلی :مطجْػبت (مبل ىین 1390 17 هضلی امتبى یقػ فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت ؿمبًَ ای ایـاى ) هْرْػ PDF فبیل 15 امت هْرْػ PDF فبیل 22 1390 32 ىیٍْ ُبی فـفًؼپـّؿی ّ مبفگبؿی ارتوبػی فـفًؼاى فبؿمی فَلٌبهَ پژُّو ػیٌی ایـاى 50 امت ثـؿمی ربهؼَ ىٌبعتی ؿاثطَ ُْیت ّ ىِـ فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت هؼیـیت ىِـی ایـاى 51 (مبل مْم 1390 )5 هنبیل فـٌُگی ارتوبػی هیبؿکت فًبى مـپـمت عبًْاؿ ثـ 52 هجٌبی ػضْیت ػؿ مبفهبى ُبی صوبیتی (مبل ىین 1390 26 فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت هیبى فـٌُگی ایـاى هْرْػ PDF فبیل 14 ) امت 53 اؿائَ هؼل ؿمبًَ ای ثَ هٌظْؿ اففایو ثِـٍ ّؿی ػؿ ٌٍبیغ فْلاػ (هطبلؼَ هْؿػی :ىـکت مِبهی ؽّة آُی اٍفِبى )فبؿمی فَلٌبهَ پژُّیٌبهَ ػلْم ارتوبػی (مبل پٌزن 1390 20 گـهنبؿ ایـاى هْرْػ PDF فبیل 1 ) امت ػؿآهؼی ثـ هفِْم ىٌبمی ّ فهیٌَ ُبی هیبؿکت میبمی فًبى 54 (مبل مْم 1390 28 ثب تبکیؼ ثـ روِْؿی املاهی ایـاى فبؿمی فٍلٌبهَ هطبلؼبت میبمی ایـاى هْرْػ PDF فبیل 12 ) امت
10

ثـؿمی ػْاهل ثٌیبػیی ّ هؤحـ ػؿ ىکل گیـی ؿّاثظ ّ هٌبمجبت 55 لْهی ػؿ ربهؼَ ایـاى
فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت تْمؼَ ارتوبػی ایـاى
(مبل چِبؿم 1390 19 ایـاى هْرْػ PDF فبیل 1 ) امت
56
تضلیلی اف ؿًّؼ ؿهػ طجمَ هتْمظ رؼیؼ ّ تغییـات ىِـًییٌی (مبل ىین 1391 12 ػؿ ایـاى فبؿمی فَلٌبهَ ُْیت ىِـ ایـاى هْرْػ PDF فبیل 12 ) امت اًنزبم ارتوبػی ىِـی ّ ػْاهل هـتجظ ثـ آى ػؿ ىِـ کـهبًیبٍ فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت ربهؼَ ىٌبعتی 57 (مبل ػّم 1391 26 ىِـی ایـاى هْرْػ PDF فبیل 5 ) امت کیفیت فًؼگی ىِـی ّ ثـعی ػْاهل ارتوبػی هؤحـ ثـ آى ػؿ 58 ىِـ کـهبًیبٍ فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت ربهؼَ ىٌبعتی (مبل ػّم 1391 17 ىِـی ایـاى هْرْػ PDF فبیل 3 ) امت ؿّیکـػ میبمت ىجکَ ای 59 :تؼوین اًؼییَ مـهبیَ ارتوبػی ثَ ػـٍَ تضلیل ػّلت فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت تْمؼَ ارتوبػی ایـاى (مبل چِبؿم 1391 19 ایـاى هْرْػ PDF فبیل 2 ) امت 60 تضلیلی ثـ ؿاثطَ هیبى ؿمبًَ ّ رٌگ ًـم ثب ًگبُی اف ػیؼ ربهؼَ ىٌبمی هَـف فبؿمی فَلٌبهَ پژُّیٌبهَ ػلْم ارتوبػی گـهنبؿ ایـاى (مبل ىین 1391 ) 1 61 هؼل تجییٌی کبؿثـیِبی ایٌتـًت ّ ًمو آى ػ ؿ ُْیت رٌنیتی رْاًبى ىِـ تِـاى فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت ربهؼَ ىٌبعتی (مبل مْم 1391 34 رْاًبى ایـاى هْرْػ PDF فبیل 7 ) امت ثـؿمی اثؼبػ ُْیتی مَ گبًَ (هضلی، هلی ّ رِبًی 62 )ػؿ ثیی رْاًبى ّ ًمو آى ػؿ تْمؼَ فـٌُگی امتبى آؽؿثبیزبى ىـلی فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت تْمؼَ ارتوبػی (مبل پٌزن 1391 13 ایـاى ایـاى هْرْػ PDF فبیل 1 ) امت
63
ثـؿمی هیقاى ؿضبیتوٌؼی میبمی ػاًیزْیبى ػاًیگبٍ آفاػ کیْؿ اف میبمت عبؿری ػّلت ًِن ّ ػُن ّ 3املاهی هٌطمَ ػْاهل هْحـ ثـ آى
(مبل چِبؿم 1391 24 فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت میبمی ایـاى هْرْػ PDF فبیل 16 ) امت
ّؿفه ّ ًبثـاثـی 64 ُبی ارتوبػی فبؿمی فَلٌبهَ پژُّیٌبهَ ػلْم ارتوبػی (مبل ىین 1391 26 گـهنبؿ ایـاى هْرْػ PDF فبیل 2 ) امت ػْاهل ارتوبػی ّ فـٌُگی هْحـ ثـ هیقاى هیبؿکت ػاًو آهْفاى 65 ػؿ فؼبلیت ُبی ػاًو آهْفی فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت تْمؼَ ارتوبػی (مبل چِبؿم 1391 18 ایـاى ایـاى هْرْػ PDF فبیل 4 ) امت ثـؿمی ربهؼَ ىٌبعتی کبؿکـػ ّؿفه ثـ اًنزبم ارتوبػی ػؿ 66 ایـاى ػَُ ُیتبػ (هْؿػ هطبلؼَ کـهبى) فبؿمی فَلٌبهَ ػاًیگبٍ آفاػ املاهی ّاصؼ ىْىتـ (مبل ُفتن 1392 36 ایـاى )3 (22 هْرْػ PDF )فبیل امت 67 ثـؿمی تطجیمی ىبعٌ ُب ی تْمؼَ پبیؼاؿ ارتوبػی کلاًیِـ ) فبؿمی 10ّ 6 تِـاى (هطبلؼَ هْؿػی؛ هٌطمَ فَلٌبهَ تضمیمبت کبؿثـػی ػؿ ػلْم (مبل میقػُن 1392 16 رغـافیبیی ایـاى ) هْرْػ PDF فبیل 29 امت ضـّؿت اصیبء مـهبیَ ارتوبػی ػؿ تْمؼَ فضبُبی ىِـی فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت تْمؼَ ارتوبػی 68 (مبل پٌزن 1392 11 ایـاى ایـاى هْرْػ PDF فبیل 4 ) امت ثـؿمی ؿاثطَ هیقاى اػتوبػ ىِـًّؼاى ثب هیقاى هیبؿکت 69 ارتوبػی آًبى (هطبلؼَ ی هْؿػی :ىِـ ایلام )فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت ربهؼَ ىٌبعتی (مبل چِبؿم 1393 17 ىِـی ایـاى هْرْػ PDF فبیل 10 ) امت 10 ثـؿمی هیقاى مٌزو تْمغٍ پبیؼاؿ ىِـی ػؿ ىِـ ىیـاف ػؿ 70 مبل اعیـ فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت تْمؼَ ارتوبػی ایـاى (مبل ىین 1393 21 ایـاى هْرْػ PDF فبیل 3 ) امت هطبلؼَ آهبؿی تْمؼَ فـٌُگی ىِـ تجـیق ثب ؿّیکـػی ثـ ثِـٍ هٌؼی اف 71 فٌبّؿی ُبی ًْیی اؿتجبطی ػؿ ک فبؿمی فَلٌبهَ آهبیو هضی 1393 اال ط ایـاى - - - ثـؿمی هیقاى ّ ًْع امتفبػٍ اف ایٌتـًت ّ تبحیـات هخجت ّ هٌفی آى ثـ ؿّی 72 ؿفتبؿ ارتوبئی ّ ؿّاًی ػاًیزْیبى ػاًیگبٍ آفاػ املاهی فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت ربهؼَ ىٌبعتی (مبل پٌزن 1393 32 رْاًبى ایـاى هْرْػ PDF فبیل 14 ) امت ًگـىی ربهؼَ ىٌبمبًَ ثـ هؼوبؿی عبًَ ُبی تبؿیغی کبىبى فبؿمی فَلٌبهَ ػلوی پژُّیی ُْیت 73 (مبل ُیتن 1393 10 ىِـ ایـاى فبیل هْرْػ امت 20 )

11

طرح ُای پژُّطی هصْب -----------------------------------------------------------------------

ردیف
ًْع طرح
سازهاى تصْیة کٌٌذٍ طرح
سازهاى سفارش دُیدٍ
سوت در طرح
تاریخ ضرّع
تاریخ خاتوَ
ارزیاتی تاثیرات اجتواعی ضثکَ آترساًی 1 18فضای سثس هٌطقَ
ترّى 1390 1390 داًطگاُی ضِرداری هجری 2

