اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکترمهرداد نوابخش

فوق دکتری جامعه شناسی حقوقی استاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

navabakhshsrbiau.ac.ir
08822222222


هطخصات فردی --------------------------------------------------------------------------------
ًبم ّ ًبم عبًْاػگی : هِرداد ًْاتخص هتْلؼ :1345 ىوبؿٍ ىٌبمٌبهَ :1081 آػؿک :تِـاى، پبمؼؿاى، ثْمتبى چِبؿم، ًجو 10عیبثبى ىِیؼ پبیؼاؿ فـػ، پلان
تلفی هضل کبؿ :2780500-021
هـتجَ ػلوی :امتبػ Navabakhsh@srbiau.ac.ir
 Mehrdad_navabakhsh@yahoo.com

سْاتق تحصیلی داًطگاُی ---------------------------------------------------------------------
ػّؿٍ فْق ػکتـی ربهؼَ ىٌبمی صمْلی میبمی اف ػاًیگبٍ ًبًت، فـاًنَ ػؿ تبؿیظ  [28-07-2008] ػکتـی تغََی ؿىتَ ربهؼَ ىٌبمی اف ػاًیگبٍ آفاػ املاهی ّاصؼ ػلْم ّ تضمیمبت  تِـاى ػؿ تبؿیظ [ 12-03-1998] ػّؿٍ تغََی هؼیـیت ّ طـاصی ىِـی اف ػاًیگبٍ هتـّپلیتی لٌؼى، اًگلنتبى ػؿ تبؿیظ  [14-04-2009] ػّؿٍ تغََی تْمؼَ ىِـی اف ػاًیگبٍ ًیْ ثـلیی، آلوبى ػؿ تبؿیظ  [29-06-2003] ػّؿٍ تغََی هؼیـیت ّ طـاصی ىِـی اف ػاًیگبٍ آهـیکبیی ىبؿرَ، اهبؿات ػؿ تبؿیظ  [31-10-2006] اًگلنتبى ػؿ تبؿیظ ، ػّؿٍ تغََی ىِـ ّ صمْق ىِـًّؼی اف ػاًیگبٍ لٌؼى  [22-11-2007] اًگلنتبى ػؿ تبؿیظ ، ػّؿٍ تغََی تْمؼَ ىِـی اف ػاًیگبٍ ثـّکل آکنفْؿػ  [16-02-2008] اجرایی –خذهات علوی --------------------------------------------------------------------------
ردی ف
ًْع فعالیت هحل
هطخصات اتلاغ تاریخ اًجام فعالیت ضوارٍ تاریخ از تاریخ تا تاریخ
هؼبّى ُوبٌُگی ػاًیگبٍ آفاػ املاهی 1 امتبى تِـاى
تب کٌْى 1393 93/2/3 10/17510 امتبى تِـاى
2
ػضْ ىْؿای ثـًبهَ ؿیقی آهْفىی ّ ػؿمی ػاًیگبٍ آفاػ املاهی تب کٌْى 1393 93/4/14 10/46189 تب کٌْى 1393 93/11/19 15/215832 - ػضْ ُیئت هویقٍ ػاًیگبٍ آفاػ املاهی 3 ػضْ ّ ػثیـ ىْؿای اًتَبثبت امتبى تِـاى 4 تب کٌْى 1393 93/3/24 10/58833 هیبّؿ ؿیبمت ػاًیگبٍ ّ ػضْ ىْؿای 5 هزبفی تٌظین ّ آییی ًبهَ ُبی ػاًیگبٍ تب کٌْى 1393 93/1/26 10/10567 6 ػضْ کبؿگـٍّ تغََی کویتَ هؼیـیت مٌؼ املاهی ىؼى ػاًیگبٍ ُب ّ هـاکق آهْفىی تب کٌْى 1393 93/2/14 /ػه 93/4441 7 ػضْ کویتَ هٌتغت ػاًیکؼٍ ػلْم ّاًنبًی ّ ارتوبػی تب کٌْى 1393 93/2/20 15752
2

ػاًیگبٍ آفاػ املاهی امتبى الجـف ّ 12 ؿئیل هٌطمَ 8 لقّیی
- -1390 1392 ػاًیگبٍ آفاػ املاهی امتبى تِـاى 8 ػثیـ هٌطمَ 9 - -1391 1392 ؿئیل ّاصؼ اؿاک امتبى هـکقی 10 - -1376 1383 ؿئیل ّاصؼ آىتیبى امتبى هـکقی 11 - -1371 1376 هؼبّى آهْفىی ّ ػاًیزْیی 12 ّاصؼ ػلْم ّتضمیمبت - -1383 1385 هؼبّى ػاًیزْیی ّاصؼ ػلْم 13 ّتضمیمبت - -1385 1391 هؼبّى اػاؿی ّ هبلی ّاصؼ ػلْم 14 ّتضمیمبت - -1391 1392 ػضْ گـٍّ ػلوی تغََی ؿىتَ ربهؼَ 15 ىٌبمی 86/1/15 84/1/15 84/1/15 8/44879 8هٌطمَ 16 ػضْ کوینیْى هْاؿػ عبً آهْفىی ّاصؼ ػلْم ّتضمیمبت ّاصؼ ػلْم 84/2/15 84/2/15 30/25567 ّتضمیمبت ػضْ کویتَ ػلوی ثـؿمی همبلَ ُب ی 17 85/7/24 621/729 ُوبیو هلی ؿّاى ىٌبمی ّ ربهؼَ ّاصؼ ؿّػ ُی - ؿیبمت ىْؿای آهْفىی ّ ػاًیزْیی ّاصؼ 18 ػلْم ّتضمیمبت ّاصؼ ػلْم 85/9/28 42650 ّتضمیمبت -28/9/87 ػضْ ىْؿای فـٌُگی ّاصؼ ػلْم ّتضمیمبت ّاصؼ ػلْم 19 ّتضمیمبت 34230 27/10/85 27/10/85 27/10/87 20 ػثیـ ثغو تفنیـ ارتوبػی هزلَ ػلوی ّ پژُّیی اًزوی ػلْم لـاى ّ صؼیج اًزوی ػلْم 87/3/22 86/3/22 86/3/22 86133 لـاى ّ صؼیج ػضْ اٍلی کویتَ طـس ّ ثـًبهَ ّ ثْػرَ 21 ّاصؼ ػلْم 87/1/17 87/1/17 8295/58 ّتضمیمبت ؿئیل کوینیْى هْاؿػ عبً ػاًیزْیی ّاصؼ ػلْم 22 87/3/22 87/3/22 15842 ّتضمیمبت ػضْ کویتَ اؿفیبثی ّ ًظبؿت ثـ آفهْى ّاصؼ ػلْم 23 87/3/22 15603 ّتضمیمبت - ػضْ کوینیْى پؾیـه امبتیؼ ّاصؼ ػلْم 24 ّتضمیمبت 17740 1/4/87 1/4/87 1/4/89 ػضْ ىْؿای پژُّیی ّاصؼ 25 ّاصؼ ػلْم 88/4/11 87/4/11 87/4/11 1428 ّتضمیمبت ؿئیل ىْؿای ػاًیزْیی ّاصؼ ّاصؼ ػلْم 26 88/4/19 87/4/19 87/4/19 21675 ّتضمیمبت ػضْ ىْؿای پژُّیی ػاًیکؼٍ ّاصؼ ػلْم 27 88/5/12 87/5/12 87/5/12 8295/4842 ّتضمیمبت ػضْ ىْؿای پژُّیی ّاصؼ ّاصؼ ػلْم 28 ّتضمیمبت 83138/8295 21/6/88 21/6/88 21/6/89تألیف کتاب -----------------------------------------------------------------------------------۱ .
ت کٌْلْژی اطلاعات در داًطگاٍ ُای ایراى تؼؼاػ ٍفضَ :388 ًیـ :ًیـ ػلن ىبثک :5-675-224-964-978

3


۲ .
جاهعَ ضٌاسی گردضگری ضِری (تاریخ اًذیطَ ّ ًظریَ در ج اهعَ ضٌاسی تْریسن ) تؼؼاػ ٍفضَ :280 ًیـ 1392 عـػاػ، 11( :ثِوی ثـًب ) ىبثک :978-964-8023-59-6 لطغ کتبة :ؿلؼی
۳ .


