اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی جعفری

دکتری تخصصی علوم ارتباطات عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

00000cfu.ac.ir
02187751186


بسمه تعالی )CV(سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی


اطلاعات شخصی  نام: علی نام خانوادگی: جعفری آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی علوم ارتباطات وضعیت اشتغال: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 09127214535 شماره تلفن همراه: jafari.communication@gmail.com آدرس پست الکترونیکی:


الف) تحصیلات عالیه

مقطع

رشته تحصیلی

گرایش

دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل

کشور
تاریخ فراغت از تحصیل 1384 کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی روزنامه نگاری دانشگاه تهران تهران ایران کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی تحقیق در ارتباط جمعی 138 دانشگاه صدا و سیما تهران ایران 8 1392 دکتری علوم ارتباطات - علوم و تحقیقات تهران تهران ایران


ب) پایاننامههای نوشته شده در دوران تحصیل عنوان پایاننامه مقطع تحصیلی نام استاد راهنما بررسی عوامل موثر بر استفاده اساتید دانشگاههای دولتی شهر تهران از برنامههای سیما4شبکه کارشناسی ارشد دکتر سیدمحمد دادگران بازنمایی زندگی طبقه متوسط در سینمای ایران دکتری دکتر افسانه مظفری


2

سابقه ارائه خدمات آموزشی( تدریس)  مؤسسه محل تدریس مقطع تحصیلی نوع درس عنوان درس سال تدریس پیام نور کارشناسی نظری روش تحقیق جامعهشناسی ارتباطات 1389 دانشگاه آزاد ایلام کارشناسی ارشد نظری روش تحقیق روش تحقیق پیشرفته 1393

دانشگاه آزاد سرعین

کارشناسی

نظری
مبانی جامعهشناسی گردشگری، ارتباطات ، انسانی، تاریخ فرهنگ، ارتبااطات میان فرهنگی مبانی مردم شناسی.
1398 1399
1398 دانشگاه آزاد اردبیل کارشناسی نظری ارتباط انسانی، حقوق رسانه، تربیت رسانه ای


دانشگاه آزاد اردبیل


کارشناسی ارشد


نظری و عملی
مبانی پژوهش در ارتباط جمعی، ارتباطات و توسعه، تحلیل پیامهای ارتباطی، نظریهها و مفاهیم ارتباطات جمعی، جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی جنایی، روش ،ارتباطات جمعی تحقیق.


99-1393دانشگاه آزاد اردبیل


دکتری


نظری
روشهای ، نظریههای نوین ارتباطات و توسعه پیشرفته پژوهش در ارتباطات، روش تحقیق، مقاله و رسالهنویسی پیشرفته، مطالعات انتقادی ، در ارتباطات، تکنولوژیهای نوین ارتباطات جامعه ، نظریهها و مفاهیم ارتباطات جمعی شناسی دینی


تاکنون1394از

دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد

نظری و عملی
تحلیل محتوای پیامهای ارتباطی، روشهای تحلیل پیام های ارتباطی، مدیریت ارتباطات جمعی، متون تخصصی ارتباطات.

1395I ، مقالات( علمی- پژوهشی  ترویجی)– و علمی SI نویسنده(گان) عنوان مقاله نام نشریه درجه سال داود غفوری علی جعفری علی گرانمایه پور بررسی نقش تکنولوژی های نوین ارتباطی در گسترش ابعاد توسعه ملی در ایران علوم اجتماعی ( دانشگاه فردوسی مشهد)
علمی- پژوهشی
1399 عاطفه عباسی علی جعفری تاثیر کنشهای اینستاگرامی سلبریتیها در سبک زندگی کاربران ایرانی 1399 پژوهشهای ارتباطی علمی- پژوهشی شیما اکبری علی جعفری محمد سلطانیفر نقش دیجیتالی شدن مصرف رسانهای در سال 18سبک زندگی شهروندان بالای شهر تهران
مطالعات جامعهشناختی شهری
علمی- پژوهشی
1399
3
صمد فریدی علی جعفری
رابطه استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسی زبان با ناهنجاری های اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان شهر اردبیل)

