اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید محسن طباطبایی مزد آبادی

استاد یار دانشگاه تهران

www.smtabatabaei.ir/
xxxxxxx997979779xgmail.com
02187751186


بسمه ‎تعالی‎ ‎متأهل‎و‎دارای‎فرزند‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎9531 سید محسن طباطبایی‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎سال تولد: ‎ مدرک‎تحصیلی:‎دکترای‎مدیریت‎دانشگاه‎علامه‎طباطبائی سوابق تخصصی: در‎وزارت‎علوم،‎تحقیقات‎و‎فناوری‎‎برتر‎کشور‎ . دبیرکل‎انجمن‎علمی‎اقتصاد‎شهری‎ایران‎(انجمن‎علمی 9 طی‎هفت‎سال‎متوالی) ) . مشاور‎معاون‎وزارت‎راه‎و‎شهر‎سازی‎(توسعه‎مدیریت‎و‎سرمایه‎انسانی 2 و‎اقتصاد‎شهری‎بانک‎شهر‎(همتراز‎معاون‎مدیرعامل‎بانک) ‎ . رئیس‎مرکز‎مطالعات‎و‎تحقیقات‎کاربردی‎علوم‎بانکی 5 . مشاور‎عالی‎رئیس‎دبیرخانه‎هیأت‎عالی‎گزینش‎کشور‎(ریاست‎جمهوری) 4 . نماینده‎هیأت‎عالی‎گزینش‎کشور‎(ریاست‎جمهوری)‎در‎هیأت‎مرکزی‎گزینش‎شهرداری‎تهران‎ 3 در‎امور‎پژوهش‎و‎تحقیقات‎بانکی ‎ . مشاور‎مدیرعامل‎بانک‎شهر 6 و‎توسعه‎سرمایه ‎آموزش‎امور‎ . مدیر 7 ‎شهر‎‎بانک‎ انسانی ‎ های ‎ . مدیر‎مسئول‎فصلنامه‎علمی‎پژوهشی‎اقتصاد‎و‎مددیریت‎شدهری‎‎‎(بدا‎‎نماید‎ه 8 ISC, Econlit, Google Scholar, SID هدای‎‎ RICeST, Civilica, Econbiz, GateWay-Bayern, EzB) پژوهشی‎تدریس‎پژوهی‎- . رئیس‎کمیته‎داوران‎فصلنامه‎علمی 1 و‎مشاور‎علمی‎راهبردی‎رئیس‎دانشکده‎ و‎رانندگی ‎ و‎توسعه‎دانشکده‎علوم‎و‎فنون‎راهنمایی ‎ راهبری ‎ شورای ‎ . رئیس 91 ‎ . مشاور‎کمیسیون‎اجتماعی‎مجلس‎شورای‎اسلامی‎(کمیته‎اداری‎و‎استخدامی) 99 ‎شهرداری‎تهران‎مالی‎و‎اقتصاد‎شهری‎ . مشاور‎معاون 92 . قائم مقام مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه‎بین 95 المللی اقتصاد شهر شهرداری‎تهران ‎ ‎پژوهشی‎تدریس‎پژوهی‎- . رئیس‎کارگروه‎تخصصی‎توسعه‎و‎ارتقا‎فصلنامه‎علمی 94 ‎مالی‎و‎اداری‎شهرداری‎تهران‎ . مشاور‎معاون 93 ‎ . رئیس‎دپارتمان‎اقتصاد‎شهری‎مجمع‎شهرداران‎آسیایی 96 صندوق‎اعتباری‎حمایت‎از‎نویسندگان،‎روزنامه ‎ . مشاور‎رئیس‎هیأت‎مدیره‎و‎مدیرعامل 97 نگداران‎و‎هنرمنددان‎(صدندوق‎هندر)‎‎‎‎‎‎ وزارت‎فرهنگ‎و‎ارشاد‎اسلامی ‎ریاست‎جمهوری‎ . مشاور‎مرکز‎ملی‎رقابت 98 ‎شهر‎‎ . دبیر‎کمیته‎آموزش‎و‎توسعه‎منابع‎انسانی‎بانک 91 ‎وزارت‎علوم،‎تحقیقات‎و‎فناوری‎در‎امور‎راهبردی‎علوم‎اقتصادی‎ . مشاور‎رئیس‎دانشگاه 21 ‎ . مشاور‎شهردار‎قزوین‎در‎امور‎مطالعات‎راهبردی‎و‎توسعه‎ارتباطات 29 . مشاور‎معاون‎توسعه‎مدیریت،‎منابع‎و‎امور‎استان 22 ‎های‎وزیر‎صنعت،‎معدن‎و‎تجارت‎در‎امور‎توسعه‎سرمایه‎انسانی‎ ‎دانشگاه‎امام‎صادق‎(ع)‎ . مشاور‎رئیس‎دانشکده‎معارف‎اسلامی‎و‎اقتصاد 25 بین ‎ همایش ‎ . دبیر 24 اقتصاد‎مقاومتی ‎ با‎رویکرد ‎ اقتصاد‎شهری ‎ المللی ‎ . مشاور‎شورای‎اسلامی‎شهر‎تهران‎ 23 . مدیر‎روابط‎عمومی‎اداره‎کل‎تشخیص‎و‎وصول‎درآمد‎شهرداری‎تهران‎و‎ستاد‎ممیزی‎املاک‎شهر‎تهران‎ 26 املاک‎شهر‎تهران‎ آموزش‎ستاد‎ممیزی ‎ . مدیر 27 سازمان‎اداری‎و‎استخدامی‎کشور‎ . ارزیاب‎حرفه‎ای 28


