اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکترمحمد‌ باقر رستمی

دکتری تخصصی مدیریت استراتژیک آینده پژوهی استادیار دانشگاه فرهنگیان

mbrostamigmail.com
02187751186


به نام او که مدیر است و مدبر

(رب زدنی علما و عملا و ایمانا)                               

رزومه علمی، پژوهشی و مدیریتی

1) مشخصاتفردی:

نامونامخانوادگی:دکتر محمد­ باقر رستمی

تاریختولد: 12/12/ 1356

محلتولد: بجنورد

وضعیتتاهل:متاهل و دارای سه فرزند

تلفنهمراه: 09155850091

رایانامه: mbrostami@gmail.com

سابقه خدمت: 23 سال

سابقه خدمت تمام وقت در دانشگاه فرهنگیان: 14 سال (از مهر 1386 تاکنون)

 

2)سوابقتحصیلی:

1395- رساله دکتری:طراحی الگوی پیاده سازی نقشه جامع علمی کشور- با نمره عالی 20/19.

1395-1389: دکتری تخصصی (PHD) آینده پژوهی- دانشکده مدیریت راهبردی- دانشگاه عالی دفاع ملی- با نمره 67/18.

-1385 پایاننامهارشد: ارزیابی عوامل بحرانی موفقیت اجرای پروژه های شش سیگما در شرکت های منتخب ایرانی- با نمره عالی 19.63.

-13851383:کارشناسی ارشدمدیریت سیستم و بهره وری: دانشگاه تربیت مدرس تهران- با معدل17.93.

1380-1375: کارشناسیریاضیکاربردی-دانشکده علوم پایه- دانشگاه حکیم سبزواری.

 

3) الف) فعالیتهای مدیریتی-اجرایی:

 • مسئول تاسیس و راه اندازی دانشگاه دولتی کوثر (ویژه خواهران) و اخذ مجوز و دریافت موافقت اصولی با تاسیس 3 دانشکده و 7 رشته از دفتر گسترش وزارت علوم تحقیقات و فناوری (یک سال).  
 • عضو شورای علمی بنیاد نخبگان خراسان شمالی (سه سال)
 • معاون آموزشی و فرهنگی پردیس امام محمد باقر (ع) دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی (سه سال)
 • مسئول آموزش و پژوهش استانی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی (سه سال)
 • مسئول راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناور خراسان شمالی و طرف قرارداد با دانشگاه بجنورد (یک سال)
 • مدیر گروه آموزشی در دانشگاه بجنورد (یک سال)
 • مسئول پژوهش و فناوری پردیس امام محمد باقر (ع) دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی (سه سال)
 • دبیر شورای آموزشی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی (سه سال)
 • دبیر شورای پژوهشی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی (سه سال)
 • عضو شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی (دو سال)
 • مدیر مسئول نشریه قرآنی نور هدایت: نشریه برگزیده دومین جشنواره نشریات دانشجویی (دو سال)
 • عضو شورای مرکزی کانون قرآن و عترت دانشگاه حکیم سبزواری (سه سال)
 • مدیر خانه ریاضیات بجنورد (انجمن علمی مورد تایید وزارت علوم) (سه سال)
 • دبیر ریاضی آموزش متوسطه آموزش و پرورش (8 سال)
 • عضو اتاق فکر و شورای تحقیقات اداره کل تعاون استان خراسان شمالی (دو سال)
 • مسئول کانون بسیج اساتید مراکز تربیت معلم استان خراسان شمالی (دو سال)
 • عضو کارگروه تخصصی بررسی طرح های نمونه سازی اختراعات و ابتکارات بنیاد نخبگان (یک سال)
 • عضو اتاق فکر اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان خراسان شمالی (دو سال)
 • مدیر مرکز آزمون مهارت های هفت گانه رایانه ICDL فرهنگیان خراسان شمالی (سه سال)
 • داور فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی (5 مقاله)
 • داور همایش های علمی و پژوهشی ملی و بین المللی (4 مورد)
 • مدیر اجرایی همایش ملی دانش موضوعی تربیتی آموزش محتوا (PCK)
 • مسئول کارگروه فرهنگی دبیرخانه سبک زندگی شورای فرهنگ عمومی استان خراسان شمالی (یک سال)
 • عضو کارگروه مشورتی شورای فرهنگ عمومی استان خراسان شمالی (4 سال)

 

ب) جوایز و افتخارات:

 • فرزند جانباز و رزمنده دفاع مقدس جناب سرهنگ بازنشسته ناصر رستمی
 • قاری قرآن و داور مسابقات قرآن دانش آموزی و دانشجو-معلمان در مرحله استانی و شهرستانی
 • پژوهشگر برتر استانی حوزه فنی و مهندسی دستگاه های اجرایی خراسان شمالی در هفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری در سال 1395 (تقدیر کننده: استاندار خراسان شمالی)
 • مدیر برتر پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان کشور در سال 1397 (تقدیر کننده: رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور)
 • پژوهشگر برتر استانی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی در سال 1395 (تقدیر کننده: مدیر کل آ.پ خراسان شمالی)
 • مدرس نمونه استانی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی در سال 1388 (تقدیر کننده: معاون وزیر آ.پ)
 • استاد نمونه بسیجی استان خراسان شمالی در سال 1391 (تقدیر کننده: رییس بسیج اساتید خراسان شمالی)
 • پژوهشگر برتر استانی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی در سال 1392 (تقدیر کننده: رییس دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی)
 • رتبه سوم در دومین جشنواره نشریات دانشجویی (مدیر مسئول نشریه قرآنی نور هدایت) در سال 1378 (تقدیر کننده: معاون وزیر عتف)
 • دارای بیش از 50 تقدیرنامه وزارتی، استانداری، دانشگاهی و ادارات کل استانی و شهرستانی  

 

4)  سوابقپژوهشی:

الف) مقالات علمی-پژوهشی

1]         رستمی، محمد باقر؛ مخبردزفولی، نبی ا... دهقان، (1395). "الگوی پیاده سازی نقشه جامع علمی کشور مبتنی بر رویکرد پارادایمی روش نظریه مبنایی"، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی.

2]        رستمی، محمد باقر؛ مخبردزفولی، محمد رضا؛ بابک، نگاهداری؛ نبی ا... دهقان، (1395). "الگوی گفتمان پیاده سازی نقشه جامع علمی کشور"، فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

3]       رستمی، محمد باقر (1396). " نحوه نگارش یک گزارش سیاستی مؤثر"، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی.

4]        رستمی، محمد باقر (1398)."ارائه الگوی راهبردی گفتمان سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی با عاملیت رسانه ملی"، فصلنامه مدیریت راهبردی.

5]       رستمی، محمد باقر، عباسی، لاله (1398). "بررسی عوامل حیاتی موفقیت اجرای یک برنامه آینده‌نگاری ملی"، فصلنامه آینده پژوهی مدیریت.

6]        رستمی، محمد باقر (1398). "چارچوبی برای الزامات کلیدی پیاده سازی نقشه جامع علمی کشور"، فصلنامه مدیریت راهبردی دفاع ملی

 

ب) طرح ها و پروژه های پژوهشی: (15 مورد)

1388-  مجری طرح پژوهشی "عارضه یابیسازمانبازرگانیخراسانشمالیبراساسمدل "EFQM، سازمان بازرگانی خراسان شمالی

1389- مجری طرح پژوهشی" استقراراستانداردایزو 9001 درسازمانبازرگانیخراسانشمالی"، سازمان بازرگانی خراسان شمالی

1389- ناظر طرح پژوهشی "بررسی و اولویت بندی فاکتورهای موثر براعتماد مشتریان در تجارت الکترونیکی استاندانشگاه پیام نور خراسان شمالی

1390- مجری پروژه پژوهشی "بررسی راهکارهای افزایش پویایی تعاونی های خراسان شمالی"، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی.

1391- عضو گروه مطالعاتی پروژه مطالعاتی تدوین "مبانی و الگوهای آینده پژوهی مبتنی بر تفکر اسلامی (هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی و تبار شناسی"، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران

1391- مدیر پروژه طرح پژوهشی" تدوین سندراهبردی توسعه فناوریاطلاعاتوارتباطاتاستانخراسانشمالی"،استانداری خراسان شمالی

1392- مجری پروژه پژوهشی " بررسی اتحادیه های تعاونی توزیعی خراسان شمالی و ارائه راهکارهای توانمندسازی آنها"، اداره کل تعاون خراسان شمالی

1392- ناظر طرح پژوهشی " بررسی و تدوین طرح جامع تشکیل و توسعه تعاونی های استان خراسان شمالی"، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی

1393- مدیر پروژه طرح پژوهشی" تهیه و تدوین نقشه جامع مهندسی فرهنگی استان خراسان شمالی"،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی

1393- مجری طرح پژوهشی" تدوین برنامه راهبردی پنج ساله دانشگاه کوثر"، دانشگاه کوثر.