راهبرد فرهنگی اجتماعی

علمی- پژوهشی

1399
شیما اکبری علی جعفری محمد سلطانیفر
رابطه دیجیتالی شدن مصرف رسانهای با احساس امنیت اجتماعی در میان شهروندان تهرانی

امنیت پژوهی

علمی- پژوهشی

1399
زینب جعفری علی جعفری سعید فرامرزیانی
تحلیل محتوای پیامهای خشونتآمیز علیه زنان در کانالهای تلگرامی استان اردبیل
دوفصلنامه پژوهش های انتظامی- اجتماعی زنان و خانواده

علمی- پژوهشی

1399
حسام دهقانپور علی جعفری
رابطه استفاده از شبکههای اجتماعی با ابعاد هویتی در میان شهروندان اردبیل
مطالعات فرهنگی و ارتباطات

علمی- پژوهشی

1399

محمد برجعلیزاده علی جعفری ناهید کردی
نقش فناوریهای نوین ارتباطی در جابجایی قدرت در نظام بین الملل

دانش سیاسی

علمی - پؤوهشی

1399
سعید فرامرزیانی علی جعفری

نقش شبکههای اجتماعی موبایلی بر هویت شخصی مدرن در میان جوانان شهر اردبیل

مطالعات ملی

علمی- پژوهشی

1399
محمد برجعلیزاده علی جعفری ناهید کردی
نقش تکنولوژیهای ارتباطی نوین در گسترش دیپلماسی در عرصه بین الملل (مورد مطالعه: اساتید دانشگاه، کارشناسان و پژوهشگران رسانه)

پژوهشهای ارتباطی

علمی- پژوهشی

1399
محسن کفیلی علی جعفری محمد سلطانیفر
بازنمایی هویت دینی در انیمیشنهای ایرانی (مجموعه انیمیشن فرمانروایان مقدس)

اسلام و علوم اجتماعی

علمی- پژوهشی

1399
یاور علیپور علی جعفری شهناز هاشمی
نقش شبکه اجتماعی اینستاگرام در بازتولید فرهنگ دینی در میان جوانان ایرانی

اسلام و مطالعات اجتماعی

علمی- پژوهشی

1399
فتحعلی فاخری علی جعفری علی احمدی امید جهانشاهی

شناسایی عوامل موثر بر آینده شبکه خبر ساله10در افق

رسانه های دیداری و شنیداری

علمی- پژوهشی

1399
محدثه یعقوبی محمد سلطانیفر علی جعفری
تبیین چالشهای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از منظر اساتید ارتباطات و اصحاب رسانه

مطالعات رسانهای نوین

علمی- پژوهشی

1399

محمد برجعلیزاده علی جعفری ناهید کردی
نقش رسانههای نوین در گسترش تروریسم در عرصه بین الملل

مطالعات قدرت نرم

علمی- پژوهشی

1398
4
علی جعفری بهروز زرپوش
رابطه استفاده از شبکههای اجتماعی با اصلاح الگوی مصرف در میان شهروندان اردبیل

مطالعات جامعهشناختی شهری

علمی- پژوهشی

1398
محمد سلطانیفر علی جعفری کاظم علیزاده
نقش هوش هیجانی در پیشبینی تعاملات اجتماعی و امنیت اجتماعی و اخلاقی در فضای شهری

مطالعات جامعهشناختی شهری

علمی- پژوهشی

1398
محسن کفیلی علی جعفری محمد سلطانیفر
تحلیل نشانهشناختی هویت دینی در انیمیشنهای ایرانی (مطالعه موردی: مجموعه انیمیشن پیامبران)

دوفصلنامه دین و ارتباطات

علمی- پژوهشی

1398
زهرا دادرس سعید فرامرزیانی علی جعفری
اعتیاد به شبکههای اجتماعی موبایلی و اثرات رفتاری و فرهنگی ناشی از آن

مطالعات رسانههای نوین

علمی- پژوهشی

1398
کمال ولیزاده علی جعفری

در » تفکر و سواد رسانهای «نقش کتاب ارتقاء سواد رسانهای دانشآموزان مدارس متوسطه دوره دوم شهر اردبیل