92/92/22
2

‎ : سوابق تدریس ‎ - مدرس‎دانشگاه‎تهران‎(مقطع‎کارشناسی‎ارشد) - مدرس‎دانشگاه‎شهید‎بهشتی‎(مقطع‎کارشناسی‎ارشد) - مدرس‎سازمان‎بازرسی‎کل‎کشور ‎ ‎ ایران‎(بانک‎مرکزی) ‎بانکداری‎ - مدرس‎مؤسسه‎عالی‎آموزش - مدرس‎دانشگاه‎علوم‎اقتصادی‎(مقطع‎کارشناسی ‎)ارشد‎ - مدرس‎دانشگاه‎پیام‎نور‎مرکز‎تهران ‎آلانیا‎-دانشگاه‎پیام‎نور‎مرکز‎بین‎الملل‎ترکیه‎ - مدرس ‎ - مدرس‎دانشگاه‎آزاد‎اسلامی ‎ - مدرس‎برخی‎مراکز‎آموزش‎عالی‎علمی‎کاربردی‎تهران ‎) - مدرس‎دانشگاه‎جامع‎علمی‎کاربردی‎استان‎تهران‎(مرکزی - مدرس‎دانشگاه‎خوارزمی‎(مقطع‎کارشناسی ‎)ارشد‎ سوابق پژوهشی، طرح ‎ها‎و‎مقالات:‎ 9 سوابق‎تألیف‎کتب‎( ‎کتاب)‎ 3 Guide to Municipal (‎ کتاب‎راهنمای‎مالیه‎شهری ‎ -ترجمه‎و‎تألیف 9 ‎)،‎(انتشارات‎سازمان‎مدیریت‎صنعتی) Finance ‎)9519(چاپ‎اول‎و‎دوم،‎‎ *کسب‎رتبه‎برترین‎بخش‎کتاب‎نخستین‎جشنواره‎بین‎ المللی‎برترین‎ های‎پژوهش‎و‎نوآوری‎در‎مدیریت‎شهری‎(جایزه‎جهانی‎‎ ‎تهران)‎ )UN Habitat( و‎رئیس‎مرکز‎اسکان‎بشر‎سازمان‎ملل ‎ *کتاب‎مورد‎تقدیر‎معاون‎دبیرکل‎سازمان‎ملل‎متحد ‎ در‎شهرداری‎مدیریت‎منابع‎انسانی«کتاب‎‎ -تألیف 2 ‎)9513و‎چاپ‎دوم‎‎9512،‎(انتشارات‎کوهسار)‎(چاپ‎اول‎»ها‎ *‎کسب‎رتبه‎برترین‎در‎بخش‎کتاب‎در‎ششمین‎جشنواره‎ملی‎و‎دومین‎جشنواره‎بین‎ المللی‎برترین‎ های‎پژوهش‎و‎نوآوری‎در‎‎ ‎مدیریت‎شهری(جایزه‎جهانی‎تهران) آموزش‎مدل«کتاب‎‎ - تألیف 3 )*کتاب‎برگزیده‎سومین‎9512،‎(انتشارات‎کوهسار)‎(»سازی‎رضایت‎مشتری‎با‎رویکرد‎کانو‎ ‎همایش‎پیشرفت‎و‎توسعه‎علمی‎کشور‎ (انتشدارات‎مرکدز‎تحقیقدات‎راه،‎مسدکن‎و‎‎‎‎‎‎»(با‎تأکید‎بر‎توسعه‎سرمایه‎شدهری)‎‎ مدیریت‎آموزش‎سازمانی «کتاب‎‎تألیف‎-4 ‎)9511چاپ‎پنجم‎‎9518چاپ‎چهارم‎‎9513و‎چاپ‎سوم‎‎9514 شهرسازی)‎(چاپ‎اول‎و‎دوم‎
92/92/22
3

دانشگاه‎امام‎صادق‎(علیه ‎اقتصاد‎*کتاب‎مورد‎تأیید‎رئیس‎دانشکده‎معارف‎اسلامی‎و ‎ السلام)‎‎ واژه‎تألیف‎-3 ‎)9514(انتشارات‎کوهسار)‎(‎»اقتصاد‎و‎مالیه‎شهری«نامه‎‎ *کتاب‎مورد‎تأیید‎امور‎بین‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎ الملل‎و‎مجمع‎شهرداران‎آسیایی ‎ چداپ‎‎‎-(انتشارات‎مرکز‎نشر‎آکادمیک‎»اجتماعی‎با‎نگاهی‎به‎اقتصاد‎شهری‎و‎آموزش‎منابع‎انسانی‎بانکداری«کتاب‎‎تألیف‎-6 ‎)9513دانشگاه‎خوارزمی)‎(چاپ‎اول،‎دوم‎و‎سوم‎ ‎بانک‎مرکزی‎‎‎*‎کتاب‎مورد‎تأیید‎رئیس‎پژوهشکده‎پولی‎و‎بانکی ‎)9513(انتشارات‎ترمه)‎(چاپ‎اول‎‎» اقتصاد‎و‎مالیه‎شهری «دانشنامه‎‎تألیف‎-7 ‎ *کتاب‎مورد‎تأیید‎رئیس‎کمیسیون‎اقتصادی‎مجلس‎شورای‎اسلامی ‎)9516 اقتصاد‎شهری)‎(انتشارات‎طحان)‎( ‎کتاب‎حکمروایی‎خوب‎شهری‎(رهیافتی‎نوین‎به‎تألیف‎-8 و‎مورد‎تقدیر‎در‎یازدهمین‎جشنواره‎پژوهش‎و‎‎ *کتاب‎مورد‎تأیید‎رئیس‎کمیسیون‎آموزش‎و‎تحقیقات‎مجلس‎شورای‎اسلامی نوآوری‎شهرداری‎تهران‎و‎ششمین‎جشنواره‎پژوهش‎و‎آموزش‎در‎مدیریت‎شهری‎و‎روستایی‎وزارت‎کشور (انتشارات‎ترمه)‎(چاپ‎اول‎و‎‎»شهری‎و‎آموزش‎منابع‎انسانی‎اقتصاد‎اجتماعی‎با‎نگاهی‎به‎بانکداری«انگلیسی‎کتاب‎‎تألیف‎-1 )2197دوم‎ Un *کتاب‎مورد‎تقدیر‎ سازمان‎ملل‎ -Habitat ‎‎‎)9517 کتاب‎گفتمان‎سرمایه‎ایرانی‎(با‎رویکرد‎آموزش‎و‎توسعه)‎(انتشارات‎کوهسار)‎(چاپ‎اول‎و‎دوم‎ ‎تألیف‎-91 ‎دفتر‎مقام‎معظم‎رهبری‎(زید‎عزه)‎اقتصادی‎*کتاب‎مورد‎تقدیر‎عضو‎مجمع‎تشخیص‎مصلحت‎نظام‎و‎رئیس‎گروه چداپ‎‎‎9517 شهری‎(با‎تأکید‎بر‎آموزش‎و‎توسعه)‎(انتشارات‎کوهسدار)‎(چداپ‎اول،‎دوم‎و‎سدوم‎‎‎‎ ‎بانکداری‎و‎تأمین‎مالی‎کتاب‎تألیف‎-99 ‎)9511چهارم‎ *کتاب‎مورد‎تقدیر‎رئیس‎پژوهشکده‎پولی‎و‎بانکی‎بانک‎مرکزی ‎)9517(انتشارات‎کوهسار)‎(چاپ‎اول‎و‎دوم‎‎نظام‎بانکی‎در‎تألیف‎کتاب‎مدیریت‎استعداد‎-92 *کتاب‎مورد‎تقدیر‎اساتید‎رسمی‎دانشگاه‎علامه‎طباطبائی،‎شهید‎بهشتی‎و‎امام‎صادق‎(ع) در‎فرایند‎ادغام‎بانک ‎تألیف‎کتاب‎مدیریت‎تحول‎-95 )9511و‎دوم‎‎9518(انتشارات‎ترمه)‎(چاپ‎اول‎‎ها‎و‎مؤسسات‎مالی‎ ‎دانشگاه‎علامه‎طباطبائی‎ *کتاب‎مورد‎تقدیر‎گروه‎اقتصاد (با‎تأکید‎بر‎سرمایه‎ تألیف‎کتاب‎مدیریت‎آموزش‎و‎تحول‎سازمانی ‎-94 و‎چهدارم‎‎‎9518 های‎خلاق‎شهرها)‎(انتشارات‎کوهسار)‎(چاپ‎اول،‎دوم،‎سدوم‎ ‎ 9511) ‎*کتاب‎مورد‎تقدیر‎اساتید‎رسمی‎دانشگاه‎علامه‎طباطبائی‎و‎دانشگاه‎شهید‎بهشتی
92/92/22
4

