مدلسازی رابطه علت و معلولی سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی (مطالعه موردی: ساکنین منطقه 2 شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ppsc/ppsc.2021.8727.1001

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در میان خانواده های ساکن منطقه 2 شهر تهران است. برای فهم و پی بردن به رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده است. جامعه مورد بررسی ما در این تحقیق کلیه خانواده های منطقه 2 شهر تهران می‌باشد که تعداد آنان به 205883 نفر می‌رسد که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 385 نفر می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده که بعد از برآورد اعتبار و پایایی در بین پاسخگویان توزیع گردید. شاخص های مورد سنجش برای سنجش کیفیت زندگی عبارتند از وضعیت سلامت و تغذیه، کیفیت آموزش،گذران اوقات فراغت، کیفیت مادی، کیفیت محیطی، بهزیستی روانی. برای سنجش سرمایه اجتماعی نیز از شاخصهای اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و ارتباطات (روابط و پیوندهای میان افراد) استفاده شده است. یافته ها بیانگر این است که بین تمام ابعاد متغیر سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. به این معنی که تغییرات در میزان سرمایه اجتماعی باعث ایجاد نوسان در متغیر وابسته (کیفیت زندگی) خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Cause-and-Effect Relationship between Social Capital and Quality of Life (Case Study: Residents of 2nd District of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mokhtarpour 1
  • Parvin Farzanfar 2
1 Assistant Professor of Sociology, West Tehran Branch, Islamic Azad University. Tehran, Iran
2 Ph.D. Student of Sociology, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the relationship between social capital and quality of life among families living in District 2 of Tehran. Survey method has been used to understand the relationship between social capital and quality of life. Our study population in this study is all families in District 2 of Tehran, whose number reaches 205883 people, which according to Cochran's formula is a sample size of 385 people. The data collection tool was a researcher-made questionnaire which was distributed among the respondents after estimating the validity and reliability. Measured indicators for measuring quality of life are health and nutrition status, quality of education, leisure time, material quality, environmental quality, mental well-being. To measure social capital, indicators of social trust, social participation and communication (relationships and connections between individuals) have been used. Findings indicate that there is a significant and direct relationship between all variables of social capital and quality of life. This means that changes in the amount of social capital will cause fluctuations in the dependent variable (quality of life).

کلیدواژه‌ها [English]

  • social trust
  • Quality of Life
  • social capital
  • Participation
  • Tehran
دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 1
اولین شماره نشریه علمی تخصصی صیانت فرهنگی و سرمایه اجتماعی منتشر شد.
بهار 1400
صفحه 60-90
  • تاریخ دریافت: 09 اردیبهشت 1400
  • تاریخ پذیرش: 20 اردیبهشت 1400