پژوهشهای ارتباطی

علمی- پژوهشی

1398
روح اله وسیله علی جعفری
نقش روابط عمومی سازمان انتقال خون در ایجاد مشارکت شهروندان در اهدا خون

فصلنامه خون

علمی- پژوهشی

1398
علی جعفری پروین خدادادی
نقش رسانههای تصویری در گسترش توریسم سلامت در شهر رامسر
1398 مطالعات فرهنگی و ارتباطات علمی- پژوهشی
علی جعفری محمد حملآبادی
رابطه تبلیغات تلویزیونی با جذب و توسعه صنعت توریسم در استان اردبیل
مطالعات فرهنگی و ارتباطات علمی- پژوهشی

1398

علی جعفری امیر عندلیبیان
نقش فناوریهای نوین ارتباطی در افت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه
1397 فناوری آموزش علمی- پژوهشی
حبیباله فتحی علی جعفری
بررسی رابطه مصرف رسانهای با تغییر سبک زندگی در میان دانشجویان
1396 مطالعات رسانههای نوین علمی- پژوهشی

علی جعفری
آسیبهای ناشی از عضویت و فعالیت در شبکههای اجتماعی در بین نوجوانان و جوانان شهر اردبیل

پژوهشهای ارتباطی

علمی- پژوهشی

1395
علی جعفری مهدی روحانی
139 بررسی نقش اینترنت در توسعه سیاسی پژوهشهای ارتباطی علمی- پژوهشی 3
علی جعفری نقش شبکههای اجتماعی مجازی در مشارکت مدنی شهروندان
مطالعات رسانه های نوین علمی- پژوهشی پذیرش
علی جعفری رابطه استفاده از انواع رسانه ها و گرایش به اعتیاد در میان شهروندان اردبیلی
مطالعات فرهنگی و ارتباطات علمی- پژوهشی پذیرش
علی اسدنژاد مدیریت شکلگیری تئوری حوزه عمومی
5
ناهید کردی علی جعفری
هابرماس در شبکههای اینستاگرام و تلگرام
مدیریت فردا علمی- پژوهشی پذیرش
علی ثنائی مهر علی گرانمایه پور علی جعفری شهناز هاشمی
طراحی و تبیین الگوی تبلیغاتی اعتماد مشتریان به شبکه بانکی در فضای وب و رسانه های سنتی

پژوهشهای مدیریت راهبردی

علمی- پژوهشی

پذیرش
علی جعفری غلامرضا گوزلی
تاثیر استفاده از شبکههای اجتماعی با کیفیت زندگی در میان مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام (ره)

مطالعات علوم اجتماعی ایران

علمی- پژوهشی

1398
علی جعفری مهدیه بخشی
بررسی رابطه تبلیغات رسانهای با اعتماد مصرف کنندکان در میان شهروندان اردبیلی

مطالعات علوم اجتماعی ایران

علمی- پژوهشی

1398
زینب تفرجی علی جعفری

رابطه استفاده از برنامههای شبکه استانی سبلان با تغییر رفتارهای زیست محیطی در میان شهروندان

مطالعات رسانهای

علمی- پژوهشی

1399
علی جعفری منظر موقر
رابطه استفاده از بازیهای رایانهای با 16 تا 12 پرخاشگری در میان کودکان سال اردبیل

مطالعات رسانهای

علمی- پژوهشی

1398
سید موسوی علی جعفری
آسیب شناسی برنامه رادیویی سلام ساوالان
مطالعات رسانهای


علمی- پژوهشی

1398
مژده ابراهیمی نسیم مجیدی علی جعفری
نقش تلگرام در شکلگیری روابط و1 اجتماعی نوجوانان دبیرستانی منطقه تهران18

مطالعات رسانهای


علمی- پژوهشی

1395
علی جعفری مریم فردوسی اقبال خالدیان
بازنمایی کلیشههای جنسیتی در میان زنان ایرانیِ کاربر شبکه اجتماعی اینستاگرام

علوم اجتماعی شوشتر

علمی- پژوهشی

1397
زهرا حاجی زاده سمیه تکلوی علی جعفری
نقش هوش فرهنگی در پیش بینی نیازهای اساسی روانشناختی افراد شرکت کننده در نزاع دسته جمعی در شهر اردبیل

