اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر حیدر تورانی

دکترای تخصصی مدیریت آموزشی عضو هیأت علمی، پژوهشکده برنامه ریزی درس و نوآوری های آموزش

ppsccfu.ac.ir
02187751186


به نام خدای مهربان

مـشخصـات فـردی: نام و نام خانوادگی: حیدر تورانی دکترای تخصـصـی: مدیریت آموزشـ - رتبه علمی: اسـتاد پژوهشـاا مطالعات آموزش و پرورش سمت های فعلـی: . عضو هیأت علم پژوهشکد برنامه ریزی درس و نوآوریهای آموزش 1 . عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی- پژوهشی نوآوریهای آموزشی 2 . سردبیر فصلنامه مدیریت مدرسه 3 . صاحب امتیاز و مدیر مسوول نشریه شوق تغییر 4 . نایب رییس انجمن علم مدیریت آموزش ایران 5 . عضو بسیج اساتید دانشاا های کشور 6

سوابق تحصیلی : مقطع رشته تحصیل ی تاریخ دریافت گواهینام ه
محل دریافت گواهینام ه
کارشناسی
زباااا و ادبااایاااات 1367 انگلیسی -1363
دانشکده ادبیات و علو مانسانی، دانشگاه تهرا
13 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 72-1369
واحااد تهرا مرکز، دانشاااااگاااه آزاداسلامی
137 ) مدیریت آموزشی PHD دکتری ( 9-137 5
واحاد علوم و تحقیقاات، دانشاااااگااه آزاداسلامی
سوابق تدریس : نام در س نام دانشگا ه مقطع تدریس
سال
- تاریخ آموزش و پرورش اسلام و ایرا
دانشاکده روانشاناسای و علوم تاااربااایاااتااای، دانشاااااااگااااه علامهطباطبایی
1374 کارشناسی از سال
- تئوری های سازما و مدیری ت دانشکده علو مانسانی، دانشگاه امام علی (ع )
1372،1373،1374 کارشناس ی
- مدیریت توسع ه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا جنو ب
88 کارشناس ی -1387
- مبانی سازما و مدیری ت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا جنو ب
کارشناسی- کارشناسی ارشد
88-1387
- سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا جنو ب
88 کارشناس ی -1387
- آموزش بزرگسالا علومتربیتی دانشگاه علامه طباطبای ی
کارشناسی ارشد
88-1387
- روش تحقیق پیشرفت ه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا جنو ب
کارشناسی ارشد
90-89
- مدیریت استراتژی ک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا جنو ب
کارشناسی ارشد
90-89
2
نظریه سازما و مدیریت پیشرفت ه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا جنو ب
94 دکتری از سال
سیست مهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفت ه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا جنوب و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکاب
کارشناسی ارشد
94از سال
مدیریت منابع انسان ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا جنو ب
97 دکتری -96
برنامه ریزی درس ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکاب
95 دکتری -94
سیاستگذاری آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکاب
95 دکتری -94


سوابق اجرایی- علمی ، برنامه ریزی و کارشناسی : ردیف نوع فعالی ت محل فعالی ت سال فعالی ت تهرا 5 معاو پرورشی منطقه 1 تهرا 5منطقه 1368 - 1367 13 تهرا 5 تهرا منطقه 5 رئیس آموزش و پرورش منطقه 2 74-13 68 137 تهرا 10 تهرا منطقه 10 رئیس آموزش و پرورش منطقه 3 6-137 4 مشاور طرح و برنامه معاونت پرورشی 4 وزارت آموزش و پرورش 1378 وزارت آموزش و پرورش -1376 1385 سردبیر خبرگذاری ایسکا نیوز دانشگاه آزاد اسلام ی 5 مشاور معاونت امور بی الملل دانشگاه آزاد 6 اسلام ی 138 سازما مرکزی دانشگاه آزا د 4-1378 ماادیر کنترل کیتیاات دوره ماادیریاات ت ییر بااا 7 دانشگاه وستر سیدنی 1381 استرالی ا مدیر کمیته آموزش و ترویج سند ملی آموزش 8 و پرورش شورای عالی آموزش و پرورش 1385 دبیر کمیته علمی مطالعات مؤلتههای اصاااالی 9 آموزش و پرورش در ساااااناد ملی آموزش و پرورش شورای عالی آموزش و پرورش 1385 چهارم و ، مدیرتهیه برنامه های پنجسااله ساوم 10 پنجم سااااااازمااا پژوهش وبرنااامااه ریزی آموزشی سازما پژوهش و برنامهریزی آموزش ی 1387-1384

11
معاو پژوهشاای موسااسااه پژوهشاای برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی
سازما پژوهش و برنامهریزی آموزش ی
ادامه 1387 دارد
مدیر گروه پژوهش در نوآوری های آموزشای 12 و تربیتی
سازما پژوهش و برنامهریزی آموزش ی
ادامه 1387 دارد
عضااااو هیات موسااااس و هیات مدیره انجم 13 مدیریت آموزشی ایرا
1389 انجم مدیریت آموزشی ایرا
دبایار عالامای هامااایاش رویاکارد اسااااالامای در 14 مدیریت آموزش و پرورش
ساااااااازماااا پاااژوهاااش و برنامهریزی آموزشی
1388
3
سردبیر رشد مدیریت مدرسه ساااااااازماااا پاااژوهاااش و 15 برنامهریزی آموزشی
1387
معااو پژوهشااااای پژوهشاااااکاده برنااماهریزی 17 درسی و نوآوریهای آموزشی
ساااااااازماااا پاااژوهاااش و برنامهریزی آموزشی
1385
مدیر گروه نوآوریهای آموزشی و تربیتی پاژوهشاااااکااده بارنااامااهریازی 18 آموزشی
1388
عضااااو هیئت تحریریه فصاااالنامه نوآوریهای 19 آموزشی
پاژوهشاااااکااده بارنااامااهریازی آموزشی
1388
عضو شورای پژوهشی سازما ساااااااازماااا پاااژوهاااش و 20 برنامهریزی آموزشی
1388
عضااو شااورای انتشااارات موسااسااه پژوهشاای 21 برنامهریزی درسی و نوآوریهای آموزشی
ساااااااازماااا پاااژوهاااش و برنامهریزی آموزشی
1388
عضااو کمیته پژوهشاای شااورای عالی آموزش 22 و پرورش
شاااااورای عااالای آماوزش و پرورش
1388
عضو کمیته مدیریت و بهره وری سازما ساااااااازماااا پاااژوهاااش و 23 برنامهریزی آموزشی
1388
عضاااااو کمیتاه علمی تحول بنیاادی آموزش و 24 پرورش
شاااااورای عااالای آماوزش و پرورش
1388
رئیس پژوهشاااااکاده برنااماهریزی درسااااای و 25 نوآوریهای آموزشی
پژوهشاگاه مطالعات آموزش و پرورش
1388
ساارپرساات سااازما پژوهش و برنامه ریزی 26 آموزشی
1396 وزیر آموزش و پرورش 1397 وزیر آموزش و پرورش 19 عضو شورای سیاستگذاری پرسش مهر 27 رئیس ساااااتااد بزرگاداشااااات هتتاه پژوهش در 28 وزارت آموزش و پرورش 1397 وزارت آموزش و پرورش

