اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهدی نامداری پژمان

دکتری مدیریت آموزشی مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی درسی و آموزشی دانشگاه فرهنگیان

namdaripejmangmail.com
02187751186


تحصیلات

/     کارشناسی مدیریت و برنامه­ریزی آموزشی(دانشگاه پیام نور همدان)، 1383-1380، «معدل: 23/17»

/     کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی (دانشگاه خوارزمی تهران)، 1387-1385: «معدل: 77/18»

/     دکتری مدیریت آموزشی (دانشگاه تهران)، 1391-1396، «معدل: 20/18»

 

تجارب زیسته حرفه­ای

/     مدیر کل دفتر برنامه­ریزی درسی و آموزشی دانشگاه فرهنگیان از سال 1397

/     مدیر سنجش شایستگی­های حرفه­ای منابع انسانی دانشگاه فرهنگیان از سال 1393 تا 1397

/     مدیر کل مشاوره و سلامت دانشگاه فرهنگیان از سال 1391 تا 1393

 

زمینه‏های مطالعاتی

/     سیاست­گذاری آموزشی

/     صلاحیت­های حرفه­ای منابع انسانی

/     تضمین کیفیت فرایندهای سازمانی

/     تحلیل سیاست­­ها و سیستم­های سازمانی

 

مهارت­های نرم­افزاری

/     نرم­افزارهای اداری (ورد، اکسل، اکسس، پاورپوینت)

/     نرم­افزار تحلیل آماری SPSS

/     نرم­افزارهای مدل معادلات ساختاری LISREL ، AMOS و PLS

/     نرم­افزار تحلیل داده­های کیفی MAXQDA، NViVo

/     جستجوی منابع علمی و مدیریت منابع تحقیق EndnoteوMendely

 

تجربیات بین­المللی

/     ناظر مطالعات بین­المللی تیمز 2015

/     نماینده وزارت آموزش و پرورش در نشست بین­المللی «تضمین کیفیت در مدارس»، نپال، 2016

/     فرصت مطالعاتی با عنوان «یادگیری و آموزش کوانتومی»، آلمان، 2020

سوابق تدریس

/     دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی (کارشناسی ارشد)، 1393 تا 1394: روش‏های ارزشیابی آموزشی، طراحی آموزشی

/     دانشگاه فردوسی مشهد، اقتصاد آموزش و پرورش (کارشناسی و کارشناسی ارشد)، 1397 تا 1398، نظارت و راهنمایی آموزشی

/     دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مقصودی همدان (کاردانی و کارشناسی)، 1388 تا 1391: روش تحقیق، اقدام‏پژوهی، سنجش و اندازه­گیری، آمار استنباطی، طراحی و مطالعه مسائل یاددهی-یادگیری؛ پردیس نسیبه تهران (کارشناسی)، 1392: اقدام­پژوهی؛ پردیس شهید چمران تهران، 1393: روش تحقیق، آموزش و پرورش ابتدایی، دوره اول و دوم متوسطه؛ پردیس شهید چمران تهران، 1394: ارزشیابی یادگیری (کارشناسی)، آمار (کارشناسی ارشد)، کاربرد کامپیوتر (کارشناسی ارشد)؛ پردیس شهید چمران تهران، 1395: پروژه (کارشناسی)

/     دانشگاه جامع علمی-کاربردی(کاردانی و کارشناسی)، 1389 و 1390: آمار در روانشناسی، سنجش و اندازه‏گیری، روش تحقیق، مقدمات برنامه­ریزی آموزشی و درسی

/     دانشگاه پیامنور، 1390: پروژه

سوابق خاص حرفه­ای

/     استقرار ساختار مشاوره در پردیس­ها و مراکز دانشگاهی دانشگاه فرهنگیان، 1392

/     طراحی و اجرای طرح ارزشیابی صلاحیت­های حرفه­ای مهارت­آموزان، 1395

/     طراحی ساختار سنجش دستاوردهای یادگیری دانشجویان، 1395

/     طراحی ساختار ارزش افزوده دانشجویان، 1396

/     عضو کارگروه رتبه­بندی معلمان در سطح وزارت آموزش و پرورش، 1396

/     طراحی و استقرار ساختار گروه­های آموزشی دانشگاه فرهنگیان، 1397

/     طراح و مجری تربیت معلم چندمهارتی، 1399

/     تدوین و بازنگری بیش از 50 برنامه درسی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد، 1397-1399