مدیریت فرهنگی

علمی- پژوهشی

1399
محسن شهرابی علی جعفری مهدیه بخشی
رابطه اعتیاد به شبکههای اجتماعی با هویت جنسی و روابط عاطقی در میان سال شهر اردبیل30 تا 18مردان

مدیریت فرهنگی

علمی- پژوهشی

1398

زهرا محمدی علی جعفری

بررسی مقایسه ای سواد رسانه ای دانش آموزان و والدین آنها بر اساس طبقهبندی پاتر (مورد مطالعه: شهر اردبیل)

فناوری آموزش و یادگیری

علمی- پژوهشی

1397
6
علی جعفری سعید فرامرزیانی
رابطه مهارتهای ارتباطات انسانی با سطح یادگیری دانشجویان علمی کاربردی استان اردبیل

فناوری آموزش و یادگیری

علمی- پژوهشی

1395
علی جعفری افسانه مظفری
بازنمایی زندگی طبقه متوسط در سینمای ایران

رادیو و تلویزیون

علمی- پژوهشی

1393


علی جعفری

بررسی فرسودگی شغلی بر اساس تیپهای شخصیتی A ،B و رضایت شغلی مربیان مهدهای کودک شهرستانایلام

فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی ایلام


علمی- پژوهشی

1392
مسعود باقری علی جعفری محمد سلطانیفر
بررسی و اولویت بندی شاخصهای موثر در پیشگیری از جرائم و آسیبهای اجتماعی ( از دیدگاه کارشناسان سازمانهای مردم نهاد شهر اردبیل)

مطالعات پیشگیری از جرم

علمی- ترویجی

1399
بهاره جلائی علی جعفری
مقایسه نگرش و استفاده زنان شاغل و خانه دار شهر اردبیل نسبت به اینستاگرام
فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه
1399 علمی- ترویجی
بهزاد مولود علی جعفری
عوامل تاثیرگذار بر عضویت در صفحات هویتی فیسبوک
فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه
1398 علمی- ترویجی
علی جعفری لیلا فرهمند سمیه تکلوی
نقش شبکههای اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در بهداشت جسمی و روحی شهروندان اردبیلی
فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه

علمی- ترویجی

1398
علی جعفری بابک پورپناهی
نقش شبکههای اجتماعی در نظم اجتماعی در میان شهروندان اردبیل
1397 فصلنامه رسانه علمی- ترویجی

علی جعفری

بررسی میزان دانش خبرنگاران شهر زنجان نسبت به اصول حرفهای خبرنگاری

فصلنامه رسانه

علمی- ترویجی

1397

علی جعفری رضوان باقلاچی
برنامهریزی مشارکتی در ترویج علم؛ مقایسه رسانهها در تبیین جایگاه سازمانهای مردمنهاد از منظر اصحاب رسانه

دوفصلنامه ترویج علم

علمی- ترویجی

1397
علی جعفری سید اکبر موسوی
رابطه مصرف رسانه ای با گرایش به اعتیاد در میان جوانان شهر اردبیل
1397 سلامت اجتماعی و اعتیاد علمی- ترویجی
علی جعفری پیمان بگعلیزاده
نقش رسانههای جمعی در ایجاد اعتماد مردم به پلیس
فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه
علمی- ترویجی

1396

علی جعفری مهدی روحانی

بازتاب هویت قومی و ملی در مطبوعات محلی

فرهنگ ارتباطات

علمی- ترویجی

1393

7
عباس علی پور علی جعفری
بررسی معضلات و پیامدهای قاچاق انسان در سطح بین الملل
فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس
علمی- ترویجی

1392


علی جعفری

بررسی عوامل موثر بر استفاده اساتید دانشگاه های دولتی شهر تهران از برنامه های شبکه چهار سیما

فصلنامه علوم اجتماعی

علمی- ترویجی

1392
سمیه تاجیک علی جعفری مصطفی ستوده
رابطه میان استفاده از شبکه های اجتماعی با اخلاق و فرهنگ شهروندان شهر تهران در حوزه پسماند

