بررسی تأثیرات منفی رسانه‌های اینترنتی در ساحت‌های فردی و فرهنگی از دو منظر عصب‌شناختی و پدیدارشناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فرهنگیان استان کردستان

ppsc/ppsc.2021.8791.1005

چکیده

رسانه‌ها یکی از مهم‌ترین پدیده‌هایی هستند که اثرات اجتماعی تولید می‌کنند و بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره انسان‌ها و ایفاگر نقشی اساسی در شکل‌دادن به سبک‌زندگی و فرهنگ ما هستند و امکان ندارد در مطالعات اجتماعی، نقش رسانه را نادیده گرفت. رسانه‌ها صرف‌ نظر از اینکه چه محتوایی را انتقال می‌دهند، به صورتبندی‌های خاص فرهنگی، اجتماعی و سیاسی منجر می‌شوند. به عبارتی، شیوه‌ی انتقال فرهنگ بر محتوای آن فرهنگ تأثیر می‌گذارد. یک رسانه‌ی ارتباطی، تأثیر مهمی بر انتشار دانش در مکان و زمان دارد و مطالعه‌ی ویژگی‌های آن برای ارزیابی تأثیرش بر محیط فرهنگی ضروری است. پدیده‌ای همچون اینترنت، مانند سایر رسانه‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهایی –به صورت توأمان– با خود به همراه داشته باشد و اندیشمندان مختلف هر یک از منظری به موضوع نگریسته‌اند و تحلیل خاص خود را ارائه داده‌اند. این مقاله تلاش می‌کند گزارشی مختصر از تأثیرات منفی و مخرب رسانه‌های اینترنتی، از دو منظر و در دو چهارچوب تحلیلی ارائه دهد. یکی از منظر تأثیرات عصب‌شناختی، و دو دیگر از نگاه فلسفی یا پدیدارشناختی، با تکیه بر نظریات ژان بودریار.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Negative Impacts of Internet Media in Individual and Cultural Fields from Both Neurological and Phenomenological Perspectives

نویسنده [English]

  • Poorya Aeini
Farhangian University
چکیده [English]

The media is one of the most important phenomena that produce social effects and are an integral part of people's daily lives and play an essential role in shaping our lifestyle and culture and it is impossible to ignore the role of the media in social studies. The media leads to specific cultural, social, and political formulations, regardless of what content they convey. In other words, the way a culture is transmitted affects the content of that culture. A communication medium has an important effect on the dissemination of knowledge in space and time, and the study of its characteristics is necessary to evaluate its impact on the cultural environment. Phenomena such as the Internet, like other media, have both opportunities and threats,. Different thinkers have each looked at the issue from their own perspectives and presented their own analysis. This article tries to provide a brief report on the negative and destructive effects of Internet media, from two perspectives and in two analytical frameworks. One from the perspective of neurological influences, and the other from a philosophical or phenomenological point of view, based on the theories of Jean Baudrillard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet
  • media
  • social networks
  • culture
  • Baudrillard
دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 1
اولین شماره نشریه علمی تخصصی صیانت فرهنگی و سرمایه اجتماعی منتشر شد.
بهار 1400
صفحه 214-185
  • تاریخ دریافت: 16 اردیبهشت 1400
  • تاریخ پذیرش: 12 خرداد 1400