4
تالیف و ترجمه کتاب :

5
ردیف نام کتا ب تالی ف ترجمه محل انتشار سال انتشا ر

1
کایاتایاات باخشااااای آماوزش و پاارورش دوره ابااتاادایاای بااا رویکرد مدیریت کیتیت جامع

×

انتشارات قو /تهرا
1381چاپ اول 1382چاپ دوم
یاادگیری مبتنی بر تتااوتهاای 2 فردی
×
1382 تهرا ، انتشارات قو
ماادیاریاات فارایانااد ماادار در 3 مدرسه
انتشارات تزکی ه × تهرا
1382چاپ اول 1387چاپ ششم
کاااربرد یااادگیری مسااااااالااه 4 محوری در کلاس درس
×
1384 انتشارات آیی ژ
ناایااازساااااانااجاای آمااوزش در 5 سازما ها
×
1384 انتشارات آیی ژ
کاربست مدیریت فرایندمدار 6 در مدرسه
انتشارات تزکی ه × /تهرا
1384چاپ اول 1386چاپ چهارم
/ انتشارات تزکی ه × مدیرا خلا ق 7 تهرا
1 384
/ انتشارات مدرسه × شوق ت یی ر 8 تهرا
1385 چاپ اول 1387چاپ سوم 1387 انتشارات قو /تهرا × تدریس اثربخش در مدار س 9 برنامه ریزی ، تدریس 10 ومدیریت کلاس در س انتشارات تزکیه × /تهرا 1388 شوق ت ییر * انتشارات مدرسه 11 برها 1388چهارم راهنمای عملی برنام هریزی 12 راهبردی مدرس ه * 1389 انتشارات عاب د اول نوآوریهای آموزشی در 13 مدارس ایرا و جها * انتشارات مدرسه برها 1391 راهنمای آموزش مهارتهای 14 تتکر و پژوهش * انتشارات مدرسه برها 1392 راهنمای عملی برنام هریزی 15 راهبردی مدرس ه انتشارات پیشگاما پژوهش مدار 1394 1394 راهنمای تتکر و پژوهش انتشارات برها 16 شوق ت ییر(با تجدید نظر و 17 اضافات ) 1395 انتشارات برها 1395 اعتماد جمع ی * انتشارات مدرس ه 18 1396 رهبری اثربخش * انتشارات مرآ ت 19 1396 برنامه ریزی مدیرا مدار س * انتشارات مرآ ت 20 1396 مدرسه باز مدرسه سال م * انتشارات مرآ ت 21 راهنمای عملی نگارش و 22 اجرای برنامه مدرس ه * 1397 انتشارات مرآ ت
6
مقالات: ردیف عنوا مقال ه مشخصات کامل مجل ه 1372، اهمیت تتکر وتعقل منطقی در تعلیم وتربی ت ماهنامه تربیت 1 مدیرا وکاربردی کرد موضوع های درسی فصاالنامه مدیریت در آموزش وپرورش 2 ،1377 1377 ، مدیریت در فعالیت های گروهی دانش آموز ی ماهنامه تربیت 3 1377 ، نهضت سترهای آموزشگاهی ماهنامه تربیت 4 1377 ، فرایند تدوی طرح های آموزشی و تربیت ی ماهنامه تربیت 5 نقش مدیریت ورهبری آموزشی در فرایند بهبود 6 وتوسعه برنامه های درس ی هامااایاش تابایایا جااایاگاااه ماادیاریاات آموزشاااااگااهی،معااونات برنااماه ریزی ونایاروی انساااااااانای وزارت آماوزش 1378 ، وپرورش 1378 ، متهوم مشارکت وفرایند آ درآموزش وپرورش فصلنامه فرهنگ مشارکت 7 1378 ، آموزش و پرورش وشکوفایی مل ی ماهنامه تربیت 8 1378 ، آموزش وپرورش و همبستگی مل ی ماهنامه تربیت 9 راهبردهای اساسی نگهداشت منابع انسانی در آموزش 10 و پرورش 1378 ، ماهنامه تربیت 1379 ، رویکرد مشارکتی وفرایند آ در آموزش وپرورش فصلنامه فرهنگ مشارکت 11 فرایناد انتقاال فنااوری ونقش آ در توساااااعاه اجتمااعی 12 واقتصادی در کشورهای در حال توسعه 1379رشد تکنولوژی آموزشی ، الگویی برای ارتقای مستمر کیتیت در فرایند برنامه 13 درسی دوره ابتدای ی فصالنامه علمی- پژوهشای تعلیم وتربیت ،1380 ارتقای کیتی برنامه درسی به روش بهسازی فراین د فصالنامه علمی- پژوهشای نوآوری های 14 1381آموزشی، مدارس کیتی جامع به روش مدیریت فرایندمدا ر ارائه شااااده درهمایش ملی اصاااالاحات 15 1381 ، درآموزش وپرورش جایگاه آموزش محیط زیست در آموزش رسمی کشو ر ارائه شااده در همایش ملی تخصااصاای 16 138 ،آموزش محیط زیست 2 توسعه آموزش مبتنی بر مدیریت کیتیت فراگیر پذیرفته شااده در همایش علمی فراخوا 17 ،مقالات،دانشاگاه آزاد اسالامی ،روده 1382
23 The Rules of Management Richard Templar, 2015, Pearson Education Limited, Edinbargh Gate, قوانی مدیریت ؛
1397 * انتشارات مدرس ه
1399 رهبری نوکیش * انتشارات مرآ ت 24 24 کوزه و دریا * پیشگاما پژوهش مدار 1399

