تبیین جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و مصرف کالاهای فرهنگی فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ppsc/ppsc.2021.8729.1003

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مصرف کالاهای فرهنگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه واحد تهران غرب در سال 1399 می باشدکه از این تعداد با استفاده از کوکران، تعداد 380 نفر از دانشجویان به روش تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی با استفاده از تکنیک پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفته است. پس از گردآوری داده‌ها، بر اساس آمارهای توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزارSPSS ، داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته‌اند.هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مصرف کالاهای فرهنگی می باشد. یافته های نشان می دهند که حاصل شده به این صورت است که بین متغیرهای طبقه اجتماعی-اقتصادی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، تعامل اجتماعی، عضویت در گروه های اجتماعی و در نهایت سرمایه اجتماعی دانشجویان با مصرف فرهنگی آنها رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Explanation of the Relationship between Social Capital and the Consumption of Cultural and Cultural Goods

نویسندگان [English]

  • Soroush Fathi 1
  • Ehsan Alikhani 2
1 Associate Professor and Faculty Member, Department of Sociology, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 M.A. Student of Sociology, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the relationship between social capital and consumption of cultural goods. The statistical population includes all students of West Tehran University in 1399, of which 380 students were selected randomly as a statistical sample using Cochran. This research was conducted using a survey method using a researcher-made questionnaire technique. After collecting the data, the data were analyzed based on descriptive and inferential statistics using SPSS software. The purpose of this study is to investigate the relationship between social capital and consumption of cultural goods. Findings show that the result is that there is a significant relationship between the variables of socio-economic class, social trust, social participation, social interaction, membership in social groups and finally social capital of students with their cultural consumption. Findings show that the result is that there is a significant relationship between the variables of socio-economic class, social trust, social participation, social interaction, membership in social groups and finally social capital of students with their cultural consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural consumption
  • social trust
  • social capital
  • Social Participation
دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 1
اولین شماره نشریه علمی تخصصی صیانت فرهنگی و سرمایه اجتماعی منتشر شد.
بهار 1400
صفحه 129-162
  • تاریخ دریافت: 09 اردیبهشت 1400
  • تاریخ پذیرش: 12 خرداد 1400