هعرفت ّ هکتة فراًکفْرت هیغَبت کتبة تؼؼاػ ٍفضَ :224 ًیـ 1390 عـػاػ، 21( :رِبى کتبة ) ىبثک :978-964-2533-65-7 لطغ کتبة :ؿلؼی
۴ .


SPSS کارترد رّش ُای آهاری در علْم اجتواعی تا ًرم افسار تؼؼاػ ٍفضَ :352 ًیـ 1390 هـػاػ، 17( :ُلَ ) ىبثک :978-964-2932-35-1 لطغ کتبة :ؿصلی
۵ .


درآهذی تر جاهعَ ضٌاسی ضِری ًیـ )1388( :آفاػ املاهی ّاصؼ ػلْم ّ تضمیمبت
۶ .


کارترد ًظریَ ُای اجتواعی در رّش ضٌاسی تحقیق
تؼؼاػ ٍفضَ :260 ًیـ 1388 عـػاػ، 21( :رِبى کتبة ) ىبثک :978-964-2533-32-9 لطغ کتبة :ؿلؼی
۷ .


ICTs( جاهعَ ضٌاسی فی آّری اطلاعات ّ ارتثاطات ضِری ) ًیـ )1388( :آفاػ املاهی ّاصؼ ػلْم ّ تضمیمبت
4

۸ .


هثاًی تْسعَ پایذار ضِری تؼؼاػ ٍفضَ :224 ًیـ 1388( :ربهؼَ ىٌبمبى ) ىبثک :978-600-5546-15-6 لطغ کتبة :ّفیـی
۹ .


هثاًی ًظریَ در جاهعَ ضٌاسی(درآهذی تر رّش ضٌاسی علن ّ تکٌْلْژی) تؼؼاػ ٍفضَ :208 ًیـ 1386 اؿػیجِیت، 01( :پـػیل ػاًو ) ىبثک :964-94990-0-8
۱۰ .


رّضِای ًْیی پژُّص تا تاکیذ تر ترًاهَ ریسی جوعیتی تؼؼاػ ٍفضَ :316 ًیـ 1382( :پیبم ػیگـ ) ىبثک :964-7623-09-7
۱۱ .


درآهذی تر هکاتة ّ ًظریَ ُای هردم ضٌاسی ٍفضَ :201 ًیـ 1382 :ػاًیگبٍ آفاػ املاهی ّاصؼاؿاک (ثِبؿ ) ىبثک :0-4-94504-964

۱۲ .


۱۳ .


اصْل ّ هثاًی رّش تحقیق علوی ٍفضَ :254 ًیـ 1382( :پیبم ػیگـ ) ىبثک :0-6-92571-964در آهذی تر سرهایَ اجتوائی تا رّیکرد جاهعَ ضٌاسی ضِری

ٍفضَ :302 ًیـ 1393( :فـٌُگ ّ توؼى ) ىبثک :978-600-66913-0-5
5


۱۴ .15
سرهایَ اجتواعی اًتیبؿات ثِوی ثـًب ػؿ ػمت چبپ « »


تلفیق رّش ّ ًظریَ
اًتیبؿات ثِوی ثـًب »ػؿ ػمت چبپ «ترجوَ کتاب ---------------------------------------------------------------------------------

1 .


کارآفریٌی اجتواعی آًچَ ُوَ تایذ تذاًٌذ ػٌْاى اًگلینی : Social Entrepreneurship, What Everyone Has to Know پؼیؼآّؿًؼٍ David Bornstein :ػیْیؼ ثْؿى امتیی، مْفاى ػیْیل , Susan Davis
» ػؿ ػمت چبپ «
2 .چگًْگی اجرای پژُّص ُای اجتواعی ػٌْاى اًگلینی :Doing Social Work Research ػٌْاى :چگًْگی ارـای پژُّو ُبی ارتوبػی پؼیؼآّؿًؼگاى Louise Hardwick :لْئیل ُبؿػّیک، آیؼى ّؿملی , Aidan Worsley تؼؼاػ ٍفضبت ٍفضَ 240 : ًیـ )1393( :اًتیبؿات ثِوی ثـًب
3 .


جاهعَ ضٌاسی ریسک :ریسک، سیاست اجتواعی ّ رفاٍ تؼؼاػ ٍفضَ :236 ًیـ 1390 عـػاػ، 23( :ثِوی ثـًب ) ىبثک :978-964-8023-49-7
4 .

جاهعَ ضیاسی هسائل اجتواعی (چگًَْ هسائل اجتواعی را حل کٌین) تؼؼاػ ٍفضَ :328 ًیـ 1389 آثبى، 23( :هْمنَ اًتیبؿات ربهؼَ پژُّبى میٌب ) ىبثک :978-600-5999-43-3 لطغ کتبة :ّفیـی

6

هقالات اًگلیسی ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ؿػیف ػٌْاى همبلَ فثبى ًبم ًیـیَ (فَلٌبهَ )کیْؿ تؼؼاػ ٍفضبت
هیغَبت مبل ىوبؿٍ فبیل
1
Transition stages frame traditional city to an industrial city(social and cultural environment Tehran
اًگلیسی
International Journal of Environmental Science and Technology
(سال دّم 2005 5 ایراى )2
PDFفایل هْجْد است
2 Revenue Malmquist Productivity Index And Application In Bank Branch
اًگلیسی
International Mathematical Forum Journal for Theory and Applications
PDF فایل 1 2006 15 آهریکا هْجْد است
3
Finding Suitable Benchmark for Inefficient Commercial Bank Branches, Application of DEA
اًگلیسی
International Journal of Contemporary Mathematical Sciences
(سال دّم 2007 6 آهریکا PDF فایل 9 ) هْجْد است
4
The outputs estimation and improvement of اًگلیسی efficiency on interval data in DEA
International Journal of Contemporary Mathematical Sciences
(ضوارٍ چِارم 2007 4 آهریکا )2
PDFفایل هْجْد است
5
Effect of Urban Information and Communication Technology of Sustainable Development
اًگلیسی
Food Journal of Agriculture Environment
(سال ُفتن 2009 8 فٌلاًذ PDF فایل 4 ّ 3 ) هْجْد است
6
Public Sphere and Intellectual Discourses in اًگلیسی Iran
International Journal of Social Sciences ( IJSS )
(سال اّل 2011 10 ایراى )3
PDFفایل هْجْد است
7 Syria Crisis ; Regional Origins and اًگلیسی International Implications
Just Peace Diplomacy Journal International Peace Studies Centre ( IPSC )
PDF فایل 4 2011 18 ایراى هْجْد است
8
Representation of Women’s Role in Iranian اًگلیسی TV Series
Journa l of American Science
4 2011 4 ایراى
PDFفایل هْجْد است
9
The Methodology of Measuring the Elements of New Middle Class Layers in Iran, Using Entropy – Fuzzy Method
اًگلیسی
American Journal of Scientific Research
(سال ُفتن 2011 10 آهریکا )10
10 Social Consideration in the Creativity: Resource Orientation
اًگلیسی
International Journal of Social Sciences ( IJSS )
(سال اّل 2011 10 ایراى PDF فایل 1 ) هْجْد است
11
Strategic Planning to Organize the Urban Historic Fabric Emphasizing on the Environmental Concerns
اًگلیسی
International Journal of Environmental Research ( IJER )
(سال ُفتن 2013 10 ایراى PDF فایل 3 ) هْجْد است
12
Environmental Indices and Their Role in Sustainable Urban Development in Tehran Metropolis
اًگلیسی
International Journal of Social Sciences ( IJSS )
(سال سْم 2013 10 ایراى )1
PDFفایل هْجْد است
13
The Impact of Economic Factors on Iran's Karaj Sustainable Urban Development; a Path Model
اًگلیسی Advances in Environmental Biology
(سال ُطتن 2014 7 آهریکا PDF فایل 7 ) هْجْد است
14 Socio -اًگلیسی Economical Factors of Sustainable Advances in Environmental Biology
(سال ُطتن 2014 17 آهریکا PDF فایل 7 )
7

