بررسی مؤلّفه های امنیّت در نهج البلاغه، براساس استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس ادارۀ حراست و مدرّس دانشگاه فرهنگیان همدان

ppsc/ppsc.2021.8681.1000

چکیده

یکی از مسائل اساسی همة جوامع بشری، حفظ امنیّت است. اگر امنیّت در هر جامعه‌ای کاهش یابد؛ تبعات و آسیب‌های گوناگون را به دنبال خواهد داشت. نهج البلاغه جزء منابع غنی و مفید در زمینۀ مؤلّفه های امنیّتی است. در این پژوهش با استفاده از روش جمع آوری اطّلاعات، به صورت کتابخانه ای و براساس مزیّت استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد در حوزۀ تجزیه و تحلیل اطّلاعات پرداخته شده است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی انواع امنیّت در نهج البلاغه و احصا و استخراج مقوله ها و مفاهیم مربوط به آن هاست. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در سخنان امام علی(ع)، مجموعاً 10 مؤلّفه و مقولۀ اصلی و تعداد 122 مفهوم و نشانۀ امنیِتی در جنبه های گوناگون امنیّت فردی، خانوادگی، اجتماعی، معنوی، روحی و روانی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، قضایی و مرزی، در نهج البلاغه تعداد 10 ارزش بنیادین، 12 ارزش اساسی و 39 ارزش کارکردی، به عنوان منشور برقراری امنیّت، وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the components of security in Nahj al-Balaghah, based on the Foundation's data theorizing strategy

نویسنده [English]

  • farhad nazari
Head of Security Department and lecturer at Farhangian University of Hamadan
چکیده [English]

One of the fundamental issues of all human societies is to maintain security. If security is reduced in any society; It will have various consequences and damages. Nahj al-Balaghah is one of the rich and useful sources in the field of security components. In this research, using the data collection method, it has been studied in a library and based on the advantages of the foundation data theorizing strategy in the field of information analysis. The purpose of this study is to investigate the types of security in Nahj al-Balaghah and to count and extract the categories and concepts related to them. The findings of the research indicate that in the words of Imam Ali (AS), a total of 10 main components and categories and 122 concepts and signs of security in various aspects of personal, family, social, spiritual, spiritual, economic, cultural, Political, Judicial and Border In Nahj al-Balaghah, there are 10 fundamental values, 12 fundamental values ​​and 39 functional values, as a charter of security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Components
  • Security
  • Nahjul Balagha
  • Strategy
  • Theory
  • Data Foundation
دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 1
اولین شماره نشریه علمی تخصصی صیانت فرهنگی و سرمایه اجتماعی منتشر شد.
بهار 1400
صفحه 1-59
  • تاریخ دریافت: 04 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 27 اردیبهشت 1400
  • تاریخ پذیرش: 12 خرداد 1400