7
ردیف عنوا مقال ه مشخصات کامل مجل ه بهسازی فرایند واستانداردسازی آموزش ارائه شده به همای ش ملی استاندارسازی 18 پژوهشی ) – (علمی 1382 ،مدارس تاجازیااه وتاحالایاال ماوردی بااارویاکارد بارنااامااه ریازی 19 استراتژیک در مدرسه 1382 ، ماهنامه رشد مدیریت مدرسه 1382 ، مدیریت فرایند مدار در مدرسه مبتنی بر فعالیت گروهی ماهنامه رشد مدیریت مدرسه 20 1382 ، مدیریت مدرسه ومعناگرایی ماهنامه رشد مدیریت مدرسه 21 ،1 مدیرا وتوجه به مثلث انتظار ماهنامه رشدمدیری ت مدرسه،شماره 22 1383 ،3 گام های فرایند حل مسأله ماهنامه رشد مدیریت مدرسه،شماره 23 1383 9 خود ارزیابی در مدیریت ت ییر ماهنامه رشد مدیریت مدرسه،شماره 24 ،1383 25 Work_based learning:a practical approach for learning to work and working to learn کنترانس بی المللی دانشگاه پرتقال ، 1384 پژوهشی ) –( علمی توساااااعاه فنااوری اطلاعاات وارتبااطاات وارائاه الگوی 26 متهومی در آموزش و پرورش هامااایاش از آماوزش الاکاتارونایاکای تااا دانشااگاه مجازی،دانشااگاه آزاد اساالامی 1384 تهرا جنوب ، ،3 تدی ،تحمل و تعامل سه ویژگی مهم مدیرا امروز ماهنامه رشد مدیریت مدرسه،شماره 27 1384 4 سند ملی آموزش وپرورش چیست ؟ ماهنامه رشاد مدیریت مدرساه،شاماره 28 ،1384 مدیریت کیتیت و استاندارد سازی ماهنامه رشد مدیریت مدرسه ، شماره 29 6 ،1384 مشورت سرچشمه مشارکت ماهنامه رشد مدیریت مدرسه ، شماره 30 7 ،1384 8 شش عینک تتکر ماهنامه رشاد مدیریت مدرساه،شاماره 31 ،1384 8 کلیدهای خویشت شناسی ماهنامه رشد مدیریت مدرسه شماره 32 ،1384 9 استخدام اندیشه های دراکر در مدیریت مدرسه ماهنامه رشاد مدیریت مدرساه،شاماره 33 ،1384 ارائه مدلی برای انتقال آرا و اندیشاه های امام خمینی به 34 دانش امورا در فرایند برنامه ریزی درسی پژوهشاگاه مطالعات آموزش و پرورش )1384(ویژه نامه توسعه ف آوری اطلاعات و ارتباط در آموزش و 35 پرورش پایه یک مدل متهومی 84/9/27/س/ها مورخ 4025 بررسااااای دلالات هاا و ساااااباک هاای مادیریات در بروز 36 نوآوری هامااایاش مالای ناوآوریاهااای آماوزشااااای 1385تهرا ، همایش ملی نوآوری در برنامه درساای TQM یادگیری از منظر – بررسی فرایند یاددهی 37 1385دوره ابتدایی ایرا ،شیراز، یادگیری مسااااأله محورو چگونگی کاربرد ا در کلاس 38 درس دوره ابتدایی همایش ملی نوآوری در برنامه درسااای 1385 دوره ابتدایی ایرا ،شیراز،
8
ردیف عنوا مقال ه مشخصات کامل مجل ه مدیریت مدرسه مبتنی بر حل مساله کنترانس بی المللی اساااااتراتژی هاااو 39 1385تکنیک های حل مسأله،تهرا ، بررسااای دلالتهای نظریه ها و سااابک های مدیریت در 40 بروز نواوریهای آموزشی فصااالنامه علمی-پژوهشااای نوآوریهای آموزشااااای -ویژه نااماه نوآوریهاا،چاالش 1385 ،15 هاو راه حل ها،شماره ،5 چگونه فرایندهای خلاقیت ونوآوری را مدیریت کنیم ؟ ماهنامه رشد مدیریت مدرسه،شماره 41 1385 ،7 خلاقیت ونوآوری دو حرکت همزما ماهنامه رشد مدیریت مدرسه،شماره 42 1385 بررساااای میزا عملی بود و تأثیر برخی راهکارهای 43 پیشنهادی برای کاهش آمارمردودی فصلنامه علمی پژوهشی نوآوریهای 1385 ،18آموزشی،شماره چهارچوب متهومی و تدوی شااااخصاااهای کمی و کیتی 44 در سازمانهای علمی، پژوهشی پژوهشای پویش ، دوره ، نشاریه علمی دوم ، شاااماره دوم ، بهار ، تابساااتا و 5 ، شماره مسلسل 1385پاییز مادل و ارائاه راهکاارهاای منااساااااب بهبود کیتیات در 45 سازمانهای علمی پژوهشی نشااریه علمی ، پژوهشاای پویش ، دوره ، 1385دوم ، شااماره سااوم ، زمسااتا ، شاماره مسالسال 1386بهار و تابساتا 6 تدریس اثر بخش مجله رشاد تکنولوژی آموزشای ،شاماره 46 1386 ،8و7 47 Qualitative enhancement of curriculum through improving processes Quarterly Journal of Educational Innovations 2008 بررسااای رابطه میا رعایت اصاااول روابط انساااانی و 48 بهرهوری در میا دبیرستانهای دخترانه شهر تهرا نشااااریه علمی ، پژوهشاااای نوآوریهای 1388 ،29آموزشی، شماره گونهشااناساای رهیافتهای تلتیقی در طراحی برنامههای 49 درسی و دلالتهای کاربرد آ برای رشته اقتصاد نشاریه علمی ، پژوهشای مطالعات میا 1388 ،1 رشتهای، دوره دوم شماره نقش تسهیلگریی مدیر برای توسعه نوآوری در مدرسه نااظااام خاالاقاایاات و نااوآوری وزارت 50 آموزش و پرورش، صدا و سیما، مرداد 88 بررساای روشااهای توسااعه اختیارات مدیرا مدارس و 51 ارائه راهکارهای مناسب نشاریه علمی ، پژوهشای فصالنامه تعلیم 1389و تربیت، بررسای فرهنگ ساازمانی ساازما مرکزی دانشاگاه آزاد 52 اسلامی و ارایه راهکارهای عملیاتی برای بهبود آ نشاریه نشاریه علمی ، پژوهشای رهبری 1389و مدیریت آموزشی، بررسااای نقش عقلانیت قرآنی در سااالامت تصااامیمات 53 مدیرا و ارائه یک الگوی متهومی نشاااااریاه نشاااااریاه علمی ، پژوهشااااای 138 مطالعات اقتصاد اسلامی، 8 1389 سرعتگیرهای ت ییر نشریه رشد مدیریت مدرسه، 54 نقش رویکرد مهندسی ارزش در ارتقای کیتیت آموزش نشااریه تخصااصاای مهندساای فرهنگی، 55 1389 بررسااای نقش عقلانیت قرآنی در سااالامت تصااامیمات 56 مدیرا و ارائه یک الگوی متهومی کاناتاراناس مالای رویاکارد اسااااالامای در مادیریات آموزش و پرورش، صااااادا و 1389سیما،
9
ردیف عنوا مقال ه مشخصات کامل مجل ه بررسی روشهای توسعه اختیارات مدیرا مدارس فصالنامه نشاریه علمی ، پژوهشای تعلیم 57 1390 پاییز 3 شماره 27و تربیت سال توساااااعاه فنااوری اطلاعاات و ارتبااطاات در آموزش و 58 پرورش بااا رویکرد دانشآموز پژوهنااده و سااااااازمااا یادگیرنده فصااااالنااماه علمی پژوهشااااای مادیریات 1390فناوری اطلاعات پاییز تجارب جهانی در زمینه نوآوریهای آموزشای از منظر 59 شیوههای تشخیص، انتخاب، اشاعه و کاربرد نوآوری فصاااالنامه نشااااریه علمی ، پژوهشاااای 1391نوآوری های آموزشی پاییز بررساای ساابکهای رهبری مدیرا مدارس ابتدایی شااهر 60 تهرا از دیدگاه مدیرا و معلما فصلنامه مدیریت بر آموزش سازما ها، 1391پاییز و زمستا 1391 الگوهای گوناگو مدیریت مدرسه محور رشد مدیریت مدرسه 61 1391 مدیریت مدرسه محور محل ی رشد مدیریت مدرسه 62 1391 آموزش و بهسازی رهبری سازمان ی رشد مدیریت مدرسه 63 1391 درجه رشد مدیریت مدرس ه 360 رهبری 64 سبک زندگی و تربیت زمینهساز ناهامایا هامااایاش بایا الامالالای دکاتاریا 65 1392مهدویت تیر امکا سانجی اساتقرار سایساتم مدیریت دانش در آموزش 66 و پرورش شهر تهرا فصالنامه علمی و پژوهشای مدیریت بر آماااوزش ساااااااازماااا هاااا، باااهاااار و 1392تابستا 67 The Role of Teaching Persian Conversation Program in Educational Success of NonPersian Adult Learners in Iran Journal of Educational and Management Studies-2013 68 A Comparisom Study of General Proverbs Used by Iranian Women and Men AutborHouse 1663 Liberty Drive Bloomington, IN 474032013 69 Asian women from Different perspectives AutborHouse 1663 Liberty Drive Bloomington, IN 474032013 بررسی رابطه میا هوش چندگانه و سبک رهبری 70 تحول آفری مدیرا مدارس متوسط ه فصالنامه علمی و پژوهشای مدیریت بر 1392 آموزش سازمانها زمستا ارزشیابی برنامه درس تتکر و پژوهش پایه ششم ابتدای ی مجموعاه مقاالات هماایش ملی ت ییر در 71 1392برنامه درسی دانشگاه بیرجند سنجش سطح اعتماد الکترونیک مدارس مبتنی بر 72 دلالتهای تربیت اسلام ی تربیت اسالامی فضاای مجازی چالشها 1393 و راهکارها اردیبهشت تاثیر حمایت سازمانی درک شده هنرآموزا بر 73 رضایت ش لی آنا فصالنامه علمی و پژوهشای مدیریت بر 1393 آموزش سازمانها زمستا تبیی و تحلیل بصیرت مورد نیاز در حوزه رهبری و 74 مدیریت فصااالنامه علمی و پژوهشااای مطالعات 1393کمی در مدیریت مدرسه ما چگونه کانو پیشرفت محلی م یشو د دو ماهنامه آموزشی تخصصی شوق 75 1394 ،17ت ییر، شماره مدیرا مدارس و توسعه اختیارا ت فصلنامه آموزشی تخصصی مدیریت 76 1394 - 111مدرسه شماره
10
ردیف عنوا مقال ه مشخصات کامل مجل ه تاثیر حمایت سازمانی درک شده هنرآموزا بر 77 رضایت ش لی آنا دو فصل نامه علمی و پژوهشی مدیریت بر آموزش سازما ها، شماره 1393، سال 2 سنجش سطح اعتماد الکترونیک مدارس با استتاده از 78 مدل گسترش عملکرد کیتی ت دو فصل نامه علمی و پژوهشی مدیریت بر آموزش سازما ها، شماره 1394، سال 1 رهبری تحولی و تعالی سازمان ی دو ماهنامه آموزشی تخصصی شوق 79 1394 ،19ت ییر، شماره آنچه مدیرا مدارس باید از برنامه درسی بدانن د فصلنامه آموزشی تخصصی رشد 80 1394 ،7مدیریت مدرسه، شماره مدیریت و رهبری در مدارس امروز ایرا فصلنامه آموزشی تخصصی مدیریت 81 1394 ،110مدرسه، شماره شاخص ها ، راهبردها و الزامات نظام مدیریت و 82 راهبری در نظام آموزشی کشور پژوهشکده فرهنگ و مطالعات 24 اجتماعی- مطالعات انقلاب اسلامی مجموعه مقالات پیشرفت عدالت محور 1394 الگوی ارزیابی برنامه کیتیت بخشی آموزش عالی با 83 رویکرد سیستمی کنترانس ملی ارزیابی کیتیت نظام های – دانشگاه فرهنگیا –دانشگاهی 1394دانشگاه تهرا مدیریت خلاقیت و نوآوری در مدرسه با توجه به 84 فضاهای جدید یادگیری کنترانس ملی بازاندیشی و آینده نگری در نظام آموزش و یادگیری ایرا با توجه به ت ییرات پرشتاب جها معاصر ،کمیسیو ملی یونسکو ایرا - 1394 85 The Effect of Knowledge Management Strategy (BHATT) on th Schools’ Efficiency (By Impelmenting Self – organized Teams of Teacherts) دومی کنترانس بی المللی چالش های 2015جدید در مدیریت تجارت بررسی نیازها و علائق آموزشی بیسوادا و 86 سال ه 10-49سوادآموزا گروه سنی فصلنامه علمی و پژوهشی نوآوریهای 1395 بهار 57آموزشی شماره شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر برو سپاری 87 AHPدر دانشگاه ها با استتادهاز تکنیک IT کنترانس ملی مدیریت مهندسی آستانه 1395اشرفیه نقش مدیریت دانش در چابکی سازما کنترانس ملی مدیریت مهندسی آستانه 88 1395اشرفیه 89 Ranking Iran private schools and its Executive system.
The social science 11(16):3981-3986,2016 ISSN:1818-5800 Med well Journals, 2016 موانع حمایت از نوآور یها و ارائة مدل مناسب 90 بهمنظور استقرار نظام نوآوری در آموزشوپرورش
فصلنامه علمی پژوهشی نوآوریهای آموزشی 1396
موانع و شیوه های جذب کودکا بازمانده از 91 تحصیل در مناطق روستائی و عشایری