مجله حقوق روزنامه نگاری و ارتباطات

علمی- تخصصی

1399

علی جعفری رحیم خوشفکری
پیش بینی اعتیاد به فضای مجازی بر اساس هنجارهای اجتماعی و سبک زندگی(مطالعه دانشجویان شهر اردبیل)

دانش انتظامی اردبیل

علمی- تخصصی

1398
علی جعفری عیسی صداقت رقیه حضوری
شناسایی مولفههای موثر بر افزایش سرمایه اجتماعی و احساس امنیت در بین شهروندان شهر اردبیل

دانش انتظامی اردبیل

علمی- تخصصی

1398
علی جعفری مهرداد نصیرزاده
رابطه بین مصرف رسانهای با احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهر اردبیل

دانش انتظامی اردبیل

علمی- تخصصی

1398
علی جعفری الهه عبادی
1396 نقش روابط عمومی در مدیریت بحران مطالعات روابط عمومی علمی- تخصصی
علی جعفری نقش تصویر ذهنی برند تامین اجتماعی در جذب مشتریان
1396 مطالعات روابط عمومی علمی- تخصصی
علی جعفری ثریا احمدی
بررسی قابلیت اعتماد و راستیآزمایی سایت ویکیپدیا
فصلنامه مطالعات ماهواره و رسانه های جدید
1391 علمی- تخصصی
علی جعفری مقایسه سیاستگذاری اینترنت درکشورهای ایران، روسیه و چین
فصلنامه مطالعات ماهواره و رسانه های جدید
1393 علمی- تخصصی
مهدی فتاحی علی جعفری
بازتاب پوشش اخبار هشتمین دوره انتخابات مجلس ش.ا در رسانه ها
1391 فصلنامه مطالعات انتخابات علمی- تخصصی
سعید فرامرزیانی علی جعفری
تحلیل گفتمان اخبار انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم
1392 فصلنامه مطالعات انتخابات علمی- تخصصی
A. asadnezhad N. kordi Ali. Jafari
Investigating the Management of the Formation of Habermas Public Sphere Theory in Instagram and Telegram Networks
Propósitos y Representaciones


ISI


2021
A. asadnezhad N. kordi Ali. Jafari
Leadership of Knowledge in Media Organization: the Media Needs of the Audience with Emphasis on Habermas Public Sphere Theory
International Journal of Organizational Leadership


ISI


2021
8
M. yaghobi M. soltanifar Ali. Jafari J. salmanzadeh
Explaining the Opportunities and Challenges of the Law on Dissemination and Free Access to Information in Iran from the Perspective of Lawyers
Propósitos y Representaciones


ISI
2021

T baratchian Sh hashemi A jafari M soltanifar
A Comparative Study on the Ardabil People’s Use of Different Types of Media in Receiving News
Advances in Intelligent Systems and Computing

Scopus


2021
T baratchian Sh hashemi A jafari M soltanifar
Comparison of Ardabil people''''s utilization of national media and satellite networks in receiving news
Propósitos y Representaciones

ISI

2020
D. Qafour, Ali Jafari, A.Geranmaye
The Role of Mobile-Based Social Media in Iran''''s Social Development from the View of Communication Sciences Experts
International Journal of Future Generation Communication and Networking

ISI

2020
Shima akbari Ali jafari M soltanifar
The Role of Virtual Social Networks on Body Management of Tehran Citizens
Revista Conrado

ISI

2020

A sanaeimehr A granmayeh Ali jafari Sh hashemi
The Role of Sepah Bank Advertisement Patterns in Web Space and Traditional Media to Make Customers’ Trust
Revista Conrado


ISI


2020


Mohammad qolizadeh Ali jafari
The Relationship between Dependence on Mobile Social Networking and Academic Performance of Students (Case study: Second Grade Male High School Students of Tabriz City)
Quarterly Journal of Sociological Studies of Youth


Scientific research2019Ali Jafari Shadi Khorshidi
Studying the Relation between Watching the Television Programs and Promoting the Psychical Health of Persons in Rasht City