1394- مجری طرح پژوهشی "تدوین برنامه راهبردی پارک علم و فناوری خراسان شمالی"، پارک علم و فناوری خراسان شمالی.

1394- مجری طرح پژوهشی" تدوین برنامه راهبردی پنج ساله مجتمع آموزش عالی شیروان"، مجتمع آموزش عالی شیروان.

1396- مجری طرح پژوهشی" بررسی امکانات و چالش های توسعه مدیریت و سیاست گذاری مزیت های فرهنگی و هنری شمال خراسان"، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی.

1396- - مجری طرح پژوهشی" سند برنامه توسعه مهارتی استان خراسان شمالی با رویکرد بازاریابی آموزش های فنی حرفه ای"، اداره کل فنی حرفه ای خراسان شمالی.

1396- مجری طرح پژوهشی" شناسایی و تحلیل سناریوهای آینده تحولات جمعیتی استان خراسان شمالی"،سازمان بسیج علمی پژوهشی خراسان شمالی.

1397-  مجری طرح پژوهشی" بررسی وضعیت فرهنگ عمومی و تدوین الگوی مناسب برای ارزیابی شاخص های فرهنگی استان خراسان شمالی"، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی.

1397- مدیر پروژه طرح پژوهشی" تدوین نقشه جامع علمی آستان قدس رضوی"، آستان قدس رضوی.

 

ج) تالیف و ترجمه کتاب:(9 مورد)

1393- تألیف کتاب سطح یک مدیریت ویژه تشکل های قرآنی "مدیریت عمومی"، گروه مؤلفین، ناشر: سازمان دارالقرآن الکریم کشور.

1393- تألیف کتاب سطح دو مدیریت ویژه تشکل های قرآنی "مدیریت و بهبود مهارت کسب و کار"، گروه مؤلفین، ناشر سازمان دارالقرآن الکریم کشور.

1393- تألیف کتاب سطح سه مدیریت ویژه تشکل های قرآنی "مدیریت و توسعه موفق کسب و کار"، گروه مؤلفین، ناشر: سازمان دارالقرآن الکریم کشور.

1393- تألیف کتاب "مبانی و الگوهای آینده پژوهی مبتنی بر تفکر اسلامی" گروه مؤلفین، ناشر: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.

1394- تألیف کتاب "مبانی، رویکردها  و الگوهای پیاده سازی برنامه های راهبردی" ناشر: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.

1396- ترجمه کتاب "پیش به سوی هوشمندی استراتژیک"، تهران، انتشارت نوید مهر.

1397- تالیف کتاب "چالش های سیاست گذاری فرهنگی و هنری شمال خراسان با تاکید بر قابلیت های منطقه ای"، بجنورد، انتشارات جهانی.

1397- تالیف کتاب سه جلدی "نقشه مهندسی فرهنگی استان خراسان شمالی"، بجنورد، انتشارات بیژن یورد.

1397- ترجمه کتاب "راهنمای عملی تاسیس یک استارت آپ موفق"، تهران، انتشارت نوید مهر.

1398- تالیف کتاب "اصول و رویکردهای تدوین برنامه ریزی راهبردی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی"، تهران، انتشارت نوید مهر

 

د)مقالات کنفرانس های ملی و بین المللی: (25 مورد)

-1383 مقاله با عنوان" ششسیگما :برداشتیمبتنیبرنظریههدف" ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت. تهران.

-1384 مقاله با عنوان "طراحی و پیادهسازیدولتالکترونیکدراستانخراسانشمالی" سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران.

-1384 مقاله با عنوان " انجام ارزشیابی سلسله مراتبی AHP به کمک سیستم کنترل کننده فازی و ارائه روشی برای مرتب سازی اعداد فازی"، چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

-1385مقاله با عنوان " پیش نیازهایطراحیوپیادهسازیشهرالکترونیکمشهد:شهریپیشرودرزمینه فناوریاطلاعات" همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری، دانشگاه فردوسی مشهد.

-1385 مقاله با عنوان " ارزیابیعواملبحرانیموفقیتاجرایمتدولوژیششسیگمادرسازمانها" هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت، تهران.

