اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر معصومه شریفی

دکترای تخصّصی رشته علوم قرآن و حدیث استادیار دانشگاه فرهنگیان

0000000000000.ir
02187751186


مشخصات فردی> ، تحصالاتت 1350/1/12 ، ت ت 35 ش ش ، نام و نام خاانادگی معصومه شررفی ، ناام دا: ناصرر لیر شال عضرو یتر ت عی ر ، دکترای تخصّص رشته عیوم لرآن و حریف و تصصرت ت حرو وی دانشگاه فرینگتان (پردفس حضرت معصومه عیتهاالس م - لم) و میرّس حو ه . سوابق عی > گ حازههای علملاه و گدنشگاه فرهنگلاان و ساایر رردکاآ وراازش عاال (جارعا ، شمس تاکنان1373دیشان دز سال دلمصطف دلعالملاّه (ص) ، گدنشک:ه شهلا: رحتت ، گدنشگاه دلاام نا و...) ت: یس گدشته دست. دفاآون بار تحصالاتت حازوی ، گد دی ر: ک کا شناس گین و عرب ، و کا شناس د ش: و گکتردی تخصّص علام قارون و حا:یث دز رافا باه دخا 1390 گدنشک:ه دصال دل:ین قم دست . وی به دتفاق همسارش وقاای گکتار رحسان فلاعا ، گ ساال ، و راضاع سال » روشهای تیستری امام صادق عیتهالس م «ر: ک گکترد ش:ه و راضاع سال گکتری دیشان دست . » ررجعلاّت علم ده بلات عللاهمدلستم نآگ غلار شلاعه « گکتری همسرش عتراه فقلاا: رحمّا: ، وی دفتخا شایرگی گ رحضر دساتلا: بآ یاد ی چان عتره فقلا: سلاّ: ررتض عساکری ( ه ) هاگی رعرفت، حجت دلاستم و دلمسلملان جناب گکتر دحم: عاب:ی (حفظه دلله )، حجت دلاستم و دلمسالملان جنااب دستاگ رحم: عل ره:وی دگ(حفظه دلله )، و... د گدشته دست . هم دکنان نلاآ گ دین رسئاللاتهای علم _ دژوهش رشلال خ:رت دست - دستاگ یا گدنشگاه فرهنگلاان (درگیس حضرت رعصاره عللاها دلستم _ قم )؛ 1
گذری بر زندگانی پژوهشی– علمی دکتر معصومه شریفی


2

رشاو و گدو گ درر دایان نارههای گدنشاجایان و لااتب گ گدنشاگاههاا، رردکاآ وراازش عاال و ، - دستاگ دهنما 2 حازههای علملاه سردسر کشا ؛ - ر:ّ س گدنشک:ه عال شهلا:ه بنت دله:ی ص: ودبسته به جارعه دلمصطف دلعالملاه (صل دلله عللاه و وله)، ر: ساه 3 عال رعصارلاه عللاهادلستم، تربلات ر: ّس حازه، گدنشک:ه علام قرونا ، گدنشاک:ه هدا:ی ودبساته باه جارعا دلآهاردء عللاهادلستم، دلاام نا . - عضاشا دی علم جهت تصایب دایان ناره های د ش: و گکتری جارع دلمصطف دلعالملاه(ص)؛ 4 ، - عضا یروه علم تفسلار ررکآ ر:یریت حازههای علملاه خادهردن سردسر کشا (باز نگری سر فص ها و گ وس 5 نظام ج:ی: حازههای علملاه خادهردن )؛ 4 و3لاردح شته تحصلال و لاردح سادلات وزران سطح - عضا کملاته فرهنگ ، ورازش و دژوهش گدنشگاه فرهنگلاان؛ 6 - کا شناس ص:د وسلاما؛ 7 - کا شناس شبکه جهان ولایت؛ 8 - عضا یروه علم خانادگه گ شبکه جهان ولایت؛ 9 بسلاج جارع زنان؛ »زن و خانادگه« - نایب ئلاس کا یروه 10 - عضا ستاگ نخبگان شاه: و دیثا یر دستان قم؛ 11 - د زیاب رقالات همایشها و کنگرههای دستان ، رل و بلان دلملل کنگره بلان دلمللا نقاش شالاعه گ دلاا:دیش و 12 یسترش علام دستر ، و . . . - د زیاب رقالات رجتت علم - دژوهشا ، علما - ترویجا و علما - تخصصا رطالعاات تفسالاری، ناراه 13 جارعه، رطالعات دهبرگی سپاه، رطالعات دجتماع زنان، و . . . - گبلار همایشهای علم دژوهش . 14 - مشاور پژوهشی دانشجویی دانشگاه؛ 15 - عضو شورای پژوهشی دانشگاه؛ 16 - عضو کمیته تحصیلات تکمیلی؛ 17