هقالَ یا خلاصَ هقالَ در ُوایص ُای علوی هعتثر ----------------------------------------------- -------

ردیف
تاریخ عٌْاى ُوایص علوی هعتثر
هحل ترگساری
عٌْاى هقالَ
کطْر ضِر
ُزـی ىونی 1
آمیت ىٌبمی ؿّاًی ّ ارتوبػی ایـاى ؿّػُی
ثـمی ًمو ًِبػُبی آهْفه ػؿ ربهؼَ پؾیـی ّ فـٌُگ پؾیـی رْاًبى
ؿّف هبٍ مبل 1 12 87 هیلاػی ؿّف هبٍ مبل ُزـی ههنی 2
کٌگـٍ ثیی الوللی ؿّیکـػُبی ًْیی تـثیت ثؼًی ّ ػلْم ّؿفىی ایـاى تِـاى
ثـؿمی ػْاهل ربهؼَ ىٌبعتی ؿىؼ ّ تْفیک امتؼؼاػُبی لِـهبًب ى ّؿفىی
ؿّف هبٍ ایـاى ایـاى 12 2ّ1 هیلاػی ؿّف هبٍ ایـاى ایـاى ُزـی ىونی 3
کٌگـٍ ثیی الوللی ؿّیکؿػُبی ًْیی تـثیت ثؼًی ّ ػلْم ّؿفىی ایـاى تِـاى ًمو ًِبػ ّؿفىی ػؿ اًنزبم ارتوبػی ثب تبکیؼ ثـ ایـاى
ؿّف هبٍ مبل 1ّ2 12 85 هیلاػی ؿّف هبٍ مبل ُزـی ىونی 4
International Conference of Intercultural Dialogue Iran Tehra n
The Approach of Dialogue in cultural system
ؿّف هبٍ مبل هیلاػی ؿّف هبٍ مبل 7-8 Jan 2008 ُزـی ىونی 5
ًمو ّربیگبٍ ًْآّؿی ػؿ هؼیـیت ّ ثـًبهَ ؿیقی فـٌُگی ایـاى تِـاى
ىجکَ ُبی فـٌُگی-ارتوبػی ػؿ مبعتبؿ ًمییٌَ ی هؼیـیت فـٌُگی ثب تبکیؼ ة ؿ ثـًبهَ ُبی تْمؼَ ػؿ ایـاى
ؿّف هبٍ مبل هیلاػی ؿّف هبٍ مبل ُزـی ىونی 6
ُوبیو هلی ؿّاًیٌبمی ّ ربهؼَ ایـاى ؿّػُی آمیت ىٌبمی صبىیَ ًییٌی
ؿّف هبٍ مبل 16 12 85 هیلاػی ؿّف هبٍ مبل ُزـی ىونی ػؿآهؼی ثـ کبؿًبهَ ًظبم روِْؿی 7 املاهی ایـاى ًِبػ ًوبیٌؼگی ًظبم هؼظن ؿُجـی ػؿ ػاًیگبٍ تِـاى
ایـاى تِـاى
ثـؿمی ًمو ػاًیگبٍ آفاػ املاهی ػؿ ؿىؼ ّ تْمؼَ کوی ّ کیفی ػلوی کیْؿ
ؿّف هبٍ مبل 12ّ11 12 87 هیلاػی ؿّف هبٍ مبل ُزـی ىنمی 8
ُوبیو هلی ؿاُکبؿُبی هْارَِ ػلوی ّ ػولی ثب ثقٍ ػیؼگبى ّ ثـٍ کبؿاى
ایـاى
عْؿاک تگبى اٍفِب ى
تجییی ربهؼَ ىٌبعتی اًضـافبت ارتوبػی ثب تبکیؼ ثـ کبؿکْػکبى عیبثبًی
ؿّف هبٍ مبل 8ّ9 8 87 هیلاػی ؿّف هبٍ مبل ُزـی ىونی 9
ُوبیو ًمو اییتـًت ػؿ گنتـه فـٌُگی املاهی
ًمو ایٌتـًت ّ تکٌْلْژی اطلاػبت ػؿ ػاًیگبُِبی ایـاى
ؿّف هبٍ مبل هیلاػی ؿّف هبٍ مبل ُزـی ىونی 10
ُوبیو ثـًبهَ ؿیقی ىِـی ضـّؿت ُب ّ ؿاُکبؿُب ایـاى لـمتبى
ًگبُی ربهؼَ ىٌبعتی ثَ هنبلَ صبىیٌَ ًییًی ىِـی ّ پیبهؼُبی ارتوبػی آى
ؿّف هبٍ مبل 6 2 88 هیلاػی

12


راٌُوایی ّ هطاّرٍ پایاى ًاهَ ُای کارضٌاسی ارضذ (دکتری حرفَ ای )ّ رسالَ ُای دکتری --- ---------------------

ؿػیف
ػٌْاى پبیبى ًبهَ ُب /ؿمبلَ ُب
ػٌْاى ػّؿٍ تضَیلی
تبؿیظ ػلیک کبؿىٌبک ػفبع ی اؿىؼ ػکتـی صـفَ ای ػکتـی تغََی
IT( ربیگبٍ ّ ًمو ارتوبػی _فـٌُگی تکٌْلْژی اطلاػبت 1 )ػؿ ػاًیگبٍ ُبی ایـاى،چبلو ُب،فـٍتِب ّ چین اًؼاف ُبی آى
*23/9/1385
1380 ثـؿک ربهؼَ ىٌبمی کبؿکـػ ّؿفه ثـ اًنزبم ارتوبػی ػؿ ایـاى ػَُ 2 هطبلؼَ هْؿّػی:دًْة ىـق کیْؿ،مینتبى ّ ثلْچنتبى )
*16/11/ 1387
ثـًبهَ تْمؼَ ّ ًبثـاثـیِبی ارتوبػی (هطبلؼَ هْؿّػی ىِـمتبى اؿاک 3 ) *16/4/1387
اؿفیبثی هتغیـ ُبی ّضؼیت تْمؼَ پبیؼاؿی ىِـی ػؿ ىِـ اًؼیویک ّ اؿائَ هؼل 4 هتٌبمت
*4/7/1387
ًبمیًْبلینن ایـاًی(تجییی ربهؼَ هًبعتی اف تضْلات اًؼییَ ًبمیًْبلینتی ًقػ 5 ؿّىٌفکـاى ایـاًی اف اًملاة هیـّطَ تب اًملاة املاهی )
*21/3/1387
ثـؿمی ؿًّؼ ىکل گیـی ّ هْاًغ مبعتبؿ ارتوبػی،فـٌُگی ؿّصیَ مـهبیَ ػاؿی 6 ػؿ ربهؼَ ایـاى (هطبلؼَ هْؿػی ىِـ ىیـاف )
*8/8/1387
ثـ تْمؼَ ىِـی ICT ثـؿمی تبحیـ تکٌْلْژی اطلاػبت ػؿ اؿتجبطبت 7 *31/6/1388
ثـؿمی ربهؼَ ىٌبمی کبلجؼی ىِـُبی ایـاى،ًوًَْ هْؿػی ىِـ اٍفِبى ػؿ 8 1385مبل
*6/5/1388
ثـؿمی هْاًغ ّ ؿىؼ گنتـه مبفهبًِبی غیـ ػّلتی هـتجظ ثب هؼلْلاى ػؿ ىِـ 9 تِـاى
*4/4/1388
ًمو فی آّؿی اؿتجبطبت ّ اطلاػبت ػؿ تغییـ مبعتبؿ مبفهبًی ّفاؿت اؿىبػ املاهی 10 ّ اؿائَ هؼلی ثَ هٌظْؿ مِْلت ػؿ ایی تغییـ
*13/6/1386
همبینَ ًمو ؿمبًَ ُبی عجـ اًگلینی فثبى ّ فبؿمی فثبى(ثی ثی می ّ 11 ایـًب)ػؿ اًتمبل الکْعبی فـٌُگی
*20/11/ 1386 ثـؿمی ربهؼَ ىٌبعتی امتؼؼاػ یبثی لِـهبًبى ّؿفىی 12 *5/11/1385
تضلیل ربهؼَ ىٌبعتی ؿاثطَ ثیی پبیگبٍ ارتوبػی التَبػی ّ تـریش اؿفىِبی 13 ارتوبػی ػؿ صْفٍ افػّاد ّ عبًْاػٍ :هطبلؼَ عبًْاػٍ ُبی ىِـ تجـیق
*11/11/ 1386
تؼِؼ ارتوبػی ّ ػْاهل ارتوبػی هْحـ ثـ آى ػؿ ثیی ػاًیزْیبى تضَیلات تکویلی 14 ػاىىگبٍ آفاػ املاهی ػؿ ىِـ تِـاى
*18/11/ 1386
مجک فًؼگی ّ هَـف فـٌُگی:ثـؿمی ؿاثطَ مجک فًؼگی ّ هَـف کبلاُبی 15 فـٌُگی(ثب تکیَ ثـ کتبة،میٌوب ّ هْمیمی)ػؿ ىِـ تِـاى
*25/6/1386
تلْیقیْى ّ فـٌُگ"ثـؿمی ربهؼَ ىٌبعتی ثـًبهَ ُبی هؾُجی تلْیقیْى روِْؿی 16 املاهی ایـاى ّ ًمؼ ّ اؿفیبثی آى "
*28/5/1386
ًمو ًظبم آهْفه ّ پـّؿه ثـ تکْیی ُْیت هلی ػاًو آـوْفاى(هطبلؼَ هْؿػی 17 ػثیـمتبًِب ّ ىِـ ىیـاف )
*1/11/1387
ثی تفبّتی ارتوبػی ،هٌیبء،ػلل ّ هؼاعلَ هطبلؼَ هْؿػی ثی تفبّتی ارتوبػی 18 ػؿ ىِـ تِـاى
*10/11/ 1387 ثـؿمی مـهبیَ ارتوبػی ػؿ ایـاى ًمو تضْلات عبًْاػٍ ػؿ آى 19 *13/11/ 1387 تبحیـ تْمؼَ پبیؼاؿ ىِـی ثـ فـٌُگ ىِـًّؼی 20 *25/1/1387
لْهیت ّ مجک فًؼگی:همبینَ مجکِبی فًؼگی ػّ لْم کـػ ّ آؽؿی(هْؿػ هطبلؼَ 21 فًبى ّ کـػ آؽؿی ىِـ اؿّهیَ )
*30/6/1387
ثـؿمی ربهؼَ ىٌبعتی آحبؿ(هخجت ّ هٌفی 22 )امتفبػٍ اف ایٌتـًت ثـ ػیٌؼاؿی رْاًبى(هطبلؼَ هْؿػی :ػاًیزْیبى ػاًیگبٍ ُبی آفاػ ّ ػّلتی ىِـ لن )
*27/11/ 1387 تبحیـ ثـًبهَ ُبی التَبػی-ارتوبػی ػّلت ثـ گـُِّبی لْهی ػؿ ایـاى 23 *14/6/1388
فبٍلَ ًنلی ػؿ صْفٍ هؼیبؿُبی ُونـگقیٌی ّ ػْاهل ارتوبػی هْحـ ثـ آى 24 *21/3/1388
ثـؿمی ربهؼَ ىٌبعتی ػْاهل هْحـ ػؿ پبیؼاؿ ُْیت لْهی اؿاهٌَ ػؿ ایـاى 25 *18/11/ 1388 هؼیبؿُبی اؿػتجبؿ عجـ ػؿ ثیی ػاًیزْیبى اؿتجبطبت ارتوبػی 26 *9/11/1386
همبینَ ؿىؼ ارتوبػی فـفًؼاى ػاؿای پؼؿ هؼتبػ ّ غیـ هؼت اػ ػؿ ىِـمتبى 27 مبل 18-12(ػففْل )
* 25/10/ 1384
مٌزو هٌقلت ارتوبػی هؼلوبى ػؿ ثیی ػاًو آهْفاى پیو ػاًیگبُی امتبى لن 28 84-83ػؿ مبل
* 15/8/1384
هطبلؼَ ّ ثـؿمی ؿاثطَ پبیگبٍ ارتوبػی_التَبػی ّ ًگـه ػاًیزْیبى ًنجت ثَ 29 تنبّی صمْق ارتوبػی ثیی فى ّ هـػ
* 10/11/ 1384
ثـؿمی ػْاهل هْحـ ثـ هیبؿکت هـػم ػؿ اهؼاػ صْاػث غیـ هتـلجَ ثب تبکیؼ ثـ 30 فلقلَ(هْؿػ هطبلؼَ هـػم ىِـ تِـاى )
* 10/11/ 1384
.ه ٍ( ثـؿمی رـیبًبت ارتوبػی ػَُ ُبی ثینت ّ می 31 )ػؿ ىؼـ ًْ ثب تبکیؼ ثـ اًؼییَ ُبی ارتوبػی ًیوب یْىیذ
* 27/9/1384
13