Urban Development: The Case of Iran's Karaj City
هْجْد است
15 The Sociological Analysis of the Element of اًگلیسی Ambiguity in the Great Tehran Market
Jou rnal of the Spanish Society of Emergency Medicine ( SEMES ) - Emergencias
2014 8 اسپاًیا -
16 Cultural Development Model and Utilizing the اًگلیسی Novice Connection Technologies in Tabriz European Online Journal of Natural and Social Sciences
جوِْری 2014 6 چک -
17 Comparing Attribution Style in Patients with Depression and Mania
اًگلیسی
Advances in Environmental Biology
آهریکا -2014 -
18
Predicting the Impact of Socio-Cultural Environment on Creation of Student's Social Communications
اًگلیسی
Indian Journal of Fundamental and Applied Life Science s
PDF فایل 5 2015 6 ٌُذّستاى هْجْد است
19
Sociological analysis of relations between Iran and Western Europe after the Islamic Revolution (1978-2014)
اًگلیسی
International Journal of Social Sciences and Huma nities Research
هْجْد است 3 2015 9 ٌُذّستاى

هقالات فارسی -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ؿػ یف
ػٌْاى همبلَ فثبى ًبم ًیـیَ (فَلٌبهَ )کیْؿ
تؼؼاػ ٍفضبت
هیغٌات مبل ىوبؿٍ فبیل
هـاصل امبمی تْمؼَ ارتوبػی هجتٌی ثـ آهْفٍ ُبی ػیٌی ثب 1 9 1384 6 تبکیؼ ثـ آیبت ّ ؿّایبت فبؿمی فَلٌبهَ پژُّو ػیٌی ایـاى (مبل ػّم 1384 20 تضْلات ارتوبػی ّ فـٌُگی ػیبیـ آىتیبى فبؿمی فَلٌبهَ ػلْم ارتوبػی علغبل ایـاى 2 )6 ىبعٌ ةُـٍ ّؿی هبلوکًْیت ُقیٌَ ػؿ ثبًک ّ کبؿثـػی اف تضلیل 3 (مبل ػّم 1384 21 پْىیی ػاػٍ ُب فبؿمی فَلٌبهَ ؿیبضیبت کبؿثـػی ایـاى فبیل چکیؼٍ هْرْػ 6 ) امت 14 1385 24 ًمو ػیی ّ ثبّؿُبی هؾُجی ثـ ملاهت ؿّاى فبؿمی فَلٌبهَ پژُّو ػیٌی ایـاى 4 (مبل مْم 1385 21 مجک فًؼگی ّ هَـف کبلای فـًٍگی فبؿمی فَلٌبهَ ػلْم ارتوبػی علغبل ایـاى 5 )10 6 اؿتجبط فمـ ثب هیقاى ؿػبیت لبًْى صبىیَ ًییٌبى ّ ىکل گیـی آمیت ُبی ارتوبػی فبؿمی فَلٌبهَ پژُّیٌبهَ ػلْم ارتوبػی (مبل اّل 1385 30 گـهنبؿ ایـاى )3 (مبل اّل 1385 13 هجبػلات فـٌُگی ثب تبکؼ ثـ ًظبم ُبی فـٍ ًگی ػؿرْاهغ اًنبًی فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت فـٌُگی ایـاى 7 )اّل (مبل ػّم 1385 15 ثـؿمی ًظـیَ فیجب ىٌبعتی ّضؼیت فـٌُگ ػؿ اًؼییَ آػؿلْ فبؿمی فَلٌبهَ ػلْم ارتوبػی علغبل ایـاى 8 )8 (مبل ػّم 1385 20 ثـؿمی هفِْم ىِـ ّ ىِـًّؼی اف ػیؼگبٍ ربهؼَ ىٌبمی فبؿمی فَلٌبهَ ربهؼَ ىٌبمی ایـاى 9 )1 (مبل مْم 1385 17 ؿًّؼ تضْلات ىِـ ًییٌی ػؿ اػّاؿ تبؿیغی فبؿمی فَلٌبهَ ػلْم ارتوبػی آىتیبى ایـاى 10 )11 11 ثـًبهَ ؿیقی صول ّ ًمل کلاى ىِـی ّ تبحیـ آى ثـ تْمؼَ پبیؼاؿی ىِـی فبؿمی فَلٌبهَ مـفهیی ایـاى (مبل مْم 1385 19 )10 ثـؿمی ؿاثطَ افنـػگی ّ ّیژگی ىغَیتی ػؿ ػعتـاى ّ پنـاى 12 (مبل ىین 1386 15 ًْرْاى تِـاى فبؿمی فَلٌبهَ ػلْم ؿّاًیٌبعتی ایـاى )24 (مبل ػّم 1386 11 فٌآّؿی اطلاػبت ػؿ ػاًیگبٍ ُبی ایـاى فبؿمی فَلٌبهَ تْلیؼ ػلن ایـاى 13 )4
8