فصلنامه علمی پژوهشی تعلیم و تربیت 1396
،29 الگوهای اقتضائی سازما برای توسعه مدرس ه دوماهنامه شوق ت ییر شماره 92 1396 خرداد و تیر سترنامه یادگیری مدیر مدرس ه فصلنامه رشد مدیریت مدرسه پاییز 93 1396 94 Mediating role of the Organizational Learning in relation to organizational Astra Salvensis – review of history and culture
11
ردیف عنوا مقال ه مشخصات کامل مجل ه intelligence and organizational agility in Meteorological Organization of Iran دانشگاه فرهنگیا به مثابه سازما یادگیرنده ( ابعاد، 95 مولتهها و را هکارها) فصلنامه پژوهش در تربیت معلم سال 96 اول شماره سوم پاییز و زمستا نقش توانمندسازی بر عملکردکارکنا اداره کل 96 نوسازی مدار س دو فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمانه ا 97 Mediating role of the organizational learning in relation to organizational intelligence and organizational agility in Meteorological organizational or Iran Astra salvensis- review of history and culture سازمانی بر مدیریت جانشی پروری با نقش میانجی 98 تعهد سازمانی (مطالعه موردی: سازما اتکا ) فصلنامه مدیریت منابع در نیروی 1398 انتظامی بهار عوامل موثر بر توسعه حرفه ای مدیرا آموزشگاهی 99 1404در افق پژوهشی مدیریت – فصلنامه علمی 1398 -مدرسه ارائه مدل مناسب مدیریت دانش به منظور بهبود کیتیت 100 یادگیری هنرجویا در واحدهای آموزشی فنی و حرفه ای کشور(هنرستانها ) پژوهشی مدیریت – فصلنامه علمی 1398 -مدرسه بررسی تأثیر عوامل مدیریت دانش بر بهبود یادگیری 101 در واحدهای آموزشی فنی و حرفه ای کشور(هنرستانها ) پژوهشی مشاوره – فصلنامه علمی 1398 -ش لی و سازمانی