١٣٨۵- مقاله با عنوان " اجرایمتدولوژیششسیگمادرایران" پذیرفته شده در اولین کنفرانس بین المللی شش سیگما –تهران

1391- مقاله با عنوان " مبانی انسان شناختی آینده پژوهی در راستای ترسیم جامعه مطلوب ایرانی اسلامی"، اولین همایش ملی آینده پژوهی- دانشگاه تهران

1391- مقاله با عنوان "مکان یابی ماکزیمم پوشش مراکز سرویس در شرایط عدم قطعیت"، یازدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل- تهران

1391- مقاله با عنوان "مساله مکان یابی ماکزیمم پوشش با شرایط عدم قطعیت"، ششمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات، تهران

1391- مقاله با عنوان "متدولوژی راهبردی شش سیگما"، نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی ج.ا.ا با رویکرد تمدن سازی نوین اسلامی، تهران

1391- مقاله با عنوان "بررسی و ارزیابی آینده نگاری علم و فناوری ترکیه"، نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی ج.ا.ا با رویکرد تمدن سازی نوین اسلامی، تهران

1393- مقاله با عنوان "تعابیر چهارگانه در باب ماهیت آینده نگاری سازمانی"، در سومین همایش ملی آینده پژوهی- دانشگاه تهران

1393- مقاله با عنوان" مدل مفهومی الزامات پیاده سازی موفق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی" همایش ملی پیاده سازی راهبردهای اقتصاد مقاومتی –تهران

1393- مقاله با عنوان" فناوری های همگرای شزان: ابر فناوری های راهبردی پیشران و تحول آفرین آینده" پذیرفته شده در همایش ملی آینده پژوهی در فناوری های نوین –اصفهان

1393- مقاله با عنوان" پیش بینی فروش محصولات جدید دارویی بر اساس مدل BASS (مطالعه: شرکت‌های داروسازی بورس تهران)" دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری- تهران

1393- مقاله با عنوان" اندازه گیری میزان آگاهی از حقوق شهروندی (مطالعه: خراسان شمالی("دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری- تهران

1394- مقاله با عنوان" تبیین الگویی برای تمایلات رفتاری مصرف کنندگان به خرید بیشتر با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری (مطالعه: صنعت بیمه("اولین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات- سمنان.

1394- مقاله با عنوان "موانع موجود در اجرای موفقیت آمیز طرح هوشمندسازی در مدارس خراسان شمالی"، همایش ملی مدارس هوشمند و تعلیم  تربیت، اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی.

1394-مقاله با عنوان "راهکارهای تربیت سیاسی دانشجومعلمان با محوریت سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش"، همایش ملی تربیت سیاسی و اجتماعی (جایگاه و اقتضائات در تربیت معلم)، دانشگاه فرهنگیان.

1394-مقاله با عنوان "واکاوی اصول و روش­های معلمان در تربیت اجتماعی دانش­آموزان با تأسی به آیات و روایات"، همایش ملی تربیت سیاسی و اجتماعی (جایگاه و اقتضائات در تربیت معلم)، دانشگاه فرهنگیان.

1395- مقاله با عنوان "چارچوبی برای الزامات کلیدی پیاده سازی موفق نقشه جامع علمی کشور"، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

1395- مقاله با عنوان "مولفه های مبنایی در باب هستی شناسی آینده پژوهی مبتنی بر تفکر اسلامی"، اولین کنفرانس مدیریت و مهندسی پیشرفت، دانشکده پیشرفت دانشگاه علم و صنعت.

1395- مقاله با عنوان "مساله ماکزیمم پوشش P-HUB تک تخصیصی و توسعه تابع جزئی پوشش"،  اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت ، دانشگاه بین المللی امام خمینی.

1396- مقاله با عنوان "عوامل موثر بر استقرار نظام بهره‌وری در دانشگاه فرهنگیانسومین همایش ملی تربیت معلم، دانشگاه شیراز.

 

ه)کارگاه ها و سخنرانی های علمی-آموزشی برگزار شده:

 -1387سخنرانی با موضوع "تولیدعلمدرایراندرردهبندی ISI وجایگاهآن  درسالهای "2004-2008، در برنامه های بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری استان خراسان شمالی

١٣٨٩ - کارگاه آموزشی" تهیهمحتوایالکترونیکیبراساساستاندارد "SCORM، در یازدهمین کنفرانس ملی آموزش ریاضی

1391- سخنرانی با موضوع " آشنایی با آینده پژوهی و روش شناسی آن"، در مراسم برنامه های بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری استان خراسان شمالی

1392- کارگاه آموزشی "مفاهیم و روش های آینده‌ نگاری فناوری همراه با بررسی پروژه پامفا در حوزه فناوری اطلاعات در ایران"، بنیاد نخبگان خراسان شمالی

1393- کارگاه آموزشی "آینده پژوهی در سازمان های ایرانی"، در برنامه های بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری استان خراسان شمالی

1393- کارگاه آموزشی "مدیریت اسلامی ویژه مدیران موسسات قرآنی-مردمی"، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی

1393- کارگاه آموزشی "مدیریت اسلامی ویژه مدیران موسسات قرآنی-مردمی"، سازمان دارالقرآن الکریم استان همدان.

