نقش هوش فرهنگی و سرمایه اجتماعی در پایگاههای هویت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه علوم پزشکی تبریز

2 عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز

3 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

4 عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

5 عضو هیأت علمی دانشگاه مراغه

ppsc/ppsc.2021.8757.1004

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هوش فرهنگی و سرمایه اجتماعی پایگاههای هویت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر تبریز بود. بدین منظور 238 دانشجوی این دانشگاه به روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب شده و ابزارهای پژوهش بر روی آنها اجرا گردید. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه حالت هویت بنیون و آدامز، پرسشنامه هوش فرهنگی. آنگ ووان دین و پرسشنامه سرمایه اجتماعی تسای و گوشال بود. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از ضریب هملستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد سه مولفه هوش فرهنگی، یعنی راهبردی، دانش و رفتاری با هویت معوق همبستگی مثبت معنادار (p <0.05) و مولفه راهبردی هوش فرهنگی با هویت پیشرفته همبستگی منفی معناداری (p <0.05) دارد؛ همچنین سه مولفه راهبردی انگیزشی و رفتاری با هویت آشفته و همبستگی مثبت معناداری (p <0.01) دارند. در زمینه سرمایه اجتماعی نیز، مولفه شناختی سرمایه اجتماعی با هویت معوق و مولفه های شناختی و رابطه ای با هویت پیشرس همبستگی مثبت معناداری (p <0.05) نشان میدهند.نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد مولفه های هوش فرهنگی، بویژه راهبردی و رفتاری، در پیش بینی پایگاههای هویتی، بویژه پایگاه هویتی آشفته و معوق،نقش معناداری دارند. علاوه بر این یافته ها نشان داد دو مولفه سرمایه اجتماعی، سرمایه شناختی ورابطه ای، نقش معناداری در پیش بینی هویت پیشرس و معوق دارند یافته های مطالعه حاکی این است که سرمایه اجتماعی و هوش فرهنگی در وضعیت هویت دانشجویان دخیل بوده و از اینرو لازم است به کاربست و آموزشهای لازم درزمینه سرمایه اجتماعی و هوش فرهنگی پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Cultural Intelligence and Social Capital in Students Identity Identities of Tabriz University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

 • Mahdi Parvinzadeh Leylan 1
 • Ali Khadivi 2
 • Yousef Kheiri 3
 • Jalil Babapour Kheiroddin 4
 • Easa Hekmati 5
1 Teacher at Tabriz University of Medical Sciences
2 Faculty member of Sahand University of Technology, Tabriz
3 Faculty member of Tabriz University of Medical Sciences
4 Faculty member of Tabriz University
5 Faculty member of Maragheh University
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of cultural intelligence and social capital in student identity identities of Tabriz University of Medical Sciences. To this end, 238 students of this university were selected by simple random sampling method and research tools were implemented on them. The research instruments were Bonyon & Adams identity identity questionnaire, Cultural Intelligence Questionnaire. Ang and Van Din and Social Capital Questionnaire. The collected data were analyzed using Pearson's correlation coefficient and multiple regression. The findings of the study showed that there are significant positive correlations between the three components of cultural intelligence, namely, strategic, knowledge and behavior with deferred identity (p <0.05), and the strategic component of cultural intelligence with advanced identity has a negative significant correlation (p <0.05); also, three strategic components, Motivational and behavioral relationships with turbulent identity and podium have a significant positive correlation (p <0.01). In the field of social capital, the cognitive component of social capital with deferred identity and cognitive and relational components with the identity of the podium show a significant positive correlation (p <0.05). The results of regression analysis also showed that the components of cultural intelligence, especially strategic and behavioral, have a significant role in predicting identity bases, especially the turbulent and deferred identity database. In addition, the findings showed that the two components of social capital, cognitive and relational capital, have a significant role in predicting predefined and deferred identity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Identity
 • social capital
 • Cultural Intelligence
 • Students
دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 1
اولین شماره نشریه علمی تخصصی صیانت فرهنگی و سرمایه اجتماعی منتشر شد.
بهار 1400
صفحه 163-184
 • تاریخ دریافت: 12 اردیبهشت 1400
 • تاریخ پذیرش: 12 خرداد 1400