اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر مسعودزبردست

دکترا جامعه شناسی- فرهنگی آکادمی ملی علوم استادیار دانشگاه فرهنگیان

masoudzabardast1gmail.com
02187751186


بسمه تعالی

رزومه : مسعود زبردست 


 

مشخصات فردی:

نام و نام

خانوادگی

نام پدر

تاریخ تولد

شماره شناسنامه

محل تولد

کد ملی

پست الکترونیکی

شماره تماس

 

روز

 

ماه

سال

استان

شهر

همراه

ثابت/نمابر

مسعود زبردست

بابا

17

08

1339

82255

اردبیل

اردبیل

1460820381

Masoudzabardast1@

gmail.com

09144521431

33716288

 

 

درجات علمی و سوابق تحصیلی:

درجه تحصیلی

رشته تحصیلی و تخصصی

نام دانشگاه

نام کشور

سال دریافت

کارشناسی

علوم اجتماعی -دبیری

تربیت معلم تهران(خوارزمی)

ایران

1367

کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی-جامعه شناسی

آزاد اسلامی- تهران مرکزی

ایران

1369

دکترا

جامعه شناسی- فرهنگی

آکادمی ملی علوم

جمهوری آذربایجان

1394

 

نشانی محل کار: اردبیل-خیابان سعدی کوچه کرد احمد دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی                                تلفن: 33449022               

و دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل – میدان بسیج دانشکده علوم انسانی ، مدرس گروه  علوم ارتباطات اجتماعی و گروه روانشناسی 33724020               

نشانی منزل: اردبیل – خیابان حافظ شهرک آزادگان کوچه ده متری آخر پلاک 230       تلفن:33716288              

           

:

 

سوابق شغلی:

1-عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل ، از سال 1371 تا سال 1388

2-عضو هیات علمی  دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی اردبیل (مرکز تربیت معلم سابق) از سال 1374 تا سال1390.

3-بازنشسته دانشگاه فرهنگیان اردبیل با رتبه استادیاری پایه 19

4-مدرس دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل از سال 1388 تاکنون

 

فعالیت در موسسه ها:

مدیر عامل و موسس ، موسسه تحقیقاتی و مشاوره خردمند اردبیل از سال 1376 تا 1378

 

عضویت در شوراهای علمی و پژوهشی :

1-عضو شورای تحقیقات صدا و سیمای مرکز اردبیل، سال  80-1375

2-عضو شورای تحقیقات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل، سال 85-1378

3-عضو کمیته تخصصی شورا ی فرهنگ عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل، سال 89-1378

4-عضو شورای تحقیقات سازمان زندانهای استان اردبیل، سال 83-1378

5-عضو کمیته تخصصی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اردبیل، سال 86-1382

6-عضو شورای تحقیقات اداره کل تعاون استان اردبیل، سال 86-1383

7-عضو هیئت منصفه مطبوعات استان اردبیل ، سال 87-1384

8-عضو شورای تحقیقات سازمان ملی جوانان استانداری اردبیل، سال 90 -1388

9-همکار پژوهشی سازمان بازرسی کل کشور نمایندگی اردبیل در استان گیلان، سال 1382

10-مدیر مسئول فصلنامه اندیشه پاک بسیج اسانید استان اردبیل، سال 82-81

11-صاحب امتیاز فصلنامه اندیشه پاک بسج اساتید استان اردبیل، سال   82-81

12-مدیر اجرایی فصلنامه اندیشه پاک بسیج اساتید استان اردبیل،سال 84-1383

13-عضو هیئت تحریریه فصلنامه دارالارشاد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل،سال 84-1378

14-عضو هیئت تحریریه ماهنامه پویه ،سرگروههای درسی اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل،سال 84-1378

15-مشاور دفتر مشاوره خانوادگی و تحصیلی سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل،سال 85-1381

16-دبیر جشنواره ستاد پنجمین جشنواره ممتازین و مبتکرین و نو آوران بسیجی شاهد وایثارگر استانی ، دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل ، سال 1385

17-عضو شورای بسیج اساتید استان اردبیل ، از سال 1380 تا 1389

18-عضو هیئت داوران همایش کشوری " عشایرو امنیت" نیروی انتظامی استان اردبیل ، سال 1391.