International Journal of Scientific Study


ISI


2017

Ali jafari Zahra mohammadi
A Comparative Survey on Media Literacy among Secondary School Female Students and their Parents in Ardabil City


Tendenzen


ISI


2017

Ali jafari Ali Amirpour
the Relationship between Watching Programs of Sabalan Channel and Social Capital of Ardebil Citizens
the turkish online journal of design art and communication

ISI (wos)

2016
Ali jafari Simin bakhshi zadeh
The Effect of Video Games on the Life Style of Adolescents (of Adolescents of the Second District 5 Tehran)
the turkish online journal of design art and communication

ISI (wos)

2016
9

Ali jafari Davod abdi
The relationship between the internet use and network capital (Case study: Ardebil Islamic Azad University and mohaghegh ardabili University)

International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS)


ISI (wos)


2016


Ali jafari Farkhondeh vosoqpour
The Role of New Information and Communication Technologies in the Performance of Public Relations (Case Study: Electronic Payment Card Network Shaparak)

the turkish online journal of design art and communicationISI (wos)2016
Ali jafari Pourya davarzani
Satellite effect on teen fashions in Tehran (the study of high school students in the north and south of Tehran
Journal of current research in science


International journal

2016


نگارش کتاب 
نام کتاب ناشر محل نشر سال 1393 برآورد راهبردی عربستان سعودی مرکز مطالعات خلیج فارس تهران 1398 جهانی شدن و جایگاه مخاطب در هنر جهانی (تالیف) جهاد دانشگاهی اردبیل اردبیل 1399 درک فرهنگ دیجیتال (ترجمه) جهاد دانشگاهی اردبیل اردبیل


مقالات ارائه شده در همایش، کنفرانس و غیره  نویسنده(گان) عنوان مقاله عنوان همایش، کنفرانس محل برگزاری سطح سال ارائه سید وحید عقیلی علی جعفری بررسی اهداف آشکار و پنهان شبکههای اجتماعی بررسی ابعاد شبکههای اجتماعی جهاد دانشگاهی تهران ملی
1392 سید وحید عقیلی علی جعفری شبکههای اجتماعی مجازی و توانمندسازی؛ بررسی تأثیر شبکههای اجتماعی در توسعه
رسانههای اجتماعی
تهران
ملی
1393

علی جعفری رامین عاشوری
بررسی تطبیقی سبک زندگی در بین خانوادههای استفاده کننده و غیر استفاده کننده از شبکههای اجتماعی
کنگره مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم

تهران

بین الملی

1395

علی جعفری بهجت شهابی
بررسی رابطه میزان استفاده از رسانههای نوین (تلگرام) با عملکرد تحصیلی دانش آموزان
اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی ایران

تهران

بین الملی

1395
بررسی رابطه میزان استفاده از اولین کنفرانس بین
10
بهجت شهابی علی جعفری
تلگرام با عوامل جمعیت شناختی(مورد مطالعه: دانش آموزان منطقه نمین)
المللی پژوهشهای نوین در علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی ایران
1395 تهران بین الملی
علی جعفری سید مکتبی

بازنمایی سبک زندگی خانواده ایرانی در سریالهای تلویزیون
کنگره مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم

تهران

بین الملی

1395
علی جعفری باقر باقرزاده
نقش شبکههای اجتماعی در تحقق حقوق شهروندی
یافتههای علوم نوین و آموزش ایران
1395 تهران ملی

علی جعفری
تحلیل محتوای اخبار مربوط به بیداری اسلامی در سایت بی بی سی فارسی و سایت ایرنا

بیداری اسلامی

دانشگاه تهران

بین المللی

1392
علی جعفری حمزه ویسی

بازنمایی خانواده و سبک زندگی ایرانی اسلامی در سریالهای تلویزیون
دهمین جشنواره علمی پژوهشی فرهنگیان
وزارت آموزش وپرورش

سخنرانی

1392
علی جعفری

آسیب شناسی رسانههای نوین با تاکید بر شبکههای اجتماعی
توسعه پایدار در علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی

تهران

ملی

1395
علی جعفری علی دادخواه
بررسی عملکرد برنامههای ورزشی شبکه سبلان در توسعه ورزشهای همگانی