 

 

 

 

مقالات علمی و پژوهشی

/     (1386). نقش متغیرهای خانوادگی، روانشناختی و فراشناختی در عملکرد ریاضی دانش­آموزان سوم راهنمایی شرکت کننده در مطالعه تیمز 2007: ارائه یک الگوی علّی. مجله پژوهش علوم انسانی، 22، 213-242.

/     (1388). مدیریت دانش پژوهشی در سازمان­های یادگیرنده. مجله پژوهش علوم انسانی، 10 (26):230-213.

/     (1390). ارزیابی کیفی عملکرد دانشجو با پوشه عملکرد الکترونیکی: امکانات و محدودیت‏ها. مجله راهبردهای آموزش، 4، (1)، 46-39.

/     (1390). تأثیر روش حلقه­های پژوهشی بر بهبود مهارت­های ارتباطی، نگرشی و عملکردی دانشجویان. مجله راهبردهای آموزش، (3)4، 119-113.

/     (1390). نقش متغیرهای نگرش، خودپنداره و فعالیت­های اولیه سوادآموزی در پیش­بینی سواد خواندن دانش­آموزان ایرانی بر اساس مقیاس پیرلز 2006. نشریه علوم تربیتی، (3)18، 131-154.

/     (1390). ارتباط عوامل شناختی فردی و خانوادگی با ابعاد درک مطلب خواندن دانش­آموزان چهارم ابتدایی شرکت کننده در مطالعه پرلز 2006. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 20، 37-57.

/     (1391). نقش رگه‏های شخصیت در تکوین تضاد شغلی کارمندان اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، (13)4، 26-9.

/     (1392). تحلیل ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان جمعیت هلال احمر استان همدان، فصلنامه علمی پژوهشی امداد و نجات، (2)5، 13-1.

/     (1392). شناسایی موانع اجرای برنامه معلم پژوهنده از دیدگاه معلمان پژوهنده و کارشناسان: مطالعۀ موردی استان همدان، مجله دانشور رفتار، (3)20، 218-197.

/     (1393). بررسی رابطه سواد آکادمیک و سواد هیجانی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه کردستان، مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی،(3)7، 139-135.

/     (1393). ارتباط تعهد سازمانی و معنویت در محیط کار با رفتار اخلاقی کارکنان، فصلنامه علمی-پژوهشی اخلاق در علوم و فناوری، 4، 59-50.

/     (1394). میزان کاربست نظریه­های یادگیری در فرایند آموزش و ارتباط آن با نمره ریاضی، مجله پژوهش در برنامه‏ریزی درسی، 23، 43-62.

/     (1394). نقش رویکردهای مذاکره و اعتماد سازمانی در میزان درگیری شغلی کارکنان صنایع متوسط استان همدان، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، (1)4، 145-123.

/     (1394). نقش رگه­های شخصیت در پیش­بینی میزان تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارمندان: مطالعه موردی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، (3)6، 43-62.

/     (1396). اثربخشی برنامه درس پژوهی بر مهارت­های حرفه‏ای معلمان شاغل در آموزش و پرورش استثنایی استان همدان. دو فصلنامه رویکردهای نوین آموزشی، 25، 46-74.

/     (1396). طراحی الگوی تضمین کیفیت برنامه‏ریزی آموزشی دانشجو-معلمان در دانشگاه فرهنگیان. دو فصلنامه مطالعات برنامه­ریزی آموزشی، (12)6، 55-92.