ثـؿمی تؼبؿُ اؿفىی ّالؼیی فـفًؼاى(ػاًو آهْفاى هتْمطَ)پیو ػاًیگبُی 32 84-83ىِـمتبى آهل اف ػیؼگبٍ ػاًو آهْفاى ػؿ مبل
* 25/10/ 1384
ثـؿمی تبحیـ تغٌَ ّ تمنین کبؿ ثـ هیقاى ثِـٍ ّؿی ػؿ ػی کلٌیک تبهیی ارتوبػی 33 امتبى ایلام
* 27/5/1384
مبلَ 16 تب 5 هطبلؼَ ّ ثـؿمی ػلل ارتوبػی مّحـ ثـ اىتغبل کْػکبى عیبثبًی 34 1384 ىِـ تِـاى ػؿ مبل 8هٌطمَ
* 6/9/1384
ارتوبػی آپبؿتوبى ًییٌی هطبلؼَ ًظـی ُوـاٍ ثب – ثـؿمی هیکلات فـٌُگی 35 ثـؿمی هیؼاًی ػؿ هزتوغ هنکًْی ػُکؼٍ الوپیک(ىوبل غـة تِـاى )
* 17/10/ 1384
هطبلؼَ ّ ثـؿمی ػلل ّ ػْاهل هْحـ ثـ ثضـاى ُْیت فـٌُگی رْاًبى ىِـمتبى 36 اؿػثیل ّ ؿاُکبؿُبی همبثلَ ثب آى
* 30/6/1385
ثـؿمی تبحـ لیـ ثٌؼی ثـ اهٌیت ارتوبػی فًبى 37 * 30/5/1385
ثـؿمی هیقاى آگبُی ػاًو آهْفاى اف احـات هغـة لـً ُبی ىبػی آّؿ(اکل 38 )ثَ ػٌْاى یک ٌُزبؿی رؼیؼ ارتوبػی ثب م طبلؼَ هْؿػی ثـ ؿّی ػاًو آهْفاى 9ػثیـمتبًی تِـاى هٌطمَ
* 25/6/1385
)ربهؼَ 15ّ 7ّ 1 تجییی ػلل اًضـاف ػعتـاى(فـاؿ ػعتـاى)ػؿ مَ صْفٍ(هٌبطک 39 ىِـی تِـاى ثب ؿّیکـػ هِبرـت
* 11/6/1385
هطبلؼَ ّ ثـؿمی ًضٍْ گؾؿاى اّلبت فـاغت ػاًیزْیبى هیکیی ىِـ ّ ػْاهل 40 ارتهبػی هـتجظ ثب آى
* 29/9/1385
ثـؿمی ًمو مبفهبًِبی غیـ ػّلتی ػؿ اربػ اػتوبػ ارتوبػی(ػؿ ثیی تیکلِبی 41 غیـ ػّلتی آؽؿثبیزبى ىـلی )
* 15/11/ 1385
ثـؿمی ّ هطبلؼَ تبحیـ امتفبػٍ اف ّمبیل کوک آهْفىی پییـفتَ ػؿ ربهؼَ پؾیـی 42 ّ پییـفت تضَیلی ػاًو آهْفاى
* 26/1 1/ 1385
هطبلؼَ ّ ثـؿمی ربهؼَ ىٌبعتی ایـاى ػؿ لـى ُیتن ثـ امبک ًظـیَ هییل 43 فْکْ
* 15/11/ 1385
ثـؿمی ػْاهل هْحـ ثـ ایفبی ًمو ىْؿاُبی املاهی ػؿ افقایو هیبؿکت 44 ؿّمتبئیبى ػؿ طـصِبی تْمؼَ(هطبلؼَ هْؿػی ؿّمتبُبی ىِـمتبى ثْکبى )
* 26/11/ 1385 ثـؿمی هْاًغ فـٌُگی تْمؼَ التَبػی ػؿ امتبى ایلام 45 * 12/12/ 1386 ثـؿمی اثؼبػ مـهبیَ ارتوبػی ّ ًمو آى ػؿ تْمؼَ ىِـی ثب تبکیؼ ثـ ىِـ تِـاى 46 * 30/11/ 1386 ثـؿمی ًمو ّضؼیت التَبػی،ارتوبػی عبًْاػٍ ػؿ عیًْت فـفًؼاى 47 * 2/12/1386
ثـؿمی ًگـىِبی فٌی هؼیـاى ػاًیگبٍ ػلّم پقىکی تجـیق ّ عؼهبت ثِؼاىتی ّ 48 ػؿهبًی امتبى آؽؿثبیزبى ىـلی ًنجت ثَ مینتن اؿربع
* 30/10/ 1386
هیبؿکت ارتوبػی رْاًبى ّ ًِبػُبی غیـ ػّلتی ثـؿمی ػْاهل هْحـ ثـ هیبؿکت 49 مبلَ 35-18ُب هطبلؼَ هْؿػی رْاًبى NGOارتوبػی رْاًبى ػؿ لبلت
* 18/5/1386
ثـ ؿىؼ صـفَ ای هؼلوبى ػّؿٍ هتْمطَ IT ثـؿمی ًمو ػّؿٍ فٌبّؿی اطلاػبت 50 86-85ىِـمتبى موٌبى ػؿ مبل تضَیلی
* 24/4/1386
ثـؿمی تبحیـ پبیگبٍ ارتوبػی هـػم ػؿ ػفغ آلْػگی فینت هضیطی ػؿ 51 )ىِـ تِـاى 20ّ10ّ1(هٌبطک
* 30/2/1386
ثـؿمی آمیت پؾیـی ػعتـاى مبکی ػؿ عْاثگبُِبی ط ٍٍْی (پبًنیْى)ىِـ 52 تِـاى
* 11/6/ 13886
اؿفیبثی ّ ثـؿک فیلوِبی آهْفىی ػؿ هْؿػ هنبئل ارتوبػی ّ تبحیـ آى ثـ رْاًبى 53 مبلَ 25-18
* 31/3/1386
ثـؿمی هکبًیقم تبحیـ گؾاؿی مـهبیَ ارتوبػی ػؿ هؼیـیت ؿفتبؿ مبفهبًی هطبلؼَ 54 هْؿػی مبفهبى ثٌبػؿ ّ کیتیـاًی
* 3/6/1 386
اؿفیبثی ػولکـػ ًظبم هؼیـیت ىِـی ػؿ تضمک یـاًَ کبؿثـی فضبی مجق هطبلؼَ 55 ىِـػاؿی

