اهداف و چشم انداز

 

هدف از انتشار دست‌نوشته‌های پژوهشگران در "نشریه صیانت فرهنگی و سرمایه اجتماعی" پاسخ‌گویی به نیازهای تازه در حوزه‌های انسانی و علوم اجتماعی است. این نشریه می‌کوشد خلأهای پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در ابعاد چهارگانه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با تمرکز بر صیانت فرهنگی و سرمایه اجتماعی را برطرف کند. پس نشریه صیانت فرهنگی و سرمایه اجتماعی درصدد است با انتشار دانش به‌روز متخصصین، دانش‌آموختگان و دانشجویان رشته‌های علوم انسانی در گستره‌های فرهنگی، انسانی، اجتماعی، ملی و آیینی در این گستره پویا و کارساز باشد.

 

در ادبیات توسعه و پیشرفت، انسان محور اصلی و دال مرکزی به شمار می آید. بر همین اساس تربیت و توانمندسازی او از یک سو و صیانت و ظرفیت و قابلیت بوجود آمده در وی، یکی از دغدغه های اصلی برای مقوله تولید و حفظ سرمایه اجتماعی است. این امر در تعامل با نیروی انسانی مورد نیاز حوزه تعلیم و تربیت واجد اهمیت و ضرورت مضاعف خواهد بود. بر همین اساس انجام مطالعات علمی و پژوهش های روش مند، مسئله محور و کاربردی ذیل راه اندازی فصلنامه صیانت فرهنگی و سرمایه اجتماعی به عنوان نقطه عطف، هدف تعریف و بستر انتشار اندیشه های نوآورانه پژوهشگرانه این حوزه را فراهم آورده است که امید می رود موجبات ارتقاء صیانت فرهنگی و سرمایه اجتماعی در جامعه اسلامی را فراهم آورد.