‎)9511 تألیف‎کتاب‎مدیریت‎سرمایه‎های‎انسانی‎(با‎رویکرد‎آموزش‎و‎توسعه)(چاپ‎اول‎ ‎-93 ‎ *(مورد‎تأیید‎رسمی‎رئیس‎انجمن‎علمی‎مدیریت‎آموزشی‎ایران) سوابق‎طرح ‎طرح):‎4های‎تحقیقاتی‎و‎پژوهشی‎(‎ ‎پایدار‎شهرداری‎(مورد‎تأیید‎شورای‎اسلامی‎شهر‎تهران)‎درآمدهای‎طرح‎پژوهشی‎افزایش‎--9 طرح‎پژوهشی‎تدوین‎نظام‎جامع‎آموزش‎شهرداری‎تهران،‎با‎تأکید‎بر‎ارتقای‎عملکرد‎کارشناسان‎مالی‎و‎اقتصاد‎شهری‎ ‎-2 (مورد‎تقدیر‎شهرداری‎تهران‎و‎دانشکده‎معارف‎اسلامی‎و‎اقتصاد‎دانشگاه‎امام‎صادق‎(علیه ‎ )السلام)‎ ‎طرح‎پژوهشی‎بازطراحی‎ساختار‎سازمانی‎شهرداری‎(مورد‎تأیید‎شورای‎اسلامی‎شهر‎تهران)‎-5 طرح‎پژوهشی‎سازمان‎نظام‎اقتصاد‎و‎مدیریت‎شهری‎(مورد‎تأیید‎شورای‎اسلامی‎شهر‎تهران) ‎-4 ‎مقاله)‎54سوابق‎مقالات‎(بیش‎از‎ ‎(به‎زبان‎انگلیسی):‎ISIبا‎نمایه‎‎انتشار‎مقالات  Presentation of Optimal Model of Educational Evaluation in Tehran High Schools (2011). Stud, 2(1), 07-15.  Evaluation of Customers’ Quality Needs by Means of a Composed Approach: Kano’s Refined Model and I-S Model (2012). Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 1.  An Exploration into Improvement of Trust Strategies in Urban Administration and Tehran Citizens (2013). Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3(5), 570577. ‎ ISCانتشار‎مقالات‎با‎نمایه‎
 A Study on the Effect of Size and Ratio of Book Value to Market Value on Excessive Return (2012). Management Science Letters, 2, 3067- 3072.  Accrual-based Accounting System Cash-based Accounting: An Empirical Study in Municipality Organization (2013). Management Science Letters, 3, 251-256.  A Survey on Different Challenges Confronting Auditing System (2013). Management Science Letters, 4, 251-256. 201-210.  A strategic Review the Impact of Intellectual Capital Components on Organizational Performance in Sepah Bank Branches throughout Tehran Province (2014). Journal of Educational and Management Studies, 3(4), 46-56.