مبل 15-29 ثـؿمی آحبؿ ایٌتـًت ّ هْثبیل ػؿ تغییـ ُْیت رْاًبى 14 امتبى هبفًؼؿاى
فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت ربهؼَ ىٌبعتی رْاًبى
(مبل اّل 1386 26 ایـاى هْرْػ PDF فبیل 1 ) امت
15
ًگـىی ثـ هیکلات صبىیَ ًییٌی ػؿ اٍفِبى
فبؿمی
فَلٌبهَ ػاًیگبٍ آفاػ املاهی ّاصؼ ىْىتـ ایـاى
24
(مبل ػّم 1386 )
هْرْػ PDF فبیل 3 امت
(مبل اّل 1386 7 تبحیـ ػْاهل عبًْاػگی ّ ؿّاًی ثـ فـاؿ ػعتـاى اف عبًَ فبؿمی فَلٌبهَ ؿّاًیٌبمی کبؿثـػی ایـاى 16 هْرْػ PDF فبیل 4 ) امت (مبل اّل 1386 15 هطبلؼَ ربهؼَ ىٌبعتی ػْاهل ارتوبػی افنـػگی فبؿمی فَلٌبهَ ػلْم ارتوبػی اؿاک ایـاى 17 )1 (مبل چِبؿم 1386 7 تْمؼَ پبیؼاؿی ىِـی، هـّؿی ثـ هفبُین ؿًّؼُب ّ ؿّیؼاػُب فبؿمی فَلٌبهَ مـفهیی ایـاى 18 )13 آمیت ىٌبمی ّ تجییی فـٌُگ میبمی مبفهبًِبی ػّلتی ایـاى 19 ّ اؿائَ یک الگْی احـ ثغو (مبل ػّم 1387 10 فبؿمی فَلٌبهَ هؼیـیت فـٌُگی ایـاى هْدّػ PDF فبیل 1 ) امت فٌآّؿی اطلاػبت ّ اؿتجبطبت ّ تغییـ مبعتبؿ مبفهبى ُبی فـٌُگی 20 ّ فـآیٌؼ آًِب ػؿ تْلیؼ ػلن (مبل مْم 1387 9 فبؿمی فَلٌبهَ تْلیؼ ػلن ایـاى فبیل چکیؼٍ هْرْػ 7 ) امت (مبل ػّم 1387 28 ثـؿمی ػْاهل هْحـ ثـ عیًْت هـػاى هؼتبػ ػلیَ فًبى ثبؿػاؿ فبؿمی فَلٌبهَ اػتیبػ پژُّی ایـاى 21 هْرْػ PDF فبیل 8 ) امت 22 ثـؿمی هْاًغ کبؿثنت یبفتَ ُبی پژُّیی ؿىتَ ؿاٌُوبیی ّ (مبل ػّم 1387 10 هیبّؿٍ فبؿمی فَلٌبهَ اًؼییَ ّ ؿفتبؿ ایـاى هْرْػ PDF فبیل 9 ) امت ػؿ پییـفت تضَیل فبؿمی فَلٌبهَ ػلّم ارتوبػی اؿاک ایـاى IT تبحیـ امتفبػٍ اف ّمبیل آهْفىی پییـفتَ 23 (مبل اّل 1387 )4 (مبل ػّم 1387 12 ثـؿمی ّ تضلیل ًمو میٌوب ػؿ اًتمبػ اف ىِـمبفی هؼؿى فبؿمی فَلٌبهَ ُْیت ىِـ ایـاى 24 هْرْػ PDF فبیل 2 ) امت 25 تِـاى اف احـات 9 هیقاى آگبُی ػاًو آهْفاى ػثیـمتبًی هٌطمَ لـً ُبی رٌْى آّؿ (اکل )فبؿمی فٍلٌبهَ تْاًجغیی 6 ایـاى (مبل ًِن 1387 ) هْرْػ PDF فبیل 4 ّ 3 امت ثـؿمی ربهؼَ ىٌبعتی ؿّاثظ ُونبیگی ػؿ هزتوغ ُبی 26 هنکًْی تِـاى (هطبلؼَ هْؿػی ىِـػاؿی 2 :هٌطمَ (مبل اّل 1387 15 )فبؿمی فَلٌبهَ ربهؼَ ىٌبمی هؼبٍـ ایـاى هْرْػ PDF فبیل 1 ) امت (مبل پٌزن 1387 14 هفِْم ىِـ فیـػٍ ّ فـم ُبی ىِـی پبیؼاؿ فبؿمی فَلٌبهَ مـفهیی ایـاى 27 هْرْػ PDF فبیل 20 ) امت هیقاى تبحیـ عیًْت ّالؼیی ثـ گـایو فـفًؼاى ثَ اػتیبػ فبؿمی فَلٌبهَ پژُّیٌبهَ ػلْم ارتوبػی 28 گـهنبؿ (مبل ػّم 1387 30 ایـاى هْرْػ PDF فبیل 9 ) امت (مبل اّل 1388 28 ثـؿک مـهبیَ ارتوبػی ّ ػْاهل هْحـ ثـ آى ػؿ ىِـ گـهی فبؿمی فَلٌبهَ ربهؼَ ىٌبمی هؼبٍـ ایـاى 29 هْرْػ PDF فبیل 3 ) امت (مبل اّل 1388 15 ّاکبػی هفِْم لؼؿت ػؿ ًظـیبت هییل فْکْ فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت میبمی ایـاى 30 هْرْػ PDF فبیل 3 ) امت ثـؿمی اثؼبػ مـهبیَ ارتوبعی ّ ًمو آى ػؿ تْمؼَ ىِـی فبؿمی فَلٌبهَ پژُّیٌبهَ ػلْم ارتوبػی 31 گـهنبؿ (مبل ػّم 1388 22 ایـاى )5 ػْاهل هْحـ ثـ ًیـ فٌآّؿی ُبی اطلاػبتی ّ اؿتجبطی ػؿ ربهؼَ 32 ؿّمتبیی (هطبلؼَ تزـثی :ؿّمتبی لـى آثبػ ) (مبل ُفتن 1388 30 فبؿمی ػّ فَلٌبهَ رِبًی ؿمبًَ ایـاى هْرْػ PDF فبیل 7 ) امت 33 ؿّیکـػ ًْیی ثَ ًوْػُبی رِبًی ىؼى ػؿ کلاى ىِـُبی کیْؿُبی رٌْة فبؿمی فَلٌبهَ ُْیت ىِـ (مبل مْم 1388 14 ایـاى ) هْرْػ PDF فبیل 3 امت هؼیـیت ثنتـ ؿفتبؿ ىِـًّؼی مبفهبًی ػؿ فـاًمو ُبی 34 (مبل ىبًقػُن 1388 26 ارتوبػی فبؿمی فَلٌبهَ ثَیـت ایـاى هْرْػ PDF فبیل 43 ) امت ؿّىٌفکـ ّ تْمؼَ، ثب تبکیؼ ثـ کبؿکـػ ربهؼَ ىٌبعتی ؿّىٌفکـ 35 (مبل ػّم 1388 14 ایـاًی فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت میبمی ایـاى هْرْػ PDF فبیل 6 ) امت
9