سوابق پژوهشی : انجام طرحهای پژوهشی ( به عنوا مجری ) ردیف نام پژوه ش نام دستگاه ستار شدهند ه سال عوامل مؤثر در تدریس زبا انگلیس ی دانشگاه 1 تهرا 1367

2
شاااااناااسااااااایی توزیع نیااازهااای معلمااا و ماادیرا دورهابتدایی شااهر تهرا بر حسااب سااطوح طبقه بندی شدة مازلو
دانشگاه آزاد اسلام ی
1372

3
مقایسااه اندازه توانش های کلامی وکمی دانش آموزا قوی،متوسااط،ضااعیف وساانجش ارتباط بی پیشاارفت قبلی و بعدی آنا در دروس پایه سوم راهنمایی
آموزش و پرورش 5منطقه تهرا
1373
بررساای رابطه رضااایت شاا لی با نیازهای معلما و 4 مدیرا
آموزش و پرورش 5منطقه تهرا
1374
ارئاه الگویی برای ارتقاای مساااااتمر کیتیات در برنااماه 5 درسی
دانشگاه آزاد اسلام ی
1379
طراحی و ساااخت شاااخص های پیشااگیری از سااو 6 مصرف مواد مخدر در آموزش و پرورش
معاونت پرورشی وزارت
1379
12
ردیف نام پژوه ش نام دستگاه ستار شدهند ه سال آموزش و پرورش طراحی وساااخت شاااخص های فرایندی برنامه سااوم 7 توسعه سازما پژوهش و برنامه ریزی آموزشی معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش 1382 شاااناساااایی عوامل تساااهیل کننده وبازدارنده مرتبط با 8 حسااااا اجرای مصاااااوباات شاااااورای عاالی آموزش وپرورش شورای عالی آموزش و پرورش 15/6653/30 1/10/83 1385 برنامه جامع تحقیقات مؤسسه پژوهشی برنامه ریزی 9 درسی و نوآوریهای آموزش ی موسسه پژوهشی نوآوری های آموزشی 1385 تهیه وتدوی برنامه توسااعه پنجساااله سااوم و پنجساااله 10 چهارم سازما پژوهش و برنامه ریزی آموزشی سازما پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 881379

11
تهیاه وتادوی برنااماه توساااااعاه معااونات برنااماه ریزی و توسعه سازما پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی
سازما پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
10371/1/101 1/11/85
881386
تهیه و تدوی برنامه آموزش و پرورش روستایی 12 ایرا
وزارت آموزش و پرورش
6705/1/101 20/6086
881386
بررسی روشهای توسعه اختیارات مدیرا مدارس شورای 13 عالی آموزش و پرورش
1387

14
اصلاح ساختار اداری وتشکیلاتی امور زنا و خانواد ه
مرکز امورزنا و خانواده ریاست جمهوری
1388

15
پیشگیری از آسیب های اجتماعی و مبارزه با فساد و ظلم علیه زنا
مرکز امورزنا و خانواده ریاست جمهوری
1388

16
تقویت و تعالی فرهنگ و تعمیق باوزهای دینی و انقلابی زنا
مرکز امورزنا و خانواده
4601 23/5/87
1388
13
ردیف نام پژوه ش نام دستگاه ستار شدهند ه سال ریاست جمهوری

17
توسعه و ساماندهی پژوهشهای مربوط به زنا مرکز امورزنا و خانواده ریاست جمهوری
4601 23/5/87
1388

18
بررسی تجارب جهانی از منظر شیوه های انتخاب ، اشاعه و کاربرد نوآوری های آموزشی
موسسه پژوهشی نوآوریهای آموزشی
26189/1/101 10/11/87
1389
بررسی فرهنگ سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی و 19 ارائه راهکارهای عملیاتی برای بهبود آ
دانشگاه آزاد اسلام ی
- ط 360 11/12/88
1389

20
تاثیر سبکهای رهبری مدیرا مدارس در زمینه سازی برای هدایت معلما به ابداع و کاربرد نو آوری های آموزشی
موسسه پژوهشی نوآوری های آموزشی
17248/1/101 24/6/89
1390
روششناسی و فرآیند تدوی سند برنامه پنجم توسعه 21 سازما پژوهش و برنام هریزی آموزشی
سازما پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
1390
سند راهبردی برنامه پنج ساله پنجم توسعه سازما 22 پژوهش و برنام هریزی آموزشی
سازما پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
20504/1/101 28/7/88
1390
بررسی روشهای توسعه اختیارات مدیرا مدارس پژوهشگاه 23 مطالعات آموزش و پرورش
16/7039/1208 11/9/86
1390
ارزشیابی برنامه درس تتکر و پژوهش پایه ششم 24 ابتدائی
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
26375 3/8/91
1392
بررسی راهکارهای کیتی تبخشی دور ههای 25 اختصاصی آموزش ضم خدمت مدیرا و معاونا (آموزشی، پرورشی، اجرایی) مدارس شهر تهرا و حوزه ستادی آموزش و پرورش
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
/ ق51/43 24/12/90
1392
بررسی نیازها و علائق آموزشی ب یسوادا و 27 سال ه 10-49سوادآموزا گروه سنی
نهضت سوادآموز ی
4193/4/2/91 28/12/91
1392
ارزشیابی از بسته آموزشی تتکر و سبک زندگی پایه 26 هتتم
پژوهشگاه مطالعات
21837/1/101 1/10/92
1393
14
ردیف نام پژوه ش نام دستگاه ستار شدهند ه سال آموزش و پرورش حمایت مادی و معنوی از طر حهای موفق و 27 نوآوریهای تربیتی بومی شورای عالی آموزش و پرورش 1394 بررسی مبانی نظری رتب هبندی مدارس و طراحی 28 ملا کها و نظام اجرایی رتب هبندی مدارس غیردولتی (دوره متوسطه اول و دوم متوسطه ) سازما مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی 32997 29/2/1393 1394 بررسی مبانی نظری رتب هبندی مدارس و طراحی 29 ملا کها و نظام اجرایی رتب هبندی مدارس غیردولتی (دوره متوسطه اول و دوم ابتدایی ) سازما مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی 32997 29/2/1393 1394 بررسی و شناسایی موانع حمایت از نوآوریها و 30 ارایه الگوی مناس ب پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 25895/1/101 10/12/93 1395 پایش، سنجش و اعتباربخشی ملا کها و نظام اجرایی 31 ارزشیابی مدارس ابتدایی و متوسطه نظری غیردولت ی سازما مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی و خانواد ه 1397 بررسی ویژگیهای مدیریت مدرسه با رویکرد اسلامی 32 و ارائه مدل مناس ب سازما پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 26855/1/101 25/12/95 1398