ورزش و توسعه

اردبیل

ملی

1394
علی دادخواه علی جعفری
استراتژیهای توسعه ورزش همگانی در استان اردبیل
1394 ورزش و توسعه اردبیل ملی
علی جعفری سعید فرامرزیانی
بررسی جرایم و آسیبهای اجتماعی(قاچاق)
1394 پیشگیری از انواع قاچاق ارومیه ملی
علی جعفری جعفر سلمان زاده مرضیه جعفرزاده
بررسی حریم خصوصی مخاطب رسانههای جمعی و مسئولیت ناشی از نقض آن توسط رسانهها در پرتو نظام حقوقی داخلی
پنجمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی

تهران

ملی

1397
علی دادخواه علی جعفری
تاثیر شبکههای اجتماعی در توسعه کارآفرینی
دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در حقوق و مدیریت

کازرون

ملی

1397
سمیه عبدالهی علی جعفری
نقش اینستاگرام و تلگرام بر رفتار خرید شهروندان اردبیلی
دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در حقوق و مدیریت

کازرون

ملی

1397
فتحعلی تیرگر علی جعفری
فضای مجازی و نقش آن در کنشهای فرهنگی
دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در

کازرون

ملی

1397
11
حقوق و مدیریت
اسلام پیله ور علی جعفری
مقایسه تطبیقی برنامههای مذهبی شبکه سبلان با شبکه اهل بیت
کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهشهای دینی

کرج

ملی

1397
فهیمه هاشمی علی جعفری
سنتز پژوهی نقش آموزش در توسعه پایدار

دومین همایش ملی پیشرفتهای نوین در عرصه علم و فرا علم

مشهد

ملی

1398

علی جعفری جواد عباس زاده

نقش سازمانهای مردم نهاد در توسعه

دومین همایش ملی پیشرفتهای نوین در عرصه علم و فرا علم

مشهد

ملی

1398
علی انوار علی جعفری
تاثیر رسانه و فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود گردشگری استان اردبیل
اولین کنفرانس بین المللی گردشگری با محوریت استان اردبیل

اردبیل

بین المللی

1398
علی جعفری باقر باقرزاده
سنتز پژوهی تاثیر صنعت گردشگری بر توسعه فرهنگی

اولین کنفرانس بین المللی گردشگری با محوریت استان اردبیل

اردبیل

بین المللی

1398
زهرا ابراهیمی علی جعفری
بررسی تطبیقی جایگاه و کارکرد روزنامهدیجیتال و سنتی در جامعه امروز
کنفرانس بازاریابی تعاملی اطلاعات

تهران

ملی

1398
علی جعفری پری کریمی
سنتزپژوهی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه

کنفرانس بازاریابی تعاملی اطلاعات

تهران

ملی

1398
علی جعفری سمانه بامشاد
نقش سواد رسانهای در توسعه آموزش
کنفرانس بازاریابی تعاملی اطلاعات
1398 تهران ملی
مریم کاتب علی جعفری
سنتز پژوهی نقش توسعه در صنعت گردشگری

نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه

شیراز

ملی

1398
شیما اکبری علی جعفری محمد سلطانیفر
نقش شبکههای اجتماعی مجازی بر گرایش شهروندان تهرانی به سبک زندگی غربی
دومین کنفرانس مطالعات میان رشتهای در علوم انسانی و اسلامی

تهران

بین المللی

1398


راهنمایی و مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی خاتمه یافته / در حال انجام  نوع همکاری / مقطع تعداد پایان نامه رشته وضعیت علوم ارتباطات اجتماعی خاتمه یافته 120 راهنما / کارشناسی ارشد
12
علوم ارتباطات اجتماعی خاتمه یافته 15 مشاور / کارشناسی ارشد علوم ارتباطات خاتمه یافته 10 راهنما / دکتری تخصصی علوم ارتباطات خاتمه یافته 9 مشاور / دکتری تخصصی علوم ارتباطات خاتمه یافته 100 داوری/ کارشناسی ارشد

پروژههای تحقیقاتی انجام شده  عنوان طرح نوع فعالیت در طرح (مجری اصلی، مدیر اجرایی، همکار)