92/92/22
5


‎:)پژوهشی‎–علمی‎‎ انتشار‎مقاله‎به‎زبان‎فارسی‎(مجلات‎دارای‎درجه ‎‎)9511راهبردی‎در‎جهت‎توسعه‎پایدار،‎(‎ . اقتصاد‎سبز 9 . مطالعه‎تأثیر‎راهبردی‎متغیر‎ریسک‎عدم‎نقدشوندگی،‎اندازه‎و‎نسبت‎ارزش‎دفتری‎به‎ارزش‎بدازار‎بدر‎مدازاد‎بدازده‎‎‎‎‎ 2 ‎)9519اوراق‎بهادار،‎(‎بورس‎سهام‎در یک‎بخش‎درمانی‎(دولتی)‎جهت‎تصمیم‎ . تجزیه‎و‎تحلیل‎وضعیت‎مالی 5 گیری‎مدیریت؛‎راهبردی‎به‎ منظور‎برون‎ سپاری‎‎ ‎‎)9519به‎بخش‎خصوصی،‎( . اجرای‎بهینه‎آموزش 4 )9512و‎تأثیر‎آن‎بر‎عملکرد‎مدیران‎شهرداری‎تهران،‎(‎های‎الکترونیکی‎ . تأثیر‎سطوح‎ارزیابی‎بر‎بهبود‎کیفیت‎دوره 3 ‎)9512(‎، تهران‎با‎رویکرد‎ارتقای‎عملکرد‎اقتصادی ‎های‎آموزشی‎شهرداری‎ امکان‎ .6 سنجی‎پیاده‎ ‎‎‎)9515در‎شهرداری‎تهران،‎(‎ سازی‎آموزش‎از‎طریق‎موبایل ‎ میزان‎به‎ .7 کارگیری‎تئوری‎نقش‎ های‎مدیریتی‎مینتزبرگ‎در‎بین‎مدیران‎بانک‎شهر‎با‎رویکرد‎توسعه‎بهره ‎ ‎‎‎)9515وری،‎(‎ . تحلیل‎شکاف‎و‎نیازسنجی‎مهارت 8 ‎)9515شهری‎شهرداری‎تهران،‎(‎ های‎عمومی‎و‎تخصصی‎کارشناسان‎مالی‎و‎اقتصاد ‎ ‎)9514در‎توسعه‎پایدار‎شهری،‎(‎ . جایگاه‎آموزش 1 ‎)9514(‎، . بررسی‎نقش‎هوش‎هیجانی‎و‎هوش‎فرهنگی‎در‎گرایش‎به‎تحول‎سازمانی 91 الزامات‎توسعه‎کیفی‎آموزش‎ .99 )9514شهری‎شهرداری‎تهران،(‎ های‎کارشناسان‎مالی‎و‎اقتصاد ‎ . ارزیابی‎اثربخشی‎دوره 92 شهری‎شدهرداری‎تهدران‎براسداس‎مددل‎پاتریدک،‎‎‎‎‎‎‎ های‎تخصصی‎کارشناسان‎مالی‎و‎اقتصاد ‎ (9514) ‎ با‎رویکرد‎تجزیه‎و‎تحلیل‎شدغل‎(مطالعده‎مدوردی:‎کارشناسدا‎‎‎‎ن‎مدالی‎و‎اقتصداد‎شدهری‎‎‎ ‎ . واکاوی‎نیازهای‎آموزشی 95 9513شهرداری‎تهران)،‎( )
‎‎،)9516 ای‎مدیران‎(مورد‎مطالعه:‎شهرداری‎تهران)،‎( ‎‎ . تبیین‎مدیریت‎شهری‎کارآمد‎با‎ارائه‎الگوی‎توسعه‎حرفه 94 . شناسایی‎سازوکارهای‎توسعه‎حرفه 93 )9516 ای‎مدیران‎ارائه‎الگوی‎آموزشی:‎شهرداری‎تهران،‎( ‎ در‎شهرداری‎تهران‎با‎تأکید‎بر‎توسعه‎و‎کارآمدی‎شدهر:‎ارائده‎یدک‎‎‎‎‎ . راهکارهای‎شناسایی‎استعدادهای‎منابع‎انسانی 96 )9511الگو،‎(
92/92/22
6


منتشره‎در‎نشریات‎علمی‎ترویجی،‎تخصصی‎و‎ویژه‎عناوین‎مقالات نامه‎ ‎ها:‎ ‎)9588 . آموزش‎شهروندی،‎اصول‎و‎راهبردها،‎( 9 ‎‎‎)9588 . شهروند‎و‎حقوق‎شهروندی،‎( 2 ‎)9581گردشگری‎شهر‎تهران،‎(‎ . تأثیر‎اکوتوریسم‎در‎توسعه‎اقتصاد 5 شهرداری‎ در‎مدیریت‎مالی ‎ . نقش‎هوش‎تجاری 4 ‎)9512ها،‎(‎ . تدوین‎استراتژی 3 ‎)9512شهری‎(‎ های‎مدیریت‎جامع‎منابع ‎ . نحوه‎تأمین‎هزینه 6 ‎)9512ایجاد‎جذابیت‎در‎شهرها‎برای‎جذب‎گردشگر،‎(‎‎ . بررسی‎مدل 7 )9515(،های‎تعالی‎سازمانی‎ سوابق‎ارائه‎مقالات‎پذیرفته‎شده‎در‎همایش ها،‎جشنواره‎ ها‎و‎کنگره‎ ‎ها:‎ گواهینامه‎پذیرش‎پنج‎مقاله‎منتخب‎در: جشنواره‎  های‎بین‎ المللی‎برترین‎ های‎پژوهش‎و‎نوآوری‎در‎مدیریت‎شهری‎‎ (جایزه‎جهانی‎تهران)‎ ‎،)9514شهر)،‎(‎ و‎هوش‎فرهنگی‎در‎گرایش‎به‎رهبری‎تحولی‎(مطالعه‎موردی:‎مدیران‎بانک ‎ تبیین‎نقش‎هوش‎هیجانی  دومین‎کنگره‎بین ‎.المللی‎علوم‎رفتاری‎ بررسی‎میزان‎آگاهی‎شهروندان‎از‎حقوق‎شهروندی‎(مطالعه‎مدوردی:‎کدلان‎‎  ).‎اولدین‎کنگدره‎‎‎9516شدهر‎تهدران)،‎(‎‎‎ بین المللی‎حقوق‎شهروندی.‎‎ ‎ )،‎همایش‎بین9517(‎ کارآفرینی‎و‎اقتصاد‎خلاق،  المللی‎کسب‎و‎کار‎سبز:‎آینده‎بهتر.‎ بررسی‎مدل  های‎حکمروایی‎خوب‎شهری‎و‎تأثیر‎آن‎بر‎برنامده‎ ‎ )،‎همدایش‎ملدی‎هفتداد‎سدال‎‎‎‎‎9517(‎،ریدزی‎توسدعه‎‎‎ برنامه در‎ایران.‎ریزی‎توسعه‎ سوابق‎عضویت  ها:‎
شهر‎شهرداری‎تهران‎مالی‎ . عضو‎هیأت‎مدیره‎شرکت‎خدمات 9 هیأت‎عالی‎گزینش‎ریاست ‎ . عضو‎کمیته‎بررسی‎شکایات‎متقاضیان 2 ‎جمهوری‎ و‎مدیریت‎شهری‎ . عضو‎هیأت‎تحریریه‎فصلنامه‎علمی‎پژوهشی‎اقتصاد 5 شهر)‎(بانک‎ . عضو‎هیأت‎مدیره‎شرکت‎گروه‎پتروانرژی‎شهر 4 شهر‎ . عضو‎شورای‎عالی‎پژوهش‎بانک 3 ‎شهری‎ایران‎(انجمن‎علمی‎برتر‎کشور)‎اقتصاد‎ . نایب‎رئیس‎هیأت‎مدیره‎انجمن‎علمی 6 ‎ . عضو‎کارگروه‎تشکیلات‎و‎آموزش‎شهرداری‎تهران 7
92/92/22
7

‎ . عضو‎کارگروه‎اقتصاد‎شهری‎شهرداری‎قزوین‎ 8 . عضو‎هیأت‎داوران‎در‎دو‎جشنواره‎ملی‎بهره 1 وری‎و‎کمیته‎علمی‎ششدمین‎‎جشدنواره‎ملدی‎و‎دومدین‎جشدنواره‎بدین‎‎‎‎‎ ‎ المللدی‎‎‎ برترین ‎های‎پژوهش‎و‎نوآوری‎در‎مدیریت‎شهری‎(جایزه‎جهانی‎تهران)‎ . عضو‎کارگروه‎پژوهش،‎آموزش‎و‎برنامه 91 ‎شرکت‎ساماندهی‎صنایع‎و‎مشاغل‎شهرداری‎تهران‎ریزی‎ . عضو‎شورای‎سیاست 99 ‎ گذاری‎سومین‎همایش‎پیشرفت‎و‎توسعه‎علمی‎کشور‎به‎ریاست‎وزیر‎علوم،‎تحقیقات‎و‎فناوری‎ ‎ ‎شهرداری‎تهران‎ . عضو‎هیأت‎مدرسین 92 ‎شهر‎بانک‎ . عضو‎کمیته‎آموزش‎و‎توسعه‎منابع‎انسانی 95 ‎شهر‎اقتصاد‎ . عضو‎هیأت‎تحریریه‎فصلنامه 94 ‎ . عضو هیأت مؤسس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران 93 کمیسیون‎انجمن‎کارگروه‎ . عضو 96 ‎ های‎علمی‎وزارت‎علوم،‎تحقیقات‎و‎فناوری ‎ ‎ . عضو‎گروه‎تحقیق‎هیأت‎بدوی‎رسیدگی‎به‎تخلفات‎اداری‎کارمندان‎شهرداری‎تهران 97 ‎وزارت‎صنعت،‎معدن‎و‎تجارت‎ . عضو‎کمیته‎راهبری‎منابع‎انسانی 98 . عضو‎شورای‎سیاست 91 ‎ پژوهشی‎آموزش‎و‎توسعه‎منابع‎انسانی‎ ‎- گذاری‎راهبردی‎فصلنامه‎علمی ‎ . عضو‎کمیته‎اجرایی‎نخستین‎کنفرانس‎بین 21 ‎ المللی‎آموزش،‎یادگیری،‎اشتغال‎و‎توسعه‎پایدار ‎ ‎شهر‎بانک‎ . عضو‎کمیته‎اجرایی‎توسعه‎سلامت‎منابع‎انسانی 29 ‎ . عضو‎سرای‎اهل‎قلم 22 سیاست‎ . عضو‎شورای 25 همایش‎بین‎ گذاری‎و‎عضو‎کمیته‎علمی ‎ مقاومتی‎اقتصاد‎ المللی‎اقتصاد‎شهری‎با‎رویکرد ‎ . عضو‎کمیته‎تخصصی‎سیزدهمین‎کنفرانس‎بین 24 المللی‎مدیریت‎استراتژیک ‎ ‎)حمل‎و‎نقل‎ . عضو‎کمیته‎علمی‎چهارمین‎همایش‎ملی‎ایمنی‎و‎ترافیک‎(اقتصاد 23 برخی‎عناوین‎یادداشت ها‎و‎مطالب‎منتشرشده‎در‎خبرگزاری‎ :ها‎و‎مطبوعات‎ ‎شهروندی‎ با‎آموزش ‎ . تحول‎شهروندی 9 مفاهیم‎و‎چالش‎ . شهروندی، 2 ‎های‎موجود‎ ‎شهروند‎مطلوب‎، . شهر‎مطلوب 5 ‎ . ضرورت‎تقویت‎اعتماد‎اجتماعی‎بانکداری 4 . انجمن 3 های‎علمی‎حلقه‎مفقوده‎دانشگاه‎ ‎ها‎ ‎ در‎نظام‎بانکی ‎ . توسعه‎و‎نگهداشت‎استعداد 6 . ظرفیت 7 ‎مقاومتی‎برای‎توسعه‎پایدار‎شهری‎اقتصاد‎های‎الگوی‎ شهرداری‎ . سبز‎شدن‎تأمین‎مالی 8 ‎ها‎ ‎مقاومتی‎در‎توسعه‎شهری‎اقتصاد‎ . نقش 1 . نظام‎جامع‎آموزش‎در‎سازمان 91 دانش‎ ها،‎شاه‎کلید‎دستیابی‎به‎اقتصاد ‎ ‎بنیان‎ ‎شهری‎ . حمل‎و‎نقل‎سبز‎و‎توسعه‎پایدار 99 . دانش 92 چالش‎رفع‎و‎شهر‎ ‎های‎شهرهای‎مدرن‎ . اقتصاد‎دانش 95 دوم‎سند‎چشم‎ در‎نیمه ‎ بنیان ‎ انداز‎ ‎ مقاومتی‎با‎توسعه‎پایدار‎شهری ‎اقتصاد‎ . نسبت 94 ‎جهان‎ فردای ‎ هوشمند،‎شهرهای ‎ . شهرهای 93
92/92/22
8