ثـؿمی هیقاى پبیجٌؼی هؾُجی ػاًیزْیبى ػاًیگبٍ آفاػ املاهی 36 ّاصؼ گـهنبؿ
فبؿمی فَلٌبهَ پژُّیٌبهَ ػلْم ارتوبػی گـهنبؿ
(مبل مْم 1388 30 ایـاى هْرْػ PDF فبیل 11 ) امت
37
آمیت ىٌبمی ثـد مبفی ػؿ آلْػگی کبلجؼی هضیظ فینت فضبُبی ىِـی فبؿمی
فَلٌبهَ ػلْم ّ تکٌْلْژی هضیظ (مبل ػّافػُن 1389 15 فینت ایـاى )
هْرْػ PDF فبیل 1 امت
تبحیـ الگُْبی فؿفًؼ پـّؿی ّ ثِؼاىت ؿّاًی ثـ ًیوـط ُْىی 38 (مبل ًِن 1389 13 ًْرْاًبى تیق ُْه فبؿمی فَلٌبهَ ػلْم ؿّاًیٌبعتی ایـاى )35 (مبل اّل 1389 24 ثـؿمی ًیبًَ ُبی ػـفی ىؼى ثـای هطبلؼَ تزـثی ػؿ ایـاى فبؿمی هزلَ هنبئل ارتوبػی ایـاى ایـاى 39 هْرْػ PDF فبیل 2 ) امت ثـؿمی ػْاهل فـٌُگی ـ ارتوبػی هْحـ ثـ فـٌُگ کبؿآفـیٌی 40 (هطبلؼَ هْؿػی فًبى کبؿآفـیی تِـاى ّ صْهَ )فبؿمی فَلٌبهَ هؼیـیت فـٌُگی ایـاى (مبل چِبؿم 1389 )7 ثـؿمی اروبلی آحبؿ گـػىگـی ثـ فًؼگی التَبػی ارتوبػی هـػم 41 ؿّمتبی فیبؿت (مبل مْم 1389 19 فبؿمی فَلٌبهَ آهبیو هضیظ ایـاى هْرْػ PDF فبیل 9 ) امت
42
ثـؿمی ػْاهل هؤحـ ثـ هیبؿکت ػاًیزْیبى ػؿ اًتغبثبت ىْؿایبؿی ػّؿٍ مْم هضلات (هطبلؼَ هْؿػی:ػاًیکؼٍ هؼیـیت ّاصؼ ػلْم ّ تضمیمبت تِـاى )
(مبل ػّم 1389 34 فبؿمی فَلٌبهَ ربهؼَ ىٌبمی هؼبٍـ ایـاى هْرْػ PDF فبیل 2 ) امت
ثـؿمی ؿاثطَ مـهبیَ ارتوبػی عبًْاػٍ ثـ ًبٌُزبؿی ُبی ؿفتبؿی 43 ػاًو آهْفاى
فبؿمی فَلٌبهَ پژُّیٌبهَ ػلْم ارتوبػی گـهنبؿ
(مبل چِبؿم 1389 10 ایـاى هْرْػ PDF فبیل 4 ) امت
44
ثـؿمی تبحیـ ػْاهل ارتوبػی ثـ هیقاى هیبؿکت میبمی ػاًیزْیبى ػاًیگبٍ آفاػ املاهی ّاصؼ ؿّػُی ػؿ مبل ت صَیلی 89-88
(مبل مْم 1389 25 فبؿمی فَلٌبهَ پژُّو ارتوبػی ایـاى هْرْػ PDF فبیل 7 ) امت
ؿاثطَ مجک ُبی ُْیت ّ ملاهت ارتوبػی ثب ؿفتبؿ کوک طلجی 45 ػؿ ػاًو آهْفاى پیو ػاًیگبُی ػؿ ؿیبضیبت
(مبل ُفتن 1390 29 فبؿمی فَلٌبهَ ؿّاًیٌبمی تـثیتی ایـاى هْرْػ PDF فبیل 22 ) امت (مبل ًِن 1390 17 ثـؿمی ربهؼَ ىٌبعتی تضْلات تغؾیَ ػؿ رْاهغ هؼبٍـ فبؿمی هزلَ ػلْم غؾایی ّ تغؾیَ ایـاى 46 هْرْػ PDF فبیل 1 ) امت
47
تجییی ػْاهل ارتوبػی هؤحـ ثـ رلت هیبؿکت ىِـًّؼاى ػؿ تفکیک ّ روغ آّؿی فثبلَ ُبی عبًگی (هطبلؼَ هْؿػی 13 :هٌطمَ ىِـػاؿی تِـاى)
(مبل اّل 1390 33 فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت ىِـی ایـاى هْرْػ PDF فبیل 1 ) امت ثـؿمی تضْلات اؿفىی ّ ُْیتی ثـ اهٌیت هلی فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت تْمؼَ ارتوبػی 48 ایـاى (مبل مْم 1390 15 ایـاى هْرْػ PDF فبیل 4 ) امت 49 تجییی هؼل فضبی ارتوبػی ػؿ تْمؼَ هطجْػبت هضلی :مطجْػبت (مبل ىین 1390 17 هضلی امتبى یقػ فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت ؿمبًَ ای ایـاى ) هْرْػ PDF فبیل 15 امت هْرْػ PDF فبیل 22 1390 32 ىیٍْ ُبی فـفًؼپـّؿی ّ مبفگبؿی ارتوبػی فـفًؼاى فبؿمی فَلٌبهَ پژُّو ػیٌی ایـاى 50 امت ثـؿمی ربهؼَ ىٌبعتی ؿاثطَ ُْیت ّ ىِـ فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت هؼیـیت ىِـی ایـاى 51 (مبل مْم 1390 )5 هنبیل فـٌُگی ارتوبػی هیبؿکت فًبى مـپـمت عبًْاؿ ثـ 52 هجٌبی ػضْیت ػؿ مبفهبى ُبی صوبیتی (مبل ىین 1390 26 فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت هیبى فـٌُگی ایـاى هْرْػ PDF فبیل 14 ) امت 53 اؿائَ هؼل ؿمبًَ ای ثَ هٌظْؿ اففایو ثِـٍ ّؿی ػؿ ٌٍبیغ فْلاػ (هطبلؼَ هْؿػی :ىـکت مِبهی ؽّة آُی اٍفِبى )فبؿمی فَلٌبهَ پژُّیٌبهَ ػلْم ارتوبػی (مبل پٌزن 1390 20 گـهنبؿ ایـاى هْرْػ PDF فبیل 1 ) امت ػؿآهؼی ثـ هفِْم ىٌبمی ّ فهیٌَ ُبی هیبؿکت میبمی فًبى 54 (مبل مْم 1390 28 ثب تبکیؼ ثـ روِْؿی املاهی ایـاى فبؿمی فٍلٌبهَ هطبلؼبت میبمی ایـاى هْرْػ PDF فبیل 12 ) امت
10

ثـؿمی ػْاهل ثٌیبػیی ّ هؤحـ ػؿ ىکل گیـی ؿّاثظ ّ هٌبمجبت 55 لْهی ػؿ ربهؼَ ایـاى
فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت تْمؼَ ارتوبػی ایـاى
(مبل چِبؿم 1390 19 ایـاى هْرْػ PDF فبیل 1 ) امت
56
تضلیلی اف ؿًّؼ ؿهػ طجمَ هتْمظ رؼیؼ ّ تغییـات ىِـًییٌی (مبل ىین 1391 12 ػؿ ایـاى فبؿمی فَلٌبهَ ُْیت ىِـ ایـاى هْرْػ PDF فبیل 12 ) امت اًنزبم ارتوبػی ىِـی ّ ػْاهل هـتجظ ثـ آى ػؿ ىِـ کـهبًیبٍ فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت ربهؼَ ىٌبعتی 57 (مبل ػّم 1391 26 ىِـی ایـاى هْرْػ PDF فبیل 5 ) امت کیفیت فًؼگی ىِـی ّ ثـعی ػْاهل ارتوبػی هؤحـ ثـ آى ػؿ 58 ىِـ کـهبًیبٍ فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت ربهؼَ ىٌبعتی (مبل ػّم 1391 17 ىِـی ایـاى هْرْػ PDF فبیل 3 ) امت ؿّیکـػ میبمت ىجکَ ای 59 :تؼوین اًؼییَ مـهبیَ ارتوبػی ثَ ػـٍَ تضلیل ػّلت فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت تْمؼَ ارتوبػی ایـاى (مبل چِبؿم 1391 19 ایـاى هْرْػ PDF فبیل 2 ) امت 60 تضلیلی ثـ ؿاثطَ هیبى ؿمبًَ ّ رٌگ ًـم ثب ًگبُی اف ػیؼ ربهؼَ ىٌبمی هَـف فبؿمی فَلٌبهَ پژُّیٌبهَ ػلْم ارتوبػی گـهنبؿ ایـاى (مبل ىین 1391 ) 1 61 هؼل تجییٌی کبؿثـیِبی ایٌتـًت ّ ًمو آى ػ ؿ ُْیت رٌنیتی رْاًبى ىِـ تِـاى فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت ربهؼَ ىٌبعتی (مبل مْم 1391 34 رْاًبى ایـاى هْرْػ PDF فبیل 7 ) امت ثـؿمی اثؼبػ ُْیتی مَ گبًَ (هضلی، هلی ّ رِبًی 62 )ػؿ ثیی رْاًبى ّ ًمو آى ػؿ تْمؼَ فـٌُگی امتبى آؽؿثبیزبى ىـلی فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت تْمؼَ ارتوبػی (مبل پٌزن 1391 13 ایـاى ایـاى هْرْػ PDF فبیل 1 ) امت
63
ثـؿمی هیقاى ؿضبیتوٌؼی میبمی ػاًیزْیبى ػاًیگبٍ آفاػ کیْؿ اف میبمت عبؿری ػّلت ًِن ّ ػُن ّ 3املاهی هٌطمَ ػْاهل هْحـ ثـ آى
(مبل چِبؿم 1391 24 فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت میبمی ایـاى هْرْػ PDF فبیل 16 ) امت
ّؿفه ّ ًبثـاثـی 64 ُبی ارتوبػی فبؿمی فَلٌبهَ پژُّیٌبهَ ػلْم ارتوبػی (مبل ىین 1391 26 گـهنبؿ ایـاى هْرْػ PDF فبیل 2 ) امت ػْاهل ارتوبػی ّ فـٌُگی هْحـ ثـ هیقاى هیبؿکت ػاًو آهْفاى 65 ػؿ فؼبلیت ُبی ػاًو آهْفی فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت تْمؼَ ارتوبػی (مبل چِبؿم 1391 18 ایـاى ایـاى هْرْػ PDF فبیل 4 ) امت ثـؿمی ربهؼَ ىٌبعتی کبؿکـػ ّؿفه ثـ اًنزبم ارتوبػی ػؿ 66 ایـاى ػَُ ُیتبػ (هْؿػ هطبلؼَ کـهبى) فبؿمی فَلٌبهَ ػاًیگبٍ آفاػ املاهی ّاصؼ ىْىتـ (مبل ُفتن 1392 36 ایـاى )3 (22 هْرْػ PDF )فبیل امت 67 ثـؿمی تطجیمی ىبعٌ ُب ی تْمؼَ پبیؼاؿ ارتوبػی کلاًیِـ ) فبؿمی 10ّ 6 تِـاى (هطبلؼَ هْؿػی؛ هٌطمَ فَلٌبهَ تضمیمبت کبؿثـػی ػؿ ػلْم (مبل میقػُن 1392 16 رغـافیبیی ایـاى ) هْرْػ PDF فبیل 29 امت ضـّؿت اصیبء مـهبیَ ارتوبػی ػؿ تْمؼَ فضبُبی ىِـی فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت تْمؼَ ارتوبػی 68 (مبل پٌزن 1392 11 ایـاى ایـاى هْرْػ PDF فبیل 4 ) امت ثـؿمی ؿاثطَ هیقاى اػتوبػ ىِـًّؼاى ثب هیقاى هیبؿکت 69 ارتوبػی آًبى (هطبلؼَ ی هْؿػی :ىِـ ایلام )فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت ربهؼَ ىٌبعتی (مبل چِبؿم 1393 17 ىِـی ایـاى هْرْػ PDF فبیل 10 ) امت 10 ثـؿمی هیقاى مٌزو تْمغٍ پبیؼاؿ ىِـی ػؿ ىِـ ىیـاف ػؿ 70 مبل اعیـ فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت تْمؼَ ارتوبػی ایـاى (مبل ىین 1393 21 ایـاى هْرْػ PDF فبیل 3 ) امت هطبلؼَ آهبؿی تْمؼَ فـٌُگی ىِـ تجـیق ثب ؿّیکـػی ثـ ثِـٍ هٌؼی اف 71 فٌبّؿی ُبی ًْیی اؿتجبطی ػؿ ک فبؿمی فَلٌبهَ آهبیو هضی 1393 اال ط ایـاى - - - ثـؿمی هیقاى ّ ًْع امتفبػٍ اف ایٌتـًت ّ تبحیـات هخجت ّ هٌفی آى ثـ ؿّی 72 ؿفتبؿ ارتوبئی ّ ؿّاًی ػاًیزْیبى ػاًیگبٍ آفاػ املاهی فبؿمی فَلٌبهَ هطبلؼبت ربهؼَ ىٌبعتی (مبل پٌزن 1393 32 رْاًبى ایـاى هْرْػ PDF فبیل 14 ) امت ًگـىی ربهؼَ ىٌبمبًَ ثـ هؼوبؿی عبًَ ُبی تبؿیغی کبىبى فبؿمی فَلٌبهَ ػلوی پژُّیی ُْیت 73 (مبل ُیتن 1393 10 ىِـ ایـاى فبیل هْرْػ امت 20 )