دکترمحمد‌ باقر رستمی

دکتری تخصصی مدیریت استراتژیک آینده پژوهی استادیار دانشگاه فرهنگیان

mbrostamigmail.com
02187751186


به نام او که مدیر است و مدبر

(رب زدنی علما و عملا و ایمانا)                               

رزومه علمی، پژوهشی و مدیریتی

1) مشخصاتفردی:

نامونامخانوادگی:دکتر محمد­ باقر رستمی

تاریختولد: 12/12/ 1356

محلتولد: بجنورد

وضعیتتاهل:متاهل و دارای سه فرزند

تلفنهمراه: 09155850091

رایانامه: mbrostami@gmail.com

سابقه خدمت: 23 سال

سابقه خدمت تمام وقت در دانشگاه فرهنگیان: 14 سال (از مهر 1386 تاکنون)

 

2)سوابقتحصیلی:

1395- رساله دکتری:طراحی الگوی پیاده سازی نقشه جامع علمی کشور- با نمره عالی 20/19.

1395-1389: دکتری تخصصی (PHD) آینده پژوهی- دانشکده مدیریت راهبردی- دانشگاه عالی دفاع ملی- با نمره 67/18.

-1385 پایاننامهارشد: ارزیابی عوامل بحرانی موفقیت اجرای پروژه های شش سیگما در شرکت های منتخب ایرانی- با نمره عالی 19.63.

-13851383:کارشناسی ارشدمدیریت سیستم و بهره وری: دانشگاه تربیت مدرس تهران- با معدل17.93.

1380-1375: کارشناسیریاضیکاربردی-دانشکده علوم پایه- دانشگاه حکیم سبزواری.

 

3) الف) فعالیتهای مدیریتی-اجرایی:

 • مسئول تاسیس و راه اندازی دانشگاه دولتی کوثر (ویژه خواهران) و اخذ مجوز و دریافت موافقت اصولی با تاسیس 3 دانشکده و 7 رشته از دفتر گسترش وزارت علوم تحقیقات و فناوری (یک سال).  
 • عضو شورای علمی بنیاد نخبگان خراسان شمالی (سه سال)
 • معاون آموزشی و فرهنگی پردیس امام محمد باقر (ع) دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی (سه سال)
 • مسئول آموزش و پژوهش استانی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی (سه سال)
 • مسئول راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناور خراسان شمالی و طرف قرارداد با دانشگاه بجنورد (یک سال)
 • مدیر گروه آموزشی در دانشگاه بجنورد (یک سال)
 • مسئول پژوهش و فناوری پردیس امام محمد باقر (ع) دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی (سه سال)
 • دبیر شورای آموزشی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی (سه سال)
 • دبیر شورای پژوهشی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی (سه سال)
 • عضو شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی (دو سال)
 • مدیر مسئول نشریه قرآنی نور هدایت: نشریه برگزیده دومین جشنواره نشریات دانشجویی (دو سال)
 • عضو شورای مرکزی کانون قرآن و عترت دانشگاه حکیم سبزواری (سه سال)
 • مدیر خانه ریاضیات بجنورد (انجمن علمی مورد تایید وزارت علوم) (سه سال)
 • دبیر ریاضی آموزش متوسطه آموزش و پرورش (8 سال)
 • عضو اتاق فکر و شورای تحقیقات اداره کل تعاون استان خراسان شمالی (دو سال)
 • مسئول کانون بسیج اساتید مراکز تربیت معلم استان خراسان شمالی (دو سال)
 • عضو کارگروه تخصصی بررسی طرح های نمونه سازی اختراعات و ابتکارات بنیاد نخبگان (یک سال)
 • عضو اتاق فکر اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان خراسان شمالی (دو سال)
 • مدیر مرکز آزمون مهارت های هفت گانه رایانه ICDL فرهنگیان خراسان شمالی (سه سال)
 • داور فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی (5 مقاله)
 • داور همایش های علمی و پژوهشی ملی و بین المللی (4 مورد)
 • مدیر اجرایی همایش ملی دانش موضوعی تربیتی آموزش محتوا (PCK)
 • مسئول کارگروه فرهنگی دبیرخانه سبک زندگی شورای فرهنگ عمومی استان خراسان شمالی (یک سال)
 • عضو کارگروه مشورتی شورای فرهنگ عمومی استان خراسان شمالی (4 سال)

 

ب) جوایز و افتخارات:

 • فرزند جانباز و رزمنده دفاع مقدس جناب سرهنگ بازنشسته ناصر رستمی
 • قاری قرآن و داور مسابقات قرآن دانش آموزی و دانشجو-معلمان در مرحله استانی و شهرستانی
 • پژوهشگر برتر استانی حوزه فنی و مهندسی دستگاه های اجرایی خراسان شمالی در هفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری در سال 1395 (تقدیر کننده: استاندار خراسان شمالی)
 • مدیر برتر پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان کشور در سال 1397 (تقدیر کننده: رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور)
 • پژوهشگر برتر استانی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی در سال 1395 (تقدیر کننده: مدیر کل آ.پ خراسان شمالی)
 • مدرس نمونه استانی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی در سال 1388 (تقدیر کننده: معاون وزیر آ.پ)
 • استاد نمونه بسیجی استان خراسان شمالی در سال 1391 (تقدیر کننده: رییس بسیج اساتید خراسان شمالی)
 • پژوهشگر برتر استانی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی در سال 1392 (تقدیر کننده: رییس دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی)
 • رتبه سوم در دومین جشنواره نشریات دانشجویی (مدیر مسئول نشریه قرآنی نور هدایت) در سال 1378 (تقدیر کننده: معاون وزیر عتف)
 • دارای بیش از 50 تقدیرنامه وزارتی، استانداری، دانشگاهی و ادارات کل استانی و شهرستانی  

 

4)  سوابقپژوهشی:

الف) مقالات علمی-پژوهشی

1]         رستمی، محمد باقر؛ مخبردزفولی، نبی ا... دهقان، (1395). "الگوی پیاده سازی نقشه جامع علمی کشور مبتنی بر رویکرد پارادایمی روش نظریه مبنایی"، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی.

2]        رستمی، محمد باقر؛ مخبردزفولی، محمد رضا؛ بابک، نگاهداری؛ نبی ا... دهقان، (1395). "الگوی گفتمان پیاده سازی نقشه جامع علمی کشور"، فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

3]       رستمی، محمد باقر (1396). " نحوه نگارش یک گزارش سیاستی مؤثر"، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی.

4]        رستمی، محمد باقر (1398)."ارائه الگوی راهبردی گفتمان سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی با عاملیت رسانه ملی"، فصلنامه مدیریت راهبردی.

5]       رستمی، محمد باقر، عباسی، لاله (1398). "بررسی عوامل حیاتی موفقیت اجرای یک برنامه آینده‌نگاری ملی"، فصلنامه آینده پژوهی مدیریت.

6]        رستمی، محمد باقر (1398). "چارچوبی برای الزامات کلیدی پیاده سازی نقشه جامع علمی کشور"، فصلنامه مدیریت راهبردی دفاع ملی

 

ب) طرح ها و پروژه های پژوهشی: (15 مورد)

1388-  مجری طرح پژوهشی "عارضه یابیسازمانبازرگانیخراسانشمالیبراساسمدل "EFQM، سازمان بازرگانی خراسان شمالی

1389- مجری طرح پژوهشی" استقراراستانداردایزو 9001 درسازمانبازرگانیخراسانشمالی"، سازمان بازرگانی خراسان شمالی

1389- ناظر طرح پژوهشی "بررسی و اولویت بندی فاکتورهای موثر براعتماد مشتریان در تجارت الکترونیکی استاندانشگاه پیام نور خراسان شمالی

1390- مجری پروژه پژوهشی "بررسی راهکارهای افزایش پویایی تعاونی های خراسان شمالی"، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی.

1391- عضو گروه مطالعاتی پروژه مطالعاتی تدوین "مبانی و الگوهای آینده پژوهی مبتنی بر تفکر اسلامی (هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی و تبار شناسی"، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران

1391- مدیر پروژه طرح پژوهشی" تدوین سندراهبردی توسعه فناوریاطلاعاتوارتباطاتاستانخراسانشمالی"،استانداری خراسان شمالی

1392- مجری پروژه پژوهشی " بررسی اتحادیه های تعاونی توزیعی خراسان شمالی و ارائه راهکارهای توانمندسازی آنها"، اداره کل تعاون خراسان شمالی

1392- ناظر طرح پژوهشی " بررسی و تدوین طرح جامع تشکیل و توسعه تعاونی های استان خراسان شمالی"، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی

1393- مدیر پروژه طرح پژوهشی" تهیه و تدوین نقشه جامع مهندسی فرهنگی استان خراسان شمالی"،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی

1393- مجری طرح پژوهشی" تدوین برنامه راهبردی پنج ساله دانشگاه کوثر"، دانشگاه کوثر.