‎فردا‎ شهرهای ‎اقتصاد‎محور‎ . خلاقیت 96 بودجه‎شهرداری ‎ مهار‎کسری ‎ برای ‎ درآمدی ‎ صندوق‎ذخیره ‎ . تأسیس 97 ‎ها‎ . برنامه 98 ‎در‎آموزش‎و‎پرورش‎ اقتصاد‎مقاومتی ‎تحقق‎ اجرایی ‎ های ‎ . دولت 91 ساز‎کردن‎شهر‎ثمره‎اجرای‎پیش‎ ‎ نویس‎لایحه‎مدیریت‎شهری ‎ ‎ درصد‎کارآفرینی ‎91درصدی‎اشتغال‎در‎شهرها‎با‎رشد‎‎3 . افزایش‎ 21 ‎‎‎ دانش‎بومی ‎ شهرها‎و‎تولید ‎ . پیشرفت 29 . چگونه‎سازمان 22 می ‎ حوزه‎شهری ‎ های ‎ ‎شوند؟‎ متعالی ‎توانند‎ ‎در‎شهرها‎ توسعه‎کارآفرینی ‎ . راهکارهای 25 تحقق‎شعار‎سال‎ برای ‎ شهری ‎ بسته‎کارآفرینی ‎ تدوین ‎ . پیشنهاد 24 ‎ قفل‎بیکاری ‎ گشایش ‎ شاه‎کلید ‎ شهری؛ ‎ . کارآفرینی 23 ‎ شهری‎‎ ‎ مدیریت ‎ پایدار ‎ درآمدهای ‎ ارتقای ‎ . راهکارهای 26 ‎ . ضرورت‎حرکت‎به‎سمت‎صادرات‎علم‎و‎فناوری 27 با‎اخذ‎عوارض‎شماره‎ تومانی ‎ میلیارد 9111‎ درآمد‎پایدار ‎ . امکان‎کسب 28 ‎خودروها‎ گذاری ‎ ‎ سمی ‎ فرار‎از‎درآمدهای ‎ . هفت‎راهکار‎برای 21 ‎خلاق‎ نوآور‎در‎جذب‎مغزهای ‎ شهرهای ‎ . رمز‎موفقیت 51 . شاه‎کلیدی‎برای‎دوبرابر‎کردن‎ظرفیت 59 ‎های‎اقتصادی‎شهر‎ ‎‎‎ . چگونگی‎عملیاتی‎شدن‎برنامه‎ارتقای‎رفاه‎شهروندی 52 . ضرورت‎صندوق‎توسعه‎سرمایه 55 ‎گذاری‎‎شهری‎ . کرونا‎و‎تأثیر‎آن‎بر‎بیکاری‎بخش‎خدمات 54 . صندوق‎توسعه‎سرمایه‎گذاری‎ 53 (اقتصادی)‎ . ارتقای‎برنامه‎رفاه‎شهروندی 56 9511‎بودجه‎ . پیش‎بینی‎‎تحقق‎نیافتن‎نیمی‎از 57 . استفاده‎تهران‎از‎کمک‎های‎بین‎المللی‎به‎کلان‎شهر‎ها 58 ‎‎بازار‎سرمایه‎ . ورود‎شهرداری‎تهران‎به 51 ‎صندوق‎توسعه‎سرمایه‎گذاری‎شهر‎ . ایجاد 41 . نیاز‎تهران‎به‎سند‎جامعه‎شناختی‎(اقتصادی) 49 مسکن‎و‎پیش‎بینی‎روند‎آتی‎آن‎‎‎قیمت‎ . عوامل‎مؤثر‎بر 42 . چاره‎جویی‎برای‎مسائل‎مدیریتی‎کشور‎نیازمند‎الگوواره‎جدید‎ 45 . هم‎افزایی‎انجمن‎های‎علمی‎در‎اجرایی‎کردن‎طرح‎سازمان‎نظام‎مدیریت 44 ‎ . اصلاح‎ساختار‎شهرداری‎تهران 43 حمل‎و‎نقل‎شهری‎‎‎ . اقتصاد 46 نوآورانه‎حمل‎و‎نقل‎شهری‎ . تأمین‎مالی 47 . حمل‎و‎نقل‎شهری‎از‎دیدگاه‎حقوق‎شهروندی 48
92/92/22
9

برخی‎عناوین‎یادداشت ها‎و‎مطالب‎منتشرشده‎در‎خبرگزاری‎ بین‎ها‎و‎مطبوعات‎ :المللی‎
 Economy of Resistance and foiling enemies’ plots  How to build tomorrow cities?  Assessment of knowledge-basedeconomy in Iran  Developing states urged to pay due attention to health and city management  Tax would help building clean cities of tomorrow: analysis  Foreign Banks’ Presence to Boost Int’lConfidence in Iran’s Market: Economist  Resistance Economy priority for Iran's progress  Number of iran metropolises half of EUs  Eco-cities perspective of worlds tomorrow cities  Tehran to use exprence of pioneer cities in quake management  Two-third of world population to suffer from water scarcity in 10 years  Irans food waste in alarming levels  From organization training to realization of urban capital  Half a meter land susbsidence in Tehran annually  Tehran has highest rate of viability among world cities  Entrepreneurial university indicators  Earthquake Caused 6% of the Country’s Casualties  Trillion Investment in R & D in the World/ Asia; the Highest Growth in R & D $2 Investment  The capacities of developing economic relations between Iranian Ukraine, focusing on tourism  Consumption of domestic goods promotes national pride, IUESA Secretary  out of 3 people in world exposed to earthquakes  Drought crisis; one step away frome cities سوابق‎مطبوعاتی‎و‎رسانه ای‎(جراید،‎خبرگزاری‎ ها‎و‎صداوسیما)‎ :‎ انتشار‎بیش‎از‎صدها‎اثر‎در‎نشریات‎و‎روزنامه  وطن‎امروز،‎کسب‎و‎کار،‎‎،رسالت‎، های‎همشهری،‎ایران،‎دنیای‎اقتصاد ‎ مردم و‎...‎‎فرهیختگان،‎،سالاری،‎جوان،‎اطلاعات،‎کیهان،‎اعتماد،‎ابرار،‎جمهوری‎اسلامی،‎جام‎جم‎ انتشار‎بیش‎از‎صدها‎اثر‎در‎خبرگزار  ی‎ ها‎و‎پایگاه‎ (ایرنا)،‎فارس،‎ایسنا،‎ ‎ های‎خبری‎معتبر؛‎همچون‎جمهوری‎اسلامی ‎ تسنیم،‎نسیم،‎دانشجو،‎مهر،‎ایسکانیوز،‎مشرق،‎جهان‎نیوز،‎الف،‎فرارو،‎باشگاه‎خبرنگاران،‎برنا،‎اکونیوز،‎آریا،‎بنکر،‎ ‎و‎...‎پژوهشکده‎پولی‎و‎بانکی‎بانک‎مرکزی‎،)(مجلس‎شورای‎اسلامی‎خانه‎ملت
92/92/22
11

مصاحبه  با‎شبکه‎متعددی‎های‎کارشناسی‎ و‎ایران‎کالای‎سیمای‎جمهوری‎ ‎ شش،‎مستند ‎،پنج‎چهار،‎ های‎یک،‎دو،سه، ‎ گفت‎ و‎رادیوهای‎قرآن،‎ایران،‎جوان،‎فرهنگ، ‎(بیش‎از‎چهار‎هزار‎دقیقه)‎اسلامی و‎...‎) (اقتصاد‎وگو‎ ‎رتبه‎های‎علمی‎کسب‎شده:‎ کسب‎رتبه‎نخست‎در‎بخش‎جشنواره‎بین‎نخستین‎از‎ و‎کتاب ‎ های‎طرح‎پژوهشی ‎ المللی‎برترین‎ هدای‎‎پدژوهش‎و‎ندوآوری‎در‎‎‎ ‎ ‎) مدیریت‎شهری‎(جایزه‎جهانی‎تهران ‎ کسب‎رتبه‎نخست‎در‎بخش‎از‎ و‎مقاله ‎کتاب‎، های‎طرح‎پژوهشی ‎ جشدنواره‎‎‎ ششمین‎جشنواره‎ملدی‎و‎‎دومدین‎ ‎‎ بدین‎‎ المللدی‎‎‎ برترین ‎) های‎پژوهش‎و‎نوآوری‎در‎مدیریت‎شهری‎(جایزه‎جهانی‎تهران ‎ ‎ (تبیین‎مدیریت‎شهری‎کارآمد‎با‎ارائه‎الگوی‎توسعه‎حرفه ‎ کسب‎عنوان‎اثر‎برتر ‎ای‎مدیران)‎در‎یازدهمین‎جشنواره‎پژوهش‎و‎‎ ‎ نوآوری‎شهرداری‎تهران‎و‎ششمین‎جشنواره‎پژوهش‎و‎آموزش‎در‎مدیریت‎شهری‎و‎روستایی‎وزارت‎کشور ‎ در‎کمیسیون‎انجمن‎18و‎17و16و‎‎13‎،14‎،15‎،12‎،19سال‎متوالی‎‎ طی‎هشت ‎A کسب‎رتبه‎عملکردی‎در‎سطح‎علمی‎‎های‎ ‎‎وزارت‎علوم،‎تحقیقات‎و‎فناوری کسب‎رتبه‎اقتصاد‎و‎مدیریت‎شهری‎از‎کمیسیون‎نشریات‎علمی‎کشور‎وزارت‎‎پژوهشی‎-علمی‎ عملکردی‎فصلنامه A (به‎عنوان‎مدیر‎مسئول)‎علوم،‎تحقیقات‎و‎فناوری ‎ در‎سومین‎همایش‎پیشرفت‎و‎توسعه‎علمی‎کشور‎به‎ریاست‎وزیر‎علوم،‎تحقیقات‎و‎فناوری‎ ‎‎محقق‎برتر‎در‎پانزدهمین‎جشنواره‎تجلیل‎از‎پژوهشگران‎و‎فن‎ کسب‎عنوان‎انجمن‎علمی‎برتر‎از‎رییس‎جمهور ‎‎آوران‎برتر‎کشور‎‎‎ وفعالیت ‎افتخارات ‎: های‎فرهنگیعلمی ‎ پروژه تحقیقاتی‎و‎سمینار دانشجویی در حوزه مدیریت و برنامه 39 استاد راهنمای بیش از ‎‎ریزی‎ ‎ راهنمایی،‎مشاوره‎و‎تدوین‎ده ‎ها‎طرح‎پژوهشی‎در‎سطح‎دانشگاه‎ ‎ (در‎حوزه‎های‎مدیریت،‎علوم‎اقتصادی‎و‎بانکداری ‎ها‎ اسلامی) ‎ قهرمان،‎مربی‎و‎داور‎فدراسیون‎های‎تکواندو،‎ورزش‎ های‎رزمی‎و‎ورزش‎ ‎های‎همگانی‎‎ ‎ عضو‎صندوق‎اعتباری‎حمایت‎از‎نویسندگان،‎روزنامه‎‎نگاران‎و‎هنرمندان‎ ‎ سخنران‎کلیدی‎در‎دومین‎کنگره‎بین ‎‎ اقتصاد‎منابع‎انسانی ‎در‎زمینه‎المللی‎علوم‎رفتاری‎ ‎ -سخنران‎کلیدی‎اجلاس‎مدیران‎دبیرخانه ‎های‎نظام‎اداری‎کشور‎ ‎ و‎زیرساخت‎ سخنران‎ویژه‎در‎دومین‎کنفرانس‎شهر‎هوشمند‎با‎رویکرد‎توسعه‎اقتصادی ‎‎ها‎
92/92/22
11

‎ سخنران‎کلیدی‎در‎همایش‎بین‎‎مقاومتی‎اقتصاد‎شهری‎با‎رویکرد‎اقتصاد‎المللی‎ ‎ ‎ سخنرانی‎علمی‎در‎نخستین‎اجلاس‎مدیریت‎یکپارچه‎شهری‎و‎شوراها(در‎زمینه‎اقتصاد‎شهری) ‎‎ و‎مدیریت‎‎ سخنرانی‎علمی‎در‎بیستمین،‎بیست‎و‎یکمین‎و‎بیست‎و‎دومین‎نمایشگاه‎مطبوعات‎کشور‎در‎حوزه‎اقتصاد ‎‎شهری ‎ شورای‎انجمن‎- سخنرانی‎علمی‎در‎چهارمین‎همایش‎پیشرفت‎و‎توسعه‎علمی‎کشور‎ ‎‎های‎علمی‎ایران‎ ‎ ‎ سخنرانی‎علمی‎در‎همایش‎تخصصی‎اقتصاد‎مقاومتی‎و‎مدیریت‎شهری،‎اقدام‎و‎عمل ‎‎ رئیس‎تولیت‎آستان‎مقدس‎حضدرت‎‎‎،قم،‎امام‎جمعه‎مقدس‎سخنرانی‎علمی‎در‎محضر‎مراجع‎عالیقدر‎و‎مسئولین‎ارشد‎شهر‎فاطمه‎معصومه(س)،‎رئیس‎مرکز‎تحقیقات‎اسلامی‎مجلس‎شورای‎اسلامی،‎برخی‎اعضای‎مجلدس‎خبرگدان‎رهبدری‎و‎تولیدت‎‎‎‎‎ ‎مقاومتی‎ در‎حوزه‎اقتصاد ‎آستان‎مقدس‎حضرت‎عبدالعظیم‎حسنی‎(ع) ‎ ‎مقاومتی‎اقتصاد‎در‎حوزه‎ سخنرانی‎علمی‎پیش‎از‎خطبه‎نماز‎جمعه‎تهران ‎‎ سخنرانی‎علمی‎در‎همایش‎ملی‎روش ‎شهرداری‎ های‎نوین‎احصاء‎درآمد‎پایدار ‎ ‎مقاومتی‎ های‎کشور‎با‎رویکرد‎اقتصاد ‎ ‎ ‎ در‎حوزه‎اقتصاد‎مقاومتی ‎سخنرانی‎علمی‎در‎محضر‎رئیس‎مجلس‎شورای‎اسلامی‎و‎برخی‎مسئولین‎ارشد‎کشور‎‎مقاومتی‎در‎توسعه‎و‎کارآفرینی‎شهری‎اقتصاد‎ سخنرانی‎علمی‎در‎همایش‎تبیین‎جایگاه ‎‎ سخنرانی‎علمی‎در‎اولین‎همایش‎تبیین‎مؤلفه ‎‎در‎استان‎آذربایجان‎شرقی‎شهری‎ اقتصاد‎مقاومتی‎در‎اقتصاد ‎های‎ ‎ سخنرانی‎علمی‎در‎نشست‎هم ‎‎) مدیریت‎شهری(در‎حوزه‎اقتصاد‎شهری ‎جامع‎اندیشی‎لایحه‎ ‎ ‎غربی‎‎ اقتصاد‎مقاومتی)‎در‎استان‎آذربایجان ‎شهری‎(با‎رویکرد‎اقتصاد‎ سخنرانی‎علمی‎در‎کارگاه‎آموزشی ‎‎ ‎‎ مقاومتی‎در‎توسعه‎مدیریت‎شهری ‎اقتصاد‎ سخنرانی‎علمی‎در‎نشست‎نقش‎اقتصاد‎شهری‎و ‎‎ ‎‎ سخنرانی‎علمی‎در‎کمپین‎ملی‎آینده‎شهری‎ایران ‎‎ منطقه‎- سخنرانی‎علمی‎در‎همایش‎ملی ‎ای‎انجمن‎متخصصان‎محیط‎ ‎ (بانکداری‎سبز) ‎زیست‎ ‎‎ پروژه‎ مقاومتی‎و‎تأمین‎مالی ‎اقتصاد‎ -سخنرانی‎علمی‎در‎نشست ‎های‎شهری‎ ‎ ‎اقتصاد‎ سخنرانی‎علمی‎در‎نشست‎گردشگری‎شهری‎و‎جایگاه‎نوین‎شهری‎آن‎در ‎‎‎
92/92/22
12


‎ با‎رویکرد‎اقتصاد‎ ‎ سخنرانی‎علمی‎در‎دوره‎آموزشی‎حقوق‎شهروندی‎ویژه‎معاونان‎آموزشی‎مدارس‎مناطق‎شهر‎تهران ‎‎مقاومتی ‎ ‎ در‎حوزه‎بانکداری‎اسلامی ‎ سخنرانی‎علمی‎در‎سازمان‎تبلیغات‎اسلامی ‎‎ ‎در‎محله‎‎ سخنرانی‎علمی‎در‎نخستین‎سمینار‎تجارت‎الکترونیک ‎‎ سخنرانی‎علمی‎در‎پنجمین‎اجلاس‎بین ‎( المللی‎مجمع‎جهانی‎شهرهای‎اسلامی‎‎ WAIC)‎ ‎ ‎(در‎حوزه‎بانکداری‎اجتماعی)‎بانک‎مرکزی‎ سخنرانی‎علمی‎در‎پژوهشکده‎پولی‎و‎بانکی ‎‎ (در‎حوزه‎بانکداری‎اجتماعی)‎کارآفرینی‎و‎نقش‎آن‎در‎اشتغال‎ سخنرانی‎علمی‎در‎همایش ‎‎ سخنران‎ویژه‎در‎دومین‎همایش‎ملی‎نقش‎مدیران‎اقتصادی‎در‎پیشبرد‎اقتصاد‎مقاومتی‎با‎رویکرد‎مشتری‎مداری،‎تولید‎ ‎‎ملی‎و‎کارآفرینی ‎ کلیدی‎در‎کنفرانس‎ملی‎فرصت‎سخنران‎ها‎و‎چالش‎ ‎های‎هوشمندسازی‎ ‎ ‎ اقتصادی‎شهرها ‎در‎حوزه‎توسعه‎سخنرانی‎علمی‎در‎اولین‎کنفرانس‎مدیریت‎خشکسالی‎در‎شهرهای‎جاده‎ابریشم‎

‎(سازمان‎برنامه‎و‎بودجه‎کشور)‎ سخنرانی‎علمی‎در‎کنفرانس‎مجازی‎چشم‎انداز‎سرمایه‎گذاری‎در‎اقتصاد‎ایران ‎‎ ‎ دارای مجوز مدرسی‎دانشگاه جامع علمی کاربردی‎(سازمان‎مرکزی)‎‎ ‎‎ ‎ دارای گواهینامه صلاحیت علمی تدریس در واحدهای دانشگاهی از دانشگاه آزاد اسلامی ‎سازمان‎اداری‎و‎‎ - دارای‎گواهینامه‎صلاحیت‎تدریس‎دوره‎های‎آموزشی‎کارمندان‎دولت‎از‎مرکز‎آموزش‎مدیریت‎دولتی (ریاست‎جمهوری)‎استخدامی

‎ ‎: نشانی‎پایگاه‎اینترنتی‎و‎پست‎الکترونیک ‎ Sm.tabatabaei@atu.ac.ir‎ Mo.tabatabaei@gmail.com Sm.tabatabaei@ues.ac.ir http://www.smtabatabaei