3

- عضو شورای پژوهشی بسیج اساتید؛ 18 - دبیر علمی همایش های علمی پژوهشی؛ 19 - عضو کمیته علمی همایشهای ملی و بین المللی ؛ 20 - پژوهشگر برتر استانی وکشوری؛ 21 - مدیر گروه الهیات ومعارف اسلامی؛ 22 - مدرس تحصیلات تکمیلی در دانشگاهای مختلف؛ 23 - نویسنده و پژوهشگر برتر کشوری؛ 24

سوابق پژویش > وی به همرده همسرش تافلا نگا ش چن:ین جل: کتاب و گه هاا رقالا چااش نشا:ه و چااش ،به یا ی خ:دون: رتعال ش:ه گ رجتت تخصّص و رعتبر قرون ، ح:یث ، تربلات و... د گد ن: که برخ دز ونها ب:ین شرح ر باش:

نارلا:ه ر شاگ. »ش«و گکتر رعصاره شریف » «، گکتر رحسن فلاع ، به دختصا »نایسن:ه« * گ ستان
رشخصات نشر
نایسن:ه ناع دژوهش

گیف عنادن دژوهش

کتاب
ش1382، قم نشر روح Х عراق صدف شش گوهر_ ش 1
ش (رقال بریآی:ه گ کنگاره 1384 ، قم ائر رلّ رکانت علم و رعنای حضارت فالاماه رعصاره س) Х نگرشی به زیارت_ ش نامۀ حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام 2
قاام سررا مان بسررت اسرراتتی، چاااش وهااا ، ش (رنبااآ ورازشاا گ سااازران بساالاج 1385 Х تجوید قرآن کریم به روایت حفص از عاصم_ ش 3


4

دساتلا:، ررکآ ورازش علم کا برگی شاهلا: رحتت و گدنشگاه فرهنگلاان) ش / چاش 1392 قم مزم ییافت، چاش دول گوم (رنبااآ ورازشاا گ سااازران بساالاج دساااتلا:، ررکآ ورازش علم کا برگی شهلا: رحتت و گدنشااگاه فرهنگلاااان و برخاا ر سسااههااای قرون )
Х درسنامۀ تجوید قرآن کریم (روشی نو در آموزش بر پایۀۀ _ ش گفتاری )– دیداری –شنیداری
4
نلااروی – تهردن سپاه پاسیاران انق ب اس م رقاوراات بساالاج (سااازران بساالاج خااادهردن ش / چاااااش گوم 1388کشااااا )چاش دول ، ش/ چاش چها م 1389ش /چاش سام 1389، ،
Х اربعین حجاب (عفاف و حجاب در آیینۀ آیات و روایات ) _ ش رتبۀ اول همایش عفاف ،حجاب و تحکۀم بنیۀان نۀانواد ،منبۀ درسۀی آمۀوزش 1386سال –،چالشها و راهکارها مربیان عفاف و حجاب بسیج جامعه زنان سراسر کشور
5
شااهرکرگ نشاار رقاوراات،چاااش دول، شااهریا ش / چااش 1396ش / چاش گوم، رهار 1396 سام،
Х - ش
فالامه زهرد فلاع
همنوایی هشت سال دفاع مقدّس با قۀرآن کۀریم و سۀیر معصومین علیهمالسلام
6
رنبآ ورازش رقطآ کا شناسا د شا: شاته ، ویااردیش 1394 –علااام قاارون و حاا:یث ش.1395ج:ی:
Х ش درسنامه ر- وشهای تفسیری 7

رنبااآ ورازشاا رقطااآ گکتااردی شااته علااام (وراگه بردی چاش)–قرون و ح:یث
Х ش درسنامه نقد و بررسی مکاتب و روشهای تفسیری- 8


5

(وراگه بردی چاش) Х ش– مرجعیت علمی أهل بیت علیهم السلام نزد أهل سنّت 9

(وراگه بردی چاش) Х ش نقش امام صادق علیه- السلام در تفسیر و علوم قرآنی 10

(وراگه بردی چاش) Х قم: حضرت معصومه علیهاالسلام و انقلاب اسلامی- ش 11

(گ حال نگا ش) Х جبر- ش ئیل علیهالسلام در دیدگا یهودیت، مسیحیت و اسلام ترجمه کتاب: الروحالقدس جبریل علیهالسلام فۀیالیهودیۀۀ و النصرانیۀ و الإسلام
12