1394- مجری طرح پژوهشی "تدوین برنامه راهبردی پارک علم و فناوری خراسان شمالی"، پارک علم و فناوری خراسان شمالی.

1394- مجری طرح پژوهشی" تدوین برنامه راهبردی پنج ساله مجتمع آموزش عالی شیروان"، مجتمع آموزش عالی شیروان.

1396- مجری طرح پژوهشی" بررسی امکانات و چالش های توسعه مدیریت و سیاست گذاری مزیت های فرهنگی و هنری شمال خراسان"، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی.

1396- - مجری طرح پژوهشی" سند برنامه توسعه مهارتی استان خراسان شمالی با رویکرد بازاریابی آموزش های فنی حرفه ای"، اداره کل فنی حرفه ای خراسان شمالی.

1396- مجری طرح پژوهشی" شناسایی و تحلیل سناریوهای آینده تحولات جمعیتی استان خراسان شمالی"،سازمان بسیج علمی پژوهشی خراسان شمالی.

1397-  مجری طرح پژوهشی" بررسی وضعیت فرهنگ عمومی و تدوین الگوی مناسب برای ارزیابی شاخص های فرهنگی استان خراسان شمالی"، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی.

1397- مدیر پروژه طرح پژوهشی" تدوین نقشه جامع علمی آستان قدس رضوی"، آستان قدس رضوی.

 

ج) تالیف و ترجمه کتاب:(9 مورد)

1393- تألیف کتاب سطح یک مدیریت ویژه تشکل های قرآنی "مدیریت عمومی"، گروه مؤلفین، ناشر: سازمان دارالقرآن الکریم کشور.

1393- تألیف کتاب سطح دو مدیریت ویژه تشکل های قرآنی "مدیریت و بهبود مهارت کسب و کار"، گروه مؤلفین، ناشر سازمان دارالقرآن الکریم کشور.

1393- تألیف کتاب سطح سه مدیریت ویژه تشکل های قرآنی "مدیریت و توسعه موفق کسب و کار"، گروه مؤلفین، ناشر: سازمان دارالقرآن الکریم کشور.

1393- تألیف کتاب "مبانی و الگوهای آینده پژوهی مبتنی بر تفکر اسلامی" گروه مؤلفین، ناشر: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.

1394- تألیف کتاب "مبانی، رویکردها  و الگوهای پیاده سازی برنامه های راهبردی" ناشر: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.

1396- ترجمه کتاب "پیش به سوی هوشمندی استراتژیک"، تهران، انتشارت نوید مهر.

1397- تالیف کتاب "چالش های سیاست گذاری فرهنگی و هنری شمال خراسان با تاکید بر قابلیت های منطقه ای"، بجنورد، انتشارات جهانی.

1397- تالیف کتاب سه جلدی "نقشه مهندسی فرهنگی استان خراسان شمالی"، بجنورد، انتشارات بیژن یورد.

1397- ترجمه کتاب "راهنمای عملی تاسیس یک استارت آپ موفق"، تهران، انتشارت نوید مهر.

1398- تالیف کتاب "اصول و رویکردهای تدوین برنامه ریزی راهبردی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی"، تهران، انتشارت نوید مهر

 

د)مقالات کنفرانس های ملی و بین المللی: (25 مورد)

-1383 مقاله با عنوان" ششسیگما :برداشتیمبتنیبرنظریههدف" ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت. تهران.

-1384 مقاله با عنوان "طراحی و پیادهسازیدولتالکترونیکدراستانخراسانشمالی" سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران.

-1384 مقاله با عنوان " انجام ارزشیابی سلسله مراتبی AHP به کمک سیستم کنترل کننده فازی و ارائه روشی برای مرتب سازی اعداد فازی"، چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

-1385مقاله با عنوان " پیش نیازهایطراحیوپیادهسازیشهرالکترونیکمشهد:شهریپیشرودرزمینه فناوریاطلاعات" همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری، دانشگاه فردوسی مشهد.

-1385 مقاله با عنوان " ارزیابیعواملبحرانیموفقیتاجرایمتدولوژیششسیگمادرسازمانها" هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت، تهران.

١٣٨۵- مقاله با عنوان " اجرایمتدولوژیششسیگمادرایران" پذیرفته شده در اولین کنفرانس بین المللی شش سیگما –تهران

1391- مقاله با عنوان " مبانی انسان شناختی آینده پژوهی در راستای ترسیم جامعه مطلوب ایرانی اسلامی"، اولین همایش ملی آینده پژوهی- دانشگاه تهران

1391- مقاله با عنوان "مکان یابی ماکزیمم پوشش مراکز سرویس در شرایط عدم قطعیت"، یازدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل- تهران

1391- مقاله با عنوان "مساله مکان یابی ماکزیمم پوشش با شرایط عدم قطعیت"، ششمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات، تهران

1391- مقاله با عنوان "متدولوژی راهبردی شش سیگما"، نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی ج.ا.ا با رویکرد تمدن سازی نوین اسلامی، تهران

1391- مقاله با عنوان "بررسی و ارزیابی آینده نگاری علم و فناوری ترکیه"، نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی ج.ا.ا با رویکرد تمدن سازی نوین اسلامی، تهران

1393- مقاله با عنوان "تعابیر چهارگانه در باب ماهیت آینده نگاری سازمانی"، در سومین همایش ملی آینده پژوهی- دانشگاه تهران

1393- مقاله با عنوان" مدل مفهومی الزامات پیاده سازی موفق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی" همایش ملی پیاده سازی راهبردهای اقتصاد مقاومتی –تهران

1393- مقاله با عنوان" فناوری های همگرای شزان: ابر فناوری های راهبردی پیشران و تحول آفرین آینده" پذیرفته شده در همایش ملی آینده پژوهی در فناوری های نوین –اصفهان

1393- مقاله با عنوان" پیش بینی فروش محصولات جدید دارویی بر اساس مدل BASS (مطالعه: شرکت‌های داروسازی بورس تهران)" دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری- تهران

1393- مقاله با عنوان" اندازه گیری میزان آگاهی از حقوق شهروندی (مطالعه: خراسان شمالی("دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری- تهران

1394- مقاله با عنوان" تبیین الگویی برای تمایلات رفتاری مصرف کنندگان به خرید بیشتر با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری (مطالعه: صنعت بیمه("اولین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات- سمنان.

1394- مقاله با عنوان "موانع موجود در اجرای موفقیت آمیز طرح هوشمندسازی در مدارس خراسان شمالی"، همایش ملی مدارس هوشمند و تعلیم  تربیت، اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی.

1394-مقاله با عنوان "راهکارهای تربیت سیاسی دانشجومعلمان با محوریت سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش"، همایش ملی تربیت سیاسی و اجتماعی (جایگاه و اقتضائات در تربیت معلم)، دانشگاه فرهنگیان.

1394-مقاله با عنوان "واکاوی اصول و روش­های معلمان در تربیت اجتماعی دانش­آموزان با تأسی به آیات و روایات"، همایش ملی تربیت سیاسی و اجتماعی (جایگاه و اقتضائات در تربیت معلم)، دانشگاه فرهنگیان.

1395- مقاله با عنوان "چارچوبی برای الزامات کلیدی پیاده سازی موفق نقشه جامع علمی کشور"، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

1395- مقاله با عنوان "مولفه های مبنایی در باب هستی شناسی آینده پژوهی مبتنی بر تفکر اسلامی"، اولین کنفرانس مدیریت و مهندسی پیشرفت، دانشکده پیشرفت دانشگاه علم و صنعت.

1395- مقاله با عنوان "مساله ماکزیمم پوشش P-HUB تک تخصیصی و توسعه تابع جزئی پوشش"،  اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت ، دانشگاه بین المللی امام خمینی.

1396- مقاله با عنوان "عوامل موثر بر استقرار نظام بهره‌وری در دانشگاه فرهنگیانسومین همایش ملی تربیت معلم، دانشگاه شیراز.

 

ه)کارگاه ها و سخنرانی های علمی-آموزشی برگزار شده:

 -1387سخنرانی با موضوع "تولیدعلمدرایراندرردهبندی ISI وجایگاهآن  درسالهای "2004-2008، در برنامه های بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری استان خراسان شمالی

١٣٨٩ - کارگاه آموزشی" تهیهمحتوایالکترونیکیبراساساستاندارد "SCORM، در یازدهمین کنفرانس ملی آموزش ریاضی

1391- سخنرانی با موضوع " آشنایی با آینده پژوهی و روش شناسی آن"، در مراسم برنامه های بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری استان خراسان شمالی

1392- کارگاه آموزشی "مفاهیم و روش های آینده‌ نگاری فناوری همراه با بررسی پروژه پامفا در حوزه فناوری اطلاعات در ایران"، بنیاد نخبگان خراسان شمالی

1393- کارگاه آموزشی "آینده پژوهی در سازمان های ایرانی"، در برنامه های بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری استان خراسان شمالی

1393- کارگاه آموزشی "مدیریت اسلامی ویژه مدیران موسسات قرآنی-مردمی"، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی

1393- کارگاه آموزشی "مدیریت اسلامی ویژه مدیران موسسات قرآنی-مردمی"، سازمان دارالقرآن الکریم استان همدان.