سوابق پژوهشی : انجام طرحهای پژوهشی ( به عنوا همکار ) ردیف نام پژوه ش
نام دستگاه ستارشدهند ه
سال
بررسی عوامل تاثیرگذار در مشارکت موثر معلما و مدیرا 1 مجتمعهای آموزشی و پرورشی و مدارس مستقل در فعالیتهای سوادآموز ی
1392 نهضت سوادآموز ی
ارزشاایابی از فعالیتهای برو سااپاری در سااوادآموزی و ارائه 2 برنامه مناسب برای بهبود کیتیت آموزشی
1393 نهضت سوادآموز ی
15
ردیف نام پژوه ش
نام دستگاه ستارشدهند ه
سال
روش شناسی و مستند سازی دوره تربیت مدیرا مبتنی بر 3 یادگیری بر بنیاد کار (مجری )
اداره کل آموزش پرورش شهر تهرا
1393
تبیی نقش آموزش و پرورش در مهندسی فرهنگی کشور" شورای عالی انقلاب 4 فرهنگی مرکز مطالعات راهبرد ی
1393استاد راهنمای پایا نامه های دانشگاهی : ردیف نام رسال ه مقطع دانشگا ه سال

1
بررسی رابطه بی میزا مهارت های فنی مدیرا مدارس واثر بخشی آنا
کارشناسی ارشد
مرکز آموزش مدیریت دولتی قزوی

1384

2
در دوره TQM بررسی امکا بهره گیری از ابتدای ی
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلام ی ساوه

1385

3
رابطه ساااطح تحصااایلات و سااانوات خدمتی مدیرا مدارس با مهارت های فنی وانسااانی آنا در مدارس شهر چهار دانگه
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلام ی ساوه

1386

4
.مقااایسااااااه تااثیر روش هاای فعااال تادریس وروش سااااخنرانی بر پیشاااارفت درس علوم اجتماعی دانش آموزا پایه پنجم ابتدایی دخترانه اسلام شهر
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلام ی ساوه

1386

5
مقایساااه تاثیر روش بارش م زی واکتشاااافی هدایت شااده بر آفرینندگی دانش آموزا سااال اول راهنمایی شهرستا قروه
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلام ی ساوه

1386
بررسااای رابطه بی رعایت اصاااول روابط انساااانی 6 مدیرا با بهره وری آنا در دبیرساتا های دخترانه دولتی شهر تهرا
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلام ی
1386

7
بررسااااای نیاازهاای آموزشااااای پیماانکاارا عمومی ارتباطات عمومی ساایارو ارائه یک الگوی آموزشاای مناسب
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلام ی تهرا مرکز

1386

8
بررسااااای رابطاه عملکرد خاانواده باا سااااارساااااختی روانشاااناختی دانش آموزا مقطع متوساااطه شاااهر کنگاور
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلامی ساو ه

1386
ارائه شااخصاهای عملکرد بهبود تطبیقی در آموزش و 9 پرورش ایرا
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد اصتها
1387
بررسای نظام تصامیم گیری آموزش و پرورش شاهر 10 تهرا و آسیبهای آ
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد تهرا – اسلامی مرکز
1389
16
بررسااااای وضاااااعیات باهکاارگیری مادیریات دانش در 11 شااارکت توساااعه منابع آب و نیرو از دیدگاه کارکنا رسمی
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد تهرا – اسلامی مرکز
1390
بررسااااای تاااثیر بااهکااارگیری فناااوری اطلاعااات و 12 ارتبااطاات بر توساااااعاه مهاارتهاای مادیرا مادارس متوسطه شهر تهرا
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد تهرا – اسلامی مرکز
1390
امکا سااانجی اساااتقرار مدیریت دانش در آموزش و 13 پرورش

کارشااناساای ارشد
دانشاااااگاااه آزاد تهرا –اساالامی مرکز
1390
بررسی تاثیر فشارهای ش لی بر رضایت کاری و 14 عملکرد ش لی مدیرا دوره توسطه شهرستانهای قرچک * – پاکدشت –ورامی
کارشناسی ارشد
دانشاااااگاااه آزاد –اسااااااالامااای گرمسار
1391
بررسی تاثیر حمایت سازمانی درک شده هنرآموزا 15 بر رضایت ش لی آنا در هنرستا های فنی و شهر تهرا 11حرفه ای و کاردانش منطقه
کارشناسی ارشد
آزاد اساااااالاماای گرمسار
1391
رابطه هوش چندگانه و سبک رهبری تحول آفری 16 مدیرا مدارس متوسطه شهر ورامی
کارشناسی ارشد
آزاد اسلامی واحد گرمسا ر
1391
مقایسه وضعیت فرسودگی و رضایت ش لی معلما 17 ز مدارس عادی و استثنایی مدارس شهر تهرا
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد گرمسا ر
1392
18
شناسایی روشهای بهبود روابط بی فردی دان شآموزا دوره ابتدای ی
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهرا
1392
شناسااااایی و اولویاااات بناااادی عواماااال عملکااااردی 19 فعالیاات و پشااتیبانی مااوثر باار امااور کااانتینری بااه MCDMمنظور کاهش هزینه های با رویکرد
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهرا
1394
آساایب شناساای حااوزه هااای تحااول در دانشااگاه پیااام 20 نور استا تهرا و راهکارهای بهبو د آ
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اصتها (خوراسگا
1395
رابطاااه بااای سااالامت ساااازمانی و مااادیریت داناااش 21 در سازما تامی اجتماعی شهر تهرا
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد جنو ب
1395
رابطااه باای عواماال ساااختاری و عواماال تاثیرگااذار 22 بر بهرهوری نیروی انسانی در مخابرات ایرا
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد جنو ب
1395
بررسااای تااااثیر یاااادگیری ساااازما بااار مااادیریت 23 جانشی پروری با نقش میانجی تعهد سازمانی
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنو ب
بهم 1395
تعیاای مولتااه هااای ماادیریت جانشاای پااروری در 24 سازما جهاد خودکتایی
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنو ب
بهم 1395
اثااار واساااطه ای یاااادگیری ساااازمانی بااار رابطاااه 25 میا هوش سازمانی و چابکی سازمانی
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنو ب
1396
تااااثیر مااادیریت داناااش کارکناااا بااار اثربخشااای 26 ساااازمانی باااا تاکیاااد بااار مت یااار میاااانجی چاباااک سازی
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنو ب
1396
17
بررسااااای رابطاااااه توانمندساااااازی باااااا عملکااااارد 27 کارکنااااا اداره کاااال نوسااااازی ماااادارس اسااااتا تهرا
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنو ب
1396
بررسااای تااااثیر کیتیااات زنااادگی کااااری بااار بهاااره 28 وری نیاااروی انساااانی باااا نقاااش واساااطه ای تعهاااد سازمانی
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنو ب
1396
بررساای رابطااه سیسااتم هااای اطلاعاااتی ماادیریت بااا 29 تصمیم گیری مدیرا و کارکنا کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا
1396