رشخصات نشر
رقاله دروژه
نایسن:ه

عنادن دژوهش

گیف
(ساال چهاا گهم 83 قم آفنۀ پژویش،شاما ه )1382،شما ۀ دنجم ،وذ و گی
Х بازنوانی کتاب _ ش » تفسیر مبهماتالقرآن «
48،شما ۀ12 بتّنات، سال Х نگاهی به سیر تاریخی کتب مبهمات قرآن _ ش
86،تابستان 54،شما ۀ14 بتّنات، سال Х مباحث پیرامونی دانش مبهمات قرآن _ ش
88،د گیبهشات 2 انیفشهیای روشر ، شاما ۀ (رجماعه رقالات دساتلا: رردکآ تربلاات رعلام دستان قم)
Х معرفی و نقد کتاب درسی _ ش " آشنایی با قرآن "
حصررون، نشااری تخصصاا فرراناا:هان سااپاه 1389 داس:د دن دنقتب دستر ،رهر و وبان ،
Х همت مضاعف،کار مضاعف؛ راهبردها و راهکارها_ ش


6

ش. انیفشرره نرروف « فصاالناره علماا _ دژوهشاا _ سااال هشااتم ،دااایلاآ 30، شااما ه »دفنرر 176 _ 155،ص 1391
Х مرجعیّت علمی اهل بیت رسولندا علیهمالسلام با تاکید بر حجیت سنت ایشان از دیدگا مناب اهل سنت

1390 _ تابستان 27 شما ه – انیفشۀ تقرفب Х مبانی مرجعیّت علمی اهل_ ش بیت رسولندا علۀیهمالسۀلام از دیدگا اهلسنّت
1390 _ زرستان 29 شما ۀ – انیفشۀ تقرفب Х بررسی نظریۀ ابن_ ش تیمیّه در انکار شاگردی ابنعبّاس نزد امام علی علیهالسلام، و نقد آن با تکیه بر مبان اهل سنّت
اج س جهان نان و بتریاری اسر م (جلا: )(چاش گ رجماعه رقالات )213،ص 2 Х زینب کبری علیهاالسلام الگوی بی_ ش بدیل بیداری اسلامی 1390،دسافن: 3 انیفشهیای روش ، شاما ه (رجماعه رقالات دساتلا: رردکآ تربلاات رعلام دستان قم ) Х جهاد اقتصادی، بایدها_ ش _ نبایدها 1391 _ پژویش برگزفیه دانشگاه فرینگتان Х تولید ملی، حمایت از کار و سرمایۀ ایرانی؛ چرا و چگونه _ ش د دئ رقاله به صا ت سخنردن گ کنگره می ،بزرگیاشت مقرام عی ر حضررت فنرب (س) (چااااش گ رجماعاااه 1391 _ تباااه ساااام رقالات ) Х تجلّی آیات نورانی قرآن کریم در نطبه_ ش های زینۀب کبۀری علیهاالسلام
، رقالات بریآیا:ه، دانشگاه عیوم اسر م روروی 1379 _رشه: Х علی علیه السلام از منظر دیگران


7

فصااالناره علمااا _ دژوهشااا "مطالعرررات ،سااال سااام، تابسااتان 10 تیسررتری"، شااما ه 104 _ 85،ص 1391
Х روش امام صادق علیه _ ش السلام در تفسیر عقلانی قرآن کریم
،" گوفصلناره علم _ دژوهش "لرآن و عیرم 24-9 ص 1399 - پاییز 26، ش 14سال
Х _ ش - ح
جایگا روش تفسیر علمی در روایات امام صۀادق علیۀهالسلام

سال نهام ،" فصلنار علم _ ترویج "سیتنه 139 دایلاآ 36 /شما ۀ 44 _ 29، ص 1
Х باز نوانی نظریۀ اب_ ش نتیمیه دربارۀ حدیث "باب"، و نقد آن با تکیه بر مناب اهلسنّت

منبع آمو ش گ گدنشگاه فرهنگلااان و ررکاآ علم کا برگی شهلا: رحلّات
Х ولایت_ ش پذیری؛ چیستی، چرایی، چگونگی (با رویکرد پاسخ به پرسشها و شبههها)
منبع آمو ش گ گدنشگاه فرهنگلاان Х پژواک قرآن کریم و سیر معصومین علیهم_ ش السلام در دفۀاع مقدّس
منبع آمو ش گ گدنشگاه فرهنگلاان Х نیم_ ش »مشاور دینی« نگاهی بر چیستی، چرایی و چگونگی د یرش رقالاه و چااش گ رجماعاه رقاالات اولت ی افش می اس م و ار ش یای متعال با ت کترری بررر ا رر ق. د دئاا رقالااه بااه صااا ت 1392/12/17 _سخنردن گ همایش Х _ ش دله سرقت ادبی، بد انلاقی پژوهشی شاما ه ،»معرفرت« فصلناره علم _ ترویجا 1393، دایلاآ 203 Х تفسیر به رأی در اندیشه_ ش هۀای تفسۀیری علّامۀه طباطبۀایی »روش« "ر "؛ با تأکید بر نقش
تباا گوم همااایش دسااتان ، ر سسااه کررو ر ش1381 ،ولافت Х جایگا علمی حضرت فاطمۀ معصومه سلام_ ش اللهعلیهۀا نۀزد اهلبیت علیهمالسلام


