اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر علی باقر طاهری نیا

معاون پژوهشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

btaheriniyaut.ac.ir
02187751186


علی باقر طاهری نیا

کتاب‌های تالیفی

علی باقر طاهری نیا و مهدی مسبوق. "نصوص من الادب الاندلسی." تهران: جامعه پیام نور، 1389.

علی باقر طاهری نیا و مهدی مسبوق. "تاریخ الادب العربی فی الاندلس." تهران: جامعه پیام نور، 1389.

علی باقر طاهری نیا، کمال الدین رازینی و حمید اقاجانی. "جلوه کمال :سیمای امام علی (ع) در منتخبی از اشعار عربی." همدان: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، 1399.

کتاب‌های ترجمه شده

علی باقر طاهری نیا. "دلیل الاستثمار فی محافظه همدان." همدان: الوطن الجدید، 764.

علی باقر طاهری نیا و مهدی مسبوق. "دلیل الاستثمار فی محافظه لرستان." خرم آباد: الوطن الجدید، 766.

علی باقر طاهری نیا و فرامرز میرزائی. "امام حسین در اندیشه مسیحیت." تهران: None، 1381.

عباس یارمحمدی و علی باقر طاهری نیا. "نشانه شناسی عمومی و نشانه شناسی ادبی." تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، 1397.

علی باقر طاهری نیا. "دفاع از کافی." قم: موسسه فقه اسلامی، .

کتاب های غیر از تالیف و ترجمه

علی باقر طاهری نیا و علی مصطفی نژاد. "شرح قصیده بائیه ذوالرمه." تهران: مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1396.

علی باقر طاهری نیا. "تلنگر " تاملی در حکمرانی اموزش عالی"." تهران: نشر اناپانا، 1399.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

فرامرز میرزائی و علی باقر طاهری نیا. "الخصائص السردیة و جمالیتها فی روایة الصبار." مجلة جامعة ابن رشد 2، 2 (1390): 52-78.

علی باقر طاهری نیا و سبحان کاوسی. "الخصائص السردیة و جمالیتها فی روایة الزینی برکات." مجلة کتابات 1، 3 (1391): 292-310.

Ali Bagher Taheri Nya, and Sobhan Kavoosi. "Surveying on Structural – Critical Case from Ibn Khaldun’s Viewpoint." Nova Journal of Arabic Studies 1, no. 1 (2014): 1-9.

Ali Bagher Taheri Nya, and Hosain Elyasi. "Analisis of the bushra bustani." The Journal of Educational and Humanities Sciences 36, no. 36 (2017): 94-114.

علی باقر طاهری نیا. "سکوت پر معنا." مجله فرهنگ همدان 23، ( ): .

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

علی باقر طاهری نیا، مریم بخشی و روح الله مهدیان. "خلق المشهد وظیفته الفنیة فی قصة سلیمان علی اساس سورة النمل المبارکة." مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها 0، 22 (770): 75-98.

فرامرز فرامرز و علی باقر طاهری نیا. "دور السید جمال الدین الاسدابادی فی النهضه الادبیه المعاصره." مجله العلوم الانسانیه-دانشگاه تربیت مدرس 2، 11 (1383): 65-74.

علی باقر طاهری نیا. "دور الشعراء الایرانیین فی الحوار بین الحضارتین الفارسیه و العربیه." مجله العلوم الانسانیه-دانشگاه تربیت مدرس 3و4، 10 (1383): 27-34.

علی باقر طاهری نیا. "نظره فی علم البیان والکشف عن حدود فنونه." مجله العلوم الانسانیه-دانشگاه تربیت مدرس 2، 12 (1384): 53-59.

علی باقر طاهری نیا و سارا پنبه زاری. "دراسة فی ( فتح النحو بفارس و ختم بفارس )." افاق الحضاره الاسلامیه 2، 17 (1385): 349-360.

علی باقر طاهری نیا و جواد رنجبر. "التصویر الحرفی رمز جودة الوصف عند ابن خفاجه الاندلسی." بحوث فی اللغة العربیة 0، 1 (1388): 79-89.

علی باقر طاهری نیا و پرستو قیاسوند. "دراسة فن التکرار فی القران الکریم." التراث الادبیه 1، 5 (1389): 117-132.

مهدی مسبوق، علی باقر طاهری نیا و مهدی ترکاشوند. "جمالیه توظیف المصطلحات الصرفیه و النحویه و العروضیه فی لزومیات المعری." دراسات فی اللغة العربیة و آدابها 1، 2 (1389): 105-123.