مؤسسه محل پژوهش
وضعیت فعلی طرح
طول مدت طرح
روند پژوهی انتخابات مجلس شورای اسلامی
سال1 مجری موسسه راهبرد معاصر خاتمه یافته
تدوین سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان اردبیل
همکار پارک علم و فاوری اردبیل
سال1 خاتمه یافته
برآورد تهدیدات امنیتی استان خوزستان
همکار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
سال1 خاتمه یافته
رسانهها و بیداری اسلامی مجری پژوهشکده پیامبر اعظم(ع)
سال1 خاتمه یافته
بررسی سیاستگذاری و برنامهریزی دولت تهم و دهم در نیل به جامعه اطلاعاتی

همکار

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

خاتمه یافته

سال2
نیازسنجی فرهنگی و اجتماعی شهر 1394اردبیل در سال
مجری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل
خاتمه یافته ا سال
علل و زمینههای بروز سلفیت در مناطق کردنشین ایران
همکار دانشگاه جامع امام حسین(ع
خاتمه یافته ا سال
اجرای نظرسنجی در زمینه سنجش رضایت شغلی کارکنان و ارباب 1396رجوه شرکت آب منطقه ای

مجری

شرکت آب منطقهای اردبیل

خاتمه یافته

سال1
اجرای نظرسنجی در زمینه سنجش 1395رضایت شغلی کارکنان
مجری آب منطقهای اردبیل خاتمه یافته ا سال
اجرای نظرسنجی در زمینه سنجش 1395 رضایت ارباب رجوع
مجری آب منطقهای اردبیل خاتمه یافته ا سال
علل بروز و پیامدهای قاچاق انسان

همکار مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت
سال1 خاتمه یافته
ماخذشناسی منابع مکتوب در حوزه مطالعات کردی
مجری دانشگاه جامع امام حسین(ع)
خاتمه یافته ا سال


13
مدارک زبان  نام دوره نمره محل برگزاری تاریخ برگزاری 90/10/30 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 64 MSRT(MCHE) UTEPT 64 89/02/09 دانشگاه تهران IAUEPT 63 90/02/15 دانشگاه آزاد اسلامی


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیأت تحریریه مجلات علمی 

نام مجله

محل انتشار مجله
نوع همکاری با مجله
مدت همکاری از لغایت 1399 فصلنامه تخصصی صیانت روانی و سرمایه اجتماعی دانشگاه فرهنگیان عضو هیات تحریریه 1396 فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات رسانههای نوین دانشگاه علامه طباطبائی داور 1396 فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی و ارتباطات انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات داور 1398 فصلنامه پژوهشهای ارتباطی سازمان صدا و سیما داور 1399 مجله مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی موسسه آموزش عالی سبز داور 1396 فصلنامه علمی پژوهشی اعتیاد پژوهی ستاد مبارزه با مواد مخدر داور 1399 دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی حوزه علمیه داور 139 فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات رسانهای دانشگاه علوم و تحقیقات تهران داور 7 1391 فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دانشگاه علوم پزشکی ایلام داور 1396 فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات علوم اجتماعی ایران دانشگاه آزاد واحد خلخال داور 1396 فصلنامه علمی ترویجی جامعه، فرهنگ و رسانه انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات داور 1396 فصلنامه علمی تخصصی مطالعات روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی داور 1 فصلنامه آماد و فناوری دفاعی دانشگاه عالی دفاع ملی داور 397 1392 فصلنامه مطالعات سبک زندگی مرکز تحقیقات صدا و سیما داور 1392 فصلنامه مطالعات انتخابات مرکز تحقیقات صدا و سیما داور 1395 همایش ملی فرهنگ دانشگاهی پژوهشگاه علوم انسانی داور 1393 اولین جشنواره نشریات استان ایلام اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام داور


عضویت در انجمنها و مجامع علمی  نام مجمع نوع همکاری محل فعالیت مجمع مدت عضویت از لغایت تاکنون 1394 عضو انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات فعال تهران تاکنون 1388 عضو انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی فعال تهران تاکنون 1393