8

گورلان کنگاره بالان دلمللا علما دژوهشا ستره ایلبتت عیتهمالس م برا مصورفرت سرتره 1396 – امترال ومنت عیتهالس م
Х جایگا مدیریت در سیرۀ أمیرالمومنین علیه _ ش السلام؛ با تأکید بر مبانی مدیریت علوی

گورلان کنگاره بالان دلمللا علما دژوهشا ستره ایلبتت عیتهمالس م برا مصورفرت سرتره 1396 – امترال ومنت عیتهالس م
Х _ ش
جایگا علمی امام علی علیهالسلام نزد رسولندا صلیالله علیهوآله؛ با تأکید بر مناب اهلسنّت

ره آورد پژویش، گوفصلناره تخصص تربلات و ورااازش، سااال دول، شااما ه دول، بهااا و 1395تابستان
Х ش -
عفاف و حجاب در متون مقدّس با تأکید بر قرآن کریم

)، گوفصالناره تخصصا 2( پژویشنامه معیّرم قرون و تربلات، سال گوم،شاما ه دول، بهاا و 1396تابستان
Х لاحان زدگه _ ش
کارکرد عقل در هندسه روش تفسیر عقلی با تأکید بر دیدگا آیتالله علّامه جوادی آملی

چاش گ چکلا:ه رقالات همایش رل سرب و فرینررز نرریگ اسرر م در دنتررای معاصررر _قااااااام، جارعاااااااه دلمصاااااااطف 1394( دلعالملاه_راسسه زبان و فرهنگ شناس )
Х دله

جستاری در رابطه باورمندی بۀه معۀاد در ارتقۀای سۀب زندگی

دوللان همایش رلّ بررس آرای تیستری ع مه مص ی یرادی معرفرت "ره"، قم،، ؤوهشگمه - چااش 1396عله، ه فرشنم سلامی، ، گ رجماعه چکلا:ه رقالات
Х ش – باقری
گذری آسیبشناسانه به روش تفسیری آیتالله محمّد هادی معرفت (ر )


دوللان همایش رلّ بررس آرای تیستری ع مه مص ی یادی معرفرت "ره"، قم،، ؤژهشگمه
Х ش – فالامه
معیارها و ضوابط تفسیر اشاری صحیح از دیدگا علامه محمّد هادی معرفت "ر "


9

- چااش 1396عله، ه فرشنم سلامی، ، گ رجماعه چکلا:ه رقالات
زهرد فلاع
دوللان همایش رلّ بررس آرای تیستری ع مه مص ی یادی معرفرت "ره"، قم،، ؤژهشگمه - چااش 1396عله، ه فرشنم سلامی، ، گ رجماعه چکلا:ه رقالات
Х ش – فالامه زهرد فلاع
آیتالله معرفت و درون مایههای "التفسیر الأثری الجام "
دوللان همایش رلّ بررس آرای تیستری ع مه مص ی یادی معرفرت "ره"، قم،، ؤژهشگمه - چااش 1396عله، ه فرشنم سلامی، ، گ رجماعه رقالات
Х ش – فالامه زهرد فلاع
بررسی و تحلیل روش تفسیری علامه معرفت با تأکید بر "التفسیر الأثری الجام "

گورلان جشناد ه رل برانوی کرامرت، تهاردن، 1396 –گدنشگاه دلآهرد
Х ش – فالامه زهرد فلاع
حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام الگوی برتر علمی
کنگره بالاندلمللا نقرش شرتعه در پتریافش و 1397 د گیبهشاات – گسررترش عیرروم اسرر م چاااش گ رجماعااه رقااالات و د دئااه گ – کنفردنس بصا ت سخنردن
Х ش – فالامه زهرد فلاع
تأثیر حضور حضرت معصومه علیهاالسلام در قم در پیدایش و گسترش علوم (با تأکید بر مرجعیت علمی و انقلاب اسلامی)

کنگره بالاندلمللا نقرش شرتعه در پتریافش و 1397 د گیبهشت – گسترش عیوم اس م
Х ش – مرجعیت امام علی علیه السلام در تفسیر و علوم قرآنی از دیدگا اهلسنّت

