بررسی اثربخشی آموزش گروهی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی ذهنی دانشجویان دختر دارای استرس تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

روانشناسی تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، شهرکرد، ایران

ppsc/ppsc.2021.8871.1006

چکیده

زمینه و هدف: بهزیستی ذهنی یکی از ابعاد مهم سلامت روان دانشجویان می باشد که ناشی از نحوه ی ادراک شناختی و عاطفی شخصی از کل زندگی است، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی ذهنی دانشجویان دختر دارای استرس تحصیلی دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری انجام شد.روششناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری به تعداد 350 نفر در سال تحصیلی 98-1397 بودند.از بین کلیه دانشجویان تعداد 150 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب و سپس از بین آن ها تعداد 60 نفر که نمره‌ی استرس تحصیلی بالاتری نسبت به میانگین گروه داشتند به عنوان نمونه نهایی انتخاب گردیدند و به صورت تصادفی در دو گروه 30 نفره(یک گروه آزمایش و یک گروه گواه) قرار گرفتند.در هر دو گروه،پرسشنامه بهزیستی ذهنی به‌ عنوان پیش‌آزمون تکمیل و پس از اتمام مداخله، مجدداً پس‌آزمون و پیگیری برای هر دو گروه اجراء شد.داده‌های گردآوری شده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل تحلیل کواریانس مورد تجزیه ‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: براساس نتایج، آموزش گروهی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش بهزیستی ذهنی تاثیر معنی دار داشته است (96/0=eta، 264=F،0.001>p). نتیجه‌گیری: باتوجه به نتایج این مطالعه میتوان ازآموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی برای افزایش بهزیستی ذهنی دانشجویان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effectiveness of mindfulness-based stress reduction group training on mental well-being of female students with academic stress

نویسنده [English]

  • sudabeh shirani
Educational Psychology, Farhangian University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Mental well-being is one of the important dimensions of students' mental health which is due to personal cognitive and emotional perception of whole life. The aim of this study was to investigate the effectiveness of mindfulness-based group stress reduction training on mental well-being of female students Academic stress of Farhangian University of Chaharmahal and Bakhtiari province was assessed.Research Methodology: The present study was a quasi-experimental study with a pretest-posttest design with a control group. The statistical population of this study included all female students of Farhangian University of Chaharmahal and Bakhtiari province in the number of 350 students in the academic year 1397-98. Among all students, 150 students were selected by random sampling and then 60 of them scored. They had higher academic stress than the average group were selected as the final sample and were randomly divided into two groups of 30 people (one experimental group and one control group). In both groups, the mental well-being questionnaire was completed as a pre-test and after the intervention, the post-test and follow-up were performed again for both groups. Data collected using descriptive statistics including mean and standard deviation and inferential statistics including case analysis Were analyzed. Results: Based on the results, mindfulness-based stress reduction group training had a significant effect on increasing mental well-being (eta = 0.96, F = 264, p <0.001). Conclusion: According to the results of this study, mindfulness-based stress reduction training can be used to increase students' mental well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress Reduction
  • Mindfulness
  • Mental Well-being
  • Academic Stress
دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 1
اولین شماره نشریه علمی تخصصی صیانت فرهنگی و سرمایه اجتماعی منتشر شد.
بهار 1400
صفحه 215-239
  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1400
  • تاریخ پذیرش: 12 خرداد 1400