1395- دوره آموزشی "مدیریت ریسک"، دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری های خراسان شمالی.

1395- دوره آموزشی "مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک"، دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری های خراسان شمالی.

1395- سخنرانی با موضوع "الگوی پیاده سازی نقشه جامع علمی کشور"، ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.

1395- حضور در برنامه های تلویزیونی با موضوع "تحلیل وضعیت علم و فناوری استان"شبکه اترک خراسان شمالی.

1397- دوره آموزشی "راهکارهای ارتقای کیفیت و بهره وری در سازمان ها"، ویژه مدیران و کارشناسان شهرداری های خراسان شمالی.

1397- حضور در برنامه "چالش های حوزه علم و فناوری کشور" تهران. رادیو گفتگو.

1397- دوره آموزشی "تحلیل و تبیین الگوی مبنای  اسلامی ایرانی پیشرفت"، ویژه دبیران هم اندیشی اساتید دفتر نهاد رهبری.

1397- سخنرانی با موضوع "نقد سند توسعه استان خراسان شمالی و ارائه راهکارهای اصلاحی"، استانداری خراسان شمالی.

 

و)فعالیت هایعلمی-آموزشی:

1385  تاکنون-تدریس دروس مدیریت کیفیت و بهره وری، اصول مدیریت و تئوری سازمان، تئوری احتمالات و کاربردهای آن، مبانی مدیریت استراتژیک در دانشگاه بجنورد و دانشگاه کوثر.

1385  تاکنون-تدریس دروس فناوری اطلاعات (روش تحقیق و آمار مقدماتی –آمار و احتمال مهندسی-مدیریت مهندسی- مبانی فناوری اطلاعات) در دانشگاه پیام نور بجنورد.

1384  تا1389-تدریس دروس ریاضی و کامپیوتر و نرم افزارهای ریاضی و آماری در دانشکده فنی و حرفه ای دارالفنون بجنورد.

1385 تا 1398- تدریس دروس پژوهش و توسعه حرفه ای (1)و (2) و(3) و کاربرد فناوری در آموزش (1)و (2) و(3) در دانشگاه فرهنگیان.

 

ز) گواهینامهها،تواناییهاومهارتهایتخصصی:

 • دارای گواهینامه قبولی در آزمونزبانانگلیسی (تافل)دانشگاهتربیتمدرس
 • دارای بیش از 2000 ساعت دوره های ضمن خدمت دستگاه های اجرایی (عمومی و تخصصی)
 • آشنایی کامل با نرم افزار روش تحقیق های کمی و کیفی، کنترل پروژه، آفیس و ...
 • آشنایی با منابع اطلاعات علمی و پژوهشی  

 

ح) زمینه ها و تخصص های کاری:

 • مشاور مدیران سازمان های دولتی و خصوصی در تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه های راهبردی
 • مشاوره آینده پژوهی فردی و سازمانی
 • متخصص برنامه ریزی سناریویی
 • مسائل مرتبط با مدیریت کیفیت و بهره وری
 • برنامه های توسعه علم، فناوری و نوآوری

               

ط) دروس دانشگاهی گذرانده:

 • ·       کارشناسی ارشد (MSc):

برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران، اقتصاد خرد و کلان، اصول حسابداری برای مدیران، سیستم های خبره و هوش مصنوعی، مدیریت کیفیت و بهره وری، مدیریت تولید و عملیات، مدیریت منابع انسانی، سیستم های اطلاعاتی مدیریت، سازماندهی و رهبری، مدیریت مالی، تحقیق در عملیات (1و2)، روش تحقیق در مدیریت.

 • ·         دکتری تخصصی (PHD):

مبانی فلسفی آینده پژوهی، روش شناسی آینده پژوهی، آینده نگاری راهبردی، آینده نگاری علم و فناوری، مبانی مدیریت استراتژیک، مبانی مدیریت اسلامی، مبانی مدیریت دانش و نوآوری، نهادهای موثر بر آینده پژوهی، سازمان های آینده، مدل های آینده پژوهی، آینده نگری و نظام های موعود، باز اندیشی در آینده، مبانی فلسفی روش تحقیق در مدیریت.