19-عضو  شورای  هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل ،سال1393 -.1394

20- کارشناس برنامه های فرهنگی، اجتماعی صدا و سیمای استان اردبیل، از سال 1374 تاکنون.

21-کارشناس برنامه برون مرزی شبکه سحر ( زبان آذری) و رادیو آران اردبیل، از سال 1388 تاکنون.

22-همکاری با  معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان اردبیل در برنامه های آموزشی و فرهنگی ، از سال 1390 تاکنون

 

کسب مقام های علمی و پژوهشی :

-پژوهشگر نمونه استانی سال( 1383)

-مدرس نمونه کشوری مراکز تربیت معلم سال (1384)

 

مقاله های چاپ  شده در نشریه های علمی و پژوهشی داخل کشور :

 

1- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام ومقایسه آن با نگرش فمینیستها به خانواده ؛ فصلنامه دارالارشاد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل، سال (1379)

2- بررسی میزان ، نسبت و علل طلاق در استان اردبیل؛ فصلنامه دارالارشاد اردبیل، سال(1378)

3- رابطه بین استراتژیهای یادگیری و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاههای اردبیل؛ فصلنامه دارالارشاد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل ، سال (1379)

4- گروههای ضد فرهنگ ، نشریه کشکول صدر ؛ مرکز تربیت معلم بنت الهدی صدر اردبیل ، سال( 1381)

5- فشار نقش،ماهنامه پویه ؛ نشریه سرگروههای درسی استان اردبیل ، سال (1381)

6- جامعه شناسی جنگ، فصلنامه اندیشه پاک؛  بسیج اساتید استان اردبیل ، سال(1382)

7- علل نابرابری فرصت های تحصیلی در دو منطقه خلخال و انگوت استان اردبیل؛ هفته نامه چشمه اردبیل ، سال(1382)

 

تالیف کتاب :

1-  کتاب  مبانی جامعه شناسی ، انتشارات فخر دین ، قم، سال( 1383). (کتاب سال استان اردبیل 1384) .

 

مقاله های چاپ شده در خارج از کشور :

 

1-Survey of socio-economic problems of   unattended women in Ardabi province.Jurnal   Language and liturature .ISSN-1038 .Baku -2007.No.4(58).pp.183-185

 

2 -XX əsrdən XXİ əsrə keçidin bəzi aktual əlamətləri Şərq-Qərb (Elmi-nəzəri jurnal). İSBN:9952-428-01-5 . BakI -2008. NO. 2 (3) 10. pp.180-185

  

3-Functional concept and functional analysis.Jurnal kultur Eirini. İSSN-1308-6197. Turkey.2009No.pp.71-79.

                                             

4-The role of the Islamic Azad University in the development of women . Jurnal Language and literature .No.4(7) ISSN-1038.Baku -2009.pp.276-279

5- XX əsrin məhsulu – Funksionalizm Qərb sosioloqlarının nəzəriyyəsində. Fəlsəfə ( Beynəlxalq Elmi-nəzəri jurnal).(AMEA). Fəlsəfə Sosiologiya və Hüququ İnstitutu. No 1 (14) . İSBN-9952-428-02-2. BAKI. 2010. S.268-273

 

6-Həyat tərzi anlayışı Qərb sosioloqlarının təlimlərində . Elmi əsərlər –(Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal).No 2 (15)ISSN- 2219-9810 –BakI -2010 . S.150-153

 

7-Şərq sosioloqlarının nəzəriyylərinə əsasən “Həyat tərzi”anlayışının sosial aspektdə dəyərləndirilməsi və qərblə müqayisə analizi. (AMEA).GƏNC ALİMLƏRİN ƏSƏRLƏRİ  .No 5.BAKI-2012- S.227-234

 

8- Деякі зміни в способі життя родини в ХХI столітті (соціологічний аналіз) "Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К. украина, 2013. Випуск 74 2013.  p.  225-226  .