1395- دوره آموزشی "مدیریت ریسک"، دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری های خراسان شمالی.

1395- دوره آموزشی "مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک"، دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری های خراسان شمالی.

1395- سخنرانی با موضوع "الگوی پیاده سازی نقشه جامع علمی کشور"، ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.

1395- حضور در برنامه های تلویزیونی با موضوع "تحلیل وضعیت علم و فناوری استان"شبکه اترک خراسان شمالی.

1397- دوره آموزشی "راهکارهای ارتقای کیفیت و بهره وری در سازمان ها"، ویژه مدیران و کارشناسان شهرداری های خراسان شمالی.

1397- حضور در برنامه "چالش های حوزه علم و فناوری کشور" تهران. رادیو گفتگو.

1397- دوره آموزشی "تحلیل و تبیین الگوی مبنای  اسلامی ایرانی پیشرفت"، ویژه دبیران هم اندیشی اساتید دفتر نهاد رهبری.

1397- سخنرانی با موضوع "نقد سند توسعه استان خراسان شمالی و ارائه راهکارهای اصلاحی"، استانداری خراسان شمالی.

 

و)فعالیت هایعلمی-آموزشی:

1385  تاکنون-تدریس دروس مدیریت کیفیت و بهره وری، اصول مدیریت و تئوری سازمان، تئوری احتمالات و کاربردهای آن، مبانی مدیریت استراتژیک در دانشگاه بجنورد و دانشگاه کوثر.

1385  تاکنون-تدریس دروس فناوری اطلاعات (روش تحقیق و آمار مقدماتی –آمار و احتمال مهندسی-مدیریت مهندسی- مبانی فناوری اطلاعات) در دانشگاه پیام نور بجنورد.

1384  تا1389-تدریس دروس ریاضی و کامپیوتر و نرم افزارهای ریاضی و آماری در دانشکده فنی و حرفه ای دارالفنون بجنورد.

1385 تا 1398- تدریس دروس پژوهش و توسعه حرفه ای (1)و (2) و(3) و کاربرد فناوری در آموزش (1)و (2) و(3) در دانشگاه فرهنگیان.

 

ز) گواهینامهها،تواناییهاومهارتهایتخصصی:

 • دارای گواهینامه قبولی در آزمونزبانانگلیسی (تافل)دانشگاهتربیتمدرس
 • دارای بیش از 2000 ساعت دوره های ضمن خدمت دستگاه های اجرایی (عمومی و تخصصی)
 • آشنایی کامل با نرم افزار روش تحقیق های کمی و کیفی، کنترل پروژه، آفیس و ...
 • آشنایی با منابع اطلاعات علمی و پژوهشی  

 

ح) زمینه ها و تخصص های کاری:

 • مشاور مدیران سازمان های دولتی و خصوصی در تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه های راهبردی
 • مشاوره آینده پژوهی فردی و سازمانی
 • متخصص برنامه ریزی سناریویی
 • مسائل مرتبط با مدیریت کیفیت و بهره وری
 • برنامه های توسعه علم، فناوری و نوآوری

               

ط) دروس دانشگاهی گذرانده:

 • ·       کارشناسی ارشد (MSc):

برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران، اقتصاد خرد و کلان، اصول حسابداری برای مدیران، سیستم های خبره و هوش مصنوعی، مدیریت کیفیت و بهره وری، مدیریت تولید و عملیات، مدیریت منابع انسانی، سیستم های اطلاعاتی مدیریت، سازماندهی و رهبری، مدیریت مالی، تحقیق در عملیات (1و2)، روش تحقیق در مدیریت.

 • ·         دکتری تخصصی (PHD):

مبانی فلسفی آینده پژوهی، روش شناسی آینده پژوهی، آینده نگاری راهبردی، آینده نگاری علم و فناوری، مبانی مدیریت استراتژیک، مبانی مدیریت اسلامی، مبانی مدیریت دانش و نوآوری، نهادهای موثر بر آینده پژوهی، سازمان های آینده، مدل های آینده پژوهی، آینده نگری و نظام های موعود، باز اندیشی در آینده، مبانی فلسفی روش تحقیق در مدیریت.

دکتر مسعودزبردست

دکترا جامعه شناسی- فرهنگی آکادمی ملی علوم استادیار دانشگاه فرهنگیان

masoudzabardast1gmail.com
02187751186


بسمه تعالی

رزومه : مسعود زبردست 


 

مشخصات فردی:

نام و نام

خانوادگی

نام پدر

تاریخ تولد

شماره شناسنامه

محل تولد

کد ملی

پست الکترونیکی

شماره تماس

 

روز

 

ماه

سال

استان

شهر

همراه

ثابت/نمابر

مسعود زبردست

بابا

17

08

1339

82255

اردبیل

اردبیل

1460820381

Masoudzabardast1@

gmail.com

09144521431

33716288

 

 

درجات علمی و سوابق تحصیلی:

درجه تحصیلی

رشته تحصیلی و تخصصی

نام دانشگاه

نام کشور

سال دریافت

کارشناسی

علوم اجتماعی -دبیری

تربیت معلم تهران(خوارزمی)

ایران

1367

کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی-جامعه شناسی

آزاد اسلامی- تهران مرکزی

ایران

1369

دکترا

جامعه شناسی- فرهنگی

آکادمی ملی علوم

جمهوری آذربایجان

1394

 

نشانی محل کار: اردبیل-خیابان سعدی کوچه کرد احمد دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی                                تلفن: 33449022               

و دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل – میدان بسیج دانشکده علوم انسانی ، مدرس گروه  علوم ارتباطات اجتماعی و گروه روانشناسی 33724020               

نشانی منزل: اردبیل – خیابان حافظ شهرک آزادگان کوچه ده متری آخر پلاک 230       تلفن:33716288              

           

:

 

سوابق شغلی:

1-عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل ، از سال 1371 تا سال 1388

2-عضو هیات علمی  دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی اردبیل (مرکز تربیت معلم سابق) از سال 1374 تا سال1390.

3-بازنشسته دانشگاه فرهنگیان اردبیل با رتبه استادیاری پایه 19

4-مدرس دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل از سال 1388 تاکنون

 

فعالیت در موسسه ها:

مدیر عامل و موسس ، موسسه تحقیقاتی و مشاوره خردمند اردبیل از سال 1376 تا 1378

 

عضویت در شوراهای علمی و پژوهشی :

1-عضو شورای تحقیقات صدا و سیمای مرکز اردبیل، سال  80-1375

2-عضو شورای تحقیقات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل، سال 85-1378

3-عضو کمیته تخصصی شورا ی فرهنگ عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل، سال 89-1378

4-عضو شورای تحقیقات سازمان زندانهای استان اردبیل، سال 83-1378

5-عضو کمیته تخصصی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اردبیل، سال 86-1382

6-عضو شورای تحقیقات اداره کل تعاون استان اردبیل، سال 86-1383

7-عضو هیئت منصفه مطبوعات استان اردبیل ، سال 87-1384

8-عضو شورای تحقیقات سازمان ملی جوانان استانداری اردبیل، سال 90 -1388

9-همکار پژوهشی سازمان بازرسی کل کشور نمایندگی اردبیل در استان گیلان، سال 1382

10-مدیر مسئول فصلنامه اندیشه پاک بسیج اسانید استان اردبیل، سال 82-81

11-صاحب امتیاز فصلنامه اندیشه پاک بسج اساتید استان اردبیل، سال   82-81

12-مدیر اجرایی فصلنامه اندیشه پاک بسیج اساتید استان اردبیل،سال 84-1383

13-عضو هیئت تحریریه فصلنامه دارالارشاد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل،سال 84-1378

14-عضو هیئت تحریریه ماهنامه پویه ،سرگروههای درسی اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل،سال 84-1378

15-مشاور دفتر مشاوره خانوادگی و تحصیلی سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل،سال 85-1381

16-دبیر جشنواره ستاد پنجمین جشنواره ممتازین و مبتکرین و نو آوران بسیجی شاهد وایثارگر استانی ، دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل ، سال 1385

17-عضو شورای بسیج اساتید استان اردبیل ، از سال 1380 تا 1389

18-عضو هیئت داوران همایش کشوری " عشایرو امنیت" نیروی انتظامی استان اردبیل ، سال 1391.

19-عضو  شورای  هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل ،سال1393 -.1394

20- کارشناس برنامه های فرهنگی، اجتماعی صدا و سیمای استان اردبیل، از سال 1374 تاکنون.

21-کارشناس برنامه برون مرزی شبکه سحر ( زبان آذری) و رادیو آران اردبیل، از سال 1388 تاکنون.

22-همکاری با  معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان اردبیل در برنامه های آموزشی و فرهنگی ، از سال 1390 تاکنون

 

کسب مقام های علمی و پژوهشی :

-پژوهشگر نمونه استانی سال( 1383)

-مدرس نمونه کشوری مراکز تربیت معلم سال (1384)

 

مقاله های چاپ  شده در نشریه های علمی و پژوهشی داخل کشور :

 

1- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام ومقایسه آن با نگرش فمینیستها به خانواده ؛ فصلنامه دارالارشاد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل، سال (1379)

2- بررسی میزان ، نسبت و علل طلاق در استان اردبیل؛ فصلنامه دارالارشاد اردبیل، سال(1378)

3- رابطه بین استراتژیهای یادگیری و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاههای اردبیل؛ فصلنامه دارالارشاد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل ، سال (1379)

4- گروههای ضد فرهنگ ، نشریه کشکول صدر ؛ مرکز تربیت معلم بنت الهدی صدر اردبیل ، سال( 1381)

5- فشار نقش،ماهنامه پویه ؛ نشریه سرگروههای درسی استان اردبیل ، سال (1381)

6- جامعه شناسی جنگ، فصلنامه اندیشه پاک؛  بسیج اساتید استان اردبیل ، سال(1382)

7- علل نابرابری فرصت های تحصیلی در دو منطقه خلخال و انگوت استان اردبیل؛ هفته نامه چشمه اردبیل ، سال(1382)

 

تالیف کتاب :

1-  کتاب  مبانی جامعه شناسی ، انتشارات فخر دین ، قم، سال( 1383). (کتاب سال استان اردبیل 1384) .

 

مقاله های چاپ شده در خارج از کشور :

 

1-Survey of socio-economic problems of   unattended women in Ardabi province.Jurnal   Language and liturature .ISSN-1038 .Baku -2007.No.4(58).pp.183-185

 

2 -XX əsrdən XXİ əsrə keçidin bəzi aktual əlamətləri Şərq-Qərb (Elmi-nəzəri jurnal). İSBN:9952-428-01-5 . BakI -2008. NO. 2 (3) 10. pp.180-185

  

3-Functional concept and functional analysis.Jurnal kultur Eirini. İSSN-1308-6197. Turkey.2009No.pp.71-79.

                                             

4-The role of the Islamic Azad University in the development of women . Jurnal Language and literature .No.4(7) ISSN-1038.Baku -2009.pp.276-279

5- XX əsrin məhsulu – Funksionalizm Qərb sosioloqlarının nəzəriyyəsində. Fəlsəfə ( Beynəlxalq Elmi-nəzəri jurnal).(AMEA). Fəlsəfə Sosiologiya və Hüququ İnstitutu. No 1 (14) . İSBN-9952-428-02-2. BAKI. 2010. S.268-273

 

6-Həyat tərzi anlayışı Qərb sosioloqlarının təlimlərində . Elmi əsərlər –(Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal).No 2 (15)ISSN- 2219-9810 –BakI -2010 . S.150-153

 

7-Şərq sosioloqlarının nəzəriyylərinə əsasən “Həyat tərzi”anlayışının sosial aspektdə dəyərləndirilməsi və qərblə müqayisə analizi. (AMEA).GƏNC ALİMLƏRİN ƏSƏRLƏRİ  .No 5.BAKI-2012- S.227-234

 

8- Деякі зміни в способі життя родини в ХХI столітті (соціологічний аналіз) "Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К. украина, 2013. Випуск 74 2013.  p.  225-226  .

 (Some of the changes in the lifestyle of the family in the twenty-first century (sociological analysis)

 

9- A survey of public attitudes toward the impact of globalization on lifestyle (The city of Ardabil, Iran ) . Indian journal of fundamental and applied life sciences. ISSN:2231-6345(online) An open Access, online International Journal available at www.cibtech.org/sp.ed/jls/2014/0/jls.htm    2014 Vol4(s4(00

, pp. 839-847 October-December 2014.

 

 

مقاله های ارائه شده در کنفرانس ها :

 

1-Müasir dövrdə sosial problemlərin tərifinə bir münasibə. İnternational symposiom 29-30 octobr 2007 .Turkey ,İran ,Azerbaygan,Gazagestan .BakI

.2007       

                                                                                   

2- بررسی نگرش مردم شهرستان اردبیل به تاثیر جهانی شدن بر سبک زندگی.

-İranian conference On Psychology & Behavioral Sciences  28 Aug.2014 Talash Conference Center, Tehran, Iran

3-بررسی رابطه بین عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سبک زندگی مردم استان اردبیل.

- "A cultural factors survey of the relationship between social, economic, cultural factors and lifestyle in Ardabil province" . İnternational Conference on Economics, Accounting, Management, and Social Sciences & International Conference on Engineering, Arts Management and Environment  held on December  11-12, 2014   Organized by University of Szczecin –Poland

International Center of Academic Communication (ICOAC)

 

 

 

 

 

 

پژوهشهای انجام یافته برای سازمانهای مختلف :

 

1-بررسی علل نابرابری فرصت های تحصیلی در دو منطقه خلخال وانگوت استان اردبیل ، سفارش دهنده طرح سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل ، سال81-1380

2- بررسی میزان آشنایی دانش آموزان پیش دانشگاهی از شرایط و ضوابط کنکور سراسری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ، سفارش دهنده طرح، سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل ، سال 86-1385

3-بررسی مقایسه ای استراتژیهای یادگیری دانشجویان دانشگاههای استان اردبیل ، سفارش دهنده طرح، دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل ، سال 1378

4-علل مشروط شدن دانشجویان دانشگاههای اردبیل، سفارش دهنده طرح، دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل ، سال 1381

5-نقش دانشگاه آزاد اسلامی درتوسعه فعالیت های  بانوان استان اردبیل، سفارش دهنده طرح، دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل ، سال 1388

6-بررسی کارکردهای قهوه خانه وقهوه خانه نشینی درشهراردبیل.سفارش دهنده طرح، استانداری اردبیل، سال81-1380

7-بررسی مشکلات اقتصادی ،اجتماعی زنان بی سرپرست وخود سرپرست استان ، سفارش دهنده طرح، استانداری اردبیل ، سال83-1382

8-بررسی پدیده پان ترکیسم ومیزان گرایش به آن دراستان اردبیل ، سفارش دهنده طرح سازمان بسیج اساتید استان اردبیل ، همکار اصلی طرح ، سال 1387

9-بررسی علل طلاق وراههای کاهش آن دراستان اردبیل، سفارش سفارش دهنده طرح، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل ،کار گروهی چهار نفری  ، سال 1385

10-شاخص های تجلیل وتکریم از مفاخراستان سفارش دهنده طرح، اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی اردبیل ،کارگروهی چهار نفری ، سال 1385

11-مدیریت بحران.سفارش دهنده طرح، اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی اردبیل ،کارگروهی چهار نفری ، سال1386

12-علل افزایش میزان مهریه وراههای کاهش آن ، سفارش دهنده طرح، اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی اردبیل ،کار گروهی چهار نفری ، سال 1386

13-راههای افزایش انگیزه ازدواج دربین جوانان ، سفارش دهنده طرح ،  اداره کل فرهنگ و   ارشاداسلامی  اردبیل، سال 1391

14-شناسایی مناطق جرم خیز استان اردبیل، سفارش دهنده طرح، اداره کل زندانهای استان اردبیل ، سال  91-1390

15-نظارت  بیش از بیست تحقیق سازمانی و دانشگاهی در استان اردبیل .

16-داوری بیش از سی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی.

 

 

تیم اجرایی

دکتر بهروز زینلی

دکتری علوم ارتباطات اجتماعی کارمند دانشگاه فرهنگیان

behruzzeinaliyahoo.com
02187751186


اطلاعات شخصی

 

نام :  بهروز                                                                                                شماره تماس :  09125374165

نام خانوادگی :  زینلی                                                                               پست الکترونیکی : behruzzeinali@yahoo.com

تاریخ تولد : 1364                                                                                    وضعیت نظام وظیفه: گذارنده شده

 

 

سوابق علمی و آموزشی

 

سوابق تحصیلی:

 

مقطع

رشته

گرایش

دانشگاه

شروع

اتمام

معدل

فوق دیپلم

علوم قرآنی

تربیت معلم قرآن کریم

آزاد رودهن

1383

1385

50/18

کارشناسی

الهیات

فقه و حقوق

آزاد تهران مرکزی

1385

1387

17

کارشناس ارشد

علوم ارتباطات اجتماعی

علوم ارتباطات اجتماعی

آزاد تهران شرق

1389

1391

01/19

دکتری

علوم ارتباطات اجتماعی

علوم ارتباطات اجتماعی

آزاد تهران شرق

1395

1399

19.67

 

 

 

 

 

 

دوره های آموزشی طی شده :

 

 

 • ·        دوره ضمن آموزشی وتخصصی مرتبط شغلی به میزان  بالایی 2000 ساعت
 • ·         دوره   آموزش مقاله نویسی
 • ·         دوره آموزش نرم افزار End Note
 • ·         دوره ICDL
 • ·         کاربری سامانه مدیریت نشریات علمی سیناوب
 • دوره های تخصصی حوزه  فناوری اطلاعات         

 

 

سوابق تدریس

 

 • ·         آموزگار وزارت آموزش و پرورش
 • ·         تدریس در دانشگاه فرهنگیان -دوره ضمن خدمت،مهارت آموزان و دانشجو معلمان

 

 

سوابق اشتغال

 