علی باقر طاهری نیا و پرستو قیاسوند. "التناص القرانی فی قصة حی بن یقظان لابن طفیل." لسان مبین 3، 5 (1390): 138-151.

علی باقر طاهری نیا، مریم رحمتی و روح الله مهدیان. "استدعاء الشخصیات التاریخیة و الاسطوریة فی مقصورة حازم القرطاجنی." مجله العلوم الانسانیه-دانشگاه تربیت مدرس 1، 19 (1391): 57-78.

علی باقر طاهری نیا، فرامرز میرزائی و مریم بخشی. "التواتر السردی المتناثر فی قصة آدم (ع) فی القرآن الکریم." مجله العلوم الانسانیه-دانشگاه تربیت مدرس 22، 1 (1394): 33-48.

مریم رحمتی، علی باقر طاهری نیا، روح الله مهدیان و سبحان کاوسی. "حازم القرطاجنی و ابداع المصطلحات الجدیده فی مجال النقد الادبی و العروض." مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها 37، 37 (1394): 43-65.

مریم بخشی و علی باقر طاهری نیا. "تعددیه وجهات النظر و انزیاحیتها فی قصه ادم فی القران الکریم." لسان مبین 7، 23 (1395): 23-39.

حسام الدین خاکپور، علی باقر طاهری نیا و مژگان نوح نژاد. "مقاربه شکلانیه لقصیده لامیه الکرد لامری القیس الکردی." مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها 39، 39 (1395): 109-130.

علی باقر طاهری نیا، ابوبکر محمودی و نعیم رحمانی. "إنسانیة المعانی والألفاظ عند حازم القرطاجنی." اللغه العربیه و آدابها 12، 4 (1395): 675-694.

علی باقر طاهری نیا، معصومه شبستری و محمد علی عامری. "سیمیاییه شخصیه یوسف القرانیه قرائه بنیویه سیوطیقیه." دراسات فی اللغة العربیة و آدابها 24، 24 (1395): 47-68.

علی باقر طاهری نیا و حسین الیاسی. "خطاب الامل عند بشری البستانی دراسه و نقد." افاق الحضاره الاسلامیه 20، 2 (1395): 79-103.

علی باقر طاهری نیا، جواد محمدزاده و ابراهیم احمدی. "قصیده الکاس و الهموم لابی نواس ( دراسه اسلوبیه لغویه دلالیه )." اللغه العربیه و آدابها 13، 3 (1396): 379-405.

علی باقر طاهری نیا و حسین الیاسی. "بلاغه التقابل فی اشعاراحمد مطر السیاسیه." فصلیه دراسات الأدب المعاصر 8، 36 (1396): 129-144.

علی باقر طاهری نیا و حسین الیاسی. "الانزیاح فی البنیه النصیه عند بشری البستانی تراسل الحواس انموذجا." اضاءات نقدیه فی الادبین العربی و الفارسی 8، 29 (1397): 73-104.

عزت ملاابراهیمی، علی باقر طاهری نیا و حسین الیاسی. "شعریة المفارقة فی خطاب بشری البستانی السیاسی." اللغه العربیه و آدابها 15، 1 (1398): 135-156.

علی باقر طاهری نیا و حسین الیاسی. "حرکیة الرمز فی خطاب بشری البستانی دراسة نقدیة لرمزیة اللیل ،التفاح،البحر و الریح علی الاساس الوظیفی." اللغه العربیه و آدابها 16، 1 (1399): 1-25.

علی باقر طاهری نیا. "نعلیات دیوان عشق و دلدادگی." مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه تهران 2، 5 (1382): 169-184.

علی باقر طاهری نیا و کما ل الدین رازینی. "بررسی و تحلیل ویژگی های شعر علوی در ادبیات عربی." مجله پژوهش علوم انسانی 5، 11 (1383): 39-54.

علی باقر طاهری نیا. "بررسی تصویر طبیعت در شعر منوچهری دامغانی و ابن خفاجه اندلسی." الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه 0، 2 (1384): 143-156.

علی باقر طاهری نیا و محمدطاهر مطهر. "مفاهیم الا در قران کریم." مطالعات تاریخی قرآن وحدیث(صحیفه مبین سابق) 0، 0 (1385): 130-147.

علی باقر طاهری نیا و سمانه رئیسی. "رمزشناسی در داستان کوتاه النمور فی الیوم العاشر." مجله پژوهش علوم انسانی 7، 20 (1385): 39-53.

علی باقر طاهری نیا. "ارزش بلاغی مثل." مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه تهران 0، 181 (1386): 163-179.

علی باقر طاهری نیا و فرامرز فرامرز. "نواوری و تقلید ادبی در سروده های ابن سینا." پژوهشنامه علوم انسانی 0، 54 (1386): 331-345.

علی باقر طاهری نیا و مرضیه سهرابی. "نقد تطبیقی وحدت انداموار." لسان مبین 1، 1 (1388): 87-90.

مرتضی قایمی، علی باقر طاهری نیا و مجید صمدی. "فضای موسیقیائی معلقه امروالقیس." مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها 0، 12 (1388): 107-134.

علی باقر طاهری نیا، فاطمه کولیوند و زهرا طهماسبی. "سیمیالژی معنی عشق در اشعار نزار قبانی و حمید مصدق." نشریه ادبیات تطبیقی 1، 1 (1388): 87-108.

علی باقر طاهری نیا و مریم بخشی. "سنجش تولیدات علمی گروه زبان و ادبیات عربی ایران." مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها 1، 13 (1388): 103-129.

علی باقر طاهری نیا، علی نظری و مریم بخشی. "تکلم وگفتگوی حیوانات در قران کریم." لسان مبین جدید، 1 (1389): 179-197.

علی باقر طاهری نیا و محمد مومنی. "تحول معنایی یا رب در بد یع و بیان فارسی و عربی." مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه تهران 2، 2 (1389): 72-59.

علی باقر طاهری نیا، مریم عابدی و مریم رحمتی. "بررسی پدیده نارسیسم در شعر حافظ و متنبی." نشریه ادبیات تطبیقی جدید، 3 (1389): 225-251.

علی باقر طاهری نیا، مریم دریانورد و زینب بیگی بروجنی. "روح زمان و روح قومی در رثای بغداد و قرطبه." کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی (کاوش نامه سابق) دانشگاه یزد 1، 3 (1390): 155-179.

علی باقر طاهری نیا و نسرین عباسی. "بررسی پدیده نوستالژی در اشعار ابن خفاجه اندلسی." پژوهشنامه ادب غنایی 9، 17 (1390): 150-173.

علی باقر طاهری نیا و مریم بخشی. "التواصل الثقافی فی فن المعارضة الشعریة." فصلیه ایران و عرب 10، 28 (1391): 77-93.

علی باقر طاهری نیا، مجید صمدی و سبحان کاوسی. "عنصر اب در قصیده یتوهج کنعان عزالدین مناصره بر اساس روش نقدی گاستون باشلار." نقد ادب معاصر عربی 2، 2 (1391): 159-183.

علی باقر طاهری نیا و نسرین عباسی. "گونه های پایان بندی در نهج البلاغه ( بررسی موردی خطبه ها)." پژوهشنامه نهج البلاغه 1، 2 (1392): 39-58.

علی باقر طاهری نیا و روح الله مهدیان. "دوگانگی و تقابل در رمان های سحر خلیفه." ادبیات پایداری 4، 8 (1392): 121-152.

علی باقر طاهری نیا، فرزانه محمودی و نسرین عباسی. "صدی الوحدة العقائدیة فی أدب المقاومة لحرکة البحرین." فصلیه دراسات الأدب المعاصر 5، 19 (1392): 9-30.

علی باقر طاهری نیا و زهره حیدری. "ساختار نشانه ای شخصیت حضرت مریم در قران کریم." لسان مبین 5، 15 (1393): 45-64.

سید حسن فاتحی، علی باقر طاهری نیا و بی بی راحیل سن سبلی. "دراسه الدور الحضاری للمراه الاندلسیه." افاق الحضاره الاسلامیه 17، 2 (1393): 87-112.

علی باقر طاهری نیا، سبحان کاوسی و مهدی مسبوق. "بررسی اصول و شیوه های نقد ادبی نزد ابوالقاسم السبتی." زبان و ادبیات عربی- دانشگاه فردوسی مشهد 6، 169/2/11 (1393): 53-72.

نوذر عباسی، علی باقر طاهری نیا و فاطمه صادقی. "نقد و بررسی تطبیقی تزاحم تصاویر در شعر منوچهری دامغانی و ابن خفاجه اندلسی." کاوش نامه ادبیات تطبیقی 5، 18 (1394): 165-185.

علی نظری، علی باقر طاهری نیا و یونس ولیی. "بدبینی در شعر الیاس ابوشبکه." نقد ادب معاصر عربی 5، 10 (1394): 75-101.