11

طرح ُای پژُّطی هصْب -----------------------------------------------------------------------

ردیف
ًْع طرح
سازهاى تصْیة کٌٌذٍ طرح
سازهاى سفارش دُیدٍ
سوت در طرح
تاریخ ضرّع
تاریخ خاتوَ
ارزیاتی تاثیرات اجتواعی ضثکَ آترساًی 1 18فضای سثس هٌطقَ
ترّى 1390 1390 داًطگاُی ضِرداری هجری 2

هقالَ یا خلاصَ هقالَ در ُوایص ُای علوی هعتثر ----------------------------------------------- -------

ردیف
تاریخ عٌْاى ُوایص علوی هعتثر
هحل ترگساری
عٌْاى هقالَ
کطْر ضِر
ُزـی ىونی 1
آمیت ىٌبمی ؿّاًی ّ ارتوبػی ایـاى ؿّػُی
ثـمی ًمو ًِبػُبی آهْفه ػؿ ربهؼَ پؾیـی ّ فـٌُگ پؾیـی رْاًبى
ؿّف هبٍ مبل 1 12 87 هیلاػی ؿّف هبٍ مبل ُزـی ههنی 2
کٌگـٍ ثیی الوللی ؿّیکـػُبی ًْیی تـثیت ثؼًی ّ ػلْم ّؿفىی ایـاى تِـاى
ثـؿمی ػْاهل ربهؼَ ىٌبعتی ؿىؼ ّ تْفیک امتؼؼاػُبی لِـهبًب ى ّؿفىی
ؿّف هبٍ ایـاى ایـاى 12 2ّ1 هیلاػی ؿّف هبٍ ایـاى ایـاى ُزـی ىونی 3
کٌگـٍ ثیی الوللی ؿّیکؿػُبی ًْیی تـثیت ثؼًی ّ ػلْم ّؿفىی ایـاى تِـاى ًمو ًِبػ ّؿفىی ػؿ اًنزبم ارتوبػی ثب تبکیؼ ثـ ایـاى
ؿّف هبٍ مبل 1ّ2 12 85 هیلاػی ؿّف هبٍ مبل ُزـی ىونی 4
International Conference of Intercultural Dialogue Iran Tehra n
The Approach of Dialogue in cultural system
ؿّف هبٍ مبل هیلاػی ؿّف هبٍ مبل 7-8 Jan 2008 ُزـی ىونی 5
ًمو ّربیگبٍ ًْآّؿی ػؿ هؼیـیت ّ ثـًبهَ ؿیقی فـٌُگی ایـاى تِـاى
ىجکَ ُبی فـٌُگی-ارتوبػی ػؿ مبعتبؿ ًمییٌَ ی هؼیـیت فـٌُگی ثب تبکیؼ ة ؿ ثـًبهَ ُبی تْمؼَ ػؿ ایـاى
ؿّف هبٍ مبل هیلاػی ؿّف هبٍ مبل ُزـی ىونی 6
ُوبیو هلی ؿّاًیٌبمی ّ ربهؼَ ایـاى ؿّػُی آمیت ىٌبمی صبىیَ ًییٌی
ؿّف هبٍ مبل 16 12 85 هیلاػی ؿّف هبٍ مبل ُزـی ىونی ػؿآهؼی ثـ کبؿًبهَ ًظبم روِْؿی 7 املاهی ایـاى ًِبػ ًوبیٌؼگی ًظبم هؼظن ؿُجـی ػؿ ػاًیگبٍ تِـاى
ایـاى تِـاى
ثـؿمی ًمو ػاًیگبٍ آفاػ املاهی ػؿ ؿىؼ ّ تْمؼَ کوی ّ کیفی ػلوی کیْؿ
ؿّف هبٍ مبل 12ّ11 12 87 هیلاػی ؿّف هبٍ مبل ُزـی ىنمی 8
ُوبیو هلی ؿاُکبؿُبی هْارَِ ػلوی ّ ػولی ثب ثقٍ ػیؼگبى ّ ثـٍ کبؿاى
ایـاى
عْؿاک تگبى اٍفِب ى
تجییی ربهؼَ ىٌبعتی اًضـافبت ارتوبػی ثب تبکیؼ ثـ کبؿکْػکبى عیبثبًی
ؿّف هبٍ مبل 8ّ9 8 87 هیلاػی ؿّف هبٍ مبل ُزـی ىونی 9
ُوبیو ًمو اییتـًت ػؿ گنتـه فـٌُگی املاهی
ًمو ایٌتـًت ّ تکٌْلْژی اطلاػبت ػؿ ػاًیگبُِبی ایـاى
ؿّف هبٍ مبل هیلاػی ؿّف هبٍ مبل ُزـی ىونی 10
ُوبیو ثـًبهَ ؿیقی ىِـی ضـّؿت ُب ّ ؿاُکبؿُب ایـاى لـمتبى
ًگبُی ربهؼَ ىٌبعتی ثَ هنبلَ صبىیٌَ ًییًی ىِـی ّ پیبهؼُبی ارتوبػی آى
ؿّف هبٍ مبل 6 2 88 هیلاػی