کنگره بالاندلمللا نقرش شرتعه در پتریافش و
Х ش – مرجعیت امیر مومنان امام علی علیه السلام در قضاوت و


10

1397 د گیبهشت – فقه با تأکید بر مناب اهل سنّت گسترش عیوم اس م

آداب الکوفۀ، رجل علملا فصللا رحکم تعن –بال: دسات دلإنسانلا تص: عن کللا دلآگدب ، دلسن دلثانلا عشاار، 45جارع دلکافاا / دلعاا:گ م.2020 ق/تشریندلأول 1422 بلاآدلأول
Х مرجعیّۀ الإمام علی علیه- ش السلام العلمیّۀ من منظور الخلفاء الثلاث، إستناداً إلی مصادر أهل السنّۀ و الجماعۀ

کنگره بالاندلمللا نقرش شرتعه در پتریافش و 1397 د گیبهشت – گسترش عیوم اس م
Х مرجعیت قرآنی امام علی علیه- ش السلام از دیدگا اهلسنّت
کنگره بالاندلمللا نقرش شرتعه در پتریافش و 1397 د گیبهشت – گسترش عیوم اس م
Х ش – نقش امام صادق علیه السلام در علوم قرآنی
کنگره بالاندلمللا نقرش شرتعه در پتریافش و 1397 د گیبهشت – گسترش عیوم اس م
Х ش نقش امام صادق علیه- السلام در نوآوریِ شیو ها و اقسام تفسیر

، دژوهشا مطالعات تیسرتری –فصلناره علم /ف1003 شما ه 98/9/2یاده تا یخ
Х ش – –
کاوشی در چراییِ دشمنیِ یهود با جبرئیل علیهالسلام ( با سور ی بقر ) 97 تأکید بر آیهی


گوفصالناره علما - دژوهشا پرژویشیررای 1398 بها و تابستان ، بانشنا ت لرآن
Х ف - - ش
بکارگیری مدانله پویا برای بهبود مهارت روانخوانی قرآن آموزان در قم: بررسی مقایسهای رویکردهای نوین و سنّتی
On the Effect of Dynamic Assessment on Oral Reading Fluency of Quranic Learners: A Study of Iranian Teacher Training Centers


11

فصلناره علم -تخصص مطالعات ادب متون اسرررر م ، سااااال چهااااا م، شااااما ه گوم، 1 -148، ص1398تابستان 64
Х دروین شاشتری فلاع
مقایسه تنوع واژگانی در سب گفتاری و نوشتاری نهج البلاغه از منظر نظریه جانسون (مطالعه موردی: نطبهها و انلاقی)– نامههای سیاسی


دژوهش سلف دژوه –نشریه علم Х نقد انگار کفۀر از سۀوی محمّۀدبن صۀالح العمثییمِۀین بۀه -ش باورمندان علم غیب برای غیر نداوند؛ با تأکید بۀر منۀاب اهلسنّت
دوللان همایش رلا رطالعاات تطبلاقا قارون دژوهاا بااا ویکاارگ بر ساا دن:یشااههااای تفسلاری رفسر باآ جهاان دساتم، ویا دلله گدنشااگاه علااام و –دلعظماا جااادگی ورلاا تهردن.–رعا ف قرون کریم Х نسبت پیش فهم-ش ها و پیشفرضها با تفسیر به رأی در فهۀم و تفسیر متن مقدّس؛ با تأکید بۀر اندیشۀه تفسۀیری علّامۀه جوادی آملی "حفظه الله"

Х تربیت معلّم، اسناد فرادیستی و تمدّن نوین اسلامی
Х بنیان های قرآنی و سیر ای "آتش به انتیار"
Х بررسی و نقد نظریه ابن تیمیه در توجیه آیۀه "تطهیۀر" در شأن اهل بیت زسول ندا صلیاللهعلیهوآله؛ با تأکید بر کمد واژ "اراد "

Х بررسی و نقد نظریه ابن تیمیه در توجیه آیۀه "تطهیۀر" در شأن اهل بیت زسول ندا صلیاللهعلیهوآله؛ با تأکید بر کمد واژ "رجس"

Х بررسی و نقد نظریه ابن تیمیه در توجیه آیۀه "تطهیۀر" در


12

شأن اهل بیت زسول ندا صلیاللهعلیه وآله؛ با تأکید بر کمد واژ "أهل البیت"
Х بررسی نظریه ابن تیمیه در توجیه آیۀه "مباهلۀه" در شۀأن اهل بیت رسول ندا علیهمالسلام؛ و نقد آن بۀا تأکیۀد بۀر مناب اهلسنّت