محمد علی عامری، علی باقر طاهری نیا و معصومه شبستری. "نشانه شناسی ادبی شخصیت فرعون در قران کریم." پژوهش های ادبی قرآنی دوم، چهارم (1395): 143-166.

عباس یارمحمدی، علی باقر طاهری نیا و عبدالمطلب شیرازی. "نقدی متنی و فرامتنی بر جستاری از ترجمه نهج البلاغه محمد دشتی." پژوهشنامه نهج البلاغه 14، 6 (1395): 105-134.

ناصر قره خانی، علی باقر طاهری نیا و عبدالحسین فقهی. "معنی شناسی تاریخی واژة کفر از کاربست جاهلی تا تضمین نحوی در قرآن." ادب عربی 8، 2 (1395): 1-23.

علی باقر طاهری نیا و حسین الیاسی. "گفتمان کاوی شعر بشری بستانی بر اساس روش نورمن فرکلاف." لسان مبین دوم، 30 (1396): 51-80.

نازی قنبری و علی باقر طاهری نیا. "تحلیل انسجام و پیوستگی خطبه های امام علی با موضوع حکمیت بر اساس تحلیل محتوای کیفی." پژوهشنامه نهج البلاغه 6، 22 (1397): 39-47.

علی باقر طاهری نیا، ابوالحسن امین مقدسی و حسین الیاسی. "حرکیة الدلالة و انحراف الحضور فی شعر معد الجبوری." لسان مبین 10، 35 (1398): 61-80.

زینب نریمانی و علی باقر طاهری نیا. "واکاوی مقوله اگاهی بخشی در نامه های امام علی ع به مردم بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی." پژوهشنامه نهج البلاغه 7، 26 (1398): 89-107.

زینب نریمانی و علی باقر طاهری نیا. "نقش روابط بین فردی و سرمایه روانشناختی در ایجاد امنیت روانی بر اساس تحلیل محتوای کیفی نامه های امام علی به کارگزاران." پژوهش نامه علوی 10، 2 (1398): 1-28.

علی باقر طاهری نیا. "نقطه پایان علم کجاست؟." پژوهش های علم و دین(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) 11، 1 (1399): 99-121.

نازی قنبری پریخانی و علی باقر طاهری نیا. "بررسی کنش گفتاری امام علی در معرفی اصحاب جمل بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی." پژوهش های نهج البلاغه 19، 66 (1399): 35-60.

نازی قنبری پریخانی و علی باقر طاهری نیا. "کاربست دوگانه نظریه انسجام و تحلیل محتوای کیفی در تحلیل متن محور خطبه های جهادی." پژوهش نامه علوی 11، 2 (1399): 207-229.

همایش‌های داخلی

علی باقر طاهری نیا و نازی قنبری پریخانی. "تحلیل گفتار کنش گرانه امام علی." همایش ملی نهج البلاغه و علوم ادبی، ساری.

نازی قنبری پریخانی، محسن محمدی و علی باقر طاهری نیا. "استفاده از تکنیک های پردازش زبان طبیعی در تحلیل محتوای کیفی متون قدیم عربی،مطالعه موردی خطبه های نهج البلاغه." همایش ملی هوش مصنوعی و علوم اسلامی، قم.

مشاوره پایان نامه

شرح و بررسی اشعار محمد القیسی با تکیه بر تحلیل تصاویر، مریم علی یاری، دانشگاه تهران، 1394/06/24

فعالیت‌های اجرایی

مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر، 1380/05/23، 1380/11/01، ایران، همدان

معاون اموزشی دانشکده، 1380/11/02، 1382/04/29، ایران، همدان

معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه، 1382/04/30، ایران، همدان

معاون اموزشی و پژوهشی، 1385/05/02، ایران، همدان

معاون دانشجوئی و فرهنگی، 1386/10/03

معاون اموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، 1387/05/13، 1391/11/01، ایران، همدان

سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه فرهنگیان کشور، 1392/02/30، 1392/07/30، ایران، تهران

معاون علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 1392/04/05، ایران، تهران

عضو کارگروه طرح نظام جامع پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، 1393/11/04، ایران، تهران

مدیر کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه، 1393/12/03، 1396/12/03، ایران، تهران

عضو کمیسیون راهبردی علم سنجی و ارتقاء تولیدات علمی دانشگاه تهران، 1393/12/23، 1396/12/03، ایران، تهران

عضو کمیسیون دایمی هیات امنا، 1397/03/29، ایران، تهران

رییس گروه تخصصی تخلفات پژوهشی، 1397/06/30، ایران، تهران