/      (1397). تحلیلی پدیدارشناسانه بر درک تضمین کیفیت آماده­سازی دانشجومعلمان. فصلنامه پژوهش در تربیت معلم، (3)1، 197-225.

/     (1397). مقایسه اثربخشی مدارس هیأت امنایی و عادی استان همدان در سال 1391 بر اساس مدل ترکیبی پارسونز-سنجری. فصلنامه مدیریت و برنامه­ریزی در نظام­های آموزشی، (2)11، 77-104.

/     (1398). شناسایی مؤلفه‏های اثرگذار در تضمین کیفیت آماده­سازی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان: رویکرد کیفی. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 10(2)، 1-34.

/     (1399). تاثیر یادگیری خودراهبر و روش ترکیبی بر زبا ن­آموزی و ایجاد مهارت­های ارتباطی نوآموزان دوزبانة پیش‏دبستانی. مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 13 (4)، 409-421

همایش­های بین­المللی

/     (1389). ارزیابی مهارت­های تفکر انتقادی و تعیین ارتباط آن با ابعاد سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان، اولین همایش ملی تفکر انتقادی و نظام سلامت به همراه تله کنفرانس بین­المللی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اسفندماه.

/     (1393). ارزیابی کیفیت برنامه درسی در نظام آموزش عالی: مورد مطالعه دانشگاه خوارزمی، اولین کنفرانس بین‏المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، آبان ماه.

/     (1395). مطالعه پدیدارشناسانه درک مدیران ستادی دانشگاه فرهنگیان از فرایند تغییر ساختار مراکز تربیت معلم به مراکز دانشگاهی، کنفرانس بین­المللی مدیریت تغییر و تحول، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، مهرماه.

/     (1397). نگاهی تطبیقی به تغییر پارادایم­های تضمین کیفیت آموزش عالی. نخستین همایش بین­المللی و دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام­های دانشگاهی، دانشگاه الزهرا، اردی­بهشت.

/     (1397). رویکرد عمل­محور کل­نگرانه، پرده اخیر تضمین کیفیت تربیت معلم. سومین کنفرانس بین­المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا. دانشگاه تهران، شهریور.

همایش­های ملی

/     (1388). میزان توجه به ایجاد خلاقیت ذهنی و حل مسئله در کتاب­های درسی دوره راهنمایی. همایش برنامه درسی دوره راهنمایی و متوسطه. دانشگاه خوارزمی تهران، آبان ماه.

/     (1388). اثر روش مطالعه پس­ختام بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان سال سوم راهنمایی. همایش ملی کتابخانه‏های آموزشگاهی. دانشگاه فردوسی مشهد، اردیبهشت ماه.

/     (1388).مدل­یابی معادلات ساختاری: روش آماری چندجانبه­نگر در پژوهش‏های رفتاری. پنجمین همایش ملی تخصصی آمار پیام نور. دانشگاه پیام نور تویسرکان، اسفندماه.

/     (1389). اثربخشی دوره­هایICDL از دیدگاه دبیران و مدیران مدارس متوسطه شهر همدان. همایش ملی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه آموزش. دانشگاه آزاد اسلامی کرج، آذرماه.

/         (1389). تحلیل عاملی تاییدی تحلیل رفتگی شغلی و ارتباط آن با رضایت شغلی درکارکنان زندان همدان. دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران. دانشگاه آزاد خوراسگان، آذرماه.

/     (1389). وضعیت موجود فاوا در ایران و کشورهای هم­سطح از نظر تولید ناخالص ملی و ارتباط آن با دستیابی به اهداف اطلاعاتی. سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات. دانشگاه آزاد اسلامی همدان، بهمن.

/     (1389). ضرورت­ها و امکانات اقدام­پژوهی در برنامه درسی تربیت معلم. همایش ملی برنامه درسی تربیت معلم. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، اسفندماه.

/     (1390). کارایی و اثربخشی در مدیریت: استنباط ملاک­ها از دیدگاه امام علی (ع). اولین همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی. دانشگاه بوعلی سینا، اردیبهشت ماه.