استاد مشاور پایا نامه های دانشگاهی :
1
نیاز ساانجی آموزش زیساات محیطی مدارس اسااتا خوزستا
کارشناسی ارشد
علوم و تحقیقات آزاد اسلامی ، اهواز
1387
2
ویژگی های روا سنجی نسخه فارسی پرسشنامه ارزشیابی دانش آموزا از کیتیت آموزش
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلامی ، ساوه
1387
3
بررسی نظام تصمی مگیری در حوز ه ستادی آموزش و پرورش تهرا و آسی بشناس ی
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلامی تهرا مرکز
1389
بررسی و تدوی صلاحیت های ضروری معلما 4 توصیتی و –جهت انجام ارزشیابی کیتی اعتباربخشی آ توسط صاحبنظرا ، کارشناسا و مدرسا
کارشناسی ارشد
دانشااااگاه آزاد – اساااااالاماای تهرا مرکز
1390
مقایسه سبک های تتکر دبیرا و دانش آموزا 4 دبیرستانهای هوشمند و عادی پسرانه شهر تهرا
کارشناسی ارشد
آزاد اساااالامی واحد گرمسار
1391
تشخیص عوامل موثر در تقویت ارزش های دینی 5 دانش آموزا دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهرا
کارشناسی ارشد
آزاد اساااالامی واحااد تاهارا مرکز
1391


ناظر طرح های پژوهشی : ردیف نام پژوه ش نام دستگاه ستارش دهند ه سال بررسی میزا استتاده دانش آموزا از رسانه های 1 غیر درسی موسسه پژوهشی نوآوری های آموزشی 1385 راهنمایی عملیاتی برای ارزشیابی تکوینی در 2 مدارس راهنمایی کشور معاونت آموزشی وزارت آموزش و پرورش 1385 بررسااااای میزا عملی بود و تاااثیر برخی راه 3 کارهای پیشنهادی برای کاهش آمار مردودی موسسه پژوهشی نوآوری های آموزشی 1385 4 بررسای روشاهای نظارت و راهنمایی آموزشای در اثر بخشااای برنامههای آموزشااای و درسااای دوره ابتدایی موسسه پژوهشی نوآوری های آموزشی 1386
18

5
بررسای وضاعیت طرح های نوآورانه آموزشای از منظر شایوه های اشااعه ، کاربرد ، آموزش و تعمیم پذیری
موسسه پژوهشی نوآوری های آموزشی
1387
1388 ارزشیابی از برنامه چهارم توسعه سازما سازما پژوهش 6
1389 آداب و مهارت های زندگی ویژه معلم پایه اول آموزش و پرورش قزوی 7
1389 آداب و مهارت های زندگی ویژه معلم پایه دوم آموزش و پرورش قزوی 8
1389 آداب و مهارت های زندگی ویژه معلم پایه سوم آموزش و پرورش قزوی 9
کتاب کار آداب و مهارت های زندگی دانش آموزا 10 پایه اول
1389 آموزش و پرورش قزوی
کتاب کار آداب و مهارت های زندگی دانش آموزا 11 پایه دوم
1389 آموزش و پرورش قزوی
کتاب کار آداب و مهارت های زندگی دانش آموزا 12 پایه سوم
1389 آموزش و پرورش قزوی
آداب و مهاارت هاای زنادگی راهنماای تادریس معلم 13 (پایه دوم متوسطه)
آموزش و پرورش آذربایجا شرقی
1389
آداب و مهارت های زندگی کتاب کار دانش آموز ( 14 پایه دوم متوسطه)
آموزش و پرورش آذربایجا شرقی
1389
آداب و مهااارت هااای زناادگی راهنمااای تاادریس 15 معلم(سال اول متوسطه)
آموزش و پرورش آذربایجا شرقی
1389
آداب و مهاارت هاای زنادگی کتااب کاار دانش آموز 16 (سال اول متوسطه)
آموزش و پرورش آذربایجا شرقی
1389
روششااااناس و فرآیند تدوی سااااند ملی آموزش و 17 پرورش
شورای عالی آموزش و پرورش
1389
نیازسااانجی از اعضاااای ساااازما دانشآموزی در 18 زمینه اوقات فراغت
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
1390
برنامه پنج ساااله پنجم پژوهشااگاه مطالعات آموزش 20 و پرورش
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
1390
بررساای ساالامت سااازمانی در ده مجتمع آموزشاای 19 پیشرو در تعلیم و تربیت اسلامی با رویکرد اسلام ی
سازما پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
1391
تحلیال محتوای کتااب هاای جادیادالتاالیف آموزش و 20 از منظر 88-89پرورش در سااااااال تحصااااایلی پرورش خلاقیت و بروز نوآوری در دانش آموزا
سازما پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
1391
ارزشاایابی پایانی از برنامه درساای زبا انگلیساای 21 متوسطه
سازما پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
1391
بررسای سالامت در ده مجتمع آموزشای پیشارو در 22 تعلیم و تربیت با رویکرد اسلامی
سازما پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
1391
ارائاه الگوی مطلوب برای معرفی انادیشاااااه هاا و 23 شااخصاایت حضاارت امام خمینی(ره) در کتاب ها و مجلات آموزش و پرورش
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
1391
ترجماه دانشااااانااماه روش هاای پژوهش کیتی در دو 24 جلد
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
1394
19
بررساای موانع و شاایوههای جذب کودکا بازمانده 25 از تحصیل در مناطق روستایی و عشایری
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
1395