 • رئیس اداره حفاظت فناوری واطلاعات دانشگاه فرهنگیان
 • کارشناس مسئول حفاظت دانشجویی دانشگاه فرهنگیان
 • عضو کادر اجرایی جشنواره فرهنگی دانشجو معلمان کشور در سال های 1392الی1395                
 • عضو کارگروه سنجش و ارزیابی استخدامی سال1393دانشگاه فرهنگیان
 • عضو کارگروه آموزش دفتر مرکزی حراست دانشگاه فرهنگیان
 • مسئول راه اندازی پورتال وسایت دفتر مرکزی حراست دانشگاه فرهنگیان
 • عضو کمیته حفاظت آزمون استخدامی قراردادی دانشگاه فرهنگیان در سال93
 • ناظر کمیته بیست و دومین المپیاد ورزشی دانشجو معلمان دختر وپسر دانشگاه فرهنگیان
 • عضو کمیته ستاد هفته پژوهش و فناوری دانشگاه
 • عضو کمیته اجرایی ستاد مرکزی جشن دانش آموختگی دانشگاه فرهنگیان
 • عضو خبره فنی کمیته فنی و بازرگانی مناقصه داشبورد مدیریتی دانشگاه فرهنگیان
 • کارشناس نظارت بر نرم افزار و سخت افزار دانشگاه فرهنگیان
 • عضو گروه مصاحبه گر تشخیص مهارتهای رشتغه شغلی حفاظت ITجذب نیروی قراردادی سال93دانشگاه فرهنگیان
 • عضو کمیته برگزاری نشست تخصصی کمیسیون ملی یونسکو با موضوع ارتقای کیفیت در آموزش و یادگیری با تاکید بر نقش معلمان
 • عضو ستاد برگزاری جشنواره بین المللی فیلم رشد در دانشگاه فرهنگیان
 • آموزگار در وزارت آموزش وپرورش-سال1389-1392
 • همیار حراست در وزارت وزرش و جوانان سال1383 تا کنون
 • عضو ستاد احیاء امربه معروف و نهی از منکردر سال1383

               

 

فعالیت های پژوهشی و   شرکت در همایش

 • ·         عنوان رساله دکتری:نقش شیوه های نوین آموزشی در ارتباطات تعاملی معلم و دانش آموزان
 • ·         عنوان پروژه پایانی کارشناسی ارشد : بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بربهره وری  منابع انسانی
 • ·         احصاء و تدوین مشاغل حساس دانشگاه فرهنگیان،1393،دفتر مرکزی حراست
 • ·         مقاله علمی پژوهشی مقایسه اثربخشی روش های تدریس بارش مغزی و حل‌مساله بر تعامل معلم و دانش آموز،دوره 8، شماره 2، تابستان 1399
 • ·         مقاله علمی پژوهشی نقش شیوه‌های نوین آموزشی در ارتباطات تعاملی معلم و دانش‌آموزان، دوره 9، شماره 4، زمستان 1399
 • ·         ارائه مقاله بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بربهره وری  منابع انسانی در اولین همایش ملی اطلاعات ،ارتباطات ،مردم و جامعه12/12/94-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
 • ·         تالیف کتاب انگیزش سازمانی ،سال1395
 • ·         ارائه مقاله شبکه اجتماعی تلگرام و امنیت فرهنگی در  دومین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی، ۱۳۹۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد واشقانی فراهانی

زبان و ادبیات انگلیسی کارمند دانشگاه فرهنگیان

mohammad_v_farahanyyahoo.com
02187751186


در حال بارگزاری است

داریوش احمدی

مدیریت اسناد و مدارک کارمند دانشگاه فرهنگیان

dar.ahmadicfu.ac.ir
02187751186


در حال بارگزاری است

علیرضا شادمهری

فناوری اطلاعات دانشگاه فرهنگیان

xx77xxxx5654xxgmail.com
02187751186

ویراستار ادبی نشریه

داریوش احمدی

مدیریت اسناد و مدارک کارمند دانشگاه فرهنگیان

dar.ahmadicfu.ac.ir
02187751186


در حال بارگزاری است

ویراستار انگلیسی

محمد واشقانی فراهانی

زبان و ادبیات انگلیسی کارمند دانشگاه فرهنگیان

mohammad_v_farahanyyahoo.com
02187751186


 در حال بارگزاری است 

مدیر داخلی

دکتر بهروز زینلی

دکتری علوم ارتباطات اجتماعی کارمند دانشگاه فرهنگیان

behruzzeinaliyahoo.com
02187751186


اطلاعات شخصی

 

نام :  بهروز                                                                                                شماره تماس :  09125374165

نام خانوادگی :  زینلی                                                                               پست الکترونیکی : behruzzeinali@yahoo.com

تاریخ تولد : 1364                                                                                    وضعیت نظام وظیفه: گذارنده شده

 

 

سوابق علمی و آموزشی

 

سوابق تحصیلی:

 

مقطع

رشته

گرایش

دانشگاه

شروع

اتمام

معدل

فوق دیپلم

علوم قرآنی

تربیت معلم قرآن کریم

آزاد رودهن

1383

1385

50/18

کارشناسی

الهیات

فقه و حقوق

آزاد تهران مرکزی

1385

1387

17

کارشناس ارشد

علوم ارتباطات اجتماعی

علوم ارتباطات اجتماعی

آزاد تهران شرق

1389

1391

01/19

دکتری

علوم ارتباطات اجتماعی

علوم ارتباطات اجتماعی

آزاد تهران شرق

1395

1399

19.67

 

 

 

 

 

 

دوره های آموزشی طی شده :

 

 

 • ·        دوره ضمن آموزشی وتخصصی مرتبط شغلی به میزان  بالایی 2000 ساعت
 • ·         دوره   آموزش مقاله نویسی
 • ·         دوره آموزش نرم افزار End Note
 • ·         دوره ICDL
 • ·         کاربری سامانه مدیریت نشریات علمی سیناوب
 • دوره های تخصصی حوزه  فناوری اطلاعات         

 

 

سوابق تدریس

 

 • ·         آموزگار وزارت آموزش و پرورش
 • ·         تدریس در دانشگاه فرهنگیان -دوره ضمن خدمت،مهارت آموزان و دانشجو معلمان

 

 

سوابق اشتغال

 

 • رئیس اداره حفاظت فناوری واطلاعات دانشگاه فرهنگیان
 • کارشناس مسئول حفاظت دانشجویی دانشگاه فرهنگیان
 • عضو کادر اجرایی جشنواره فرهنگی دانشجو معلمان کشور در سال های 1392الی1395                
 • عضو کارگروه سنجش و ارزیابی استخدامی سال1393دانشگاه فرهنگیان
 • عضو کارگروه آموزش دفتر مرکزی حراست دانشگاه فرهنگیان
 • مسئول راه اندازی پورتال وسایت دفتر مرکزی حراست دانشگاه فرهنگیان
 • عضو کمیته حفاظت آزمون استخدامی قراردادی دانشگاه فرهنگیان در سال93
 • ناظر کمیته بیست و دومین المپیاد ورزشی دانشجو معلمان دختر وپسر دانشگاه فرهنگیان
 • عضو کمیته ستاد هفته پژوهش و فناوری دانشگاه
 • عضو کمیته اجرایی ستاد مرکزی جشن دانش آموختگی دانشگاه فرهنگیان
 • عضو خبره فنی کمیته فنی و بازرگانی مناقصه داشبورد مدیریتی دانشگاه فرهنگیان
 • کارشناس نظارت بر نرم افزار و سخت افزار دانشگاه فرهنگیان
 • عضو گروه مصاحبه گر تشخیص مهارتهای رشتغه شغلی حفاظت ITجذب نیروی قراردادی سال93دانشگاه فرهنگیان
 • عضو کمیته برگزاری نشست تخصصی کمیسیون ملی یونسکو با موضوع ارتقای کیفیت در آموزش و یادگیری با تاکید بر نقش معلمان
 • عضو ستاد برگزاری جشنواره بین المللی فیلم رشد در دانشگاه فرهنگیان
 • آموزگار در وزارت آموزش وپرورش-سال1389-1392
 • همیار حراست در وزارت وزرش و جوانان سال1383 تا کنون
 • عضو ستاد احیاء امربه معروف و نهی از منکردر سال1383

               

 

فعالیت های پژوهشی و   شرکت در همایش

 • ·         عنوان رساله دکتری:نقش شیوه های نوین آموزشی در ارتباطات تعاملی معلم و دانش آموزان
 • ·         عنوان پروژه پایانی کارشناسی ارشد : بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بربهره وری  منابع انسانی
 • ·         احصاء و تدوین مشاغل حساس دانشگاه فرهنگیان،1393،دفتر مرکزی حراست
 • ·         مقاله علمی پژوهشی مقایسه اثربخشی روش های تدریس بارش مغزی و حل‌مساله بر تعامل معلم و دانش آموز،دوره 8، شماره 2، تابستان 1399
 • ·         مقاله علمی پژوهشی نقش شیوه‌های نوین آموزشی در ارتباطات تعاملی معلم و دانش‌آموزان، دوره 9، شماره 4، زمستان 1399
 • ·         ارائه مقاله بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بربهره وری  منابع انسانی در اولین همایش ملی اطلاعات ،ارتباطات ،مردم و جامعه12/12/94-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
 • ·         تالیف کتاب انگیزش سازمانی ،سال1395
 • ·         ارائه مقاله شبکه اجتماعی تلگرام و امنیت فرهنگی در  دومین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی، ۱۳۹۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراح جلد

داریوش احمدی

مدیریت اسناد و مدارک کارمند دانشگاه

dar.ahmadicfu.ac.ir
09188783251

h-index: 1111111