12


راٌُوایی ّ هطاّرٍ پایاى ًاهَ ُای کارضٌاسی ارضذ (دکتری حرفَ ای )ّ رسالَ ُای دکتری --- ---------------------

ؿػیف
ػٌْاى پبیبى ًبهَ ُب /ؿمبلَ ُب
ػٌْاى ػّؿٍ تضَیلی
تبؿیظ ػلیک کبؿىٌبک ػفبع ی اؿىؼ ػکتـی صـفَ ای ػکتـی تغََی
IT( ربیگبٍ ّ ًمو ارتوبػی _فـٌُگی تکٌْلْژی اطلاػبت 1 )ػؿ ػاًیگبٍ ُبی ایـاى،چبلو ُب،فـٍتِب ّ چین اًؼاف ُبی آى
*23/9/1385
1380 ثـؿک ربهؼَ ىٌبمی کبؿکـػ ّؿفه ثـ اًنزبم ارتوبػی ػؿ ایـاى ػَُ 2 هطبلؼَ هْؿّػی:دًْة ىـق کیْؿ،مینتبى ّ ثلْچنتبى )
*16/11/ 1387
ثـًبهَ تْمؼَ ّ ًبثـاثـیِبی ارتوبػی (هطبلؼَ هْؿّػی ىِـمتبى اؿاک 3 ) *16/4/1387
اؿفیبثی هتغیـ ُبی ّضؼیت تْمؼَ پبیؼاؿی ىِـی ػؿ ىِـ اًؼیویک ّ اؿائَ هؼل 4 هتٌبمت
*4/7/1387
ًبمیًْبلینن ایـاًی(تجییی ربهؼَ هًبعتی اف تضْلات اًؼییَ ًبمیًْبلینتی ًقػ 5 ؿّىٌفکـاى ایـاًی اف اًملاة هیـّطَ تب اًملاة املاهی )
*21/3/1387
ثـؿمی ؿًّؼ ىکل گیـی ّ هْاًغ مبعتبؿ ارتوبػی،فـٌُگی ؿّصیَ مـهبیَ ػاؿی 6 ػؿ ربهؼَ ایـاى (هطبلؼَ هْؿػی ىِـ ىیـاف )
*8/8/1387
ثـ تْمؼَ ىِـی ICT ثـؿمی تبحیـ تکٌْلْژی اطلاػبت ػؿ اؿتجبطبت 7 *31/6/1388
ثـؿمی ربهؼَ ىٌبمی کبلجؼی ىِـُبی ایـاى،ًوًَْ هْؿػی ىِـ اٍفِبى ػؿ 8 1385مبل
*6/5/1388
ثـؿمی هْاًغ ّ ؿىؼ گنتـه مبفهبًِبی غیـ ػّلتی هـتجظ ثب هؼلْلاى ػؿ ىِـ 9 تِـاى
*4/4/1388
ًمو فی آّؿی اؿتجبطبت ّ اطلاػبت ػؿ تغییـ مبعتبؿ مبفهبًی ّفاؿت اؿىبػ املاهی 10 ّ اؿائَ هؼلی ثَ هٌظْؿ مِْلت ػؿ ایی تغییـ
*13/6/1386
همبینَ ًمو ؿمبًَ ُبی عجـ اًگلینی فثبى ّ فبؿمی فثبى(ثی ثی می ّ 11 ایـًب)ػؿ اًتمبل الکْعبی فـٌُگی
*20/11/ 1386 ثـؿمی ربهؼَ ىٌبعتی امتؼؼاػ یبثی لِـهبًبى ّؿفىی 12 *5/11/1385
تضلیل ربهؼَ ىٌبعتی ؿاثطَ ثیی پبیگبٍ ارتوبػی التَبػی ّ تـریش اؿفىِبی 13 ارتوبػی ػؿ صْفٍ افػّاد ّ عبًْاػٍ :هطبلؼَ عبًْاػٍ ُبی ىِـ تجـیق
*11/11/ 1386
تؼِؼ ارتوبػی ّ ػْاهل ارتوبػی هْحـ ثـ آى ػؿ ثیی ػاًیزْیبى تضَیلات تکویلی 14 ػاىىگبٍ آفاػ املاهی ػؿ ىِـ تِـاى
*18/11/ 1386
مجک فًؼگی ّ هَـف فـٌُگی:ثـؿمی ؿاثطَ مجک فًؼگی ّ هَـف کبلاُبی 15 فـٌُگی(ثب تکیَ ثـ کتبة،میٌوب ّ هْمیمی)ػؿ ىِـ تِـاى
*25/6/1386
تلْیقیْى ّ فـٌُگ"ثـؿمی ربهؼَ ىٌبعتی ثـًبهَ ُبی هؾُجی تلْیقیْى روِْؿی 16 املاهی ایـاى ّ ًمؼ ّ اؿفیبثی آى "
*28/5/1386
ًمو ًظبم آهْفه ّ پـّؿه ثـ تکْیی ُْیت هلی ػاًو آـوْفاى(هطبلؼَ هْؿػی 17 ػثیـمتبًِب ّ ىِـ ىیـاف )
*1/11/1387
ثی تفبّتی ارتوبػی ،هٌیبء،ػلل ّ هؼاعلَ هطبلؼَ هْؿػی ثی تفبّتی ارتوبػی 18 ػؿ ىِـ تِـاى
*10/11/ 1387 ثـؿمی مـهبیَ ارتوبػی ػؿ ایـاى ًمو تضْلات عبًْاػٍ ػؿ آى 19 *13/11/ 1387 تبحیـ تْمؼَ پبیؼاؿ ىِـی ثـ فـٌُگ ىِـًّؼی 20 *25/1/1387
لْهیت ّ مجک فًؼگی:همبینَ مجکِبی فًؼگی ػّ لْم کـػ ّ آؽؿی(هْؿػ هطبلؼَ 21 فًبى ّ کـػ آؽؿی ىِـ اؿّهیَ )
*30/6/1387
ثـؿمی ربهؼَ ىٌبعتی آحبؿ(هخجت ّ هٌفی 22 )امتفبػٍ اف ایٌتـًت ثـ ػیٌؼاؿی رْاًبى(هطبلؼَ هْؿػی :ػاًیزْیبى ػاًیگبٍ ُبی آفاػ ّ ػّلتی ىِـ لن )
*27/11/ 1387 تبحیـ ثـًبهَ ُبی التَبػی-ارتوبػی ػّلت ثـ گـُِّبی لْهی ػؿ ایـاى 23 *14/6/1388
فبٍلَ ًنلی ػؿ صْفٍ هؼیبؿُبی ُونـگقیٌی ّ ػْاهل ارتوبػی هْحـ ثـ آى 24 *21/3/1388
ثـؿمی ربهؼَ ىٌبعتی ػْاهل هْحـ ػؿ پبیؼاؿ ُْیت لْهی اؿاهٌَ ػؿ ایـاى 25 *18/11/ 1388 هؼیبؿُبی اؿػتجبؿ عجـ ػؿ ثیی ػاًیزْیبى اؿتجبطبت ارتوبػی 26 *9/11/1386
همبینَ ؿىؼ ارتوبػی فـفًؼاى ػاؿای پؼؿ هؼتبػ ّ غیـ هؼت اػ ػؿ ىِـمتبى 27 مبل 18-12(ػففْل )
* 25/10/ 1384
مٌزو هٌقلت ارتوبػی هؼلوبى ػؿ ثیی ػاًو آهْفاى پیو ػاًیگبُی امتبى لن 28 84-83ػؿ مبل
* 15/8/1384
هطبلؼَ ّ ثـؿمی ؿاثطَ پبیگبٍ ارتوبػی_التَبػی ّ ًگـه ػاًیزْیبى ًنجت ثَ 29 تنبّی صمْق ارتوبػی ثیی فى ّ هـػ
* 10/11/ 1384
ثـؿمی ػْاهل هْحـ ثـ هیبؿکت هـػم ػؿ اهؼاػ صْاػث غیـ هتـلجَ ثب تبکیؼ ثـ 30 فلقلَ(هْؿػ هطبلؼَ هـػم ىِـ تِـاى )
* 10/11/ 1384
.ه ٍ( ثـؿمی رـیبًبت ارتوبػی ػَُ ُبی ثینت ّ می 31 )ػؿ ىؼـ ًْ ثب تبکیؼ ثـ اًؼییَ ُبی ارتوبػی ًیوب یْىیذ
* 27/9/1384
13