Х بررسی و نقد دیدگا امام فخر رازی در تفسیر آیه "أولۀی الأمر"

Х بررسی نظریه ابن تیمیه در تضعیف و توجیه نسبت حۀدیث متواتر "ثقلین" با اهلبیت رسولندا علیهمالسلام؛ و نقۀد آن با تأکید بر مناب اهلسنّت

Х بررسی نظریه ابن تیمیه در تکذیب حدیث "سفینه" و نقۀد آن با تأکید بر مناب اهلسنّت

Х -ش- ج
بازنوانی دیدگا فقهای امامیه پیرامون ضمان امین در عقود "عاریه" و "اجار "

Х آیند - ش پژوهی در آیینه قرآن کریم و سیر معصومین علیهمالسلام

Х باز- ش نوانی ترجمه آیتاللهالعظمی مکارم شیرازی بر قرآن کریم

Х درآمدی بر گستر مفهومی - ش "شیعه"


13

دژوهش آمو هیای لرآن ، –فصلناره علم Х ح – ش
اصول رفتاری در تدریس آموز های قرآنی از منظر قرآن کریم

گدنشناره حج و حررلان شاریفلان، دژوهشاک:ه و 198154 ش1398 /3/12حاااج و زیاااا ت 199241ش
Х مقاله مدنل دانشنامه با عنوان: مباهله- ش
گدنشناره حج و حررلان شاریفلان، دژوهشاک:ه حج و زیا ت
Х مقاله مدنل دانشنامه با عنوان: کعبه نجران (قملّیس)- ش
دنجام دژوهش به سافا ش رعاونات دژوهشا 1398 -گدنشگاه فرهنگلاان
Х ش – - ه
بررسی وضعیت موجود و ارائه راهکارهای بهبود اقامه نماز در دانشگا فرهنگیان

دنجام دژوهش به سافا ش رعاونات دژوهشا گ حال دنجام–گدنشگاه فرهنگلاان
Х ش – - ه
غربالگری و پایش میزان آشنایی دانشجو معلّمان، با سواد قرآنی (رونوانی، رواننوانی و مفاهیم قرآنی) و بررسی راهکارهای ترویج و تقویت آن

گوفصالناره علما - دژوهشا پرژویشیررای بانشررنا ت لرررآن م/ 2020 پاااییز ز ستااا ا ، 20-13ش، ص1398
Linguistic Research in The Holy Quran 9th 2020, Autumn & Winter 2year, No.
Х On the Effect of Pronunciation in Performing Religious Rituals of Illiterate Prayers: Studying Surah’s al-Tawhid
and al-Hamd


د یرش 1398 کنگره بلاندلملل سلاره فالام ؛ نهای به صا ت داستر
Х بازنمایی الگوی فرهنگ فاطمی علیهاالسلام در دفاع مقدّس- ش
د یرش 1398 کنگره بلاندلملل سلاره فالام ؛ نهای به صا ت چاش گ رجماعه رقالات
Х ش– بازنمایی کنشگری حضرت زهرا علیهاالسلام در تلاطم های پس از سقیفه؛ با تأکید بر نطبه فدکیّه
همایش رل رقاورت دساتر دز نگااه قارون Х و ضا اکاوی چالشهای سیاسی جریان مقاومت اسلامی و


14

؛ قم، ررکاآ هماایشهاای isc؛ 1398کریم؛ غ:یر د یرش رقاله
نجبر- فلاع - شریف
راهکار های قرآنی حل آن
همایش رل رقاورت دساتر دز نگااه قارون ؛ قم، ررکاآ هماایشهاای isc؛ 1398کریم؛ غ:یر د یرش چکلا:ه
Х فلاع - شریف
ادبیات مقاومت و راهکارهای گفتمانسازی از منظر قرآن کریم


همایش رل رقاورت دساتر دز نگااه قارون ؛ قم، ررکاآ هماایشهاای isc؛ 1398کریم؛ غ:یر د یرش چکلا:ه
Х فلاع - شریف فالامه –زهرد دا وها ب
چالشهای مقاومت از منظر قرآن کریم؛ با تأکید بر چالش اجتماعی


همایش رل رقاورت دساتر دز نگااه قارون ؛ قم، ررکاآ هماایشهاای isc؛ 1398کریم؛ غ:یر د یرش چکلا:ه
Х فلاع - شریف
چالشهای مقاومت از منظر قرآن کریم؛ با تأکید بر چالش اقتصادی


همایش رل رقاورت دساتر دز نگااه قارون ؛ قم، ررکاآ هماایشهاای isc؛ 1398کریم؛ غ:یر
Х فلاع - شریف
دستاوردهای مقاومت از منظر قرآن کریم؛ با تأکید بر دستاوردهای اجتماعی