دوره ها و کارگاه های آموزشی : ردیف نام کارگا ه محل برگزاری کارگا ه سال 1374 کارگاه علوم به ستارش یونسکو ( دبیر کارگاه) باشگاه معلما ، تهرا 1 1379 مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک وزارت بهداش ت 2 1381 مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک حمل و نق ل 3 1382 مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک وزارت نت ت 4 5 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس بوشهر 1382 6 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس قزوی 1382 7 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس آموزش و پرورش منطقه تهرا 3 1382 8 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس آموزش و پرورش منطقه تهرا 4 1382 9 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس ایلا م 1383 10 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس آموزش و پرورش منطقه تهرا 6 1383 11 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس شهرستا آباد ه 1383 12 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس شهرستا شهرری 1383 13 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس شهرستا کر ج 1383 14 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس شهرستا شهریا ر 1383 15 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس شهرستا کاشا 1383 16 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس کردستا 1384 17 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس فارس 1384 18 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس آموزش و پرورش منطقه تهرا 7 1384 19 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس آموزش و پرورش منطقه تهرا 12 1384 20 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس گنب د 1384 21 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس بیرجن د 1384
20
ردیف نام کارگا ه محل برگزاری کارگا ه سال 22 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس کرمانشا ه 1384 23 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس سنند ج 1384 24 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس شیراز 1384 25 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس رباط کری م 1384 26 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس تهرا 1385 27 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس آموزش و پرورش تهرا 13منطقه 1385 28 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس هنرستانهای حوزه هنری ایرا 1385 29 ارتقای مدیریت برای اسااتید دانشاگاه آزاد اسالامی با همکاری سازما آیسسکو دانشگاه آزاد اسلامی اصتها ، خوراسگا 31 تا 28 1385شهریور 30 مدیریت فرایناد مدار و دلالتهاای آ در فعاالیات های پرورشی معاونی پرورشی مناطق تهرا 1386 31 مدیریت حل مسال ه بوشهر شهریور و آبا 86 32 مدیریت و برنامه ریزی استراتژی ک باغ بهادرا اصتها خرداد و 86شهریور 33 مدیریت فرایند مدار و کاربساااات آ برای مدیرا مدارس آموزش و پرورش منطقه تهرا 5 1387 34 مدیریت استراتژیک و روشهای حل مسال ه سازما انجم اولیا و 1387 مربیا کشور بهم 35 مدیریت ت ییر و حل مسال ه معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش 1387استند 36 مدیریت کیتیت جامع سازما آموزش و پرورش ارا ک 1388بهم 37 کیتیت بخشی آموزش و پرورش سازما آموزش و پرورش کاشا 1388استند
38
برنامه ریزی استراتژیک و یکسال ه آموزش و پرورش شهرستا بوستا و گلستا
89تیر ومرداد
39
تحقیق کیت ی کمیته راهبردی و توانمندسازی سازما پژوهش
92دی
1393 نشست علمی فعالی تهای پژوهشی پژوهشگاه مجتمع فرهنگی ملاصدر ا تیر 40 41 دوره آموزشی مدیرا مناطق شهر تهرا مبتنی بر یادگیری بر بنیاد کار آموزش و پرورش شهر تهرا 1393
21
ردیف نام کارگا ه محل برگزاری کارگا ه سال
42
دوره آموزشی تبیی زیرساخت مدیریت تعالی در مدرسه
آموزش و پرورش منطقه دبیرستا حضرت 5 فاطمه(س )
1393
43
کارگاه آموزشی تعالی مدیریت مدرس ه آموزش و پرورش استا مرکزی
1393
44
کارگاه آموزشی برنامه تعالی مدیریت مدرس ه آموزش و پرورش استا مازندرا
1393
45
برنامه استراتژیک در آموزش و پرورش آموزش و پرورش شهر تهرا
1393
46
دوره آموزشی خودارزیابی مدار س آموزش و پرورش شهر تهرا
1393
47
دوره آ»وزشهای کوتاه مدت برنامه ریزی استراتژیک در آموزش و پرورش
وزارت آموزش و پرورش
1393
48
شرکت در نشست تخصصی صلاحیت های حرفه ای معلما در هزاره سو م
دانشگاه شهید رجای ی
1394
49
رهبری تحول در سازمانه ا
سازما پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
1395
50
کارگاه آموزشی مدیریت کیتیت جامع، مدیریت ت ییر و تکنیکهای حل مساله
موسسه جهادی رویش مهر- مدیرا برتر مدارس سیستا
1396
51
برنامه درسی ملی با هدف آشنایی با متاهیم و راهبردهای کلیدی رهبری اثربخش در مدیریت مدرسه
سازما پژوهش و 1397/8/7 برنامهریزی آموزش ی

22
کنترانس ها و سمینارها : ردیف نام کنتران س محل برگزاری سال 1 حضاااور دو هتته ای مطالعاتی در آموزش وپرورش کشورهای چی وژاپ 1380 چی و ژاپ 2 جایگاه آموزش محیط زیست در نظام رسمی آموزش و پرورش کشور 82 تهرا 3 دو دوره حضور در کنترانس بی المللی مدیریت کیتی ت 83 ایرا -1382 4 حضور یک هتته ای در سمینار تضمی کیتبت در مدارس ژوئ 20 تا 15 اسکاتلن د 2003 5 دو دوره حضور در پنجمی کنترانس بی المللی مدیرا کیتیت 1383 ایرا تیرماه 1384تیرماه 6 همایش علمی استاندارد و استانداردسازی در آموزش و پرورش تهرا 10/106/630 83/1/19مورخ 7 نتیج هگرایی ضرورتی برای پایداری و پویایی سازمانه ا 1383 تهرا 8 حضااور دو روزه در کنترانس بی المللی اسااتراتژی ها وتکنیک های حل مسئله 1385 تهرا 9 حضور دو روزه در هشتمی کنترانس بی المللی مدیرا کیتی ت 1386 ایرا تیرماه 1392 دوازدهمی همایش مطالعات برنامه درسی ایرا بیرجن د 10 11 هشتمی همایش علمی دفتر همکاری حوزههای علمیه و آموزش و پرورش 1393 قم 12 The Third International Coference on Quality Management 2002 تهرا 13 ٍEffective Audit and Performance fo Continual Improvement Seminar 2002 تهرا 14 Human Motivation and Quality Improvement Seminar 2002 تهرا 15 The Third International Conference on Quality Management 2002 تهرا 2003 انگستا Quality Assurance in Shool 16
17
Participated in the Regional Workshop on Methodologies of Teaching science in Primary
1996 تهرا
18
Techology Foresight Methods & Practices
2005 تهرا
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر برو سپاری 19 AHPدر دانشگاه ها با استتادهاز تکنیک IT
کنترانس ملی مدیریت مهندسی آستانه اشرفیه 1395
1395
نقش مدیریت دانش در چابکی سازما کنترانس ملی 20 مدیریت مهندسی آستانه اشرفیه 1395
1395
23


رتبه های پژوهشی: 82/9/20 مورخ 9001/5586/1، تقدیر نامه شااماره 1382 پژوهشااگر برگزیده آموزش و پرورش، • وزیر آموزش و پرورش . وزیر آموزش و 80/10/26 مورخ 101/6/2106، تقادیرنااماه شااااامااره 1380 پژوهشاااااگر ممتااز، • پرورش . رتبه ممتاز در مقاله فرآیند انتقال ف آوری و نقش آ در توسااعه اقتصااادی، اجتماعی در کشااورهای • . مورخ 101/6/2101در حال توسعه، تقدیرنامه شماره . رئیس سازما پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 80/10/26 • 101/61/2301 مادارس کیتی جاامع باه روش مادیریات فرآیناد مادار، رتباهاول تقادیر نااماه شااااامااره • رئیس سازما پژوهش وبرنامه ریزی 81/9/21مورخ 1389 پژوهشگر برتر کشوری (ملی)، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، • • for Having Successfully completed the requirements for the in – country سپتامبر تهرا 5 protram on Human Rights Education in Schools • in appreciation of in voluement the course management committee of the 2002استرالیا Garduate Diploma in Social Science / 8401011-1622065 مهارت شاشام از مجموعه مهارتهای هتتگانه رایانه، گواهی حضاور شاماره • 84/11/9 مورخ 165494 • Quality Management System Requirements & Documentation-from BRS academy,date:12Feb2013, certify No ,QM/BRS-1013-1854: 1395- وزارت آموزش و پرورش – پژوهشگر برتر کشوری •