ثـؿمی تؼبؿُ اؿفىی ّالؼیی فـفًؼاى(ػاًو آهْفاى هتْمطَ)پیو ػاًیگبُی 32 84-83ىِـمتبى آهل اف ػیؼگبٍ ػاًو آهْفاى ػؿ مبل
* 25/10/ 1384
ثـؿمی تبحیـ تغٌَ ّ تمنین کبؿ ثـ هیقاى ثِـٍ ّؿی ػؿ ػی کلٌیک تبهیی ارتوبػی 33 امتبى ایلام
* 27/5/1384
مبلَ 16 تب 5 هطبلؼَ ّ ثـؿمی ػلل ارتوبػی مّحـ ثـ اىتغبل کْػکبى عیبثبًی 34 1384 ىِـ تِـاى ػؿ مبل 8هٌطمَ
* 6/9/1384
ارتوبػی آپبؿتوبى ًییٌی هطبلؼَ ًظـی ُوـاٍ ثب – ثـؿمی هیکلات فـٌُگی 35 ثـؿمی هیؼاًی ػؿ هزتوغ هنکًْی ػُکؼٍ الوپیک(ىوبل غـة تِـاى )
* 17/10/ 1384
هطبلؼَ ّ ثـؿمی ػلل ّ ػْاهل هْحـ ثـ ثضـاى ُْیت فـٌُگی رْاًبى ىِـمتبى 36 اؿػثیل ّ ؿاُکبؿُبی همبثلَ ثب آى
* 30/6/1385
ثـؿمی تبحـ لیـ ثٌؼی ثـ اهٌیت ارتوبػی فًبى 37 * 30/5/1385
ثـؿمی هیقاى آگبُی ػاًو آهْفاى اف احـات هغـة لـً ُبی ىبػی آّؿ(اکل 38 )ثَ ػٌْاى یک ٌُزبؿی رؼیؼ ارتوبػی ثب م طبلؼَ هْؿػی ثـ ؿّی ػاًو آهْفاى 9ػثیـمتبًی تِـاى هٌطمَ
* 25/6/1385
)ربهؼَ 15ّ 7ّ 1 تجییی ػلل اًضـاف ػعتـاى(فـاؿ ػعتـاى)ػؿ مَ صْفٍ(هٌبطک 39 ىِـی تِـاى ثب ؿّیکـػ هِبرـت
* 11/6/1385
هطبلؼَ ّ ثـؿمی ًضٍْ گؾؿاى اّلبت فـاغت ػاًیزْیبى هیکیی ىِـ ّ ػْاهل 40 ارتهبػی هـتجظ ثب آى
* 29/9/1385
ثـؿمی ًمو مبفهبًِبی غیـ ػّلتی ػؿ اربػ اػتوبػ ارتوبػی(ػؿ ثیی تیکلِبی 41 غیـ ػّلتی آؽؿثبیزبى ىـلی )
* 15/11/ 1385
ثـؿمی ّ هطبلؼَ تبحیـ امتفبػٍ اف ّمبیل کوک آهْفىی پییـفتَ ػؿ ربهؼَ پؾیـی 42 ّ پییـفت تضَیلی ػاًو آهْفاى
* 26/1 1/ 1385
هطبلؼَ ّ ثـؿمی ربهؼَ ىٌبعتی ایـاى ػؿ لـى ُیتن ثـ امبک ًظـیَ هییل 43 فْکْ
* 15/11/ 1385
ثـؿمی ػْاهل هْحـ ثـ ایفبی ًمو ىْؿاُبی املاهی ػؿ افقایو هیبؿکت 44 ؿّمتبئیبى ػؿ طـصِبی تْمؼَ(هطبلؼَ هْؿػی ؿّمتبُبی ىِـمتبى ثْکبى )
* 26/11/ 1385 ثـؿمی هْاًغ فـٌُگی تْمؼَ التَبػی ػؿ امتبى ایلام 45 * 12/12/ 1386 ثـؿمی اثؼبػ مـهبیَ ارتوبػی ّ ًمو آى ػؿ تْمؼَ ىِـی ثب تبکیؼ ثـ ىِـ تِـاى 46 * 30/11/ 1386 ثـؿمی ًمو ّضؼیت التَبػی،ارتوبػی عبًْاػٍ ػؿ عیًْت فـفًؼاى 47 * 2/12/1386
ثـؿمی ًگـىِبی فٌی هؼیـاى ػاًیگبٍ ػلّم پقىکی تجـیق ّ عؼهبت ثِؼاىتی ّ 48 ػؿهبًی امتبى آؽؿثبیزبى ىـلی ًنجت ثَ مینتن اؿربع
* 30/10/ 1386
هیبؿکت ارتوبػی رْاًبى ّ ًِبػُبی غیـ ػّلتی ثـؿمی ػْاهل هْحـ ثـ هیبؿکت 49 مبلَ 35-18ُب هطبلؼَ هْؿػی رْاًبى NGOارتوبػی رْاًبى ػؿ لبلت
* 18/5/1386
ثـ ؿىؼ صـفَ ای هؼلوبى ػّؿٍ هتْمطَ IT ثـؿمی ًمو ػّؿٍ فٌبّؿی اطلاػبت 50 86-85ىِـمتبى موٌبى ػؿ مبل تضَیلی
* 24/4/1386
ثـؿمی تبحیـ پبیگبٍ ارتوبػی هـػم ػؿ ػفغ آلْػگی فینت هضیطی ػؿ 51 )ىِـ تِـاى 20ّ10ّ1(هٌبطک
* 30/2/1386
ثـؿمی آمیت پؾیـی ػعتـاى مبکی ػؿ عْاثگبُِبی ط ٍٍْی (پبًنیْى)ىِـ 52 تِـاى
* 11/6/ 13886
اؿفیبثی ّ ثـؿک فیلوِبی آهْفىی ػؿ هْؿػ هنبئل ارتوبػی ّ تبحیـ آى ثـ رْاًبى 53 مبلَ 25-18
* 31/3/1386
ثـؿمی هکبًیقم تبحیـ گؾاؿی مـهبیَ ارتوبػی ػؿ هؼیـیت ؿفتبؿ مبفهبًی هطبلؼَ 54 هْؿػی مبفهبى ثٌبػؿ ّ کیتیـاًی
* 3/6/1 386
اؿفیبثی ػولکـػ ًظبم هؼیـیت ىِـی ػؿ تضمک یـاًَ کبؿثـی فضبی مجق هطبلؼَ 55 ىِـػاؿی