15

د یرش چکلا:ه همایش رل رقاورت دساتر دز نگااه قارون ؛ قم، ررکاآ هماایشهاای isc؛ 1398کریم؛ غ:یر د یرش چکلا:ه
Х فلاع - شریف - خلاردن:ی ش
مبانی انلاقی مقاومت اسلامی از منظر قرآن کریمهمایش رل رقاورت دساتر دز نگااه قارون i ؛ 1398کریم؛ ؛ قم، ررکاآ هماایشهاای sc غ:یر د یرش چکلا:ه
Х شریف فلاع
مبانی مقاومت اسلامی از منظر قرآن کریم؛ با تأکید بر مبانی اعتقادیهمایش رل رقاورت دساتر دز نگااه قارون ؛ قم، ررکاآ هماایشهاای isc؛ 1398کریم؛ غ:یر د یرش چکلا:ه
Х فلاع - شریف
پیامبران الهی علیهمالسلام، بارزترین الگوهای مقاومت؛ با تأکید بر نقش الگویی پیامبر اعظم صلیاللهعلیهوآله


همایش رل رقاورت دساتر دز نگااه قارون ؛ قم، ررکاآ هماایشهاای isc؛ 1398کریم؛ غ:یر د یرش چکلا:ه
Х شریف فلاع
کاوشی در الگوهای مقاومت؛ با تأکید بر نقش الگویی زنان
دولاالان همااایش رلاا دااژوهشهااای تفساالاری قرون کریم؛ گدنشگاه شهلا: ر:ن وذ بایجان؛ isc؛ 1399د گیبهشت
Х فلاع - شریف - سملارد
مقایسهای مسأله ذبیح در قرآن و عهدین – بررسی تطبیقی


16
سوابق اجرائ - فرینگ و تبیتغ :
ضای
دولاالان همااایش رلاا دااژوهشهااای تفساالاری قرون کریم؛ گدنشگاه شهلا: ر:ن وذ بایجان؛ isc؛ 1399د گیبهشت
Х شریف فلاع سلا:ه لااهره حسلان
بررسی تطبیقی جایگا زن در قرآن و عهدین و تأثیرآن برجریان فمینیستی غرب

Х حافظ شریف فلاع
معیارهای توصیف قرآن به وصف"مبارک" و شرایط بهر مندی از آن در زبان قرآن


گورلان همایش رل "زن:ی گدنشاجای ؛ باا ،" تأکلااا: باار فردغاات، تااابوو ی و سااترت 1399گدنشگاه باعل سلانا، دسفن:
Х عرب - -ش
گدنش و رها ت گستیاب به سطح تابوو ی گدنشجایان گ رادجهه با رادنآ و کاست ها؛ با تأکلا: بر سادنح و بتیا


نشااریه علماا "الجامعررۀ الاسرر متّۀ"، گدنشااگاه 2021/1/12نجف دشرف، یاده د یرش
Х آلیات زیاد ة معدل مشارکة طلبة جامعة فرهنکیان فی صلاة الجماعة راه کارهای افزایش شرکت دانشجویان در نماز جماعت (مطالعه موردی: دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان)


17

- ر:یریت حازه علملاه فالاملاّه شهرکرگ؛ 1 - سردرست و رعاونت فرهنگ کمسلاان درا بانادن دستان ؛ 2 ، - رشاو ر:یر ک بنلااگ شهلا: و درا دیثا یردن (بنلااگ جانبازدن )گ درا خانادگه 3 - رعاونت ورازش گبلارستان و دلاش گدنشگاه علام و رعا ف دستر ؛ 4 - سردرست شبانه وزی رردکآ تربلات رعلم (گدنشگاه فرهنگلاان) ؛ 5 - رسئاول خانه های قرون دستان ؛ 6 درگیس حضرت رعصماره (س )؛– - رسئاول بسلاج دساتلا: گدنشگاه فرهنگلاان 7 - عضا شا دی بسلاج دساتلا: دستان قم؛ 8 - همکا ی با بسلاج خادهردن سپاه دستان و بسلاج لاتب تلاپ درام صاگق (ع)به عنادن سرررب حلقه های صاالحلان، و 9 ورازش و د زیاب ربلّللان؛ - همکا ی با نهاگ نماین:ی ول فقلاه گ گدنشگاه ها به عنادن ربلّغ و سخنردن گدنشگاه ؛ 10 - فعاللات گ درر رشاو ه گین گ حازه، گدنشگاه ها و رردکآ ورازش عال ؛ 11 درگیس حضرت رعصاره(س ) قم؛ – - عضا شا دی فرهنگ و برناره یآی و همچنلان شا دی گدنشگاه فرهنگلاان 12 - گدو رسابقات حفظ، تتوت و تفسلار قرون کریم ،نهج دلبتغه و نهج دلفصاحه گ سطح دستان و کشا ی؛ 12 - ر:یر یروه دلهلاات و رعا ف دستر گ درگیس حضرت رعصاره (س)؛ 13 - رعاونت رس ول نهااگ رقاام رعظام هباری گ گ وس عماار رعاا ف دساتر ، گدنشاگاه فرهنگلااان - دارگیس 14 حضرت رعصاره (س). ؛1397 تا 1394 سالهای – - رسئال درگیس حضرت رعصاره (س) گدنشگاه فرهنگلاان قم 15 دستان قم؛ – - عضا هلاأت درنای دستان گدنشگاه فرهنگلاان 16 دستان قم؛ – - عضا هلاأت درنای راسّسه ورازش دژوهش هپایان ه:دیت 17 - عضا شا دی دهبرگی بسلاج جارعه زنان دستان قم؛ 18


18

- ردعلانه دستاگ حضرت ویتدلله سعلا:ی گ درا دستاگیا دن حلقههای صالحلان دستان قم؛ 19 - عضا کملاته بانادن کنگره بلان دلملل نقش شلاعه گ دلا:دیش و یسترش علام دستر ؛ 20

رتبهیای عی : - کسب تبه برتر دایان ناره گ رقطآ کا شناس ؛ 1 ؛1392 - دایان نار بریآی:ه گ رقطآ کا شناس د ش: - سال 2 ؛1375 - کسب تبه دول رسابقات تفسلار قرون کریم گ سطح دستان و کشا ی - سال 3 - ساال » عفاف ،حجاب و تحکلام بنلاان خانادگه، چالش هاا و دهکا هاا « - کسب تبه دول رقاله نایس گ همایش 4 ؛1386 ؛1381 - کسب تبه گوم رقاله نایس بآ ی:دشت حضرت فالامه رعصاره (س ) - سال 5 ؛1390 - کسب تبه گوم گ رقطآ گکتردی تخصص - سال 6 ؛1390 سال – - کسب تب دول وزران جارآ گکتردی تخصّص شت علام قرون و ح:یث 7 ؛1391 سال – - کسب تب سام رقاله گ کنگرۀ رل بآ ی:دشت رقام علم حضرت زینب (س) 8 ؛1391 - دژوهشگر بریآی:ه گدنشگاه فرهنگلاان - سال 9 ؛1393 – - تبه دول دژوهشگر دستان و تبه سام کشا ی گ گدنشگاه فرهنگلاان 10

موووع سخنران یا در ی افش یا، دانشگاه یا و حو ه یای عی تۀ سراسر کشور و: -5 -دزگودج ،بایا:ها و نبایا:ها؛ 4 - رتک های دنتخاب همسار؛ 3 - دهملات دزگودج گ دستم ؛ 2 - حجاب و عفاف؛ 1 - خانادگۀ رتعال دز گی:یاه دستم ؛ 8 - عادر دستحکام بنلاان خانادگه ؛ 7 - دختق جنس ؛ 6 ووایف رتقاب زوجلان ؛ - جایگااه علما - رعناای 11 - نقش زنان گ رافقلات هباردن گینا ؛ 10 - نقش زنان گ نهضت درام حسلان (ع)؛ 9 - نقش دجتماع و سلااس حضرت رعصاره (س) گ ر:گ به سالت درام ضاا(ع)؛ 12 حضرت فالامه رعصاره (س)؛ - سلارۀ دلااربر دکرم (ص) گ برخا گ با سنّت هاا؛ 14 - خاشه چلان دز دزگودج درام عل (ع) و حضرت زهرد (س)؛ 13


19

- فضاای 17 - زنان خاب و ب: گ قرون (با تکلاه بر تفسلار ساا ۀ تحاریم و کااور و راریم )؛ 16 - دختق بسلاج ؛ 15 -20 - دبعاگ زن:یان حضارت زهارد (س)؛ 19 - غ:یر خم گ وئلانه ده سنّت؛ 18 درام عل (ع) دز گی:یاه ده سنّت؛ - نقاش زناان گ دلااروزی دنقاتب 22 - دیثا و ولایتم:د ی دبادلفضا دلعبااس (ع)؛ 21 ررجعلات علم ده بلات (ع)؛ - صهلاانلاسات، 24 - نااوو ی و شاکافای ؛ دهبرگهاا و دهکا هاا؛ 23 جنگ تحملالا و گو دن بازساازی؛ ،دستر - سبک زن:ی گ دف تم:ن ناین دستر .