/     (1390). تحلیل رگرسیونی میزان تأثیرپذیری نمره فیزیک دانش­آموزان از راهبردهای خودتنظیمی، خودکارآمدی و یادگیری خودراهبر بر اساس مطالعه تیمز پیشرفته. اولین همایش ملی یافته­های علوم شناختی در تعلیم و تربیت. دانشگاه فردوسی مشهد، آذرماه.

/     (1390). میزان آشنایی مدیران با مهارت­های مدیریت زمان و رابطه آن با عملکرد آنان در مدارس ابتدایی. اولین همایش مدیریت آموزشی. انجمن مدیریت آموزشی ایران، بهمن ماه.

/     (1391). درس­پژوهی: الگوی رشد حرفه­ای و پژوهش کلاس­محور. چهارمین همایش ملی آموزش. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، اردیبهشت ماه.

/     (1392). تأثیر آموزش به کمک نرم­افزار بر میزان یادگیری و گرایش دانش­آموزان به نماز. همایش ملی فناوری­های نوین در تعلیم و تربیت. اداره کل آموزش و پرورش اصفهان، تیر ماه.

/     (1392). تحلیل ساختاری سازه رهبری دانشی و ارتباط آن با ظرفیت یادگیری سازمانی در مدارس هوشمند. ششمین کنفرانس مدیریت دانش. مرکز همایش­های شهید بهشتی تهران، اسفندماه.

/     (1392). ماهیت اخلاق حرفه­ای و ضرورت­شناسی آن برای مدیران آموزشی. اولین همایش اسلام و ارزش­های متعالی با تأکید بر اخلاق. دانشگاه تربیت رجایی، تهران، اسفند.

/     (1394). فرهنگ کیفیت در نظام­های دانشگاهی. دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام‏های دانشگاهی. دانشگاه فرهنگیان، اردی­بهشت ماه.

/     (1395). معرفی الگوی ارزشیابی صلاحیت­های حرفه­ای دانشجو معلمان ایران. سومین کنفرانس ملی و دهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام­های دانشگاهی. دانشگاه تربیت مدرس، اردی­بهشت ماه.

/     (1395). آسیب­شناسی برنامه کارورزی از دیدگاه استادان راهنمای آن: مطالعه­ای کیفی. دومین همایش ملی تربیت معلم. دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید باهنر استان اصفهان، اردی­بهشت ماه.

/     (1395). خودکارآمدی جمعی و نقش آن درتوسعه بینش پژوهشی معلم. همایش ملی توسعه حرفه­ای و تکریم معلم. دانشگاه پیام نور همدان، آذر ماه.

/     (1395). تاثیر کاربست راهبردمدیریت کارآفرین بر شاخص های کارآفرینی فردی و سازمانی. دومین کنفرانس بین‏المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری. دانشگاه شیراز، آذرماه.

/     (1396).توسعه فردی مداوم اعضای هیأت علمی: مبانی و الگوها. یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام­های دانشگاهی. دانشگاه تبریز، اردی­بهشت ماه

/     (1397).نگاهی نقادانه به عملکرد معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان: مطالعه کیفی. چهارمین همایش ملی تربیت معلم. دانشگاه خوارزمی، اردی­بهشت.

/     (1398).بررسی وجوه تضمین کیفیت تربیت معلم در گذر یکصد سالگی: راه­های پیموده و مسیر آینده. همایش ملی بزرگداشت یکصدمین سال تربیت معلم در ایران. دانشگاه فرهنگیان، اردی­بهشت.

/     (1398).نقش میانجی تنظیم هیجان در رابطه الگوهای ارتباطات خانواده/ استادان با جرات‏ورزی در دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان. چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش، آذرماه

/     (1398). شفافیت فناورانه در ذهن فراگیران و استلزامات آن در بهره گیری از فناوری آموزشی. اولین همایش برنامه ریزی درسی و تربیت ذهن در تربیت معلم، اسفندماه.

تألیف و ترجمه

/     [مترجم].اقدام­پژوهی، پژوهشی در جهت بهبود عملکرد. انتشارات پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، 1390.

/     [نویسنده]. درس پژوهی: نظریه، تحقیق و عمل. انتشارات فراگیر هگمتانه، 1393.

طرح­های پژوهشی

/     [مجری] (1392). نقش فعالیت­های خانوادگی و فردی در عملکرد سواد خواندن دانش­آموزان پایه چهارم ابتدایی (بر اساس مطالعات پرلز 2006)، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، مرکز ملی تیمز و پرلز.

/     [مجری] (1391). شناسایی موانع اجرای برنامه معلم پژوهنده از دیدگاه معلمان پژوهنده و کارشناسان استان همدان در سال 1388. پژوهشکده تعلیم و تربیت استان همدان.

/     [مجری] (1392). اثربخشی برنامه درس پژوهی بر رشد حرفه­ای معلمان آموزش و پرورش استثنایی استان همدان در سال تحصیلی 90-1389، پژوهشکده تعلیم و تربیت استان همدان.

/     [همکار] (1392).مقایسه اثربخشی مدارس هیأت امنایی و عادی استان همدان در سال 1391 بر اساس مدل ترکیبی پارسونز، پژوهشکده تعلیم و تربیت استان همدان.

/     [همکار] (1392). تحلیل محتوای کتاب­های علوم تجربی راهنمایی بر اساس تکنیک ویلیام رومی و مدل تحلیل عناصر مریل، 1391، پژوهشکده تعلیم و تربیت استان همدان.

/     [همکار] (1394).بررسی روش­های تحقق درآمدهای مصرّح در قانون شوراهای آموزش و پرورش، سازمان مدارس غیردولتی و توسعة مشارکت­های مردمی و خانواده.

/     [همکار] (1394). بررسی مبانی نظری و عملیاتی توسعه مشارکت در آموزش و پرورش در ابعاد مختلف (سند جامع مشارکت)، 1394، دفتر توسعه مشارکت­های مردمی وزارت آموزش و پرورش

برگزاری کارگاه

/     اقدام­پژوهی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران (خوارزمی)، آذرماه، 1386.

/     محاسبات آماری در علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه تربیت معلم تهران (خوارزمی)، آذرماه، 1386.

/     روش تهیه مقالات علمی. آموزش و پرورش استان همدان، مرداد ماه، 1386

/     تحلیل داده­های کیفی با نرم­افزار MAXQDA. دانشگاه فرهنگیان، تهران، آبان 1395

/     درس­پژوهی. آموزش و پرورش استان آذربایجان­شرقی، اسفند 1395

/     سنجش صلاحیت محور. دانشگاه فرهنگیان، مازندران، آذر 1396

/     روش تحقیق کیفی با کاربرد نرم­افزار MAXQDA. دانشگاه تربیت مدرس، تهران، اردی بهشت 1397

/     روش تحقیق کیفی با کاربرد نرم­افزار MAXQDA. سازمان پژوهش و برنامه­ریزی آموزشی، تهران، آبان ماه 1397

/     معلمی در مقام یک حرفه. دانشگاه شهید بهشتی، تهران، اردیبهشت ماه 1398

/     پارادایم­های تضمین کیفیت در آموزش. دانشگاه فردوسی، مشهد، اردیبهشت ماه 1398

/     روش­های انتقال مفاهیم، شرکت بسته­بندی آسان­پک قزوین، مهرماه 1398

افتخارات

/     رتبه 2 آزمون کارشناسی ارشد، 1385                       0معلم نمونه کشوری، 1389

/     رتبه 1 آزمون دکتری در گزینش نهایی، 1391              0پژوهشگر نمونه دانشگاهی استان همدان، 1390

/     پژوهشگر نمونه دانشگاه فرهنگیان، 1391 و 1393       0مدیر نمونه کشوری دانشگاه فرهنگیان، 1397

/     استعدادهای درخشان و دانشجوی نمونه دانشگاه خوارزمی