 (Some of the changes in the lifestyle of the family in the twenty-first century (sociological analysis)

 

9- A survey of public attitudes toward the impact of globalization on lifestyle (The city of Ardabil, Iran ) . Indian journal of fundamental and applied life sciences. ISSN:2231-6345(online) An open Access, online International Journal available at www.cibtech.org/sp.ed/jls/2014/0/jls.htm    2014 Vol4(s4(00

, pp. 839-847 October-December 2014.

 

 

مقاله های ارائه شده در کنفرانس ها :

 

1-Müasir dövrdə sosial problemlərin tərifinə bir münasibə. İnternational symposiom 29-30 octobr 2007 .Turkey ,İran ,Azerbaygan,Gazagestan .BakI

.2007       

                                                                                   

2- بررسی نگرش مردم شهرستان اردبیل به تاثیر جهانی شدن بر سبک زندگی.

-İranian conference On Psychology & Behavioral Sciences  28 Aug.2014 Talash Conference Center, Tehran, Iran

3-بررسی رابطه بین عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سبک زندگی مردم استان اردبیل.

- "A cultural factors survey of the relationship between social, economic, cultural factors and lifestyle in Ardabil province" . İnternational Conference on Economics, Accounting, Management, and Social Sciences & International Conference on Engineering, Arts Management and Environment  held on December  11-12, 2014   Organized by University of Szczecin –Poland

International Center of Academic Communication (ICOAC)

 

 

 

 

 

 

پژوهشهای انجام یافته برای سازمانهای مختلف :

 

1-بررسی علل نابرابری فرصت های تحصیلی در دو منطقه خلخال وانگوت استان اردبیل ، سفارش دهنده طرح سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل ، سال81-1380

2- بررسی میزان آشنایی دانش آموزان پیش دانشگاهی از شرایط و ضوابط کنکور سراسری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ، سفارش دهنده طرح، سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل ، سال 86-1385

3-بررسی مقایسه ای استراتژیهای یادگیری دانشجویان دانشگاههای استان اردبیل ، سفارش دهنده طرح، دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل ، سال 1378

4-علل مشروط شدن دانشجویان دانشگاههای اردبیل، سفارش دهنده طرح، دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل ، سال 1381

5-نقش دانشگاه آزاد اسلامی درتوسعه فعالیت های  بانوان استان اردبیل، سفارش دهنده طرح، دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل ، سال 1388

6-بررسی کارکردهای قهوه خانه وقهوه خانه نشینی درشهراردبیل.سفارش دهنده طرح، استانداری اردبیل، سال81-1380

7-بررسی مشکلات اقتصادی ،اجتماعی زنان بی سرپرست وخود سرپرست استان ، سفارش دهنده طرح، استانداری اردبیل ، سال83-1382

8-بررسی پدیده پان ترکیسم ومیزان گرایش به آن دراستان اردبیل ، سفارش دهنده طرح سازمان بسیج اساتید استان اردبیل ، همکار اصلی طرح ، سال 1387

9-بررسی علل طلاق وراههای کاهش آن دراستان اردبیل، سفارش سفارش دهنده طرح، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل ،کار گروهی چهار نفری  ، سال 1385

10-شاخص های تجلیل وتکریم از مفاخراستان سفارش دهنده طرح، اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی اردبیل ،کارگروهی چهار نفری ، سال 1385

11-مدیریت بحران.سفارش دهنده طرح، اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی اردبیل ،کارگروهی چهار نفری ، سال1386

12-علل افزایش میزان مهریه وراههای کاهش آن ، سفارش دهنده طرح، اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی اردبیل ،کار گروهی چهار نفری ، سال 1386

13-راههای افزایش انگیزه ازدواج دربین جوانان ، سفارش دهنده طرح ،  اداره کل فرهنگ و   ارشاداسلامی  اردبیل، سال 1391

14-شناسایی مناطق جرم خیز استان اردبیل، سفارش دهنده طرح، اداره کل زندانهای استان اردبیل ، سال  91-1390

15-نظارت  بیش از بیست تحقیق سازمانی و دانشگاهی در استان اردبیل .

16-داوری بیش از سی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی.